09/05/17

KUTSE

ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. mail 2017algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste eelarveperspektiiv riigi eelarvestrateegia dokumendis aastateks 2018-2021. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

2. Seisukoha kujundamine kohalike omavalitsuste tulubaasi ja eelarveautonoomia tugevdamise ettepanekute osas. Jüri Võigemast, Tiit Kirss

3. Arutelude seis kohalikele omavalitsustele üle antavate ülesannete käsitlemisel ja ressursikatte korraldamisel. Jüri Võigemast

4. HTMi ettepanekud lasteaiaõpetajate töötasu toetuse eraldamise aluste osas. Hille Ilves

5. Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ühise tegutsemise kokkuleppe kavandamine omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks. Jüri Võigemast

6. Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus, EL Regioonide Komitee üritused Tallinnas ja vastuvõtt Brüsselis, võimalikud (rahalised) kohustused ELL-le . Kaimo Käärmann-Liive

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

8. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1. Kohalikele omavalitsuste eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-aprill. Tiit Kirss

9.2. Linnade suvepäevad 4.-6. augustil 2017 Jõgevamaal, Kuremaa järve ääres. Jüri Võigemast
        
Jüri Võigemast    
Tegevdirektor

Juhatuse koosoleku dokumendid (.zip)

Pkp nr 1: Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll riigi eelarvestrateegia 2018-2021 osas: 
http://portaal.ell.ee/18709

Pkp nr 4: HTMi ettepanekud lasteaiaõpetajate töötasu toetuse eraldamise aluste osas. (Vaata Tasandus- ja toetusfondi uuendused – esialgsed arvestused lisatud: http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 3

Tallinnas 09.05.2017
Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: 
Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus),
Vladimir Šokman (Tartu Linnavolikogu), 
Heiki Hepner (Kohila Vallavalitsus), 
Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus), 
Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus).

Puudusid: 
Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), 
Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavalitsus).

Kutsutud: 
Jelena Golubeva (Narva Linnavalitsus), 
Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus), 
Toomas Sonts ja Piret Müür (Vändra Alevivalitsus).

ELL büroost osalesid: 
Jüri Võigemast, 
Tiit Kirss, 
Anne Läns, 
Hille Ilves, 
Kaimo Käärmann-Liive, 
Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Kohalike omavalitsuste eelarveperspektiiv riigi eelarvestrateegia dokumendis aastateks 2018-2021. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

2. Seisukoha kujundamine kohalike omavalitsuste tulubaasi ja eelarveautonoomia tugevdamise ettepanekute osas. Jüri Võigemast, Tiit Kirss

3. Arutelude seis kohalikele omavalitsustele üle antavate ülesannete käsitlemisel ja ressursikatte korraldamisel. Jüri Võigemast

4. HTMi ettepanekud lasteaiaõpetajate töötasu toetuse eraldamise aluste osas. Hille Ilves

5. Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ühise tegutsemise kokkuleppe kavandamine omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks. Jüri Võigemast

6. Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus, EL Regioonide Komitee üritused Tallinnas ja vastuvõtt Brüsselis, võimalikud (rahalised) kohustused ELL-le . Kaimo Käärmann-Liive

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

8. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
   9.1. Kohalikele omavalitsuste eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine  2017. aasta jaanuar-aprill Tiit Kirss

   9.2. Linnade suvepäevad 4.-6. augustil 2017 Jõgevamaal, Kuremaa järve ääres. Jüri Võigemast

   9.3. II Omavalitsuspäeva korraldamisest

Päevakorrapunkt 1
Kohalike omavalitsuste eelarveperspektiiv riigi eelarvestrateegia dokumendis aastateks 2018-2021

Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud RES 2018-2021 on kohalike omavalitsuste eelarve küsimusi kajastatud osa 2.8.1. „Maaelu ja regionaalne areng „ kohaselt on nimetatud perioodi eesmärgiks toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike hüvede kättesaadavus. Olulised tegevused 2018-2021 eesmärkide täitmiseks on :

 • Eesmärgiga kasvatada ettevõtlusaktiivsust ja tööhõivet kõigis Eesti piirkondades viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020″ piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme tegevused (156 mln, ERF).
 • „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020″ linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetmete elluviimine (95 mln, ERF).
 • EL eelarveperioodi 2014-2020 Eesti osalusega Euroopa Territoriaalse Koostöö (7 programmi, Eesti-Läti, Eesti-Vene, Kesk-Läänemere, Läänemere piirkonna, Interreg Euroopa, Urbact III, Interact III, Espon 2020, kokku 903,5 mln eurot) ja Euroopa Naabruspoliitika Instrumendi (Eesti-Vene, 16,8 mln eurot, ERF) programmide elluviimine. Nimetatud programmid panustavad läbi piiriülese koostöös inimeste elukvaliteedi tõstmisele läbi paremate avalike teenuste pakkumise jne.

Osas 3.2.7. Kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon antakse tabelis 12. ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuste väljaminekud (v.a finantseerimistehingud) valdkonniti kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvestrateegiate kohaselt.

Res 2018-2021 Lisas 2 esitatakse Riigi eelarvestrateegia rahastamiskava valitsemisalade lõikes, milles eraldised kohalikele omavalitsustele on järgmised.

   

RES

RES

RES

RES

   

2018

2019

2020

2021

Jagu 2.

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM

       
 

sh Vabariigi Valitsuse toetusfond (hariduskuludeks

-250 555 000

-248 555 000

-246 455 000

-243 355 000

 

sh Vabariigi Valitsuse toetusfond (huvitegevuseks

-14 250 000

-14 250 000

-14 250 000

-14 250 000

 

sh Vabariigi Valitsuse toetusfond

       
 

(lasteaiaõpetajate palk)

-12 000 000

-15 000 000

-15 000 000

-15 000 000

Jagu 5.

KESKKONNAMINISTEERIUM

       
 

sh Vabariigi Valitsuse toetusfond (jäätmehoid)

-2 200 000

-2 200 000

-2 200 000

-2 200 000

Jagu 7.

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONI-

MINISTEERIUM

       
 

sh Vabariigi Valitsuse toetusfond)

       
 

(avalikult kasutatavate kohalike teede hoid)

-29 313 000

-29 313 000

-29 313 000

-29 313 000

Jagu 9.

RAHANDUSMINISTEERIUM

       
 

sh kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete

       
 

tasandusfond ja nende tulubaasi suurendamine

-108 311 000

-123 409 000

-133 506 000

-133 605 000

 

sh Vabariigi Valitsuse toetusfond (sündide ja surmade

       
 

registreerimise kulude hüvitamine

       
 

ning toetus saarelistele ja saarelise osaga valdadele)

-437 000

-437 000

-437 000

-437 000

 

sh Vabariigi Valitsuse toetusfond (matusetoetus)

-4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

 

sh Vabariigi Valitsuse toetusfond (kaevandusõiguse

       
 

tasude kompensatsioon)

-831 000

-733 000

-636 000

-537 000

Jagu 11.

SOTSIAALMINISTEERIUM

       
 

Vabariigi Valitsuse toetusfond (sotsiaalkuludeks)

-38 550 000

-38 750 00

-35 850 000

-35 850 000

Vahendite detailsem jaotus on kajastatud Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokollis Riigi eelarvestrateegia 2018-2021 osas.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2
Seisukoha kujundamine kohalike omavalitsuste tulubaasi ja eelarveautonoomia tugevdamise ettepanekute osas

Jüri Võigemast tutvustas memo (lisatud), mis on koostatud Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste rahanduse ja maksunduse töörühma 25.04.2017 koosolekul käsitletud materjalide (Kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmise ettepanekud) pinnal. Materjalis käsitletakse:

 • tasandusfondi ajakohastamist,
 • ääremaaliste piirkondade erivajadustega arvestamist ning
 • KOV tulubaasi taastamist kärpe-eelsele tasemele.

Tegemist on ühe ettepanekute töövariandiga, mida Rahandusministeeriumis on käsitletud RES 2018-2021 protsessi ettevalmistamisel.

KOV tulubaasi suurendamiseks on planeeritud suunata aastaks 2020 ühtekokku 55 mln eurot. RAM ettepanek: suunata sellest 25 mln eurot tasandusfondi (e kohalike omavalitsuste tulude ühtlustamiseks), mis võimaldaks:

 • taastada 2009.a kärbitud tasandusfondi mahu,
 • ajakohastada tasandusfondi valemit ning
 • võtta arvesse väheste inimestega ja hõreasustusega piirkondade kõrgemat kuluvajadust

Ülejäänud 30 mln eurot suunatakse KOV-dele tulumaksu arvestamise määra tõstmiseks 11,6%-lt 11,91%-le s.o 0,31 protsendipunkti. KOV-dele tulumaksu arvestamise määr kasvaks 11,6%-lt 2018. a 11,83%-le ja 2020. a 11,91%-le.

2009 a. vähendati KOV-de tulumaksu arvestamise määra 0,53 protsendipunkti ehk selle  taastamisest ehk määra tõstmisest 12,13%-ni jääb puudu 2020. a ca 22 mln eurot.

Soovitakse ajakohastada tasandusfondi jaotusvalemit.

Paikkondade arvestus tagab ühinemisneutraalse arvestuse. Ka ühinenud ja elanike koguarvult suurtes KOV-ides jäävad alles väheste elanikega paikkonnad ja haja-asustatud piirkonnad, kus üldhariduse teenuste osutamine jääb olema jätkuvalt kallim.

Lastega seotud parameetrite osatähtsuse kasv toetab valdavalt keskusi ja sellega piirnevaid alasid. Tagamaalisuse parameetri alusel jaotatakse tasandusfondist 31 mln eurot ning mida tagamaalisem on piirkond, seda suurem on toetuse muutus

Tasandusfondi jaotamisel võetakse edaspidiselt aluseks maamaksu laekumine maksimaalsete määrade alusel

RAM ettepanek: tulude ühtlustamise e tasandusfondi uuendamise mõjud jaotatakse kahele aastale (2018 ja 2019), kuna toetuse suurendamine jaguneb samuti kahe aasta peale. See võimaldab vähendada seesmist ümberjaotamise vajadust.

Täiendavalt kehtib 2017. aastast ülempiir tasandusfondi vähenemise kiirusele – mitte rohkem kui 2% arvestuslikust kuluvajadusest aastas.

RAM on arvestanud, et tulubaasi suurendamise ja tasandusfondi muudatuste koondmõju tulemusena erinevused KOV-de finantsilises suutlikkuses aastaks 2020 mõnevõrra vähenevad. Seejärel hakkab vahe jälle suurenema, kuna tasandusfondi saajate põhituludest arvestatava osa moodustava tasandusfondi maht ei muutu. Tasandusfondi muudatuste mõjul paraneb olukord oluliselt aga hõreasustusega ja väheste elanike arvuga paikkondadega KOV-des.

KOV tulubaasi taastamise osas on koalitsioonileppes ette nähtud, et 30 mln euroga ja riigi eelarvestrateegias ette nähtud 25 mln euroga on võimalik suurem osa vähendatud mahust taastada, kuid täielikust taastamisest jääb puudu 2022. a hindades ca 23 mln eurot. Riigihalduse minister on taotlenud riigieelarve strateegias KOV-ide tulude suurendamist seetõttu 2021. a ca 11 mln euro võrra ja 2022. a täiendavalt ca 12 mln euro võrra (kokku +23 mln eurot). Muudatus suurendaks kõikide KOV-ide põhitulusid ühtemoodi ja sellega saaks lugeda KOV-ide tulubaasi taastatuks kärpe-eelsele tasemele ka omavalitsusliitude taotluse mõttes.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3
Arutelude seis kohalikele omavalitsustele üle antavate ülesannete käsitlemisel ja ressursikatte korraldamisel

Jüri Võigemast tutvustas kahte materjali (lisatud). Tabelina esitatud materjalis on koondatud ministeeriumite komisjonides arutatud materjalide põhjal KOV-idele üleantavad ülesanded ja võimalikud ressursikatted nende täitmiseks.

Memos on välja toodud ettepanekud, mis ministeeriumites on arutusel olnud.

Riiklikud ülesanded, mille üleandmine järgiks Põhjamaade eeskuju ja mõjutaks KOV osakaalu avaliku sektori kuludes enim oleks sotsiaal ja hariduse valdkonnas: sotsiaalteenused, esmatasandi tervishoid ning riigigümnaasiumid ja kutseharidus. Enamuste selliste muudatuste jaoks oleks poliitilise ja ühiskondliku valmisoleku kujundamine ning muudatuste ettevalmistamine võimalik minimaalselt 2-3 aastaga.

Lisaks on plaanis anda KOVidele üle maavalitsuste täidetavaid omavalitsuslikud ülesanded (sh ühiselt täitmiseks), näiteks hoolitsemine maakonna tasakaalustatud ja tervikliku arengu eest, tervisedenduse ülesanded ja maakonna turvalisuse alase koostöö koordineerimine, laulu- ja tantsupeo korraldus, maakondliku ühistranspordi korraldus, alaealiste õigusrikkujatega seotud ülesanded, perekonnaseisutoimingud, valimiste korraldamine ja saarevahi töö. Nende ülesannetega ei kaasne mahukad ressursid.

Täiesti uued ülesanded on võimalik anda KOVidele siseturvalisuse valdkonnas (ennetustegevus, järelevalve, väärteomenetlus, mis seonduvad ka koalitsioonilepingu eesmärkidega tugevdada kogukonnakeskset politseitööd ja piirkonnapolitsei võrgustikku ning laiendada kohalike omavalitsuste võimalusi avaliku korra tagamisel).

Suure mahuga riiklike ülesannete üleandmisel tuleb KOVidele tagada rahastamise kasv. Kui toetussummad ei suurene, halveneb ülesande riigilt KOVidele andmisel koheselt teenuste tase. Samuti tuleb KOVidele seada tulemuseesmärgid ja –mõõdikud, et teenuste tase ei halveneks.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4
HTMi ettepanekud lasteaiaõpetajate töötasu toetuse eraldamise aluste osas

Hille Ilves tegi ülevaate HTM-i ettepanekutest (memo lisatud) Esimene kohtumine nimetatud teemal toimus 19.aprillil HTMs.

3.- 4. mail toimusid Sillamäel haridusjuhtide õppepäevad.

HTMi üldharidusosakonna peaeksperdi T. Petersoni ettekande kohaselt on:

munitsipaal-ja eralasteaedades 67 575 last (EHIS 2016/2017);

munitsipaallasteasutuste õpetajate keskmine töötasu 753 eurot (2015);

KOVde poolt kehtestatud munitsipaallasteaedade kõrgharidusega õpetajate töötasu keskmine alammäär 862 eurot (2017) HTM teostas KOVde hulgas infopäringu (aprill 2017): lasteaiaõpetaja palgad ulatuvad 472-1000 euroni. Ligi pooltes KOVdes jääb palk alla 770euro.

HTM-i eesmärk on koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära tõsta riigieelarvelise toe ja KOVi omaosaluse baasil.

Jaotuse aluseks plaanitakse võtta:

eelkooliealiste lasteaialaste arv;

KOVi kehtestatud munitsipaallasteaedade kõrgharidusega lasteaiaõpetajate töötasu alamäär;

lasteaiaõpetajate täiskohale taandatud ametikohtade arv, mis on EHISes registreeritud.

KOV üksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on:

2017. aasta 1. septembrist vähemalt 840 eurot;

alates 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

KOV, kes soovib toetust teatab sellest otsusega HTMle hiljemalt toetuse andmise aasta 30.jaanuariks. (2017. aastal aga 1.augustiks).

Toetus eraldatakse toetusfondi kaudu. Toetusfondi vahendite jaotuspõhimõtted kehtestatakse riigieelarve seaduse alusel toetusfondi määrusega. Määruse eelnõu saadetakse läbi EISi kooskõlastusele maikuus.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5
Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ühise tegutsemise kokkuleppe kavandamine omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks

Jüri Võigemast tutvustas ühise tegutsemise kokkuleppe teksti (lisatud).

Eesti Linnade Liidu (ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) ühiseks eesmärgiks on kohalike omavalitsuste üleriigilise koostöö tugevdamine. Koostöö tugevdamise üheks eelduseks ja võimaluseks on linnade ja valdade koondumine ühtseks üleriigiliseks kohalike omavalitsuste ühishuve esindavaks ja kaitsvaks organisatsiooniks.

Kohalike omavalitsuste ühishuvist tulenevast eesmärgist lähtudes teevad Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit kõigile linnadele ja valdadele ettepaneku kõigi kohaliku omavalitsuse üksuste koondumiseks ühtseks üleriigiliseks omavalitsuste organisatsiooniks – Eesti Linnade ja Valdade Liiduks (edaspidi Liit).

OTSUSTATI: Esitada ühise tegutsemise kokkuleppe eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liidule ning volitada ELL poolt sellele alla kirjutama juhatuse esimeest.

Päevakorrapunkt 6
Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus, EL Regioonide Komitee (CdR) üritused Tallinnas ja vastuvõtt Brüsselis, võimalikud (rahalised) kohustused ELL-le

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni.

Tallinnas toimub kaks CdR sündmust:

1. CdR keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) koosolek 3.-4. juuli. Kutsuja on CdR Eesti delegatsiooni liige, Tallinna Linnavolikogu esimees Kalev Kallo. 
Suurema osa kuludest katab Eesti riik (Riigikantselei, EL Nõukogu eesistumise eelarvest), ülejäänud kulud (~20 000 EUR) katab Tallinna linn.

2. CdR juhatuse koosolek, 1. september 2017.

Suurema osa kuludest katab Eesti riik (Riigikantselei, EL Nõukogu eesistumise eelarvest), ülejäänu ELL / EMOL

Kulud:

 • Tõlkekabiinide rent (saalis on alaliselt 6 tõlkekabiini, kuid komitee ürituste jaoks on vaja 6 kabiini lisaks rentida. Kui palju see maksma läheb, pole täna veel teada, sest Riigikantselei poolt läbi viidav vastav hange pole lõppenud) – 6 000 – 10 000 EUR
 • Õhtusöök (Riigikantselei poolt on öeldud, et nad pakuvad minimaalse õhtusöögi ning kui on soov midagi enamat pakkuda, tuleb selle eest lisaks tasuda. Mis see minimaalne on, pole täna teada)
 • Ootamatud kulud (2 000 EUR)

Regioonide Komitee on viisakalt uurinud, kas Eesti delegatsioon korraldab detsembris toimuva komitee täiskogu ajal jõuluvastuvõtu, millega eesistumisele joon alla tõmmata. Mingeid kohustusi pole aga delegatsioon täna (veel) võtnud. Kui see vastuvõtt korraldada, võib see maksma minna 7 000 – 8 000 EUR. Varasemast ajast on olnud juhuseid, kus komitee on 50% kuludest enda kanda võtnud.

ELL / EMOL kulud:

Maksimum 18 000 EUR (kabiinide rent 10 000 + õhtusöök 8 000)

Miinimum 10 000 EUR (kabiinide rent 6 000 + õhtusöök 3 500)

+ ootamatud kulud (2 000 EUR)

Kui võtta seisukoht, et jõuluvastuvõttu mitte korraldada, oleks kulud:

Maksimum 10 000 (tõlkekabiinide rent)

Miinimum 6 000 (tõlkekabiinide rent)

+ ootamatud kulud (2 000 EUR)

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7
ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

Päevakorrapunkt 8
ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku, et edaspidi korraldada nii juhatuse kui volikogu koosolek ühekorraga. Kuna mõlema koosoleku päevakorrad on tavapäraselt suures osas kattuvad, aitab ühine koosolek juhatuse liikmete aega kokku hoida.

OTSUSTATI: Kutsuda ELL volikogu koosolek kokku 13.juunil 2017 kell 13.00 Tallinnas.

Päevakorrapunkt 9
Muud küsimused ja informatsioonid

9.1. Kohalikele omavalitsuste eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-aprill.

2017. aasta nelja kuuga laekus kohalikele omavalitsustele tulumaksu 317 981 224 eurot. Kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,7 %.

Võrreldes 2016 aastaga vähemlaekumisi (11,6% puhul)7 kov-il (Alajõe, Albu, Vormsi, Misso, Viru-Nigula ja Torgu vallad ja Sillamäe linn).

Tulumaksu (11,6) juures on ületatud 2008.a. tase 210 kov-l.

2017 .a. prognoosib Rahandusministeerium kohalikele omavalitsustele tulumaksu laekumiseks: 952 000 000 €, maamaksuks 59 000 000 €

Nelja kuuga on laekunud tulumaksu 33,4% prognoosist. Maamaksu on kogutud 23. aprilli seisuga 29 619 325 € – 50 % prognoosist.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.2. Linnade suvepäevad 4.-6. augustil 2017 Jõgevamaal, Kuremaa järve ääres.

Viimast korda enne haldusreformi korraldab senisel kujul ELL suvepäevad Jõgeva linn.

Informatsioon on leitav Jõgeva kodulehel. Võimalusel palutakse liidu liikmetel osaleda.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.3. II Omavalitsuspäeva korraldamisest

MTÜ POLISe eestvedamisel valmistatakse ette II Omavalitsuspäeva korraldamist.

ELL eelarves on POLIsele ürituste korraldamiseks ette nähtud 500 € aastas. Seekord oodatakse suuremat panust. Ürituse kohana soovitakse kasutada Lasnamäel asuvat jäähalli.

Lisaks soovitakse kokku panna ja välja anda trükis, milles oleks jäädvustatud omavalitsuste ajalugu alates Eesti taasiseseisvumisest.

Koosolekul osalejad pidasid jäähalli kasutamist liialt kalliks ning 1000 inimese osavõttu sellel üritusel küsitavaks.

OTSUSTATI: Toetada POLISt ELL eelarves ettenähtud mahus – 500 €.

Taavi Aas                      Inga Köster

Koosoleku juhataja       Protokollija