09/04/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek
Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. aprillil 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):
1. Rahandusministeeriumi 2013 kevadine majandusprognoos ja kohalike omavalitsuste tuluprognoos kevadprognoosi pinnal. Tiit Kirss

2. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli ettevalmistamine 16.04.2013 üldkogu koosolekuks. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise eelnõu. Hille Ilves

4. Kaebeõiguse realiseerimine kohtus. Võimalused ja väljakutsed. Anne Läns

5. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise praegusest etapist. Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse pöördumine teehoolde rahastamise küsimuses. Tiit Kirss

7. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine 16. aprillil 2013. Taavi Aas

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1. Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" uuendamisest. Jüri Võigemast

9.2. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013 I kvartalis. Tiit Kirss

9.3. Riigikontrolli aruanne Riigikogule „Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades" Jüri Võigemast

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

RK aruanne „Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades"

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 4

Tallinnas, 09.04.2013

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.35

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Jaanus Karilaid (Haapsalu Linnavolikogu), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus)

Puudusid: Tarmo Loodus (Viljandi Linnavolikogu), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Agu Kabrits (Tõrva Linnavalitsus), Georg Pelisaar (Põlva Linnavalitsus).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa ja Tiit Saat (Tallinna Linnavalitsus), Kalev Härk (Valga Linnavalitsus).

ELL büroost osalesid: Anne Läns, Tiit Kirss, Hille Ilves ja Inga Köster.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Rahandusministeeriumi 2013 kevadine majandusprognoos ja kohalike omavalitsuste

tuluprognoos kevadprognoosi pinnal. Tiit Kirss

2. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste

vaheprotokolli ettevalmistamine 16.04.2013 üldkogu koosolekuks. Tiit Kirss, Jüri

Võigemast

3. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise eelnõu.

Hille Ilves

4. Kaebeõiguse realiseerimine kohtus. Võimalused ja väljakutsed. Anne Läns

5. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise

praegusest etapist. Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse pöördumine teehoolde rahastamise küsimuses. Tiit Kirss

7. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine 16. aprillil 2013. Taavi Aas

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1. Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" uuendamisest. Jüri Võigemast

9.2. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013 I kvartalis. Tiit

Kirss

9.3. Riigikontrolli aruanne Riigikogule „Põhivara arvestuse korraldus valdades ja

linnades" Jüri Võigemast

 

Päevakorrapunkt 1

Rahandusministeeriumi 2013 kevadine majandusprognoos ja kohalike omavalitsuste tuluprognoos kevadprognoosi pinnal

 

Tiit Kirss andis lühiülevaate 4. aprillil avalikustatud Rahandusministeeriumi 2013. aasta

kevadisest majandusprognoosist (väljavõte lisatud). Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab

prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2013. aastal 3% ja 2014. aastal 3,6%. Palga reaalkasv

peaks inflatsioonitempo aeglustumise tõttu sellel ja järgmisel aastal kiirenema, kuid hõivatute

arvu kasv aeglustub oluliselt. Prognoosi kohaselt alates 2015. aastast hõive enam ei kasva

ning kogu majanduskasv saab tulla vaid tööviljakuse arvelt, mida toetavad investeeringud.

2013. aastal pidurdub tarbijahindade (THI) tõus 3,4%ni ning järgnevatel aastatel stabiliseerub

2,8% juures.

2013. aasta valitsussektori eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,5%ni SKPst.

Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka kohalikud omavalitsused jäävad sel

aastal prognoosi kohaselt defitsiiti. Rahandusministeeriumi kevadprognoosi kohaselt suureneb

2013. aasta riigieelarve tulude maht võrreldes kinnitatud eelarvega 227,1 mln euro võrra

7 690,7 mln euroni. Maksulised tulud koos edasiantavate tuludega moodustavad 2013. aasta

riigieelarve tuludest 6 156,0 mln eurot ehk 80% ja mittemaksulised tulud 1 534,7 mln eurot

ehk 20%. 2014. aastal suurenevad prognoosi kohaselt riigieelarve tulud võrreldes 2013.

aastaga 2,3% võrra ehk 7 864,9 mln euroni.

Aastatel 2014–2017 riigi tulud kogu perioodi vältel iga-aastaselt kasvavad. Võrreldes 2013.

aastaga kasvavad tulud 2017. aastaks ca 1,4 miljardi euro võrra ehk 18,1%. Maksu-tulude

osakaal kogutuludes suureneb tulenevalt paranevast majanduskeskkonnast ning

mittemaksuliste tulude osakaal väheneb muuhulgas seoses välisvahendite (EL finantsperspektiivi vahetumine põhjustab ajutise languse) ning heitmekvootide müügitulu mahu

vähenemisega.

