ELVL IKT töörühma kohtumise memo (04.05.2018)


MEMO

ELVL IKT eelarveläbirääkimiste ja strateegia töörühma avakoosolek

4.05.2018, kl 11 – 15.30 Sirge tn 2 Omavalitsusmaja

Osalesid
Kaupo Kase, Viljandi vald; 
Kayvo Kroon, Elva vald; 
Väino Olev, Tallinn; 
Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskus; 
Hannes Raimets, Rae vald; 
Heli Randes, Lääne-Nigula vald; 
Liina Rüütel, Harku vald; 
Anu Tanila, Saaremaa vald.

Külalised
Ott Kasuri, ELVL; 
Nevel Paju, ELVL; 
Mailis Alt, Viimsi vald; 
Kaimo Käärmann-Liive, ELVL.

Puudusid
Alexey Demin, Viru-Nigula vald; 
Jaanus Saat, Lääne-Harju vald

Päevakava:

1. Ülevaade senini tehtust

2. Ideed, arutelu, edasise tööjaotuse ja ajakava kokkuleppimine: eesmärgiga teha ettepanekud juhatusele septembriks

Arutelu ja otsused:

1. Henri Pook andis ülevaate loodud komisjoni tegevuse üldistest eesmärkidest:

  • Peamine ülesanne on analüüsida ning teha ettepanekud ELVL juhatusele omavalitsuste infotehnoloogia keskseks koordineerimiseks ja kompetentsi suurendamiseks ja tegevuste jätkusuutliku rahastamismudeli loomiseks riigi ja ELVL vahel. Omavalitsuste infotehnoloogia keskseks e-teenuste arendamiseks ja koordineerimiseks pikendati koostöölepingut riigihalduse ministri ja ELVL vahel järgnevatel tingimustel.


Lepingu kehtivus 2019-2022:
Riigihaldusminister 2019. a: 125 000 EUR
Riigihaldusminister 2020. a: 100 000 EUR
Riigihaldusminister 2021. a: 75 000 EUR
Riigihaldusminister 2022. a: 50 000 EUR

Eesti Linnade ja Valdade Liit kohustub alates 2020. a kuni 2022. a finantseerima keskvalitsuse poolt vähendatavat osa minimaalses mahus nii, et tagatud on KOV IKT baaseelarve finantseerimine aastas minimaalselt 125 000 EUR. Vajalik on jätkuvalt tagada IKT kompetentsikeskuse olemasolu ELVL-s koos püsiva rahastusega ning suurendada omavalitsuste enda algatust, vastutust ja osakaalu omavalitsuste IKT arendamises. Analüüsida tuleb  muudatustega kaasnevaid mõjusid, nende ulatust ja sisu.

  • Teiseks rolliks on analüüsida KOV IKT 2017-2021 strateegiat ning tegevuskava ning esitada selle muudatusettepanekud, et oleks tagatud IKT kompetentsikeskuse jätkusuutlik finantseerimismudel. Muudatusettepanekutega võivad kaasneda ettepanekud ELVL büroole ELVL sisesteks regulatsioonideks, lepinguteks, vmt, et oleks tagatud stabiilne IKT strateegiapõhine tegutsemine ja selle rahastamine.
  • Ettepanekud strateegia ja tegevuskava kaasajastamiseks selle tegevuse eesmärkide osas, et aidata kaasa strateegia kaasajastamisele ja sinna omavalitsuste aktuaalsete vajaduste sissetoomisele.

Henri Pook tutvustas töörühma liikmetele varasemat ajalugu, kuidas KOV IKT koordineerimine on toimunud läbi varasemalt Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi tegevuste ning millises olukorras ollakse alates 2016. a-st, kui sõlmiti koostöölepe KOV IKT tegevuste koordineerimiseks üleriigiliste omavalitsuste liitude kaudu.

2. Töörühma liikmed esitasid oma ettepanekud ja ideed seoses KOV IKT tegevuste finantseerimisega, KOV IKT strateegiaga ning seonduvate tegevustega. Lepiti kokku peamised konsensuslikud edasised arutelu suunad: 

  • KOV-de poolne püsitegevuste finantseerimine eeldusel, et tekkivast üldisest hüvest saadakse vajadusel osa (kas läbi riigi toetuse vähenemisega seotud proportsionaalse liikmemaksu tõstmise või sihipärase finantseerimiskokkuleppe)
  • Projektide põhine kaasfinantseerimine (15% eurotoetused, 100% kui ühistellimus, läbiräägitav % kui tellitakse koostöös Rahandusministeeriumiga)
  • Strateegias muudatused vastavalt toimunud arengutele, sh KOV-des kasutatavates lahendustes universaalsete liideste analüüs ja loomine. 

Järgmiseks töörühma koosolekuks sorteeritakse esitatud ettepanekud ning otsustatakse nende menetlus. ELVL juhatusele eelarveläbirääkimisteks vajalikud komisjoni seisukohad KOV IKT kompetentsikeskuse rahastamise osas esitatakse hiljemalt septembriks.

Markeeriti ka ootusi KOV IKT kompetentsikeskusele:
- KOV-de (ühis)huvide esindamine keskvalitsuse ees;
- suhtluse korraldamine IKT-ga seotud inimeste seas;
- foorumi-laadse platvormi tekitamine, kus saaks koordineerida universaalteenuste arendusideede pakkumist ja arenduste (ühis)tellimist;
- KOV IKT juhtimist puudutavate kordade (infoturbe põhimõtted) depositooriumi tekitamine;
- KOVde SLAde näidiste/tüüptingimuste välja töötamine;
- andmekaitse üldmäärusest KOV-dele tulevate kohustuste analüüsimine.