09/10/07

 

Eesti Linnade Liit

               Ahtri 8,  15078 Tallinn

              Reg.nr 80185947

        Tel: 694 3411

 

 

 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 4

 

Tallinn, 09.10.2007
Algus kell 13.00, lõpp kell 14.30

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija:   Inga Köster

Juhatuse liikmetest  osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõšev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus)

Puudusid: Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus).

 

Kutsutud:  Angelika Kallakmaa-Kapsta ja Toomas Sepp (Tallinna Linnakantselei),  Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Mati Kepp (Mustvee Linnavalitsus), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus) ning

Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Orm Valtson, Peep Kirsima, Aigi Sander ja Inga Köster ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Informatsioon Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollist 2008. aasta eelarveläbirääkimiste osas ja kohtumisest peaministriga. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

2. ELL uue esindaja määramine Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse   

nõukogusse.

3. Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamine ELL poolt. Jüri Võigemast

4. ELL uue esindaja määramine Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride,   

orkestrite, rahvatantsurühmade ja rahvamuusikaansamblite tegevustoetuste  

programmi nõukogu koosseisu.

5. Esindajate tagasikutsumine ja uute nimetamine Vabariigi Valitsuse HIVi ja AIDSi

asjatundjate komisjoni.

6. Seisukoha võtmine ELL 2008. aasta eelarve eelnõu põhinäitajate osas. Jüri 

 Võigemast

7. Informatsioon V Eesti ja Soome sõpruslinnade ja -valdade kokkutulekust Võrus   

 koos Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja -valdadega 21.-23. mail 2008.  

aastal. Irja Alakivi

8. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Informatsioon Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni  

eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollist 2008. aasta eelarveläbirääkimiste osas ja    

kohtumisest peaministriga

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni lõpp-protokollis fikseeritud kokkulepetest ja eriarvamustest.

Keskkonnaministeerium ja maa-amet on andnud oma nõusoleku alustada läbirääkimisi maade munitsipaliseerimise küsimustes peale seda kui ministeerium on esitanud riigi maareservi põhimõtete ülddokumendi valitsuskabinetile.

Kuulati Urmas Kruuse informatsiooni kohtumisest peaministriga, kus osalesid regionaalminister ja omavalitsusliitude esindajad. Peaministrile anti üle läbirääkimiste allkirjastatud lõpp-protokoll ning kõik osapooled leidsid, et seda tava tuleb ka edaspidi jätkata. Kohtumisel käsitleti tulumaksu-, tasandusfondi- ja teede (raha)küsimusi, samuti räägiti haridustöötajate ja kohalike omavalitsuste (töövõtja – tööandja) suhetest ja TALO survest palgatõusuks.

Hea meel oli tõdeda, et peaminister on omavalitsustega ühte meelt selles, et riigi poolt sihtsuunitlusena eraldatavate rahaliste vahendite osakaalu tuleb vähendada tulubaasiga kaetava osa kasuks.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

ELL uue esindaja määramine Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse  (ERKAS) Nõukogusse

Urmas Kruuse palus ennast taandada sihtasutuse nõukogust ja tegi ettepaneku nimetada uueks nõukogu liikmeks Viktor Svjatõšev.

OTSUSTATI:

2.1. Kutsuda tagasi Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse nõukogust Urmas Kruuse tema avalduse alusel.

2.2. Määrata ELL esindajaks Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse nõukogusse Jõgeva linnapea Viktor Svjatõšev.

Päevakorrapunkt 3

Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamine ELL poolt

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet on pöördunud liidu poole nimetada kodanikupäeva aumärgi kandidaate.

Kodanikupäeva aumärk on hinnaline kingitus kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise

eest, mida antakse Eesti kodanikele iga aasta 26. novembril seoses Eesti Vabariigi

kodanike dokumenteerimise aastapäevaga. Aumärk võidakse anda: teenete eest

kodanikuteadvuse väärtustamisel ühiskonnas; teenete eest Eesti Vabariigi

kodanikukasvatuse edendamise eest; teenete eest kodanikupäeva korraldamisel.

 

OTSUSTATI:  Esitada Kodanikupäeva aumärgi kandidaadiks Ivo Eesmaa, Kärdla Linnavolikogu esimees, Kärdla Ühisgümnaasiumi direktor.