2013. aasta maksuliste ja edasiantavate tulude laekumise prognoosi on võrreldes eelarvega

suurendatud 101,2 mln euro võrra 6 156,0 mln euroni. Enim suurendati käibemaksu ning

juriidilise isiku tulumaksu prognoosi. 2014. aastal laekub prognoosi kohaselt riigieelarvesse

maksulisi tulusid 6 514,2 mln euro ulatuses ning aastatel 2015-2017 kasvab maksutulude

laekumine keskmiselt 5,8% aastas, jõudes 2017. aastaks 7 716,8 mln euroni.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 2

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli ettevalmistamine 16.04.2013 üldkogu koosolekuks

 

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Vabariigi Valitsusdelegatsiooni vaheliste läbirääkimiste

järjekordne voor toimub 16. aprillil. 2014.a. algusega kell 14.30 Siseministeeriumis.

Päevakorras on vaheprotokolli arutelu (ettepanekud lisatud). Omavalitsusliidud taotlevad, et

vaheprotokollis oleks igale meiepoolsele ettepanekule näidatud valitsusdelegatsioon

seisukoht, kokkulepe või eriarvamus.

Osad töörühmad on juba Koostöökogu ettepanekuid arutanud, osadel seisab see veel ees

( rahanduse töörühm, kultuuri töörühm).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 3

Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise eelnõu

 

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni (memo lisatud). 27.03.13 toimunud hariduse- ja

noorsootöö töörühma (HNT) koosolekul otsustati, et omavalitsusliidud kujundavad seisukoha

10. aprilliks 2013, kas on nõus sellega, et toetada hariduskulude toetuse jäägi arvelt ka neid

kohalikke omavalitsusi, kes on võtnud vastu otsused gümnaasiumivõrgu ümberkorralduste

osas. Jaotatav summa on 351 635 €, neid KOVe on 27.

Tingimused:

* KOVle, kes on teinud otsuse lõpetada ümberkorraldatavas koolis järk-järguliselt õpetamine

gümnaasiumiastmel 2011/12õa, 2012/13 või 2013/14õa kus ei ole statsionaarses õppes avatud

või ei avata 2013/14 õa 10. klassi, antakse toetust 420 eurot ümberkorraldatava kooli

gümnaasiumiastmes õppiva õpilase kohta;

* KOVle, kes on teinud otsuse asutada kooli ümberkorraldamisel uus, ainult

gümnaasiumiastmega kool mis on alustanud tegevust 2011/2012, 2012/2013 või alustab

tegevust 2013/14 õa, antakse toetust 10 000 eurot ainult gümnaasiumiastmega kooli kohta.

Peale omavalitsuste seisukoha saamist saadetakse vastav eelnõu EISi kooskõlastusringile.

 

OTSUSTATI: Võtta HTM ettepanek teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 4

Kaebeõiguse realiseerimine kohtus. Võimalused ja väljakutsed

 

Kuulati Anne Länsi informatsiooni kaebeõiguse realiseerimisest kohtus kohaliku

omavalitsuse ülesannete täitmiseks ebapiisava rahastamise asjas (memo lisatud).

I Võimalus esitada kaebus halduskohtule - kaebajaks kas ELL või KOV

II Võimalus esitada taotlus Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile,

kes kontrollib üldakte, sealhulgas parlamendi seadusi, valitsuse, ministrite ja kohaliku

omavalitsuse määrusi (vt põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus –

PSJKS, 2. peatükk). Taotluse esitajaks KOV volikogu.

ELL ei saa pöörduda kohtusse üksikküsimustega. Küll aga seoses Riigikohtu üldkogu otsuse

3-4-1-8-09 mittetäitmise asjus. Vastustajaks oleks Riigikogu, kelle pädevuses on mitte

menetleda eelnõusid, mis ei vasta Põhiseadusele (otsuse resolutsioon: Tunnistada

põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis:

sätestaksid, millised seadusega kohaliku omavalitsuse üksustele pandud kohustused on

omavalitsuslikud ja millised riiklikud; eristaksid kohaliku omavalitsuse üksustele kohaliku elu

küsimuste otsustamiseks ja korraldamiseks ette nähtud raha riiklike kohustuste täitmiseks

mõeldud rahast ning näeksid ette kohaliku omavalitsuse üksustele seadusega pandud riiklike

kohustuste rahastamise riigieelarvest.).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja võtta küsimus ELL pöördimisest

halduskohtusse volikogu päevakorda.

 

Päevakorrapunkt 5

Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise

praegusest etapist

EL 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistus on jõudmas esimese

kabinetiaruteluni. Arutelu objektiks on ministeeriumite poolt Rahandusministeeriumile

esitatud võimalike meetmete loend ja esialgne rahastamiskava.

Lähiprotsessi ajakava:

- märts-aprill tervikpaketi arutelud koos RES ja Eesti 2020 uuendamisega;

- mai 2013 infoseminar, avalik kirjalik konsultatsioon;

- juuni 2013 –partnerlusleppe ja rakenduskavade põhimõtete heakskiit valitsuskabinetis

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 6

ELL juhatuse pöördumine teehoolde rahastamise küsimuses

 

RES 2014-2017 ning 2014.a. riigieelarve ettevalmistamisega seonduvate läbirääkimiste

käigus on selgunud, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium näeb ette kohalike teede

hoiuks 2014.a. 10 % teehoiu vahenditest. Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanek on 2014.

aastaks vähemalt 20 % ning 2017.a. 40 %.

On ettepanek teha pöördumine Riigikogule, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandusministeeriumile ettepanekuga muuta teeseaduse § 16 lg 3 , et

kohalike teede hoiuks nähtaks riigieelarves ette kulud üldsummas, mille suurus vastab

vähemalt 15 protsendile teehoiuks ettenähtavatest vahenditest.

Arutelul tehti ettepanek arvestades, et kohalike ja erateede pikkuse osakaal kogu Eesti

teedevõrgust on ca 72 %, küsida 15 protsendi asemel 70 %.

 

OTSUSTATI: Teha pöördumine Riigikogule.

 

Päevakorrapunkt 7

ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine 16. aprillil 2013

OTSUSTATI: Kutsuda ELL volikogu koosolek kokku 16. aprillil 2013.a. kell 12.30

 

Päevakorrapunkt 8

ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

 

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 14. mail 2013.a.

 

Päevakorrapunkt 9

Muud küsimused ja informatsioonid

9.1 Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" uuendamisest

 

Riigikantselei on uuendamas konkurentsivõime kava „Eesti 2020". ELL poolt esitati

1.04.2013 Riigikantseleile järgmised ettepanekud kava täiendamiseks:

- näha kavas ette tagada haridusasutuste IT- infrastruktuuri arengud;

- tuua kavas välja lasteaiakohtade loomise ja loomise toetamise jätkuv vajadus;

- näha kavas ette kohalike omavalitsuste rahandusliku jätkusuutlikkuse ning tasakaalustatud

konkurentsivõimelise regionaalarengu tagamine (tulubaasi taastamine, KOV ühistegevuse

suurendamine jne).

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

9.2. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013 I kvartalis

 

2013.a. kolme kuuga on laekunud kohalikele omavalitsustele tulumaksu 175 405 805 eurot.

Võrreldes 2012 aasta kolme kuuga on vähem laekumisi 14 omavalitsusüksusel ja seda

11,57 % määra juures.

Kui võtta arvestuslikult tulumaksu määraks 11,4 %, siis on vähemlaekumisi võrreldes eelmise

aastaga veel 3 omavalitsusüksusel.

Rahandusministeeriumi tulumaksu laekumise prognoos 2013.a. - 725 200 000 eurot.

Sellest on 3 kuuga laekunud 24 %.

Maamaksu laekumise prognoos 55 000 000 eurot. Kolme kuuga on üle kantud 406 256

eurot.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

9.3.Riigikontrolli aruanne Riigikogule „Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades"

 

Tiit Kirss andis lühiülevaate Riigikontrolli auditist (memo lisatud). Auditi terviktekst on

nähtav Riigikontrolli veebilehel.

Kontrolliaruandes on välja toodud, et Riigikontroll analüüsis oma aruandes põhivara

iseloomustavaid näitajaid omavalitsuste finantsaruannetes ja auditeeris kümnes omavalitsuses

põhivara arvestuse korraldust aastatel 2009 kuni 2011. Auditis hinnati omavalitsuste

sisekontrollisüsteeme, mis loodud, et kindlustada arvestuse õigsus. Samuti hinnati põhivara

kohta finantsaruannetes õige informatsiooni esitamist, võttes aluseks arvestuse põhimõtted

riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja selles viidatud Raamatupidamise Toimkonna

juhenditest.

Auditi tulemusena tegi Riigikontroll auditeeritud omavalitsustele arvestuse korrastamiseks ja

sisekontrolli tõhustamiseks mitmeid soovitusi.

Samuti on auditi tulemusena kavas koostada kõikide omavalitsuste majandusaasta aruandeid

auditeerivatele vandeaudiitoritele märgukiri, milles juhitakse tähelepanu auditiga tuvastatud

puudustele ja riskidele ning soovitatakse võtta oma töös neid asjaolusid arvesse.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Taavi Aas                             Inga Köster

Koosoleku juhataja         Protokollija