05/06/07 (Tallinn)

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

05. juuni 2007 WTC Tallinna konverentsikeskus 
Algus kell 11:00, lõpp kell 13:45

Koosoleku juhataja: Ain Kiviorg
Protokollija: Inga Köster
Osales 44 volikogu liiget või nende asendajat. Puudus 27 volikogu liiget või nende asendajat (registreerimislehed lisatud).

Koosoleku juhataja esitas volikogule ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord. Päevakorra eelnõule täiendusettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD (41 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):
1. Volikogu koosoleku rakendamine. 
2. Valimiskorra kinnitamine ja juhatuse liikmete valimised. 
3. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimised 2008.
3.1 Läbirääkimiste ajakava. 
3.2 Läbirääkimiste töökord. 
3.3 Läbirääkimiste I vaheprotokoll. 
4. Juhatuse liikmete valimistulemuste kinnitamine. 
5. Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikme valimised
6. ELL esindajate määramine.
6.1 Omavalitsusliitude Koostöökogusse ELL esindajate nimetamine ja läbirääkimiste töörühmadest väljalangenud liikmete asemele uute liikmete nimetamine.
6.2 Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni liikmete kandidaatide esitamine.
6.3 Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine. 
7. Juhatuse esimehe valimistulemuse kinnitamine.
8. Revisjonikomisjoni liikme valimistulemuse kinnitamine.
9. Juhatuse aseesimehe valimine.
10. Informatsioonid.
10.1 Eesti linnade ja valdade päevad 2008. 
10.2 Eesti ja Soome sõpruslinnade ja -valdade V kokkutulek Võrus 2008. a
10.3. Linnade suvepäevad 2007. 
11. Juhatuse aseesimehe valimistulemuse kinnitamine
12. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1
Volikogu koosoleku rakendamine

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada volikogu käesoleva koosoleku töökord, andes ettekandeks ning valimisprotseduurideks aega vastavalt volikogu liikmetele välja jagatud ajakavale ning viia läbi valimised lähtuvalt koosoleku päevakorrast.

Päevakorras olevate isikuvalimiste läbiviimiseks tegi koosoleku juhataja ettepaneku moodustada 3-liikmeline valimiskomisjon koosseisus: 
Theo Aasa 
Ljudmila Jant¨enko
Ülle Vapper

OTSUSTATI: Moodustada valimiskomisjon koosseisus: Theo Aasa (Türi vallavolikogu esimees), Ljudmila Jant¨enko (Kohtla-Järve abilinnapea), Ülle Vapper (Halinga vallavanem)

Päevakorrapunkt 2
Valimiskorra kinnitamine ja juhatuse liikmete valimised

Koosoleku juhataja andis sõna Jüri Võigemastile, kes esitas ettepaneku täpsustada 25.05.2004.a vastu võetud ELL volikogu töökorda isikuvalimiste läbiviimiseks (lisatud). Töökorra täpsustamise vajadus tekkis sellest, et osa juhatuse liikmetest osutus valituks Riigikogusse ning lahkus ELL juhatusest. Valimiste töökorra parandused arvestavad võimalusega, kus korraga ei valita kõiki juhatuse liikmeid, kaht aseesimeest ja kõiki revisjonikomisjoni liikmeid nagu oli sätestatud seni kehtinud valimiskorras.

OTSUSTATI: 
2.1 Kinnitada Eesti Linnade Liidu volikogu töökord juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks (lisatud).

Koosoleku juhataja luges ette valimiskomisjoni koosoleku protokolli, millega valimiskomisjoni liikmed nimetasid valimiskomisjoni esimeheks Theo Aasa.

Sõna sai Theo Aasa, kes tutvustas valimisprotseduuri. Kandidaatide esitamine valimisteks toimub kirjalikult kuni iga vastava päevakorrapunkti alguseni.

Volikogu liikmetele on välja jagatud valimisbülletäänid salajasteks isikuvalimisteks. Tulenevalt ELL põhikirja punktist 37, nimetab Tallinn ühe juhatuse liikme. Tallinn on nimetanud ELL juhatuse liikmeks Tallinna aselinnapea Taavi Aasa (linnavolikogu otsus lisatud).

Theo Aasa luges ette valimiskomisjonile esitatud kirjalikud ettepanekud juhatuse liikme kandidaatide osas (lisatud). Kandidaadid on esitanud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.

Juhatuse liikme kandidaatideks esitati:

1. Urve Tiidus 
2. Viktor Svjatõ¨ev
3. Urmas Kruuse
4. Ingrid Danilov

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Koosoleku juhataja andis sõna üles seatud kandidaatidele, kes ennast lühidalt tutvustasid.

Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI:
2.2 (41 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) sulgeda juhatuse liikmete kandidaatide nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees kuulutas hääletamise alanuks ning palus juhatuse liikmete valimiseks välja antud bülletäänid täita ja lasta kinnisesse valimiskasti.

Päevakorrapunkt 3
Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimised 2008

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni 2008.a eelarveläbirääkimistest ja allkirjastatud vaheprotokollist. (vaheprotokoll lisatud)

OTSUSTATI: Võtta informatsioon 2008. a eelarveläbirääkimistest teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4
Juhatuse liikmete valimistulemuste kinnitamine

Sõna sai valimiskomisjoni esimees, kes luges ette ELL juhatuse liikmete valimise hääletamistulemuste protokolli (lisatud).

Välja oli antud 41 valimisbülletääni, valimiskasti avades oli kastis 41 bülletääni, nendest kehtivaid 39, kehtetuid 1 ja täitmata 1 bülletään.

Juhatuse liikme kandidaadid said hääli järgmiselt:

1. Urve Tiidus 36 häält 
2. Viktor Svjatõ¨ev 35 häält
3. Urmas Kruuse 37 häält 
4. Ingrid Danilov 36 häält

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna hääletusele valimistulemuste kinnitamine.
Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletamisele.

OTSUSTATI (41 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada Eesti Linnade Liidu juhatuse liikmete valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on uued juhatuse liikmed: Urve Tiidus (Kuressaare linnapea), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva linnapea), Urmas Kruuse (Tartu linnapea), Ingrid Danilov (Haapsalu linnapea).

Tallinna linna poolt on ELL põhikirja punkti 37 alusel nimetatud juhatuse liikmeks Taavi Aas, Tallinna abilinnapea. Juhatuse liikmena jätkavad samuti Ain Kiviorg (Sillamäe linnapea) ja Kersti Sarapuu (Paide linnapea).

Päevakorrapunkt 5 
Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikme valimine

Valimiskomisjoni esimees luges ette laekunud vormikohase avalduse Urmas Kruuse juhatuse esimehe kandidaadiks ülesseadmisest (lisatud), kelle kirjalik nõusolek kandideerimiseks on olemas.

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna nimekirja sulgemine hääletusele. 
Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI: 
5.1 (43 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) sulgeda juhatuse esimehe kandidaadi nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees luges ette laekunud avalduse revisjonikomisjoni liikme kandidaadi Urmas Aava ülesseadmisest (lisatud) ja kinnitas, et kandidaadi kirjalik nõusolek on olemas.

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna nimekirja sulgemine hääletusele. 
Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI:
5.2 (43 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) sulgeda revisjonikomisjoni liikme kandidaadi nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees tutvustas hääletamisprotseduuri ja kuulutas salajase hääletamise alanuks.

Päevakorrapunkt 6
ELL esindajate määramine
6.1. Omavalitsusliitude Koostöökogusse ELL esindajate nimetamine ja läbirääkimiste töörühmadest väljalangenud liikmete asemele uute liikmete nimetamine.

Tulenevalt sellest, et osa töörühmade liikmetest on lahkunud, peame nimetama uued ELL esindajad Omavalitsusliitude Koostöökogus ja läbirääkimiste töörühmades. Jüri Võigemast tegi ettepaneku, millega volikogu koosolekul osalejad ka nõustusid, et Koostöökogu töös oleks võimalik osaleda kõigil juhatuse liikmetel.

OTSUSTATI: 
6.1.1 Nimetada Eesti Linnade Liidu poolt Omavalitsusliitude Koostöökogu põhiliikmeteks 
Urmas Kruuse, 
Ingrid Danilov, 
Kersti Sarapuu ja 
Taavi Aas ning

asendusliikmeteks 
Urve Tiidus, 
Ain Kiviorg, 
Viktor Svjatõ¨ev ja 
Angelika Kallakmaa-Kapsta.

6.1.2 Nimetada Eesti Linnade Liidu poolt Omavalitsusliitude Koostöökogu töörühmade liikmed järgmiselt:

Hariduse- ja noorsoovaldkonna töörühm: 
Urmas Aava (Häädemeeste vallavanem) 
Andres Pajula (Tallinna Haridusameti juhataja) 
Tiina Kasema (Sillamäe haridus- ja kultuuriosakonna juhataja), 
Juta Alev (Kärdla haridus-, kultuuri- ja spordinõunik), 
Ille Allsaar (ELL büroo nõunik)

Kultuuri ja spordivaldkonna töörühm: 
Innar Mäesalu (Võru abilinnapea), 
Ene Vohu (Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja), 
Katriin Fisch-Uibopuu, (Tartu Linnavalitsus, Kultuuriosakonna juhataja), 
Margit Ots (Saue Linnavalitsuse peaspetsialist), 
Ille Allsaar (ELL büroo nõunik)

Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm: 
Urmas Kruuse (Tartu linnapea), 
Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse peaspetsialist), 
Karin Jaanson (Tartu abilinnapea),
Martin Schwindt (Haapsalu aselinnapea), 
Tiit Kirss (ELL büroo nõunik)

Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm: 
Helmen Kütt (Viljandi Sotsiaalameti juhataja), 
Uku Torjus (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja), 
Ingrid Danilov (Haapsalu linnapea), 
Sirje Kree (Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja), 
Ille Allsaar (ELL büroo nõunik)

Transpordi-, teede- ja IKT töörühm: 
Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva linnapea), 
Ain Valdmann (Tallinna Kommunaalameti juhataja), 
Rein Triisa (Viljandi abilinnapea), 
Kaido Ivask (Paide abilinnapea),
Tiit Kirss (ELL büroo nõunik)

Keskkonna ja maaküsimuste töörühm:
Aivar Nigol (Võru Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja), 
Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva linnapea),
Allar Aron (Kunda linnapea), 
Tõnu Tuppits (Tallinna Keskkonnaameti juhataja), 
Irja Alakivi (ELL büroo konsultant), 
Aare Heinvee (Rapla vallavanem), 
Alo Brandt (Tallinna Maa-ameti juhataja kt), 
Anto Ili (Tartu abilinnapea), 
Kersti Sarapuu (Paide linnapea), 
Tiit Kirss (ELL büroo nõunik)

6.2 Euroopa Liidu Regioonide Komitee (COR) Eesti riikliku delegatsiooni liikmete kandidaatide esitamine

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni sellest, et ELL-il on Regioonide Komitee delegatsioonis neli põhiliikme kohta ja kolm asendusliikme kohta. Seoses kolme delegatsiooni liikme siirdumisega Riigikogusse palub Siseministeerium oma kirjaga nimetada meie uued esindajad.

Kandidaatide valikul tuleb silmas pidada Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 263 nõudeid. Ka on olulised tasakaalustatud geograafiline, poliitiline ja sooline esindatus.

OTSUSTATI: 
Esitada Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni liikmete kandidaadid järgmiselt: Põhiliikmed – 
Väino Hallikmägi (Pärnu linnavolikogu liige), 
Teet Kallasvee (Haapsalu linnavolikogu liige), 
Mihkel Juhkami (Rakvere linnavolikogu esimees) ja 
Toomas Vitsut (Tallinna linnavolikogu esimees) ning

asendusliikmed – 
Kersti Kõosaar (Võru linnapea), 
Ivar Unt (Valga linnapea), 
Edgar Savisaar (Tallinna linnapea).

6.3 Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine

Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi delegatsioonis on ELL-il kaks põhiliikme ja kaks asendusliikme kohta. Seoses ühe asendusliikme lahkumisega on vaja nimetada uus asendusliige.

OTSUSTATI:
Nimetada Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Eesti delegatsiooni asendusliikmeks Urve Tiidus (Kuressaare linnapea)

Päevakorrapunkt 7
Juhatuse esimehe valimistulemuse kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette ELL juhatuse esimehe valimise hääletamistulemuste protokolli (lisatud).

Valimiskasti avamisel oli kastis 42 hääletamisbülletääni, nendest kehtivaid 40, kehtetuid 1 ja täitmata 1 bülletään.

Juhatuse esimehe kandidaat Urmas Kruuse sai 39 häält.

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele.
Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletamisele.

OTSUSTATI (poolt 42, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada juhatuse esimehe valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on ELL juhatuse esimees Urmas Kruuse (Tartu linnapea).

Päevakorrapunkt 8
Revisjonikomisjoni liikme valimistulemuse kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette ELL revisjonikomisjoni valimise hääletamistulemuste protokolli (lisatud).

Valimiskasti avamisel oli kastis 42 hääletamisbülletääni, neist kehtivaid 41, kehtetuid ei olnud ja täitmata 1 bülletään.

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele. 
Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletusele.

OTSUSTATI (poolt 42, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada revisjonikomisjoni liikme valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on ELL revisjonikomisjoni liige Urmas Aava (Häädemeeste vallavanem).

Revisjonikomisjonis jätkavad tööd samuti 
Theo Aasa (Türi Vallavolikogu esimees), 
Allar Aron (Kunda linnapea), 
Eero Plamus (Märjamaa vallavanem) ja 
Toomas Sonts (Vändra alevivanem).

Päevakorrapunkt 9
Juhatuse aseesimehe valimine

Juhatuse üks asemees, Kersti Sarapuu, jätkab ametis. Juhatuse liikmete seast on vaja valida teine aseesimees.

Valimiskomisjoni esimees luges ette laekunud avalduse juhatuse aseesimehe kandidaadiks ülesseadmisest (lisatud) ja kinnitas, et kandidaadi kirjalik nõusolek on olemas.

Juhatuse aseesimehe kandidaadiks seati üles:
Ingrid Danilov

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna nimekirja sulgemine hääletusele. 
Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI (44 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) sulgeda juhatuse aseesimehe kandidaatide nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees kuulutas salajase hääletamise alanuks.

Päevakorrapunkt 10
Informatsioonid

10.1. Eesti linnade ja valdade päevad 2008

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni 2007. a toimunud Linnade ja Valdade Päevadest. Volikogu liikmed pidasid vajalikuks, et üritus toimuks ka järgmisel aastal.

OTSUSTATI: Korraldada Eesti linnade ja valdade päevad 27-28. veebruaril 2008.a Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses.

10.2. Eesti ja Soome sõpruslinnade ja -valdade V kokkutulek Võrus 2008

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni kokkutuleku korraldamise ettevalmistustest (memo lisatud).
Kokkutulek toimub 21.-23.05.2008.

OTSUSTATI: 
10.2.1 Võtta informatsioon teadmiseks.
10.2.2 Saata ELL liikmetele ringkiri ja paluda nimetada oma linna/valla kontaktisik kellega suhelda kokkutuleku ettevalmistamise küsimustes.

10.3. Linnade suvepäevad 2007

Suvepäevade korraldaja on Narva linn. Kuulati Narva linnapea Tarmo Tammiste informatsiooni suvepäevade ettevalmistamise käigust. Suvepäevad toimuvad 3.-5.augustil Ida-Virumaal puhkekeskuses Suvi. Info on ELL liikmetele edastatud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 11
Juhatuse aseesimehe valimistulemuse kinnitamine.

Valimiskomisjoni esimees luges ette juhatuse aseesimehe valimise hääletamistulemuste protokolli (lisatud).

Valimiskasti avamisel oli kastis 42 hääletusbülletääni, nendest kehtivaid 41, kehtetuid bülletääne ei olnud, täitmata oli üks bülletään.

Juhatuse aseesimehe kandidaat Ingrid Danilov sai 40 häält.

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele.
Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletamisele.

OTSUSTATI (42 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada juhatuse aseesimeeste valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on ELL juhatuse aseesimees Ingrid Danilov (Haapsalu linnapea).

Päevakorrapunkt 12
Jooksvad küsimused

Volikogu järgmine koosolek toimub 27. juunil.

Ain Kiviorg Inga Köster
Koosoleku juhataja Protokollija

Protokolli lisad:

1. Volikogu liikmete registreerimislehtede koopia (originaal esitatakse Harju Maakohtu registriosakonnale) – 
7 lehel; Külaliste registreerimisleht – 1 lehel
2. Volikogu koosoleku päevakorra eelnõu – 1 lehel; Volikogu koosoleku ajakava eelnõu – 1 lehel; Volikogu koosoleku otsuste projekti eelnõu – 2 lehel 
3. PKP 2 – Eesti Linnade Liidu volikogu töökord juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks eelnõu – 2 lehel ja kinnitatud töökord – 2 lehel; Koopia Tallinna Linnavolikogu otsusest 3.05.07 nr 127 – 1 lehel; ELL juhatuse liikme kandidaatide esitamise vormid koos kandidaadi nõusolekuga – 4 lehel
4. PKP 3 – Läbirääkimiste ajakava – 2 lehel; Vabariigi Valitsuse ja Üleriigiliste Omavalitsusliitude vaheliste läbirääkimiste töökord – 3 lehel; Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll 2008. aasta riigieelarve ning "riigi eelarvestrateegia 2008-2011. aasta" osas – 13 lehel
5. PKP 4 – ELL juhatuse 4 liikme valimise hääletamistulemuste protokoll – 1 lehel; valimisbülletäänid – 41 tk
6. PKP 5 – ELL juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikme kandidaatide esitamise vormid koos kandidaadi nõusolekuga – 2 lehel
7. PKP 7 – ELL juhatuse esimehe valimise hääletamistulemuste protokoll – 1 lehel; valimisbülletäänid – 42 tk 
8. PKP 8 – ELL revisjonikomisjoni liikme valimise hääletamistulemuste protokoll – 1 lehel; valimisbülletäänid – 42 tk
9. PKP 9 – ELL juhatuse aseesimehe kandidaadi esitamise vormid koos kandidaadi nõusolekuga – 1 lehel; 
10. PKP 10.2 – Memo Eesti ja Soome sõpruslinnade- ja valdade 2008.a kokkutulekust – 1 lehel
11. PKP 10.3 – ELL suvepäevade 2007 programm
12. PKP 11 – ELL juhatuse aseesimehe valimise hääletamistulemuste protokoll – 1 lehel; valimisbülletäänid – 42 tk