09/03/04

KUTSE

Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub tavapäraselt 9. märtsil, kuid algusega kell 11.00  ELL büroos Ahtri 8 III korrus.

Päevakorras:

1. ELL seisukohad 2005.a eelarveläbirääkimisteks ja riigieelarve strateegiaks aastateks 2005-2008. Materjalid saadame peale Koostöökogu rahanduse töörühma koosolekut 3.03.04

2. Läbirääkimiste kodukorra muutmise ettepanek Koostöökogule (lisatud)

3. Muud küsimused.

Lugupidamisega

Jaak Aab
ELL tegevdirektor

Läbirääkimiste kodukord 2004. aastaks (projekt)
 

ELL-i juhatuse protokoll nr 3

 

Tallinn, 09.03.04

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.10

 

Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi Protokollija: Inga Köster

 

Osalesid:

 

Juhatuse liikmed – Jaanus Tamkivi (Kuressaare Linnavalitsus), Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), Urmas Kruuse (Elva Linnavalitsus), Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), Jaan Moks (Saue Linnavalitsus), Ando Hagel (Võru Linnavalitsus), Tarmo Tamm (Põlva

Linnavalitsus), Aare Heinvee (Rapla Vallavalitsus), Aavo Keerme (Jõhvi Linnavalitsus), Tõnis Kõiv (Paide Linnavalitsus), Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus)

 

Puudusid:

 

Andres Jaadla (Rakvere Linnavalitsus),Andrus Ansip (Tartu Linnavalitsus), Arnold Kimber (Viljandi Linnavolikogu), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus), Väino Hallikmägi (Pärnu Linnavalitsus), Gennadi Kulkov (Mustvee Linnavalitsus), Toivo Tootsen (Tallinna

Linnavolikogu), Ants Vahtras (Kärdla Linnavalitsus)Valeri Korb (Kohtla-Järve Linnavalitsus) Asendasid:

Edgar Savisaart (Tallinna Linnavalitsus) asendas Toomas Sepp, Maret Maripuud (Tallinna Linnavolikogu) asendas Riina Altpere.

 

Kutsutud: Ago Kokser (Keila Linnavalitsus), Üllar Mölder (Tõrva Linnavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Jaak Aab, Kaidi Roots, Inga Köster, Peep Kirsima, Ille Allsaar, Toivo Riimaa, ja Kaimo Käärmann (ELL büroo).

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD:

 

 1. ELL seisukohad 2005. a eelarveläbirääkimisteks ja riigieelarve strateegiaks aastateks 2005- 2008 (Jaanus Tamkivi, Jüri Võigemast).
 2. Läbirääkimiste kodukorra muutmise ettepanek Koostöökogule (Jüri Võigemast).
 3. Muud küsimused.
  1. Õiguskantsleri ümarlauast (Ille Allsaar).
  2. Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liiduga sõlmitava lepingu projekti tutvustus (Jaak Aab).
  3. Palgaläbirääkimised TALO-ga (Ille Allsaar).
  4. Hariduse töörühma kokkukutsumisest (Ille Allsaar).
  5. Välissuhtluse strateegia töörühma moodustamisest (Toivo Riimaa).
  6. Koostööst Armeenia Omavalitsusliiduga (Toivo Riimaa).

 

PÄEVAKORRAPUNKT 1

 

ELL seisukohad 2005. aasta eelarveläbirääkimisteks ja riigieelarve strateegiaks aastateks 2005-2008


Kuulati Jaanus Tamkivi ja Jüri Võigemasti informatsiooni 5. märtsil toimunud rahanduse

töörühma koosolekul arutatust ning tutvuti Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlustega 2005. aasta riigieelarve koostamiseks, mille lõplikud numbrid täpsustuvad veel peale juhatuse koosolekut toimuval Koostöökogu koosolekul.

 

Omavalitsusliitude tähtsaimateks seisukohtadeks 2005. aasta eelarveläbirääkimistel valitsusega on nende eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu suurendamine 11,4

protsendilt 11,8 protsendile üksikisiku brutotulust olemasolevate funktsioonide täitmiseks ja kohalikele teedele teehoiuvahenditeks kütuseaktsiisist 15% eraldamine.

 

Juhatuse koosolekul osalejad ei pidanud õigeks, et taotletakse õpilaste koolitranspordi toetust maaomavalitsustele – esitada Koostöökogule variant, et toetust taotletakse omavalitsustele.

 

Toomas Sepp andis üle Tallinna Linnakantselei kirja, milles palutakse Linnade Liidu kaasabi andmete saamiseks Rahandusministeeriumist ja Maksuametist seoses füüsilise isiku

tulumaksu laekumise vähenemisega linna eelarvesse. OTSUSTATI:

 1. Esitada ELL juhatuse seisukohad 2005. aasta riigieelarve lähtealuste kohta Omavalitsusliitude Koostöökogule (eelnõu lisatud).
 2. ELL bürool võtta Tallinna Linnakantselei kiri aluseks, ning pöörduda Rahandusministeeriumi poole selgituste saamiseks.

 

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Läbirääkimiste kodukorra muutmise ettepanek Koostöökogule

 

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni sellest, et kodukorra projektis on arvestatud eelmisel juhatuse koosolekul tehtud ettepanekutega.

 

OTSUSTATI:

 

2.1 Nõustuda läbirääkimiste kodukorra muudatusettepanekutega (kodukorra eelnõu lisatud).

 

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Muud küsimused

 

 1. Õiguskantsleri ümarlauast

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni mõni päev tagasi büroos toimunud linnaarstide nõupidamisest ning valminud ettepanekutest õiguskantslerile.

 

OTSUSTATI:

 

 1. Esitada õiguskantsleri ümarlauale "Koolitervishoid – kas kõigi ja mitte kellegi mure" järgmised ettepanekud koolitervishoiu korraldamise muutmiseks:
 • Sätestada tervishoiukorralduse seaduses eraldi tervishoiuteenusena koolitervishoid
 • Sätestada kvalifikatsioon ja pädevusnõuded teenuse osutajale ning tagada koolitus
 • Reguleerida koostöö erinevate tervishoiuteenuse osutajate vahel.
 • Määratleda haigekassa, kooliomaniku ja teenuse osutaja kohustused ja õigused.
 • Tagada teenuse kättesaadavus koolipäeva jooksul igas koolis, sõltumata õpilaste arvust.

 • Rahastada koolitervishoidu erinevates kooliliikides (alus-, üld-, kutse-, eriõppeasutused) samadel alustel ja sarnaselt teiste tervishoiuteenustega

 

 1. Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liiduga sõlmitava lepinguprojekti tutvustus

 

Kuulati Jaak Aabi informatsiooni ettevalmistamisel olevast koostöölepingust. Soome poole esindajad külastavad 12.-13.märtsil ELLi ja EMOLi büroosid, et arutada sisulisi koostöövõimalusi ning tutvuda lepingu projektiga.

 

OTSUSTATI:

 

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.
 2. Volitada ELL tegevdirektorit Jaak Aabi alla kirjutama koostöölepingule Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liiduga.

 

 1. Palgaläbirääkimised TALO-ga

 

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni kutsest osaleda TALO ja valitsuse palgaläbirääkimistel.

 

Juhatuse koosolekul osalejad leidsid, et Linnade Liidul on kasulik osaleda läbirääkimistel juba sellepärast, et vältida olukorda, kus valitsus ja TALO edastavad meediale moonutatud

informatsiooni omavalitsuste seisukohtadest. Samas tuleb määratleda Linnade Liidu esindajate volituste ulatus, mis peaks piirduma samade seisukohtade väljendamisega, millega me esineme läbirääkimistel valitsusega ja Koostöökogus.

 

OTSUSTATI:

 

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.
 2. Anda volitus ELL büroole eelarveläbirääkimiste käigus kujundatud seisukohtade esitamiseks palgaläbirääkimistel TALOga.

 

3.4 Hariduse töörühma kokkukutsumisest

 

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni sellest, et Haridusministeerium ei ole siiani aega leidnud omavalitsuste esindajatega kohtumiseks.

 

OTSUSTATI:

 

3.4.1 Teha Omavalitsusliitude Koostöökogule ettepanek läbirääkimiste hariduse töörühma kokkukutsumiseks.

 

 1. Välissuhtluse strateegia töörühma moodustamisest

 

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni vajadusest moodustada töörühm, mis töötaks välja Linnade Liidu välispoliitika strateegia. Otstarbekas on haarata töörühma inimesi, kes on välissuhtlusega tegelenud.

 

OTSUSTATI:

 1. Moodustada töörühm ELL välispoliitika strateegia väljatöötamiseks.

 1. Küsida ELL liikmetelt ettepanekuid töörühma liikmete kandidaatide osas 24.märtsiks 2004

 

3.6 Koostööst Armeenia Omavalitsusliiduga

 

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni Armeenia pakkumisest võtta vastu Eesti delegatsioon kas 5-6. mail või 10.-16.mail ka. Kavas kohtumised Armeenia Omavalitsusliiduga ja

tutvumine parlamendi tööga. OTSUSTATI:

3.6.1 Võtta informatsioon teadmiseks ja bürool konkreetne pakkumine laiali saata.

 

 1. CLRAE delegatsioonist

 

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni sellest, et Siseministeeriumist tuli e-postiga küsimus CLRAE delegatsiooni koosseisu ülevaatamisest/täpsustamisest.

 

Eestil on CLRAEs 3 põhiliiget ja 3 asendusliiget. Liitude kaupa jagunevad praegu: ELL 1 põhiliige + 1asendusliige; EMOL 1 põhiliige + 2 asendusliiget; EOÜ 1 põhiliige.

 

Täna on meie esindajateks Andrus Ansip – põhiliige ja Maret Maripuu – asendusliige. Oma huvist osaleda CLRAE töös on teada andnud Andres Jaadla.

 

OTSUSTATI:

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.
 2. Teha ettepanek EMOLile, et kohad jaotuksid ELL ja EMOLi vahel 3+3 esindajat – ELL soovib juurde ühte põhiliikme kohta.

 

Jaanus Tamkivi Koosoleku juhataja

 

Inga Köster Protokollija