08/04/08

19.08.19

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. aprillil 2008 algusega kell 13:00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2008. aastaks ja aastateks 2009-2012. Tiit Kirss

2. Ülevaade eelarveläbirääkimiste töörühmades käsitletud küsimustest 2008:

* Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Tiit Kirss, Jüri Võigemast
* Teede-, transpordi- ja IKT töörühm; Tiit Kirss
* Keskkonna- ja maaküsimuste töörühm; Irja Alakivi, Jüri Võigemast
* Hariduse- ja noorsootöö töörühm; Hille Ilves; Jüri Võigemast
* Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm; Hille Ilves
* Kultuuri- ja spordi töörühm; Hille Ilves

3. Regionaalministri ettepanek IKT töögrupi moodustamisest. Jüri Võigemast

4. Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord" menetluse käik. Jüri Võigemast

5. Keskkonnaministri määruse "Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused" rakendamisest. Irja Alakivi

6. Vabariigi Valitsuse määruse "Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele" rakendamisest. Jüri Võigemast

7. ELL poolsete kandidaatide nimetamine CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi) delegatsiooni liikmeks ja asendusliikmeteks. Toivo Riimaa

8. Kohaliku omavalitsuse majandusaasta aruande juhendist. Peep Kirsima

9. ELL volikogu kokkukutsumine. Urmas Kruuse

10. Muud küsimused.

10. 1. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemisest. Tiit Kirss

10.2.Viies Eesti-Soome ning Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja -valdade kokkutulek Võrus 21-23. mail 2008. Irja Alakivi

10.3.CEMRi (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) direktorite ja peasekretäride nõupidamine Ljubljanas 18.03.-20.03.2008. Toivo Riimaa

Jüri Võigemast
Tegevdirektor
Eesti Linnade Liit
 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

Tallinn, 08.04.2008

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10 Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Ingrid  Danilov  (Haapsalu  Linnavalitsus),  Ain   Kiviorg   (Sillamäe   Linnavalitsus)   Puudus: Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus)

Kutsutud: Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Ivar Unt (Valga Linnavalitsus), Marju Sepp  ja Katrin Kendra (Tallinna Linnakantselei), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus) ning Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann, Inga Köster ja Irja Alakivi ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2008. aastaks ja aastateks 2009-2012. Tiit Kirss

2. Ülevaade eelarveläbirääkimiste töörühmades käsitletud küsimustest 2008:

 • Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Tiit Kirss, Jüri Võigemast
 • Teede-, transpordi- ja IKT töörühm; Tiit Kirss
 • Keskkonna- ja maaküsimuste töörühm; Irja Alakivi, Jüri Võigemast
 • Hariduse- ja noorsoovaldkonna töörühm; Hille Ilves; Jüri Võigemast
 • Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm; Hille Ilves
 • Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm; Hille Ilves

3. Regionaalministri ettepanek IKT töögrupi moodustamisest. Jüri Võigemast

4. Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme "Linnaliste   piirkondade   arendamine" tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord" menetluse käik. Jüri Võigemast

5. Keskkonnaministri määruse "Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused" rakendamisest. Irja Alakivi

6. Vabariigi Valitsuse määruse "Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele" rakendamisest. Jüri Võigemast

7. ELL poolsete kandidaatide nimetamine CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi) delegatsiooni liikmeks ja asendusliikmeks. Toivo Riimaa

8. Kohaliku omavalitsuse majandusaasta aruande juhendist. Peep Kirsima

9. ELL volikogu kokkukutsumine. Urmas Kruuse

10. Muud küsimused.

10.1. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemisest. Tiit Kirss

10.2. Viies Eesti-Soome ning Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja –valdade kokkutulek Võrus 21-23. mail 2008. Irja Alakivi

10.3. CEMRi (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) direktorite ja peasekretäride nõupidamine Ljubljanas 18.03.-20.03.2008. Toivo Riimaa

10.4. Info Hiina delegatsiooni visiidist Eestisse. Toivo Riimaa

10.5. Info Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanekust. Jüri Võigemast

Päevakorrapunkt 1

Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2008. aastaks ja aastateks 2009-2012

T. Kirss andis ülevaate Rahandusministeeriumi poolt 3. aprillil esitatud 2008. aasta kevadisest majandusprognoosist, mille kohaselt on oodata majanduse kasvutempo aeglustumist. 2008. aasta riigieelarve tulud vähenevad võrreldes kavandatuga ca 6,5 miljardit krooni, sealhulgas maksutulud 5,9 miljardit krooni ning kui võtta arvesse maksutulud ilma sotsiaalmaksuta siis 4,5 miljardit krooni. Võrreldes 2007. aasta suvise majandusprognoosiga vähenevad ka riigieelarve tulud perioodil 2009-2012. mis tuleb arvesse võtta läbirääkimistel RES 2009-2012 osas.

Prognoosi kohaselt toimub märkimisväärne vähenemine 2009. aastal. Võrreldes 2008.a. prognoositud tuludega suurenevad 2009. aasta riigieelarve maksutulud ca 6,8 miljardi krooni võrra, sealjuures maksutulud ilma sotsiaalmaksuta 2,09 miljardit krooni ( 2007.a. prognoosis 4,2 miljardi krooni võrra).

Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlused 2009. aastaks riigieelarve eraldiste ning omavalitsustele laekuva tulumaksu osa tõstmise teel on võrreldes 2008. aastaks eraldatuga suuremad ca 2,9 miljardit krooni. Ilmselt lähtudes uuest majandusprognoosist tuleb meil oma taotlused üle vaadata.

OTSUSTATI:

Võtta informatsioon teadmiseks ning vastavalt sellele vaadata läbi ELL ettepanekud 2009. aastaks jäädes ELL tegevuskavas aastateks 2006-2009 ning ELL 2008. aasta tegevussuundades heaks kiidetud põhimõtete juurde.

Päevakorrapunkt 2

Ülevaade eelarveläbirääkimiste töörühmades käsitletud küsimustest 2008 Rahanduse ja maksupoliitika töörühm

Jüri Võigemast andis ülevaate töörühma koosolekul arutatust. 05. veebruaril toimunud töörühma koosolekul käsitleti üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandusõiguse tasu ja kaevandamisega seotud vee erikasutuse tasu laekumiste vähenemise kompenseerimise teemat. Leiti, et teema tuleb läbi arutada Ida-Viru omavalitsustega ning liidud käsitlevad küsimust ka keskkonnakomisjoni koosolekul.

Vaadati üle kohalike omavalitsuste tulubaasi arengute analüüsi materjalid aastatel 1996-2007. Tegemist on mahuka ja tänuväärse koondiga, mis võimaldab saada tervikliku ülevaate kõigist kohalike omavalitsuste ja riigieelarve suhetest aastate lõikes ja protsessina. Lepiti kokku, et mõlemalt poolt täpsustatakse veel metoodikat. Rahandusministeeriumi esindajad andsid ülevaate riigi eelarvestrateegia aastateks 2009-2012 ja 2009. a riigieelarve koostamise ajakavast ning KOV-ide finantseerimise alase informatsiooni kajastamisest riigi eelarve- strateegias aastateks 2009-2012.

Otsustati, et Rahandusministeerium edastab valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste töörühmade esindajatele soovitused kohalike omavalitsuste finantseerimise alase informatsiooni kajastamiseks riigieelarve strateegias ning läbirääkimiste dokumentides. Vastav vormikohane materjal on välja töötatud ministeeriumitele esitamiseks. Ettepanekuid arutatakse valitsuskomisjoni esindajate nõupidamisel.

Ühe päevakorrapunktina käsitleti Rahandusministeeriumi ettepanekuid riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete vahel maksutulude jaotuse muutmiseks maksuintresside osas. Üksikasjalikumalt tulevad need küsimused arutamisele edaspidi, so 2009. aasta eelarve ettevalmistamise käigus.

Teede- ja transpordi töörühm.

T. Kirss andis ülevaate 27. märtsil toimunud teede- ja transpordi töörühma koosolekust. Töörühma koosolekul andis AS Eesti Post juhatuse liige A. Kallaste ülevaate postivõrgu ümberkorraldused maapiirkondades.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad tutvustasid Koostöökogu ettepanekuid 2009. aasta riigieelarve ning RES 2009-2012 osas. Ministeeriumi esindajad märkisid, et teehoiuks ettenähtud vahendite suurust saab määrata peale riigi teehoiukava heakskiitmist valitsuse poolt (orienteeruvalt mais).

Rahandusministeeriumi poolt esitati analüüs kohalike teede hoiuks 2007.a. riigieelarves eraldatud vahendite kasutamise osas. Analüüsist selgus, et linnadele eraldatud vahendid lähevad kõik investeeringuteks ning linnad panevad omalt poolt täiendavaid vahendeid teede ehituseks ja remondiks juurdegi, osa valdu kasutab eraldatud vahendeid aga tee hooldeks (lumetõrje).

MKM esindajad tegid ettepaneku kaaluda ka 2009.a. riigieelarvest eraldatavate vahendite jaotuspõhimõtete muutmist- osa vahendeid võiks suunata mingile konkreetsele KOV objektile. Koostöökogu esindajad selle ettepaneku suhtes veel oma seisukohta ei esitanud. Päevakorras oli ka liiklusohutusprogrammi rakenduskavast tulenevad KOV kohustused.

Keskkonna- ja maaküsimuste töörühm

Irja Alakivi informeeris koosolekul osalejaid töörühma koosolekutel arutusel olnud küsimustest (memo lisatud). Töörühm on 2007. a koos käinud neljal korral, lisaks ühine koosolek rahanduse töörühmaga.

Juhatuse koosoleku materjalidele on lisatud ka Tallinna Elamumajandusameti koostatud ülevaade KOV kohustustest elamumajanduse korraldamisel.

T. Kirss märkis, et 4. aprillil saabus e-õiguse kaudu kooskõlastamiseks riigivara seaduse eelnõu, mille kohaselt maareformi seaduses sätestatud korra kohaselt saab kohalik omavalitsus esitada taotlusi maa munitsipaalomandisse andmiseks kuni 1. detsembrini  2009.a. Edasi hakkaks eelnõu kohaselt kõik toimuma riigivaraseaduse kohaselt, so ostu  müügi põhimõttest lähtuvalt. Eelnõu kooskõlastamise tähtaeg on 30. aprill ning kõigil ELL liikmetel palume selleks ajaks esitada oma ettepanekud ELL büroole.

Hariduse- ja noorsoovaldkonna töörühm

Hille Ilves andis ülevaate kolmel töörühma koosolekul käsitletud küsimustest (memo lisatud).

HNT töörühma koosolek toimus 18.jaanuaril, kus arutati:

1. Üldharidussüsteemi rahastamismudel ja muud 2008. a hariduskulude toetust puudutavad küsimused

2. Lasteaiakohtade toetamise määrus, informatsioon viimastest muudatustest

3. Õpilaskodude programmist ja pikapäevakoolidest.

HTM-i seisukohti hetkel veel pole, kuigi korduvalt on küsitud. Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm

Seni ei ole toimunud ühtegi töörühma koosolekut. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm

11. märtsil toimus selle aasta esimene TST töörühma koosolek, kus arutleti hooldusravi ja sotsiaalhoolekande teenuste võimaliku integreerimise teemadel. Hetkel ei ole hooldekodudel tervishoiuteenuse osutamise õigust ning seda probleemi on püütud lahendada koduõendusteenuse osutajatega koostööd tehes.

Integreeritud hoolduse kontseptsioonis tööversioonis on pakutud välja 3 varianti teenuseid:

 • ööpäevaringse õendusabiga teenus, mis on rahastatud Haigekassa poolt ja ajaliselt piiratud;
 • ainult hoolduse teenus;
 • hoolduse teenus päevase õendusabiga, st hooldekodu saab jätkata nii lepinguliste õdedega kui ka taotleda koduõenduse luba.

SoM poolt rahastamise skeemis hetkel muudatust ei tehtaks (ravikomponendi ehk õenduse eest tasuks Haigekassa, hoolduse eest KOV), kuid tänane skeem ei taga kindlasti teenuse jätkusuutlikkust ja kättesaadavust pikemas perspektiivis, vaid kaaluda tuleb ka teisi variante (näit hoolduskindlustust).

Kontseptsiooni väljatöötamine on ministeeriumi I poolaasta tööplaanis. Hetkel tegeletakse veel kontseptsiooni täiendamisega, sellele järgnevad kooskõlastamised osapooltega.

OTSUSTATI: Võtta informatsioonid teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Regionaalministri ettepanek IKT töögrupi moodustamisest

Jüri Võigemast tutvustas regionaalministri kirja, mis on ajendatud eelarveläbirääkimiste lõppprotokollis fikseeritud kokkuleppest, et kutsutakse ellu IKT (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) töörühm. Seoses töörühma moodustamisega tehakse meile ettepanek nimetada sinna neli Linnade Liidu esindajat.

OTSUSTATI: Lülitada küsimus ELL volikogu päevakorda.

Päevakorrapunkt 4

Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord" menetluse käik

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni meetme eelnõu menetlemisest (memo lisatud). "Linnaliste piirkondade arendamise" (LPA) meede kuulub Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" hulka. Kõnealune prioriteetne suund koosneb kolmest alasuunast, mis omakorda jagunevad meetmeteks (kokku kuus meedet).

Prioriteetse suuna raames jagatakse toetusteks kokku 388,6 miljonit eurot (ERDF vahendid). Prioriteetse suuna rakendusasutuseks on Siseministeerium ja rakendusüksuseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

01.01.2008 seisuga on prioriteetse suuna meetmetest avatud kaks meedet: „Kohalike avalike teenuste arendamine" (KATA) ja „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" (PKT).

"Linnaliste piirkondade arendamise" meetme eelnõu kooskõlastamise tähtajaks (jaanuari lõpp 2008) on ELL omapoolsed ettepanekud ja märkused esitanud. Siseministeeriumi informatsiooni kohaselt on määruse vastuvõtmist oodata maikuus.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5

Keskkonnaministri määruse "Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused" rakendamisest

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni määruse rakendamisest.

7.04.2008 kuulutati sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt välja meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" projektide esimene taotlusvoor. Projektide esitamise tähtaeg on 5. august 2008.

Määruse eelnõu sai e-õiguse infosüsteemi kaudu kättesaadavaks 19.02.2008. a. Kohalike omavalitsuste ja vee-ettevõtete poolt leiti kooskõlastamiseks esitatud eelnõus hulgaliselt puudusi ja nende poolt saadeti mõlemale üleriigilisele omavalitsusliidule arvukalt ettepanekuid määruse teksti adekvaatsemaks muutmiseks ja määruse ning selle juurde kuuluvate lisade omavaheliste vastuolude kõrvaldamiseks. Vaatamata kummagi üleriigilise omavalitsusliidu poolt esitatud mittekooskõlastusele, parandatud ja täiendatud määruse eelnõud enam üleriigilistele omavalitsusliitudele läbivaatamiseks ei esitatud. ELL poolt esitatud 38-st ettepanekust arvestati siiski üsna paljudega.

ELL poolt toodi põhimõttelise probleemina mittekooskõlastamise protsessis välja riigipoolse kaasfinantseerimise lõpetamine ja tehti ettepanek, et lähtutaks läbirääkimiste käigus saavutatud kokkulepetest ning kaasfinantseerimine jätkuks ka struktuurivahendite kasutamise perioodiks aastatel 2007-2013. Riigipoolse kaasfinantseerimise jätkamise ettepanekuga ei ole arvestatud.

OTSUSTATI:

5.1. ELL on jätkuvalt seisukohal, et Eesti riigi poolt võetud tähtajalised kohustused ei ole otseselt ülekantavad kohalike omavalitsuste kohustusteks EL ees võetud kohustuste tähtajaliseks täitmiseks vaatamata KOKS § 6 lg 1 ja ÜVK seaduse § 4 sätestatule.

5.2. Pidada vajalikuks riigipoolset kaasfinantseerimist veemajanduse infrastruktuuri arendamise projektidele SF kasutamisel perioodil 2007-2013, tagades sellega ka kohalike omavalitsuste võrdse kohtlemise jätkumise, analoogiliselt perioodiga 2004-2006 ja lähtudes Koostöökogu ja Vabariigi Valitsuse poolt 19.09.2007 allkirjastatud läbirääkimiste lõppprotokollist,

milles lepiti kokku järgnevas:

Kokkuleppe p 1.  Keskkonnaministeerium  arvestab  keskkonnaalaste  tegevuste  planeerimisel kohalike omavalitsuste  eelarvete  tugevdamise  vajadusega  riiklike  ja  kohalike                          keskkonnaprioriteetidega            määratud            ülesannete            täitmiseks. Keskkonnaministeerium valmistab ette ja tutvustab kohalikele omavalitsustele 2007  oktoobris  Veeinfrastruktuuri   rahastamise   põhimõtted,   milles   kajastatakse   ka  riigipoolne ja omavalitsuste osalus nimetatud arendustöös

Kokkuleppe  p  2.   Keskkonnaministeerium kavandab riigipoolse osaluse tööde hindade kasvu   osaliseks katmiseks kohalike omavalitsuste EL fondidest rahastatavates keskkonnakaitselistes ja veemajanduse projektides, mis on esitatud finantseerimisperioodiks 2004-2006 ning  eelarveperioodil  2007-2013  kohalike omavalitsuste EL fondidest rahastatavates keskkonnakaitseliste  ja  veemajanduse  projektides.

5.3. Mitte toetada vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna üle otsustamise äravõtmist kohalikelt omavalitsustelt.

Päevakorrapunkt 6

Vabariigi  Valitsuse  määruse  "Riigieelarvest  koolieelsete   lasteasutuste   kohtade  loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse  omaosaluse  suurus  ja  nõuded omaosalusele" rakendamisest

Jüri Võigemast tutvustas määruse rakendamist (Terje Lillo koostatud memo lisatud). 2008.aastal  on  riigieelarvest  tulenev  summa  300  miljonit  krooni,  mis  jaguneb  kaheks:

 • 150 miljonit lasteaiakohtade loomiseks ja renoveerimiseks
 • 150 miljonit olemasolevate lasteaedade toetuseks

Lasteaiakohtade loomise ja renoveerimise toetuse maksimaalne suurus projektile on 50 000 000 krooni ja minimaalseks toetuseks on 500 000 krooni. Taotleja omafinantseering on vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetus on mõeldud uute lasteaeda ehitamiseks, olemasolevate lasteaedade juurdeehituste rajamiseks ja renoveerimiseks – tegevustele, millega luuakse juurde uusi lasteaia kohti.. Meetme raames ei toetata projekte, kus taotletakse toetust vaid lasteaia õuealale, mänguväljakutele või lasteaiaruumi hooldusremondiks.

Lasteaia kohtade meetme raames võivad toetust taotleda ainult kohaliku omavalitsuse üksused, oma territooriumil asuvatele lasteasutustele (ka eralasteaedade toetuseks, sellisel juhul peavad olema kohaliku omavalitsuse ja eraühingute vahelised kokkulepped juriidiliselt korrektsed). Taotluste esitamise tähtaeg on 09. mai 2008.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7

ELL poolsete kandidaatide nimetamine CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja  Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi) delegatsiooni põhiliikmeks ja asendusliikmeks

Toivo Riimaa tutvustas CLRAE tegevust ja delegaatidele esitatavaid nõudeid (memo lisatud). Linnade Liidul on Eesti delegatsioonis üks põhiliikme koht ja kaks asendusliikme kohta.

Järgmiseks mandaatperioodiks 2008-2010 on vaja koheselt esitada ELL kandidaadid regionaalministrile, kes esitab need välisministrile ning sealt omakorda esitatakse  kandidaadid kinnitamiseks CLRAEle. Büroole on laekunud sooviavaldusi kolmelt kandidaadilt – Kersti Sarapuu, Mihkel Juhkami ja Ott Kasuri.

Kuna küsimuse otsustamine ei saa oodata ELL järgmise volikogu koosolekuni (CLRAE istung toodi kuu võrra varasemaks võrreldes varasemate aastatega), on ettepanek, et juhatus esitab kandidaadid ja informeerib sellest volikogu järgmisel koosolekul.

OTSUSTATI:

Nimetada ELL poolt kandidaatideks CLARE Eesti rahvusliku delegatsiooni põhiliikme kohale Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu esimees) ning asendusliikmete kohale  Kersti Sarapuu (Paide linnapea) ja Ott Kasuri (Harku Vallavolikogu liige).

Päevakorrapunkt 8

Kohaliku omavalitsuse majandusaasta aruande juhendist

Kuulati Peep Kirsima informatsiooni riigi pearaamatupidaja Juta Maari poolt KOV pearaamatupidajatele saadetud majandusaasta aruande koostamise täpsustatud juhendist (memo lisatud).

Muuhulgas sisaldab see nõuet, et majandusaasta aruandele kirjutavad alla vallavanem või linnapea, kõik ülejäänud valla- või linnavalitsuse liikmed ja volikogu esimees.

OTSUSTATI:

Võtta informatsioon teadmiseks. Mitte nõustuda J. Maari poolt koostatud kohalike omavalitsuste aastaaruande koostamise juhendis toodud seisukohaga, et majandusaasta aruandele kirjutavad alla vallavanema või linnapea kõrval ka kõik ülejäänud valla- või linnavalitsuse liikmed.

Päevakorrapunkt 9

ELL volikogu kokkukutsumine

OTSUSTATI:

Kutsuda kokku ELL volikogu koosolek 13. mail 2008.a. Tallinnas järgmise päevakorraga:

1. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2009. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes.

2. Eesti Linnade Liidu 2007 aasta tegevusaruanne.

3. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 10

Muud küsimused

10.1. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemisest

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni eelnõu menetlemise käigust. Hetkel veel e-õiguses kooskõlastamisringile saatmata. Rahandusministeeriumi poolt lubati, et eenõu kooskõlastamiseks antakse kuu aega.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

10.2. Viies    Eesti-Soome    ning    Eesti-Läti    ja    Soome-Läti    sõpruslinnade    ja    -valdade kokkutulek Võrus 21-23. mail 2008

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni kokkutuleku ettevalmisustest (memo lisatud). OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

10.3. CEMRi (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) direktorite ja peasekretäride nõupidamine Ljubljanas 18.03.-20.03.2008

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni toimunud nõupidamisest (memo lisatud). OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

10.4. Info Hiina delegatsiooni visiidist Eestisse

Toivo Riimaa informeeris koosolekul osalejaid, et 20.-24.aprillil külastab Eestit Hiina RV delegatsioon eesotsas Hiina RV välismaaga sõprussidemete arendamise ühingu presidendiga. Kohtumised on planeeritud Tallinna linnajuhtidega, samuti külastatakse Rakvere, Tartu,  Pärnu ja Kuressaare linnavalitsusi.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

10.5. Info Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanekust

Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid eesti Haridustöötajate Liidu poolt saabunud ettepanekust (kiri lisatud) pedagoogide palga alammääradest.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.


Urmas Kruuse                                                                                   Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                            Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Päevakorra ja otsuste eelnõud – 3 lehel

3. PKP 1 – tabelid riigieelarve tulud/maksutulud 2008-2009 ning KOV eelarvete põhinäitajad – 2 lehel

4. PKP 2 – Ülevaade eelarveläbirääkimiste keskkonna ja maaküsimuste töörühmas käsitletud küsimustest 2009. a eelarve ettevalmistamise perioodil – 2 lehel

5. PKP 2 – Ülevaade eelarveläbirääkimiste HNT, TST ning KS töörühmades käsitletust – 4 lehel

6. PKP 4 – Memo Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord" menetluse käigust – 4 lehel

7. PKP 5 – Memo Keskkonnaministri määruse "Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused" rakendamisest – 2 lehel

8. PKP 6 – Memo Vabariigi Valitsuse määruse "Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele" rakendamisest – 2 lehel

9. PKP 7 – Memo CLRAE tegevusest Eesti rahvusliku delegatsiooni valimisest – 1 lehel

10. PKP 8 – Memo KOV üksuse majandusaasta aruande allkirjastamisest – 1 lehel

11. PKP 10.2 – Memo Eesti-Soome ning Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja -valdade kokkutuleku korraldamisest – 2 lehel

12. PKP 10.3 – Memo Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste nõukogu (CEMR) peasekretäride ja direktorite nõupidamisest – 1 lehel

13. PKP 10.4 – eesti Haridustöötajate Kiri 04.04.08 nr 2-1/24 – 2 lehel