05.04.2022 - Uudiskiri Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogult

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) uudiskirja LOCAL INSIGHT, märts 2022     https://www.ccre.org/files/newsletter/Newsletter_March_2022-en.html

 

  • CEMR tegi avalduse seoses Vene armee julmustega Ukraina linnas Bucha,

Avalduses väljendab CEMR jätkuvalt täielikku ja tingimusteta toetust Ukraina rahvale ja nende kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhtidele oma kodumaa kaitsmisel Venemaa rünnakute eest. Kohutav on see pilt, mille tunnistajaks oli Ukraina armee Bucha linnas  pärast Kiievi piirkonna vabastamist. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu avaldab sügavat kaastunnet hukkunute perekondadele.

  • Kohalikud omavalitsused üle Euroopa ühinevad Ukraina toetuseks

700 linnapead ja kohaliku või piirkondliku omavalitsuse juhti üle Euroopa on ühinenud Ukraina toetuseks ja kirjutanud alla Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) üleskutsele, milles mõistetakse hukka Venemaa sissetung Ukrainasse ning kinnitatakse toetust Ukraina riigile ja rahvale. Venemaa agressiooni moraalne ja poliitiline hukkamõist on olnud valdav. Samal ajal kui üle kogu Euroopa valgustatakse avalikke hooneid sinise ja kollase valgusega solidaarsuse märgiks Ukrainaga, pakuvad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ka konkreetset tuge, võttes vastu Ukraina põgenikke ning andes rahalist, humanitaar- ja materiaalset abi Ukraina kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. CEMR koordineerib seda tegevust oma liikmetega, kelleks on 60 üleriigilist omavalitsusteliitu 40 Euroopa riigist.

  • CEMRil on uus peasekretär Fabrizio Rossi

CEMRil on väga hea meel teada anda organisatsiooni uuest peasekretärist, kelle nimi on Fabrizio Rossi. Härra Rossi võttis ameti üle Frédéric Vallier'lt. Rääkides oma uuest ametikohast, ütles Rossi: "Ma tahan anda oma panuse inimkonna praeguste peamiste väljakutsetega tegelemisse, tehes seda käsikäes piirkondlike ja kohalike omavalitsustega Euroopas ja kogu maailmas." Peasekretärina tegeleb hr Rossi kõigi kohalike omavalitsuste ja nende kodanike ees seisvate küsimustega. "Väljakutseid on suuri ja palju – praegustele ja tulevastele kriisidele kohalike lahenduste leidmine, rahu tagamine ja julgeoleku edendamine, kliimamuutustega toimetulemine, sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine ja palju muud," ütles ta.

  • Võrdõiguslikkuse Harta – Equality Charter

Euroopa kohaliku tasandi võrdõiguslikkuse harta uuendamine: soolise võrdõiguslikkuse toomine kodule lähemale, üks omavalitsus korraga

Sooline võrdõiguslikkus ei ole midagi sellist, mida saab ülalt-alla otsustada, ega midagi, mida me saaksime saavutada eraldi. Pigem on see küsimus, mis kaasab meid kõiki – mehi ja naisi, poisse ja tüdrukuid, ning kõiki tasandeid ühiskonnas, nii kohalikku, piirkondlikku kui valitsusetasandit – see teema kaasab meid ühisesse võitlusse võrdsete võimaluste ja põhiõiguste eest.

  • Avastage TERRI: uus veebitööriist, mis kaardistab territoriaalsed reformid ja kohalike omavalitsuste kohustused Euroopas

Milline on Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste üldpilt? Kuidas on kohalike omavalitsuste, maakondade ja piirkondade kohustused muutunud viimastel aastatel, mida räägivad meile keskkonna- ja tervisekriisid? Millised edukad territoriaalsete reformide näited võiksid teisi inspireerida? Vt  terri.cemr.eu

Nendele küsimustele vastamiseks on Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) meile esitanud uue digitaalse aruande pealkirjaga "Territoriaalne valitsemine, volitused ja reformid Euroopas" - lühidalt nimetatud TERRI aruanne - (TERRI Report: Territorial Governance, Powers and Reforms in Europe, 2021). TERRI aruanne annab ülevaate viimastel aastatel läbiviidud territoriaalsetest ja haldusreformidest ning suhete muutumisest riikide keskvalitsuste ja piirkondlike ning kohalike omavalitsuste vahel.

Aruanne põhineb Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) uuringul, mis kogub oma liikmesliitudelt kogu Euroopas andmeid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olukorra kohta.

See veebitööriist toob välja territoriaalsed reformid ja detsentraliseerimise suunad viimase kümnendi jooksul neljakümnes Euroopa riigis. Samuti analüüsitakse keskvalitsuste ja piirkondlike ning kohalike omavalitsuste vahelisi suhteid.

Aruanne kirjeldab erinevates riikides pandeemia ajal kohalikele omavalitsustele pandud tervishoiuga seotud kohustusi ja hindab COVID-19 mõju kohalikele tervishoiusüsteemidele.

TERRI visualiseerib suundumusi arvukate diagrammidega. Vaid mõne hiireklõpsuga pääsete juurde riikide profiilidele, interaktiivsetele kaartidele ja poliitikakujundajatele mõeldud soovitustele edukate territoriaalsete reformide läbiviimiseks. Samuti on olemas ainulaadne tööriist erinevate riikide haldussüsteemide võrdlemiseks.

  • Kaheksas ühtekuuluvusaruanne: milline on ühtekuuluvuspoliitika pärast 2027. aastat?

28. veebruaril ja 1. märtsil kohtusid ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavad ministrid kõigis ELi liikmesriikides ja arutasid 8. ühtekuuluvusaruannet, mida volinik Elisa Ferreira oli esitlenud 9. veebruaril. CEMRi sekretariaat ja territoriaalse ühtekuuluvuse ekspertrühma esimees osalesid mitteametlikul ministrite kohtumisel vaatlejatena.

Euroopa sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine ning eri piirkondade arengutasemete erinevuste vähendamine on aluslepingutes sätestatud kui Euroopa Liidu eesmärgid (ELi toimimise lepingu artiklid 174 ja 175). Nende eesmärkide saavutamise peamisteks vahenditeks on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (Ühtekuuluvusfondid), nagu Euroopa Regionaalarengu Fond ERDF, Euroopa Sotsiaalfond ESF või Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond EAFRD. Ühtekuuluvusaruande avaldamine iga kolme aasta järel on samuti aluslepingute nõue, selleks et saaks hinnata ELi ühtekuuluvuspoliitika edusamme ja saavutusi.

Selles viimases ühtekuuluvusaruandes on kirjas, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on jätkuvalt tõhus vähemarenenud piirkondade järelejõudmise toetamisel ning territoriaalsete ja sotsiaalsete erinevuste vähendamisel. Teine oluline järeldus on see, et ühtekuuluvuspoliitika osutus abiks COVID-19 tervise- ja majanduskriisile reageerimisel tänu suuremale paindlikkusele ühtekuuluvusfondide ümbersuunamisel kõige kriitilisematesse sektoritesse. See näitas, et ühtekuuluvuspoliitikal on potentsiaali kohaneda esilekerkivate väljakutsetega ja vastata neile. Kuigi aruanne tuletab ka meelde, et nüüd tuleks tagasi pöörduda oma põhiülesande juurde, milleks on piirkondlike erinevuste vähendamine ja pikaajalise regionaalarengu edendamine.

Vähem positiivne on, et palju ebavõrdsust on endiselt alles ja enamiku arenenud piirkondade majanduskasv näib olevat stagneerunud. Majanduskasvu tõukejõud koonduvad endiselt arenenumatesse piirkondadesse ja just linnapiirkondadesse; tööhõive erinevused on suuremad kui enne 2008. aastat; maantee- ja raudteetranspordi jõudlus on piirialadel madalam; demograafilised muutused, eriti vananemine, on leidnud kinnitust kogu Euroopas. 2020. aastal elas 34% ELi elanikest kahaneva elanikkonnaga piirkonnas, prognooside kohaselt ulatub see 2040. aastal 51%-ni. Kuna paljud neist väljakutsetest mõjutavad konkreetseid maapiirkondi ja piirialasid, peaks ELi maapiirkondade pikaajalise visiooni järgimisel pöörama tulevane ühtekuuluvuspoliitika erilist tähelepanu just neile territooriumidele. Suurtest linnadest võiksid saada arenduskeskused neid ümbritsevale piirkonnale.

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis