09/06/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. juunil 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

ELL juhatuse päevakord 09.06.2009

1. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse
1.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 31. mai 2009. 
1.2. Seisukoha võtmine riigi 2009. aasta II lisaeelarve eelnõu osas.
1.3. Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 dokument.

2. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste üldkogu koosolek ja vaheprotokoll 2010. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 " osas 25.05.2009 Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

3. Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendamine. Terje Lillo

4. Rahvaloenduse ankeedi täiendamise ettepanek. Angelika Kallakmaa-Kapsta

5. Muud küsimused:
5.1. Informatsioon Vabariigi Presidendi ümarlaua kohtumisest 08.06.2009. Urmas Kruuse
5.2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu menetlemise protsessist. Hille Ilves
5.3. COP 15 kliimamuutuste Post-Kyoto kokkuleppe ettevalmistamise protsessist. Ülevaade kohalike omavalitsuste kliimamuutuste 2.-4.06.2009 kohalike omavalitsuste tippkohtumisel/konverentsil heaks kiidetud pöördumisest. Irja Alakivi
5.4. Informatsioon Eesti koostöökogu poolt ettevalmistatavast Harta foorumist 10.06.2009 Tallinnas. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 6

Tallinn, 9.06.2009

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

Koosoleku juhataja: Viktor Svjatõ¨ev

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus), Taavi Aasa asendas Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna Linnavalitsus).

Puudusid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus).

Kutsustud: Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Vambo Kaal (Kiili Vallavalitsus), Ivar Unt (Valga Linnavalitsus), Marju Sepp (Tallinna Linnavalitsus) ning ELL büroost Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Ille Allsaar, Aigi Sander, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive, Terje Lillo ja Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

1.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 31. mai 2009.

1.2. Seisukoha võtmine riigi 2009. aasta II lisaeelarve eelnõu osas.

1.3. Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 dokument.

2. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste üldkogu koosolek ja vaheprotokoll 2010. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 " osas 25.05.2009 Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

3. Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendamine. Terje Lillo

4. Rahvaloenduse ankeedi täiendamise ettepanek. Angelika Kallakmaa-Kapsta

5. Muud küsimused:

5.1. Informatsioon Vabariigi Presidendi ümarlaua kohtumisest 08.06.2009. Urmas Kruuse

5.2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu menetlemise protsessist. Hille Ilves

5.3. COP 15 kliimamuutuste Post-Kyoto kokkuleppe ettevalmistamise protsessist.

Ülevaade kohalike omavalitsuste kliimamuutuste 2.-4.06.2009 kohalike omavalitsuste tippkohtumisel/konverentsil heaks kiidetud pöördumisest. Irja Alakivi

5.4. Informatsioon Eesti Koostöö Kogu poolt ettevalmistatavast Harta foorumist 10.06.2009 Tallinnas. Jüri Võigemast

5.5. Informatsioon Euroopa Haridusvaldkonna Tööandjate Föderatsiooni (EFEE) ettepanekust. Terje Lillo

Päevakorrapunkt 1

1. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009

1.1 Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 31. mai 2009 2009. aasta viie kuuga laekus kohalikele omavalitsustele kokku tulumaksu 4 386 489 760 krooni ehk 93,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (tabel lisatud).

Vähemlaekumine moodustas 327 157 000 krooni. Siinjuures tuleb märkida, et esimesed 4 kuud oli tulumaksumäär 11,93% brutotulust, mais aga juba 11,4 %. Mais laekus tulumaksu 820 537 992 krooni, ehk 88,2% võrreldes 2008.a. mai laekumisega. Kui mais oleks säilinud tulumaksu määr 11,93 % oleks laekunud 858 685 811 krooni ehk 38 147 819 krooni enam.

Tulumaksu laekumise tase võrreldes eelmise aastaga omavalitsuste lõikes erinev.

3 omavalitsusüksuses 70 -79 % ;

59 omavalitsusüksuses 80-89%;

156 omavalitsusüksuses 90-99% ning

11 omavalitsusüksuses 100% ja rohkem eelmise aasta sama perioodi laekumisest.

Rahandusministeerium prognoosib praegu 2009.a. laekumiseks 10,3 miljardit krooni.

Maamaksu on Maksuameti andmetel laekunud 250,292 miljonit krooni.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

1.2. Seisukoha võtmine riigi 2009. aasta II lisaeelarve eelnõu osas

Jüri Võigemast tegi kokkuvõtte seaduste eelnõude pinnal, mis on Riigikogus menetluses ja puudutavad kohalikke omavalitsusi (memo lisatud) ning andis ülevaate 2009.a lisaeelarve seaduse eelnõust valitsemisalade lõikes (memo lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

1.3. Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 dokument

28. mail Vabariigi Valitsus kiitis heaks riigi eelarvestrateegia 2010-2013 (maht 38 lehekülge). Eelarvestrateegias kohalike omavalitsuste osas näitajad puuduvad. Ka strateegia ise on üldsõnaline, sisaldades makromajandusprognoosi aastateks 2009-2013 ja sellest lähtuvad valitsussektori eelarve arenguid. Üldistatuna on välja toodud ka Vabariigi Valitsuse eesmärgid ja prioriteedid aastateks 2009-2013. Maksusüsteem planeeritakse seejuures hoida stabiilse, lihtsa ja läbipaistvana, võimalikult väheste erandite ja erisustega. On võetud eesmärgiks riigieelarve paindlikkuse suurendamiseks nii tuludest sõltuvate kulude kui ka erinevatest õigusaktidest ja lepingulistest kohustustest tulenevate eelarvelist koormust omavate kohustuste osakaalu vähendamise kaudu.

2010. aasta riigieelarve koostamise protsessi raames hinnatakse võimalusi ka muude maksuliste tulude sihtotstarbelise suunatuse lõpetamiseks või vähendamiseks.

Kaalutakse üle vaadata ka kõikide kehtivate õigusaktide ja ka EL direktiividega seotud nõuete täitmine, millest suur osa on soovituslikud ja tänaselt Eestis kehtestatud kohustuslikuna.

Rakendatakse ka toetavaid meetmeid struktuuritoetuste kiire kasutuselevõtu kiirendamiseks ning efektiivsemaks muutmiseks ning ka tänases olukorras toetuse saajate likviidsusprobleemide leevendamiseks.

Ühtlasi on eesmärgiks seatud erinevate pikaajaliste kohustuste (sh riigi kaudsed laenukoormused) võtmise täiendav piiramine – lisaks riigiasutustele kehtivale laenude võtmise, kapitalirentide jm analoogsete tehingute teostamise keelule, on piiratud kohalike omavalitsuste laenude võtmist ning on otsustatud lubada valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele laenude võtmist vaid juhul, kui eksisteerib vastavasisuline otsus eelarveprotsessi raames.

Riigieelarve maksutulud vähenevad prognoosi kohaselt ka 2010. ja 2011. aastal ning hakkavad siis järk-järgult kasvama, kuid isegi 2013. aastaks prognoositud maksulaekumine - 66 013,4 miljonit krooni jääb alla 2008. aasta tegelikku laekumist (66 405 miljonit krooni).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste üldkogu koosolek ja vaheprotokoll 2010. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 " osas 25.05.2009

"Riigi eelarvestrateegia 2010-2013" ametlikuks lisaks on Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll, mis allkirjastati 25.05.09.

Omavalitsuste seisukohad on vaheprotokollis fikseeritud ja valitsuse poolt aktsepteeritud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendamine

Terje Lillo andis ülevaate EL struktuurivahendite rakendamisest (memo lisatud) ja sellega kaasnevatest probleemidest. Probleemiks on, et ei suudeta rahalisi vahendeid efektiivselt rakendada. Meetmete määrused on olnud jäigad ja toetuste saamine projektidele bürokraatlik ning aeganõudev. Rahandusministeeriumi andmetel on vahendite väljamaksete täitmise protsent äärmiselt madal, jäädes vahemikku 2-4% võimalikust.

Rahandusministeerium on saatnud rakendusüksustele soovitused, kuidas toetuste väljamaksmise rakendamist kiirendada. Eesti jaoks on hetkel oluline muudatus, mida varem ei olnud, et on võimalik esitada rakendusüksusele taotlus ettemaksu saamiseks.

