08/03/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 08.03.20015 Tallinnas.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eelarveläbirääkimiste hetkeseisust – Jüri Võigemast
2. Norra ja EMP finantsinstrumentide rakendamine – Jaak Aab
3. KOV kui tööandja esindamine palgaläbirääkimistel ametiühingutega – Ille Allsaar
4. Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) avalike hangete ja -teenuste töögrupp, põhiliikme määramine. Kaimo Käärmann 
5. CEMRi keskkonnatöö ümberkorraldamine. Säästva arengu foorumi liikme nimetamine. Irja Alakivi
6. Üleriigiliste liitude ühinemisvõimalustest – Jaanus Tamkivi, Jaak Aab
7. Muud küsimused
7.1 Saastetasude jaotusest riigi ja KOV vahel – Irja Alakivi
7.2 Kokkuvõte Linnade ja Valdade Päevadest – Jaak Aab
7.3 Justiitsministri intervjuu "Riigikontrolli lubamine KOV kontrollima" – Peep Kirsima
7.4 Soome ja Eesti sõpruslinnade ja – valdade kokkutulekust Kotkas – Irja Alakivi
7.5 ELL tegevdirektori ametipalgast

 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Tallinn, 08.03.05

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.45

Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: – Jaanus Tamkivi (Kuressaare Linnavalitsus), Väino Hallikmägi

(Pärnu Linnavalitsus), Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), Jaan Moks (Saue Linnavolikogu)

Puudusid: – Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus), Arnold Kimber (Viljandi Linnavolikogu)

Kutsutud: Ahti Kallaste (Tallinna Linnavalitsus), Anto Ili (tartu Linnavalitsus), Aavo Keerme

(Jõhvi Linnavalitsus), Aivar Nigol (Otepää Vallavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva

Linnavalitsus), Jaak Aab, Irja Alakivi, Toivo Riimaa, Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Peep Kirsima,

Kaimo Käärmann ja Inga Köster ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eelarveläbirääkimiste hetkeseisust – Jüri Võigemast

2. Norra ja EMP finantsinstrumentide rakendamine – Jaak Aab

3. KOV kui tööandja esindamine palgaläbirääkimistel ametiühingutega – Ille Allsaar

4. Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) avalike hangete ja -

teenuste töögrupp, põhiliikme määramine. Kaimo Käärmann

5. CEMRi keskkonnatöö ümberkorraldamine. Säästva arengu foorumi liikme nimetamine. Irja

Alakivi

6. Üleriigiliste liitude ühinemisvõimalustest – Jaanus Tamkivi, Jaak Aab

7. Muud küsimused

7.1 Saastetasude jaotusest riigi ja KOV vahel – Irja Alakivi

7.2 Kokkuvõte Linnade ja Valdade Päevadest – Jaak Aab

7.3 Justiitsministri intervjuu "Riigikontrolli lubamine KOV kontrollima" – Peep Kirsima

7.4 Soome ja Eesti sõpruslinnade ja – valdade kokkutulekust Kotkas – Irja Alakivi

7.5 ELL tegevdirektori ametipalgast

Päevakorrapunkt 1

Eelarveläbirääkimiste hetkeseisust.

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni sellest, et 18.veebruaril arutati ELL volikogus ja

EMOLi Maapäeval Koostöökogu ettepanekuid 2006.a riigieelarvetaotluse ja riigi

eelarvestrateegia aastateks 2006-2009 küsimustes. Koostöökogu on teinud oma ettepanekud

RESi täiendamiseks ministeeriumite haldusaladest lähtuvalt.

Eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli drafti loodame kokku saada selle nädala jooksul. Kahjuks

ei ole ministeeriumid seni veel oma ettepanekuid esitanud ja seega on võimalik, et paljudes

punktides ei jõuta kokkuleppele vaid lihtsalt jätkatakse läbirääkimisi.

Toimus arutelu 2003. aastal Vabariigi Valitsuse korraldusega loodud asjatundjate komisjon üle,

mis moodustati KOV tulubaasi ümberkorraldamise põhimõtete väljatöötamiseks. Komisjon ei

olnud eriti tegus ja on koos käinud ainult paar korda. Linnade Liidu esindajaks oli komisjonis

Tõnis Kõiv, endine Paide linnapea. Juhatuse koosolekul osalejad on arvamusel, et tuleks teha

ettepanek regionaalministrile komisjon uuesti tööle rakendada.

OTSUSTATI:

1.1Võtta informatsioon teadmiseks.

1.2 Teha ettepanek Koostöökogule ühisavalduse edastamiseks minister Jaan Õunapuule

kutsumaks kokku tulubaasi ümberkorraldamise põhimõtete väljatöötamise komisjon, töötades

eelnevalt välja komisjoni tegevuse lähteülesanded. Linnade Liidu poolt nimetada komisjoni

liikmeteks Jaanus Tamkivi, Kuressaare linnapea ja Tallinna linna esindaja.

Päevakorrapunkt 2

Norra ja EMP finantsinstrumentide rakendamine.

Kuulati Jaak Aab'i informatsiooni finantsinstrumentide rakendamise hetkeseisust.

Omavalitsusliidud on sel teemal läbi rääkinud Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi,

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga.

Eelarveläbirääkimistel tõstatasime probleemid rahanduse töörühmas kohtumisel

Rahandusministeeriumi esindajatega.

Rahandusministeeriumi kui nende finantsinstrumentide koordineeriva üksuse sõnum on

järgmine:

1. Kõik üksikprojektid erinevates valdkondades tuleb esitada vastavatele ministeeriumidele

enne 21. märtsi, sest selleks kuupäevaks peavad ministeeriumid edastama kõik projektid ja

ettepanekud Rahandusministeeriumile. Kõik taotlused tuleb esitada vastavalt taotlusvormidele,

mis on nüüd ka lõplikult kinnitatud.

Konkreetse tähtaja – 16.märts, on ministeeriumidest määranud vaid Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeerium.

2. Üksikprojektid võivad olla esitatud ka projektiideena, mida hiljem on võimalik täpsustada ja

esitada detailne projekt. Endiselt on kinnitatud, et projekte saab esitada kõigis valdkondades.

Samas tuleb lisada, et tegevusvaldkonnad on toodud üldiste prioriteetidena ja detailsemat infot

valdkondade kohta on kohustatud andma ministeeriumide kontaktisikud.

Hetkeseis ministeeriumidega suhtlemisest:

Siseministeeriumiga oleme kokku leppinud et toetame KOV haldussuutlikkuse ning kohaliku

arendus- ja majanduskeskkonna valdkondades toetusskeemide varianti. Toetusskeemide puhul

esitatakse konkureerivad selle valdkonna projektid rakendusüksusele, kes hindab ja teostab

toetatavate projektide valiku. Sel puhul saab projekte esitada sügisel või aasta lõpul.

Keskkonnaministeerium pole ette valmistamas ühtegi toetusskeemi ega programmilist tegevust,

oodatakse üksikprojektide esitamist. Läbi kumab, et teatud ministeeriumi kesksete tegevuste

peale projektid ka esitatakse (põhjavee seire Ida-Virumaal Tartu Ülikooli poolt ja

tootjavastutuse projekt vastava MTÜ poolt). Üritame edasi läbi rääkida võimaliku toetusskeemi

suhtes KOV jäätmemajanduse alal.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on ette valmistamas energiasäästu valdkonnas

soojusenergia säästmise auditite toetusskeemi, kus kasusaajad oleks nii KOV-id kui

korterelamute omanikud või haldajad. Ühistranspordi alal esitatakse ministeeriumi poolt

üksikprojekt ühistranspordi sõiduplaanide, piletisüsteemide jne arendamiseks maakondades.

Sotsiaalministeerium on lubanud lähiajal esitada oma tegevusvaldkondade kirjelduse ja

prioriteetsed tegevused. Pooldatakse programmilisi tegevusi ja toetusskeeme, mis on ka meie

arvates mõistlik.

Jätkame läbirääkimisi kõigi valdkondade ministeeriumidega.

Kogu protsessile on meie poolt mõndagi ette heita, mis puudutab kaasamist, partnerlust ja

teavitamist. Eks see ülaltoodud infogi on suhteliselt segane, aga paremat momendil ei ole.

Tõenäoliselt taotleme Vabariigi Valitsuselt ja Rahandusministeeriumilt tähtaegade

pikendamist, et saaks esitada oma ettepanekud valdkondade kaupa ja oleks aega KOV-idel

esitada ka üksikprojekte.

Info finantsinstrumentide kohta, samuti valdkondade kontaktisikud on Rahandusministeeriumi

koduleheküljel: www.fin.ee/?id=12021

OTSUSTATI:

Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Tööandja esindamine palgaläbirääkimistel ametiühingutega.

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni meile saabunud ettepanekutest alustada 2006.a

palgaläbirääkimisi.

Sotsiaalministeerium, Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) ja Teenistujate Ametiliitude

Keskorganisatsioon (TALO) pöördusid meie poole kirjadega, et nimetaksime Linnade Liidu

volitatud esindajad TALO liikmeskonna 2006.a palgaläbirääkimistele.

Oma vastuses neile märkisime, et regionaalminister on moodustanud töörühma kohalike

omavalitsuse üksuste liitude kui tööandjate volitatud esindajate staatuse õigusliku regulatsiooni

problemaatika läbitöötamiseks ja vastavate seadusandlike muudatuste ettevalmistamiseks.

Töörühma koosolekul (7. veebruaril) tutvuti TTÜ humanitaarteaduskonna professori Sulev

Mäeltsemehe ja TÜ õigusteaduskonna haldusõiguse dotsendi Vallo Olle koostatud ülevaatega

kohaliku omavalitsuse üksuste liitude õigusliku regulatsiooni problemaatikast seoses kohaliku

omavalitsuse üksuste kui tööandjate esindamisega.

Ülevaates ei esitatud konkreetseid ettepanekuid kehtivate õigusnormide muutmiseks või uute

õigusnormide kehtestamiseks de lege ferenda, vaid osundati põhiliselt lahendamist vajavatele

probleemidele kui sellistele.

Ülevaates nenditi muuhulgas, et tööandja staatuse realiseerimine tähendab KOV-le ka

märkimisväärsete rahaliste kulutuste tegemist, mis eeldab piisava ja stabiilse tulubaasi

olemasolu.

Eesti Ametiühingute Keskliit soovib aga kohtumist, et arutada võimalusi dialoogi

edendamiseks vastastikku huvipakkuvates küsimustes. Kohtumine toimub 16. märtsil.

OTSUSTATI:

1. ELL Bürool jätkata koos Siseministeeriumiga tööd seadusandluse täiustamiseks eesmärgiga

määratleda üleriigiliste omavalitsusliitudele õigused kohalike omavalitsuste kui tööandjate

esindamisel tööandjate ja töövõtjate vahelistel palgaläbirääkimistel.

2. Mitte osaleda täievolilise esindajana kolmepoolsetel läbirääkimistel kuni üleriigiliste

omavalitsusliitude õigusliku seisundi määratlemiseni tööandja esindamisel töövõtjate ja

tööandjate vahelistel palgaläbirääkimistel.

Päevakorrapunkt 4

Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) avalike hangete ja -

teenuste töögrupp, põhiliikme määramine.

Kuulati Kaimo Käärmanni informatsiooni CEMR avalike hangete ja -teenuste

töögrupitegevusvaldkondadest. Need on:

Üldhuvi teenused (valge raamat)

Siseturu teenused (direktiivi eelnõu)

PPP (roheline raamat)

Riigiabi küsimused

Järgmine töögrupi kohtumine toimub 7. aprillil (6. aprillil toimub seminar "Omavalitsuslike

avalike teenuste tulevik").

Juhatuse koosolekul osalejad pidasid otstarbekaks, et ettepanek töögrupi töös osalemiseks

tehakse Tartu linnasekretär Jüri Mölder'ile.

OTSUSTATI:

Nõusoleku saamisel määrata Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu

(CEMR) avalike hangete ja -teenuste töögrupi liikmeks Jüri Mölder, Tartu linnasekretär.

Päevakorrapunkt 5

CEMRi keskkonnatöö ümberkorraldamine. Säästva arengu foorumi liikme nimetamine.

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni sellest, et CEMR kaudu ja abil tehtav töö üle-euroopaliselt

ja Euroopa Liidu kontekstis muuta paremini nähtavaks korraldatakse CEMR töö mõnevõrra

ümber – luuakse kolm poliitika foorumit ja komiteede baasil moodustatakse töörühmad.

CEMRi töö keskkonnavaldkonnas on suunatud kohalike omavalitsuste huvide kaitsele

praktiliselt kõigi töös olevate keskkonnadirektiivide ja –strateegiate osas. Näiteks käesoleval

hetkel jälgitakse olukorda ja valmistatakse ette arvamusi ning positsioone õhusaaste,

jäätmetekke vältimise ja jäätmete korduskasutuse, loodusressursside kaitse, merekeskkonna

kaitse, pestitsiidikasutuse, mullakaitse ja linnakeskkonna teemastrateegiate osas. Osades

nendest valdkondadest kavandatakse direktiivide ettevalmistamist. Säästva arengu valdkonnas

on alustatud teemastrateegia ülevaatamist ja uuendamist.

CEMR kui organisatsioon esindab oma 44 liikmesorganisatsiooni kaudu rohkem kui 100 000

kohalikku ja regionaalset omavalitsust 33-s Euroopa riigis.

Üks CEMR komiteedest oli keskkonnakomitee. 2004. aasta lõpul 13.-14. detsembril toimunud

poliitika komitee koosolekul otsustati, et keskkonnavaldkonna poliitikud hakkavad regulaarselt

kohtuma CEMR säästva arengu foorumil, ning CEMR liikmeskonda moodustavate liitude

vastava valdkonna ametnike tööinstrumendiks on CEMR keskkonnakomitee baasil formeeruv

ja ametnikutööd tegev keskkonna töörühm.

CEMR Säästva arengu foorum kutsutakse esimest korda kokku käesoleva aasta kevadel.

Foorumi eesistujaks on Bonni linnapea Bärbel Dieckmann. Aseesimehed Alison Hay

(Inglismaa), Jiri Bytel (tshehhi) ja Karol Karski (Poola).

Ettepanek on, et seni CEMR keskkonnakomitee töös osalenud Aivar Nigol, kes on ühtlasi

valitsusega eelarveläbirääkimisi pidava keskkonnatöörühma kaasesimees oleks ELL esindaja

foorumil.

Keskkonnatöörühma töös hakkaks osalema büroos vastava valdkonna tööd administreeriv

ametnik (I. Alakivi), seni olnud Aivar Nigoli asendusliige keskkonnakomitees.

OTSUSTATI:

5.1 Võtta CEMR keskkonnatöö ümberkorraldusi puudutav informatsioon teadmiseks.

5.2 Nõustuda Aivar Nigoli, Otepää vallavanema ja keskkonnatöörühma kaasesimehe,

nimetamisega ELL esindajaks CEMRi Säästva arengu foorumi töös.

Päevakorrapunkt 6

Üleriigiliste liitude ühinemisvõimalustest.

Jaak Aab tutvustas Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeva ettepanekut alustada läbirääkimisi

büroode liitumiseks.

Juhatuse koosolekul osalejad olid seisukohal, et läbi tuleks hakata rääkima liitude ühinemise

võimalikkuse teemadel. Ainult büroode ühendamine iseenesest ei anna midagi. Pealegi on seda

juba katsetatud.

Pigem tuleks analüüsida erinevate riikide ühisliitude tekkimismudeleid ja moodustada töörühm,

et selgitada välja kuidas ühises liidus saaksid võrdselt esindatud ja kaitstud nii linnade kui

valdade, suurte ja väikeste huvid.

OTSUSTATI:

6.1 Pidada mitteotstarbekaks büroode ühendamist enne üleriigiliste liitude ühinemist.

6.2 Arutada üleriigiliste omavalitsusliitude ühinemise küsimust ELL volikogu koosolekul 26.

aprillil 2005.

Päevakorrapunkt 7

Muud küsimused

7.1 Saastetasude jaotusest riigi ja KOV vahel.

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni saastetasude seadusest ja sellest, et Keskkonnaministeerium

ei toeta KOV taotlusi.

Praegu menetletav seaduse eelnõu erineb oluliselt 2004. aasta maikuus e-Õiguse kaudu

kooskõlastusringil olnud seaduse eelnõust just oma mõjult kohalike omavalitsuste eelarvetele,

kuna selle vastuvõtmisel laekuks kohalike omavalitsuste eelarvetesse umbes 40 miljoni krooni

võrra vähem vahendeid. Põhjuseks on regulatsioonide muutmine kohalike omavalitsuste

eelarvete kahjuks seaduse eelnõu paragrahvides 13 (loodusressursi kasutusõiguse tasu

jaotumine) ja 15 (saastetasu jaotumine).

Euroopa Liiduga võetud keskkonnakaitseliste tähtajaliste kohustuste täitmiseks ja tervisliku

elukeskkonna säilitamiseks või taasloomiseks tuleb jõupingutusi teha nii riigil kui ka kohalikel

omavalitsustel. Keskkonnatasude seaduse eelnõu seletuskirjas märgitakse küll, et selles

lähtutakse muuhulgas ka põhimõttest: "keskkonnatasude kehtestamisel ja rakendamisel

lähtutakse riigi sotsiaalse ning majandusliku olukorra ja keskkonnakaitse vajaduse

tasakaalustamisest". Tegelikkuses aga viivad kavandatavad muudatused tasakaalustamatuse

suurendamisele ja näitavad, et riik umbusaldab kohalikku omavalitsust kui institutsiooni järjest

enam samal ajal kui Euroopa Liidu seisukoht on, et tervisliku elukeskkonna loomisel on

kohalikud omavalitsused võtmepositsioonil, vajades selleks ka eelarvelisi vahendeid.

OTSUSTATI:

Teha ettepanek peatada Keskkonnatasude seaduse eelnõu menetlemine Vabariigi Valitsuses ja

alustada keskkonnatasude riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete vahelise jaotumise

küsimustes läbirääkimisi üleriigiliste omavalitsusliitudega.

7.2 Kokkuvõte Linnade ja Valdade Päevadest.

Jaak Aab tegi kokkuvõtte 17.-18.veebruaril 2005.a Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses

toimunud Linnade ja Valdade Päevadest.

Töö toimus kuues seminariruumis. Teemaplokke oli kahel päeval kokku 19, lisaks ELL

volikogu, EMOLi Maapäev, liitude ühine plenaaristung, esitlused ja valimisdebatt.

Esimesel päeval kuulati 63, teisel 31 esinejat.

Plenaaristungil osalesid ja esinesid ettekandega Vabariigi President, regionaalminister, Tallinna

linnapea, Soome omavalitsusliidu tegevdirektor, üleriigiliste liitude juhatuste esimehed.

Seminaride ja liitude juhtorganite koosolekute käigus valmis omavalitsusliitude ettepanekute

pakett eelarveläbirääkimisteks Vabariigi Valitsusega.

Kokku osales päevadel 800 inimest: omavalitsusjuhid ja -töötajad, volikogude liikmed,

riigiametnikud ministeeriumidest ja maavalitsustest, kõrgkoolide esindajad, ettevõtjad.

Esimene tagasiside osalejatelt, esinejatelt ja ettevõtjatelt on igati positiivne.

Korraldajad tegid esimesed kokkuvõtted ja otsustasid planeerida järgmiste Linnade ja Valdade

Päevade toimumise ajaks on 15.-17. veebruar 2006 samuti Olümpia konverentsikeskuses.

OTSUSTATI:

Bürool hakata ette valmistama Linnade ja Valdade Päevade korraldamist 15.-17.02.2006

Olümpia konverentsikeskuses.

7.3 Justiitsministri intervjuu "Riigikontrolli lubamine KOV kontrollima"

Kuulati Peep Kirsima informatsiooni sellest, et riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse

korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu on minetanud õigusloome raamid ja see on toodud

valimisvõitluse objektiks. Linnade Liit on korduvalt esitanud eelnõu kohta märkusi ja teinud

pöördumisi, kuid neid pole arvestatud ja meie ettepanekuid on eiratud. Meie ettepanekud on:

asuda analüüsima kohaliku omavalitsuse kontrollisüsteemi hetkeseisu ja selle alusel otsustama

vajalike muudatuste sisseviimist, selle asemel et automaatselt lisada juurde üks institutsioon,

kes tegelikult kontrollima ei hakka, vaid korraldab üksikuid valikulisi reide, mis kujuneb

poliitiliseks instrumendiks vastastele ära teha. Poliitiline surve meedias, et eelnõu valitsusest

läbi läheks, tugevneb, nagu seda oli ka justiitsministri intervjuu Maalehes.

Kuivõrd eelnõu on minetanud seadusandluse hea tava, oleks õigem loobuda seda

valimisvõitluse reeglite järgi korraldatavat meediaarutelu kaasa tegemast. Samas jätkab büroo

kohalike omavalitsuste õiguste eest seismist.

OTSUSTATI:

Võtta informatsioon teadmiseks.

7.4 Soome ja Eesti sõpruslinnade ja – valdade kokkutulekust Kotkas.

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni kokkutuleku ettevalmistamise käigust. Saatsime 1. märtsil

oma liikmete üldmeilidele programmi kavandi, osalejate registreerimise vormid ning täiendavat

infot tagavad veebiaadressid.

Kokkutulek avatakse kolmapäeva 7. septembri 2005. a õhtupoolikul ning sama päeva õhtul

toimub Kotka ja Tallinna sõprussuhete 50-nda aastapäeva tähistamiseks pidulik kontsert.

Kokkutuleku töine osa toimub neljapäeval 8. septembril ning linnade ja valdade esindajate

külaskäigud oma sõpruslinnadesse ja -valdadesse toimuvad alates 9. septembrist. Nendes

lepivad linnad ja vallad ise kokku. Kokkutuleku istungite toimumise kohaks on Kotka

kontserdipalee. Pidulik kontsert toimub Karhuvuori spordipalees.

Kokkutulek korraldatakse Kotka linna, Soome Omavalitsusliidu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti

Maaomavalitsuste Liidu koostöös. Eelmised kokkutulekud toimusid 2001. a Tartus, 1998. a

Tamperes ja 1996. aastal Pärnus. Käesolevaks ajaks on kaugelt rohkem kui kahesajal Eesti

kohalikul omavalitsusel ja maakonnal sidemeid Soome kohalike omavalitsuste ja

maakondadega.

Kotka kokkutuleku korraldamiseks taotletakse toetust Euroopa Liidult. Osavõtutasu ühe

inimese kohta on 200 eurot, mis ei sisalda majutust. Osavõtutasu katab transpordi alates

Helsingist ja ka tagasi Helsingisse, toitlustamise, kohvipausid vastavalt kokkutulekupäevade

programmile, transpordi Kotkas hotellidest kokkutulekupaikadesse ja tagasi hotellidesse ning

kokkutuleku materjali.

Juhul kui EL-lt saadakse toetust, siis on võimalik osaline osalemistasu tagasimakse osalevatele

linnadele ja valdadele.

Eesti poolel on link kokkutuleku infot kajastavale Soome Omavalitsusliidu veebilehele Eesti

Linnade Liidu veebis

OTSUSTATI:

Võtta informatsioon teadmiseks.

Jaanus Tamkivi

Koosoleku juhataja

Inga Köster

Protokollija