Regioonide Komitee 145. täiskoguistungil toimus arutelu Euroopa väärtuste edendamise üle hariduse ja kultuuri kaudu

Tere,

 

30.juunil toimus Regioonide Komitee 145. täiskoguistungil kohtumine ja arutelu Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinasega Euroopa väärtuste edendamise üle hariduse ja kultuuri kaudu.

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon töötavad välja ühisprojekte, et toetada ELi väärtuste õpetamist klassiruumides piirkondlike ja kohalike omavalitsuste abiga ning vabatahtlikkuse alusel. 2020. aasta novembris Regioonide Komitee ja volinik Mariya Gabrieli poolt allkirjastatud ühises tegevuskavas seatakse eesmärgiks edendada ühiselt hariduse ja kultuuri kaudu Euroopa väärtusi, identiteeti ja kodakondsust kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Konkreetselt võib see tähendada uuenduslike õppematerjalide väljatöötamist Euroopa väärtuste ja Euroopa mitmekesisuse teemal, hariduskampaaniate väljatöötamist või kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võrgustike loomist.

 

Komitee 145. täiskoguistungil toimunud arutelul meie Euroopa eluviisi edendamise eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega, rõhutasid piirkondlikud ja kohalikud juhid ka seda, et haridussüsteemid peaksid täielikult austama ja edendama vabadust, võrdsust, sallivust ja mittediskrimineerimist. Samuti rõhutasid nad, et Euroopa Liidu, selle väärtuste, kultuuripärandi ja mitmekesisuse tundmaõppimine on ülitähtis ning seda tuleb pakkuda kõikides kogukondades, igas vanuses ja kõigile ELi kodanikele.

 

Euroopa Liidu lepingu artikli 2 kohaselt rajaneb Euroopa Liit sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Need Euroopa väärtused on meie euroopaliku eluviisi lahutamatu osa ja on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning meeste ja naiste võrdõiguslikkus. Euroopa Liidu lepingu artikli 3 kohaselt on liidu eesmärk kaitsta ja edendada oma väärtusi.

 

 Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: "Tänan asepresident Schinast suurepärase arutelu eest selle üle, kuidas edendada meie euroopalikke väärtusi hariduse ja kultuuri kaudu. Meie - lapsevanemate ja juhtidena - kohustus on pakkuda noortele põlvkondadele vahendid, et mõista, et Euroopa Liit tegi võimalikuks tänase rahu ja ühtsuse. Seda peame hoidma, kui tahame, et meil oleks ka homne päev. Soovime käivitada katseprojekti, mis aitaks edendada meie ühiseid Euroopa väärtusi klassiruumides. See on vabatahtlikkuse alusel, austades täielikult subsidiaarsust, kasutades samal ajal ära Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi stimuleerivat ajendit."

 

Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas ütles: „Euroopa eluviis on proovile pandud nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool seda. Me vajame sõna võtma ja tegutsema kõiki neid, kes toetavad inimväärikuse austamist ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ja võrdsus. Mul on hea meel, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee ühendavad jõud ning kutsuvad kogu Euroopa Liidu piirkondi ja linnu üles andma lubadusi Euroopa koolihariduse arendamiseks. Peame motiveerima noori mõistma ühiseid väärtusi, meie ühist ajalugu, meie kultuuripärandit ning mitmekesisuse ja pluralismi tähtsust meie euroopaliku eluviisi nimel."

 

Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, tööhõive, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni (SEDEC) esimees Anne Karjalainen (FI/PES) ütles: „Euroopa Liidu aluseks olevad väärtused on meie ühise Euroopa identiteedi alus. Nendest samadest väärtustest tulenevad kõik meie õigused, mis on seotud Euroopa kodakondsusega. See on põhjus, miks tegevusetus Euroopa tasandil Euroopa väärtuste rikkumise korral õõnestab Euroopa projekti. Neid väärtusi tuleks sisuliselt kaitsta ja toetada kõigis Euroopa haridussüsteemides ja kõigil haridustasanditel, alates koolieelsest haridusest kuni järel- ja kutsehariduseni. Euroopa Regioonide Komitee võib selles ettevõtmises olla tugev liitlane."

Pressiteade

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis