Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku protokoll (03.02.2021)

VABARIIGI VALITSUSE NING EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELINE

HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖ EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMA

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Videokoosolek                                                                                                          03.02.2021

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.00

 

Juhatas: Piret Sapp
Protokollis: Hele-Riin Mällo
Osa võtsid:  Aimur Liiva (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Andres Kampmann (Lääne-Nigula vald, ELVL), Andres Pajula (Tallinna Haridusamet, ELVL), Andrus Jõgi (Rahandusministeerium), Anneli Rants (Sillamäe Linnavalitsus, ELVL), Arno Peksar (Lääneranna Vallavalitsus, ELVL), Helle Kajaste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL), Hille Ilves (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Indrek Riisaar (Haridus- ja Teadusministeerium), Jaak Raie (Viljandi Linnavalitsus, ELVL), Janika Gedvil (Viljandi Linnavalitsus, ELVL), Kersten Kattai (Rahandusministeerium), Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium), Larissa Degel (Narva Linnavalitsus, ELVL), Marika Saar (Elva Vallavalitsus, ELVL), Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeerium), Merike Trumm (Viru-Nigula vald, ELVL), Ott Kasuri (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Riho Raave (Tartu Linnavalitsus, ELVL), Robert Lippin (Haridus- ja Teadusministeerium),Tiina Oraste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL), Toomas Johanson (Eesti Linnade ja Valdade Liit),.
Puudusid:    Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus, ELVL), Katrin Olt (Tartu Linnavalitsus, ELVL), Liis Epro (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Pipi-Liis Siemann (Türi vald, ELVL), Triin Varek (Rakvere Linnavalitsus, ELVL).
Külalised:   Gerli Neppi (ASÕP), Indrek Kilk (Haridus- ja Teadusministeerium), Kaire Soomets (Harno),  Liina Põld (Haridus- ja Teadusministeerium), Salle Andersson (Haridus- ja Teadusministeerium), Tiina Peterson (Haridus- ja Teadusministeerium),

 

PÄEVAKORD

 

 1. Ettepanekud alushariduse seaduse edasiseks  aruteluks kohalike omavalitsustega. Kristi Vinter-Nemvalts/HTM
 2. Lühiülevaade asendusõpetajate programmist ja ettepanek ELVLile. Gerli Neppi/ASÕP
 3. Ettepanekute arutelu riigieelarvestrateegia 2022-2025 ja riigieelarve 2022 läbirääkimisteks. Piret Sapp/HTM

 1. Ettepanekud alushariduse seaduse edasiseks aruteluks kohalike omavalitsustega

  KUULATI: Kristi Vinter-Nemvaltsi ettekannet. 
  1. Alushariduse seaduse eelnõu edasised sammud
  Lisa1: ELVL kohtumine_Alusharidus (.pdf)

  OTSUSTATI: 
  1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
  2. ELVL teeb 12. veebruariks ettepanekud alushariduse seaduse töörühma liikmete osas Kristi Vinter-Nemvaltsile
   
 2. Lühiülevaade asendusõpetajate programmist ja ettepanek ELVLile

  KUULATI:
  Gerli Neppi ettekannet. 
  1. Pandeemiatingimustes on programmi maht vähenenud. Ettepanek on koostada hea tahte leping ELVLi, et koolipidajad ja koolid kasutaks asendusõpetajate programmi võimalusi sh saaksid vajadusel  riigieelarvelist õpetajate tööjõukulude toetust kasutada  asendusõpetajatele palga maksmiseks, sõlmides tähtajalised lepingud. ASÕP aitaks õpetajate leidmisel.
  Lisa2: 3.02.21 Asendusõpetajate programm  (.pdf)

  OTSUSTATI: 
  1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
  2. ASÕP edastab nädala jooksul oma ettepanekud hea tahte kokkuleppe sõnastuse osas. 
  3. Arutada järgmisel töörühma koosolekul asendusõpetajate programmi arenguvõimaluste teemat sh ASÕP koostöö ülikoolide ja koolipidajatega õpetajakoolituse praktikantide osas. 
   
 3. Ettepanekute arutelu riigieelarvestrateegia 2022-2025 ja riigieelarve 2022 läbirääkimisteks

  ARUTELU: 

  Lisa3: Läbirääkimised_lõplik (.docx)

  OTSUSTATI: 
  1. Võimalikke kokkuleppeid ja eriarvamusi täpsustab ELVL hiljemalt 12.veebruariks ja saadab tagasiside P.Sappile (H.Ilvese käest tagasiside saadud 11.02, manuses juba täpsustatud materjal).
   
 4.  Informatsioonid
  1. Järgmisel koosolek arutada täiskasvanuhariduse teemat KOV vastutuse võtmes ja  ülevaade õpetajate töötasudest KOVide lõikes 2020 esialgsete andmete põhjal.
  2. Järgmine koosolek toimub 12. mail 2021. P.Sapp täpsustab koosoleku kutses kohtumise täpse aja ja koha aprillis.

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                             (allkirjastatud digitaalselt)
Piret Sapp                                                                       Hele-Riin Mällo
juhataja                                                                           protokollija