05.11.2020 - Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) kuukiri

Tere,

 

Äsja jõudis lugejateni CEMRi elektrooniline kuukiri   LOCAL INSIGHT, milles lugemiseks

 

  • Intervjuu Euroopa Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzikostasega, kes asus ametisse just väljakutsete rohke koroonakriisi alguses.

President räägib, kuidas saab Euroopa Liit aidata kohalike ja piirkondlikke omavalitsusi pandeemia väljakutsetega hakkama saada.  Presidendi sõnum on: „Kohalike omavalitsuste finantsraskustega tegelemist  ei saa jätta vaid liikmesriikide valitsustele. Pakkusime Regioonide Komitee poolt välja ELi tervishoiu toetamise rahastu ja nõudsime struktuurifondide ümberplaneerimisel paindlikkust, väljendasime järeleandmatult vajadust ELi erakorralise taastamiskava järele. Paljud meie nõudmistest võeti arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekutes ja need kajastuvad juulis liikmesriikide vahel sõlmitud lepingus. Nüüd on esmatähtis jätkata tööd alt-üles, kaasava ja jätkusuutliku taastumise nimel."

 

  • Intervjuu Drenthe provintsi (Holland) regionaalministri ja CEMRi energeetika pressiesindaja Tjisse Stelpstraga.

„Tõelise ringmajanduse saavutamiseks peame muutma oma mõtlemist paradigma "raiskamist pole" suunas," ütleb Stelpstra, kes on ühtlasi CEMRi kõneisik energiateemadel. „ Kui vaatate Euroopa Komisjoni uut ringmajanduse tegevuskava tähelepanelikult, ei näe te mainitavat kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli. See on kahetsusväärne, sest minu arvates on neil võimalik tegevuskava õnnestumisele märkimisväärselt kaasa aidata. Omavalitsustel on võimed hallata erinevaid valdkondi, näiteks jäätmete käitlemine, vesi, ruumiline planeerimine ja ehitised. Kohalikul ja piirkondlikul tasandil on palju häid tavasid (näiteks riigihanked  on võimas vahend kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks)."

 

  • Rohelise linna kokkuleppe käivitamine. Meie linnaruumi tervislikumaks ja puhtamaks muutmine.

Roheline kokkulepe on uus Euroopa algatus, julgustamaks linnu muutuma tervislikumaks, puhtamaks ja keskkonnasõbralikumaks. Linnad võtavad vabatahtlikult kohustuse parandada keskkonna seisundit viies valdkonnas: õhu kvaliteet, vesi, jäätmed, mürasaaste ja bioloogiline mitmekesisus. "Üle 70% Euroopa Liidu elanikkonnast elab linnades," ütles Audille Linkenheld, Lille'i abilinnapea. „Seetõttu algab meie kodanike tervisele ja heaolule ohtu kujutavate keskkonnaprobleemide lahendamine kohalikul tasandil. Linnad peavad olema piirkonnad, kus lahendused tõepoolest käivituvad. "

 

  • Famagusta Küprosel. Reageerimine Famagusta linna olukorda käsitlevate ÜRO resolutsioonide rikkumisele.

CEMR juhib tähelepanu olukorrale, mille tekitasid Küprose saare põhjaosas Türgi okupatsiooniväed, ähvardades taas Famagusta linna, mis on ÜRO kaitse all.

CEMR mõistab hukka kõik katsed taaskäivitada konflikt, mille on põhjustanud ÜRO resolutsioonide eiramine, ja kutsub üles diplomaatilistele läbirääkimistele ja dialoogile olukorra kiireks lahendamiseks.

 

  • Miks peavad linnad ja piirkonnad olema järgmise ELi sisserändajate integreerimise kava keskmes?

Euroopa Komisjon avaldas äsja uue rände- ja varjupaigapakti, mille eesmärk on muuta rändevoogude juhtimine stabiilsemaks. See "uus algus" ei paku aga palju lahendusi sisserändajate ja pagulaste paremaks kaasamiseks.

CEMR koos riiklike ühenduste ja IncluCitiesi projektipartneritega on jaganud Euroopa Komisjoniga kohalike omavalitsuste ja piirkondade seisukohti selles otsustavas küsimuses. Uus tegevuskava peaks tunnistama, et piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel on eduka integratsiooni tagamisel võtmeroll.

 

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindaja