Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest 4.märtsil, 2022

Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille' manifest 4.märtsil, 2022 ,  „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest"

Manifest eesti keeles ka siin

 

Meie, Euroopa Liidu (EL) kohaliku ja  piirkondliku tasandi juhid, soovime  Euroopa Liitu, mis arvestaks paremini kodanike vajaduste ja püüdlustega.

 

1. ELi demokraatia aluse moodustavad
selle 240 piirkonda, 90 000 omavalitsust
ning üle 1,2 miljoni kohalikul ja piirkondlikul
tasandil valitud poliitiku, kes esindavad 450
miljonit inimest. Umbes 2500 aasta eest Vana-Kreeka linnriikides ehk polistes sündinud
demokraatia saab ELis säilida ainult siis, kui
see on hästi juurdunud ja igapäevaelu lahutamatu osa.

2. Demokraatiat aktsepteeritakse, kui
inimeste usaldus annab sellele legitiimsuse
ja kui see kannab vilju kodanikele kõige
lähemal asuval tasandil. Seepärast näeme
vajadust edendada Euroopa demokraatia
maja mudelit, mis põhineb legitiimsuse kolmel sambal: tugev vundament, mida esindavad
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, tugevad müürid 27 liikmesriigi näol ja
ELi kaitsev katus.
Kui ELi institutsioonid lähtuvad oma otsuste
tegemisel alt üles suunatud lähenemisviisist,
toob see ELi inimeste südamele ja hingele lähemale ning taastab usalduse ELi kui
demokraatliku projekti vastu, mis põhineb
valijate tõelisel esindamisel ka soolise
võrdõiguslikkuse seisukohalt.

3. Valimised on parteide töö kaudu teostatava esindusdemokraatia toimimise
peamine vahend. Peame tagama, et Euroopa jaoks olulisi teemasid ei arutata ainult
iga viie aasta tagant toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel, vaid ka enne riiklikke,
piirkondlikke ja kohalikke valimisi, võttes
arvesse, et 70 % ELi õigusaktidest rakendatakse kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

4. Demokraatlikum EL peab kõrvaldama poliitilise ja õigusliku legitiimsuse vahel
haigutava lõhe ning muutma piirkonnad,
provintsid, linnad ja külad oma otsustusmehhanismide lahutamatuks osaks kas aluslepingu
praeguste sätete raames või selle
tulevase muutmise käigus.

5. Seepärast kutsume üles lisama
järk-järgult Euroopa Regioonide Komiteele
uusi ülesandeid, andes talle praeguse
nõuandva rolli asemel olulisema rolli teatud poliitikavaldkondades, millel on selge
territoriaalne mõõde, vältides samal ajal ELi
muutmist veelgi keerulisemaks. Kohalike
ja piirkondlike omavalitsuste eksperditeadmistega laialdasem arvestamine ELi õiguse
väljatöötamisel ja rakendamisel toob kaasa
parema õigusloome ja suurema demokraatliku legitiimsuse ELis.
Selline subsidiaarsuse põhimõtte tugevdamine on võimalik saavutada, kui
anda Euroopa Regioonide Komiteele parem
juurdepääs ELi institutsioonide vahelistele
läbirääkimistele, kus arutatakse seadusandlike ettepanekute üle (kolmepoolsed
läbirääkimised), ning kui lubada piirkondlikel parlamentidel teatavatel nõuetekohaselt määratletud asjaoludel esitada ametlikult ELi õigusaktide ettepanekuid.

6. Kutsume üles lähtuma Euroopa tuleviku konverentsi kogemustest, et luua alaline
ja kohapõhine dialoog kodanikega kui
osalusmehhanism, mis ühendaks ELi paremini kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi
tegelikkusega ning tagaks kodanikele tagasiside oma ideede ja murede kohta. Selles
kontekstis on eelkõige oluline noorte kaasamine. Riiklikud ja Euroopa territoriaalsed
ühendused on koos Euroopa Regioonide
Komitee ning selle noorte valitud poliitikute
ja ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete võrgustikega valmis seda protsessi
lihtsustama.

7. Kutsume Euroopa tuleviku konverentsi
üles taaskord kinnitama, et ühtekuuluvus on
põhiväärtus ja suunanäitaja kõigis ELi poliitikavaldkondades, mis põhinevad partnerluse
austamisel ja mitmetasandilisel valitsemisel.

8. Nõuame vastupanuvõime tugevdamist ELis, kaasates kohalikud ja piirkondlikud
omavalitsused sotsiaal-, kliima-, keskkonna-,
energia- ja digipoliitika kujundamisse ja rakendamisse ning võimaldades neile otsese
juurdepääsu ELi rahastamisele valdkondades, mis kuuluvad nende pädevusse.

9. Toetame Euroopa terviseliitu, mis
annab ELile vajaliku pädevuse tervisekriisidele kiireks reageerimiseks, järgides samal
ajal subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse
põhimõtet.

10. Nõuame Euroopa maapiirkondade
tulevikku suunatud tegevuskava vastuvõtmist, mis parandab linna- ja maapiirkondade
integratsiooni ning toob kaasa maakogukondade jätkusuutliku elavdamise.

11. Kutsume ELi üles kasutama aastate
jooksul loodud tugevaid sidemeid naaberriikide ja laienemisprotsessis osalevate
riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, et aidata neil ehitada üles õigusriik ja
hea valitsemistava alt üles lähenemisviisi
järgides.

12. Kodanike usalduse taastamiseks
peame hariduse ja kodanikutunde kaudu
uuendama demokraatia ja Euroopa väärtuste toimimist, seda eeskätt noorte hulgas
ja piiriregioonides, edendades samas võrdsete võimaluste austamist.

Tehkem koostööd selle nimel, et demokraatia annaks tulemusi ja tooks Euroopa inimestele lähemale.

 

Edastas
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis