05/02/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 05. veebruaril 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Täiendavate parandusettepanekute esitamisest maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (335 SE). Irja Alakivi

2. Vabariigi Valitsuse määruse „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu menetlemise hetkeseisust. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2013. aastal. Tiit Kirss

4. Põhiseisukohtade ettevalmistamine eelarveläbirääkimisteks 2013. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. ELL 2013. aasta eelarve eelnõu lugemine (II). Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise 
küsimus. Hille Ilves

7.2. Informatsioon ELL ja EMOL Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite töörühma koosolekust 31.01.2013. Jüri Võigemast

7.3. Informatsioon: kohtumine Riigikogu kultuurikomisjonis 29.01.2013 (Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) Jüri Võigemast

7.4. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013. aasta jaanuaris. Tiit Kirss

7.5. Linnade ja Valdade Päevad 2013, 13.-14. veebruaril 2013. Informatsioon. Jüri Võigemast

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Kohalike teede vahendid eelnõu

PGS (340SE)

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 2

Tallinnas, 05.02.2013

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

Koosoleku juhataja: Mihkel Juhkami

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Jaanus Karilaid (Haapsalu Linnavolikogu), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus), Tarmo Loodus (Viljandi Linnavolikogu).

Puudusid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavolikogu), Agu Kabrits (Tõrva Linnavalitsus).

Kutsutud: Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), Toomas Järveoja (Elva Linnavalitsus), Kalev Härk (Valga Linnavalitsus), Angelika Kallakmaa-Kapsta, Alo Brandt ja Tiit Saat (Tallinna Linnavalitsus) ja ELL büroost: Jüri Võigemast, Anne Läns, Hille Ilves, Tiit Kirss, Kaimo Käärmann-Liive, Irja Alakivi ja Inga Köster.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Täiendavate parandusettepanekute esitamisest maareformi seaduse muutmise ja sellest

tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (335 SE). Irja Alakivi

2. Vabariigi Valitsuse määruse „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse

üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja

kord" eelnõu menetlemise hetkeseisust. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks

eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2013. aastal. Tiit Kirss

4. Põhiseisukohtade ettevalmistamine eelarveläbirääkimisteks 2013. Tiit Kirss, Jüri

Võigemast,

5. ELL 2013. aasta eelarve eelnõu lugemine (II). Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise küsimus. Hille Ilves

7.2.Informatsioon ELL ja EMOL Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuuri-vahendite töörühma koosolekust 31.01.2013. Jüri Võigemast

7.3.Informatsioon: kohtumine Riigikogu kultuurikomisjonis 29.01.2013 (Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) Jüri Võigemast

7.4. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013. aasta jaanuaris. Tiit Kirss

7.5. Linnade ja Valdade Päevad 2013, 13.-14. veebruaril 2013. Informatsioon. Jüri Võigemast

7.6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Partnerluskokkulepped (EL 2014-2020 rahade kasutuselevõtuks)

7.7 Regioonide Komitee uuest kandidaadist

 

Päevakorrapunkt 1

Täiendavate parandusettepanekute esitamisest maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (335 SE)

Kuulati Irja Alakivi ülevaadet eelnõu menetlemisest ja ELL täiendavatest ettepanekutest (memo

lisatud).

 

Tallinn, Tartu ja teised ELL liikmed ning EMOL liikmed on eelnõu ettevalmistamise ajal esitanud oma ettepanekud korduvalt läbirääkimiste keskkonna ja maaküsimuste töörühmas Maa-ametile ja Keskkonnaministeeriumile. ELL ja EMOL on esitanud ettepanekud eelnõu kohta ka ametlikel kooskõlastusringidel. Osa nendest ettepanekutest on eelnõus kajastamist leidnud, kuid mitte kõik oluline, sealhulgas munitsipaalmaa võõrandamisega seonduv.

15.02.2013 esitasid ELL ja EMOL ühise kirja Riigikogu maaelukomisjonile, eelnõu menetlemise juhtivkomisjonile Riigikogus. Ühtlasi osaleti maaelu komisjoni koosolekul.

 

Eelnõu 335 SE kohta saab täiendavalt, kuni 6.02.2013, esitada muudatusettepanekuid.

 

OTSUSTATI: Saata ELL liikmete ettepanekud Riigikogu maaelukomisjonile ja fraktsioonidele.

 

Päevakorrapunkt 2

Vabariigi Valitsuse määruse „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu menetlemise hetkeseisust

31. jaanuari hommikul esitas Rahandusministeerium EIS-I kaudu 31. jaanuaril toimuva valitsuse

istungi täiendava päevakorrapunktina Riigikantseleile Vabariigi Valitsuse määruse „2013. aasta

riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning

jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu. Mitte ühtegi üleriigiliste omavalitsusliitude poolt esitatud märkust ei arvestatud (memo lisatud).

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 3

Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2013. aastal

28. jaanuaril esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium EIS-i kaudu arutamiseks Vabariigi Valitsuse istungile korralduse eelnõu „Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotus omavalitsusüksuste kaupa 2013. aastal". Kooskõlastamiseks seda eelnõud ei esitatud. Eelnõuga jaotatakse ära 2013.a. riigieelarves eraldatud 29 265 000 eurot, sellest eraldi 44 744 eurot Setumaa valdadele, 4479 Piirissaarele ning 3 049 341 eurot omavalitsusüksustele kelle teatud teede lõikudele tekivad täiendavad kulutused seoses neid läbiva riigimaanteelt või sadamaühenduselt tuleva transiitliiklusega.

Ülejäänud vahendid jaotati kõigi kovi-de vahel teede pikkuse alusel, koefitsiendiga kohalik maantee 1,0; tänav 5,0.

 

ELL juhatuse liikmed jäid seisukohale, et 2013.a. eraldatud vahendid tulnuks jaotada kõigi kov-ide vahel ning projektipõhised vahendid tuleks riigieelarves näha ette eraldi.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. Esitada MKM-ile juhatuse seisukoht projektipõhiste

eraldiste osas.

 

Päevakorrapunkt 4

Põhiseisukohtade ettevalmistamine eelarveläbirääkimisteks 2013

19. veebruaril toimub Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste avakoosolek riigieelarve strateegia 2013-2016 ja 2013. aasta riigieelarve osas.

Oodatakse ka omavalitsusliitude ettepanekuid. Eelmistel aastatel oleme esitanud ettepanekud kahes

etapis - esiteks põhilised fiskaalse mõjuga ettepanekud ning peale seda ettepanekud valdkondade kaupa.

Kuna 2013.a. ei õnnestunud tulubaasi taastamine, siis on endiselt 2014.a. päevakorras ettepanek tulubaasi taastamiseks - see on tulumaksu tõstmine 12,12 %-ni ( arvesse on võetud maamaksu vabastuse kompenseerimine), tasandusfond –vähemalt 91 393 657 eurot ning eradada teehoiuks

2014.a 15 %, 2015.a 20% , 2016.a 25 % ja 2017.a 30 % teeehoiuks ettenähtud vahenditest, mis

jaotatakse vastavalt kokkulepitud metoodikale kõigi kov-ide vahel. Eraldised projektipõhisteks

vajadusteks tuleb näha ette täiendavalt.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 5

ELL 2013. aasta eelarve eelnõu lugemine (II)

Peale eelnõu esimest lugemist ELL liikmetelt täiendavaid küsimusi/ettepanekuid ei laekunud. Juhatus

oli nõus liikmemaksu suurendamisega 6% . 2008. Kehtinud liikmemaksu määrast oleme maas 9%.

2013. aasta eelnõu on sarnane viimaste aastate eelarvega. Suurenenud on ruumide rent ja kulutused

volikogu koosolekutele.

 

OTSUSTATI: Esitada ELL 2013.a. eelarve eelnõu tulude ja kulude üldmahu osas volikogule

kinnitamiseks.

 

Päevakorrapunkt 6

ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 13.märtsil 2013.a. kell 11.00 Põltsamaal,

millele järgneb volikogu koosolek kell 13.00.

 

Päevakorrapunkt 7

Muud küsimused ja informatsioonid

7.1. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise küsimus

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni. ELL ja EMOL tegid HTM-le ühise kirja (lisatud), milles palusime jaotada 2013. aastal tugiteenuste kulude katteks olemasolevad rahalised vahendid omavalitsuste vahel, tuginedes koolitöötajate miinimumkoosseisu määruses kooli õpilaste arvu alusel kavandatud tugiteenuste paketi ametikohtade arvule koolis.

Samuti tegime ettepaneku lisada kohalike omavalitsuste tugispetsialistide kulude katteks eraldatavad vahendid menetluses oleva Vabariigi Valituse määruse „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" hariduskulude toetuse hulka.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.2. Informatsioon ELL ja EMOL Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite töörühma koosolekust 31.01.2013

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni (memo lisatud). 2014-2020 EL vahendite siseriikliku

planeerimise ajakava kohaselt on kavandatud kaasamise etapid 2013.a kvartalite lõikes.

EL vahendite kasutamiseks uuel eelarveperioodil tuleb liikmesriikidel koostada

partnerluslepe. Partnerluslepe sõlmitakse Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi vahel ning on EL

vahendite kasutamise alusdokumendiks. Partnerlusleppe alusel koostatakse rakenduskavad,

milles rahastatavate valdkondade lõikes kirjeldatakse konkreetsemad EL vahendite

kasutamise eesmärgid ja oodatavad tulemused (sh fondide kaupa), meetmed ning nende

rahastamine.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.3. Informatsioon: kohtumine Riigikogu kultuurikomisjonis 29.01.2013 (Põhikooli- ja

gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE)

Jüri Võigemast tegi kokkuvõtte kohtumisel räägitust. Kohtumine oli konstruktiivne, kuigi oli palju eriarvamusi. Kõik olid sama meelt selles, et eelkõige on tähtsad kontseptsioon, rahastamine ja

üleminekuperioodi küsimused. Omavalitsuste probleemid ja arvamuse saime esitatud. Täiendavaid parandusi on aega esitada 8. märtsini.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.4. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013. aasta jaanuaris

2013.a. jaanuaris laekus kov-idele tulumaksu 62 208 352 eurot. Siinjuures tuleb arvestada, et tulumaks on 1. jaanuarist 11,57 % brutotulust ( 2012.a. 11,4%). Võrreldes 2012 aasta tegeliku laekumisega on vähem laekumisi (11,57% ) 24 omavalitsusüksusel. Kui võtta arvestuslikult tulumaksu laekumisteks 11,4 %, oleks võrreldes 2012 aasta jaanuari laekumisega vähemlaekumisi 38 omavalitsusüksusel.

2013 .a. prognoosib Rahandusministeerium kohalikele omavalitsustele tulumaksu laekumiseks:

tulumaks (11,57%) – 725 200 000 €.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.5. Linnade ja Valdade Päevad 2013, 13.-14. veebruaril 2013

LVP ettevalmistustööd on lõpusirgel. Lektoritega on kokkulepped olemas, töötoad on paigas.

Üritusele registreerimine käib, ootame rohket omavalitsusjuhtide ning -spetsialistide osavõttu.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Partnerluskokkulepped (EL 2014-

2020 rahade kasutuselevõtuks)

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni. Lisatud memos on allajoonitud tekst Euroopa

Parlamendi ettepanekutega.

ELL ja EMOL võiksid saata Euroopa Komisjonile kirja, milles teevad ettepaneku kohtumiseks, et anda omapoolne ülevaade ettevalmistusest Eestis, liitude poolt tehtud ettepanekutest ja koostöösoovist EL vahendeid kasutusele võtta partnerluses riigiga. Sellise kohtumise Komisjoniga on korraldanud näiteks Leedu Kohalike Omavalitsuste Liit.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.7 Regioonide Komitee uuest kandidaadist

Kuna Andres Jaadla ei kvalifitseeru enam Eesti esindajaks EL Regioonide Komitees, on vajalik valida uus esindaja (asendusliige).

 

OTSUSTATI: Bürool saata ELL liikmetele informatsioon teatega võimalusest kandideerida EL Regioonide Komitee asendusliikmeks. Uue asendusliikme valib ja nimetab ELL volikogu.

 

Mihkel Juhkami                  Inga Köster

Koosoleku juhataja            Protokollija