Jüri Võigemast tutvustas memo (lisatud), milles antakse ülevaade struktuurivahendite menetlemise protsessist ja tuuakse välja omavalitsuste jaoks suuremad probleemid (omaosaluse määrade ja mahtude kasv, tulubaasi vähenemine) ning loetletakse ettepanekud, mis esitati 17.aprillil ministeeriumitele ning Riigikantseleile, et struktuurivahendite kasutamine muutuks senisega võrreldes efektiivsemaks ja korrektsemaks.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Rahvaloenduse ankeedi täiendamise ettepanek

Angelika Kallakma-Kapsta tutvustas Tallinna linna ettepanekut (kiri lisatud) ja palus ELL juhatuse toetust, lisada 2011. aasta rahvaloenduse ankeeti mõned täiendavad küsimused.

Probleemiks on vahendite nappus ühistranspordi investeeringuteks ning seda aitaks leevendada omavalitsusüksuste vaheliste transpordiküsimuste efektiivsem korraldamine.

Liinivõrkude optimeerimine aga eeldab andmete kogumist inimeste liiklusvajaduste ja – harjumuste kohta. Igal üksikul omavalitsusel eraldi sellise info kogumine oleks äärmiselt keeruline ja ressursimahukas.

Kirjas oli toodud ka ettepanek moodustada töörühm rahvaloenduse ankeeti lisatavate täiendavate küsimuste kooskõlastamiseks, kuhu kaasata lisaks omavalitsuste esindajatele ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi ja Statistikaameti esindajad.

Juhatus tegi Tallinna linna esindajale ettepaneku, et Tallinna Transpordiamet saadaks välja ettepaneku kohtumiseks eelnimetatud ministeeriumite ja Statistikaameti ning omavalitsuste esindajatega. ELL büroo edastab kutse ELL liikmetele.

OTSUSTATI: Toetada Tallinna linna ettepanekut lisada 2011. aasta rahvaloenduse ankeeti täiendavad küsimused, mis võimaldavad saada andmeid elanikkonna liikumiste kohta.

Päevakorrapunkt 5

Muud küsimused:

5.1. Informatsioon Vabariigi Presidendi ümarlaua kohtumisest 08.06.2009

Ümarlaual osalesid omavalitsuste ja Siseministeeriumi esindajad. ELL poolt osales Urmas Kruuse. Peateemaks olid probleemid EL struktuurivahendite kasutamisel. Vabariigi Presidendi sõnum oli, et probleemide lahendamisele tuleb läheneda loominguliselt ning koostöös omavalitsuse, riigi ja EAS-iga. Praegu pole bürokraatliku jäikuse aeg. Praegu vajavad omavalitsused partnerite paindlikkust, nõustamist ja vastutulelikkust. Ümarlaua ettevalmistamise käigus esitati ELL büroo poolt koondatud EL struktuurivahendite kasutamise küsimused ja probleemid memona Vabariigi Presidendi kantseleile.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

5.2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu menetlemise protsessist

Lisaks PGSile andis Terje Lillo ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonda puudutavate eelnõude menetlemise käigust (lisatud H.Ilvese memo).

5.2.1 PGSi eelnõu on läbinud Riigikogus esimese lugemise ning läbirääkimiste hariduse töörühmas oli viimati arutusel 1. juunil.

A.Kallakmaa-Kapsta soovis teada, kas põhikooli osas arvlemine toimub nagu seni? Eelnõu praeguse versiooni kohaselt ei toimu. ELL on oma kirjaliku seisukoha ka arvlemise osas nii Valitsusele kui ka Riigikogu kultuurikomisjonile esitanud selliselt, et soovime senist arvlemise korra jätkumist arvestades elukohajärgsuse põhimõtet. Haridusminister on  arvlemise teemat puudutades olnud seisukohal, et soovib selles Riigikogu poolset poliitilist otsust.

5.2.2 HTM ootab ka arvamusi määruse eelnõu osas, millega soovitakse võrdsustada lasteasutuste õpetaja puhkuse pikkus kooliõpetajate puhkusega (56 kalendripäeva).

Juhatuse koosolekul osalejad märkisid, et see tooks kaasa täiendavad kulutused kov eelarvetele ja vähendaks lasteaiateenuse kättesaadavust. Puhkuste pikendamine eeldab, et lasteaias on vajalik tööle rakendada täiendav komplekt kasvatajaid ja pedagooge. Samas lasteaed ei ole kohustus, nagu kool, vaid teenus.

5.2.3 Lisaks on kooskõlastusringil Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu "Haridustöötajate tööaeg". Arusaamatu on haridustöötajatele lühendatud täistööaja kohaldamine (7 tundi päevas). Kas tegemist on varjatud palgakulu tõusuga? Sest kuigi täistööaja kestus on lühem, siis töötasu on ju sama, mis täistöökohal.

OTSUSTATI:

5.2.1 Esitada PGSi osas veelkord ELL ettepanekud arvlemise küsimuses.

5.2.2 Mitte toetada lasteasutuste õpetajate puhkuse pikendamist, sest omavalitsustel puudub rahaline kate teenuse rahastamiseks.

5.2.3 Mitte toetada VV määruses "Haridustöötajate tööaeg" toodud lühendatud täistööaja kohaldamist.

5.3. COP 15 kliimamuutuste Post-Kyoto kokkuleppe ettevalmistamise protsessist. Ülevaade kohalike omavalitsuste kliimamuutuste 2.-4.06.2009 kohalike omavalitsuste tippkohtumisel/konverentsil heaks kiidetud pöördumisest

Irja Alakivi andis ülevaate konverentsil arutusel olnud küsimustest. Tegevused, millega kõik kohalikud omavalitsused kokku puutuvad on vähemal või suuremal määral seotud kliimamuudatustega. Konverentsil võeti vastu pöördumine (ingliskeelne tekst lisatud).

Detsembris toimub järjekordne ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ning Kyoto protokolli osapoolte viieteistkümnes konverents. Küsimus ELL juhatusele – kas peetakse vajalikuks, et Eesti delegatsiooni koosseisus konverentsil osaleks lisaks riigi esindajatele ka omavalitsuste esindaja?

OTSUSTATI:

5.3.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

5.3.2 Teha keskkonnaministrile ettepanek ELL esindaja kaasamiseks käesoleva aasta detsembris Kopenhaagenis toimuva kliimamuutuste konventsiooni osapoolte konverentsi (COP 15) Eesti delegatsiooni.

5.4. Informatsioon Eesti Koostöö Kogu poolt ettevalmistatavast Harta foorumist 10.06.2009 Tallinnas

Jüri Võigemast tutvustas Eesti Koostöö Kogu Harta ettepanekut teemal "Edendagem Eestit ja Eesti inimvara" ning "Eesti ühishuvi ja koostöö deklaratsiooni 2009" (lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

5.5. Informatsioon Euroopa Haridusvaldkonna Tööandjate Föderatsiooni (EFEE) ettepanekust

Kuulati Terje Lillo informatsiooni Tartus toimunud kohtumisest EFEE esindajatega. ELL-le ja EMOLile tehti ettepanek osaleda partneritena ja omavalitsuste esindajana sotsiaaldialoogis Euroopa tasandil.

Kuna ELL ei osale partnerina Vabariigi Valitsuse ja TALO vahelistel palgaläbirääkimistel, sest ELL-l puudub volitus võtta kohalikele omavalitsustele rahalisi kohustusi, siis ei ole võimalik osaleda ka täievolilise esindajana sotsiaaldialoogis Euroopa tasandil.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja mitte nõustuda EFEE ettepanekuga.

Viktor Svjatõ¨ev                                              Inga Köster

Koosoleku juhataja                                        Protokollija

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Päevakorra ja otsuste eelnõud – 1 lehel

3. PKP 1 – KOV laekunud tulumaks – 1 lehel; memo Riigi 2009.a teise lisaeelarve seaduse eelnõu – 6 lehel; kokkuvõte Riigi 2009.a teise lisaeelarve seadusega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu – 4 lehel; väljavõtted 2009.a riigieelarvest, RES 2009- 2013 riigieelarve tulude prognoosist ja eelarveprioriteetidest – 3 lehel

4. PKP 3 – T. Lillo memo Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendamisest – 1 lehel ja J.Võigemasti memo Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamine – 3 lehel

5. PKP 4 – Tallinna ettepanek täiendavate transpordialaste küsimuste lisamine 2011.a rahvaloenduse ankeeti – 1 lehel

6. PKP 5.2 – Memo HTM kooskõlastusringil olevatest eelnõudest – 1 lehel

7. PKP 5.3 – Local and regional governments call to the parties in Copenhagen – 2 lehel

8. PKP 5.4 - Eesti Koostöö Kogu Harta ettepanek ja Eesti ühishuvi ja koostöö deklaratsioon

2009 – 1 lehel