Päevakorrapunkt 4

ELL uue esindaja määramine Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride,  orkestrite, rahvatantsurühmade ja rahvamuusikaansamblite tegevustoetuste  programmi nõukogu koosseisu

Kultuuriministeerium on saatnud liidule kirja palvega nimetada Urmas Kruuse asemele, kes soovib ennast nõukogust taandada, uus esindaja.

OTSUSTATI:

4.1. Kutsuda tagasi Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite, rahvatantsurühmade ja rahvamuusikaansamblite tegevustoetuste programmi nõukogust

Urmas Kruuse tema avalduse alusel.

4.2. Määrata ELL esindajaks Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite, rahvatantsurühmade ja rahvamuusikaansamblite tegevustoetuste programmi nõukogu koosseisu Keila linnapea Tanel Mõistus.

Päevakorrapunkt 5

Esindajate tagasikutsumine ja uute nimetamine Vabariigi Valitsuse HIVi ja AIDSi

asjatundjate komisjoni

Eesti Linnade liidu liikmeslinnadest osaleb komisjoni töös neil inimest. Linnade Liidu poolt oli esindajaks nimetatud Urmas Kruuse, lisaks otse linnadest Tallinna, Kohtla-Järve ja Narva linna esindajad. Seoses Urmas Kruuse sooviga ennast komisjoni tööst taandada ning Narva linna poolt nimetatud esindaja, Reet Välja, lahkumisega abilinnapea ametist

OTSUSTATI:

5.1. Kutsuda tagasi Vabariigi Valitsuse HIVi ja AIDSi asjatundjate komisjonist

Reet Välja  ja Urmas Kruuse.

5.2. Nimetada ELL esindajaks Vabariigi Valitsuse HIVi ja AIDSi  asjatundjate komisjoni

Sillamäe abilinnapea Elviira Sidorova ning Narva linna esindajaks komisjonis nimetada Narva linnaarst Andrei Antonov.

Päevakorrapunkt 6

Seisukoha võtmine ELL 2008. aasta eelarve eelnõu põhinäitajate osas

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni liidu eelarve koostamise põhimõtetest. (memo lisatud). Juhatuse ettepanekul on 2008.a eelarve eelnõu põhjal koostamisel ka eelarve põhinäitajad aastateks 2009, 2010.

Eelarve koostamisel järgitakse põhimõtet, et püsikulud on kaetud omatuludest, kaasamata lisaraha ja laene. 2008.a eelarvekuludele avaldavad kõige suuremat mõju majandamiskulude kasv (sh ka büroo ruumide rendi tõus),  tööjõukulu suurendamise vajadus, Brüsseli esinduse kulude kasv  ning ühekordsete ürituste korraldamiskulude katmise vajadus.

OTSUSTATI:

6.1. Võtta informatsioon ELL 2008. aasta eelarve eelnõu põhinäitajate osas teadmiseks.

6.2. Volitada ELL tegevdirektorit alla kirjutama ELL büroopindade üürilepingu lisale, millega pikendatakse lepingut 4-ks aastaks ja tõstetakse rendihind 145.-  ruutmeetri eest.

Päevakorrapunkt 7

Informatsioon V Eesti ja Soome sõpruslinnade ja -valdade kokkutulekust Võrus   

koos Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja -valdadega 21.-23. mail 2008.  

aastal

Tutvuti memoga, milles on lahti kirjutatud kokkutuleku ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks vajalikud tegevused. Esmakordselt on kaasatud kokkutulekul osalejatena ka Läti omavalitsused. Kolme riigi osavõtmise korral on võimalik taotleda ürituse kaasfinantseerimist Euroopa Liidust. Linnade Liidu liikmete poolt on vaja tagasisidet milline omavalitsus ja mitme inimesega kokkutulekul osaleb.   

OTSUSTATI: ELL büroo saadab e-kirjaga liikmetele täiendava informatsiooni kokkutuleku ettevalmistustest ja palve käsitleda kokkutulekul osalemise küsimust linna-/vallavalitsuses ning teavitada ELL bürood linna/valla poolt tehtud otsusest kokkutulekul osalemise kohta hiljemalt 30. oktoobril.

 

Urmas Kruuse                                                            Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                     Protokollija

 

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Päevakorra eelnõu ja otsuste projekt – 2 lehel

3. PKP 1 – väljavõte läbirääkimiste lõpp-protokollist – OVL Koostöökogu taotlused ning eraldised riigieelarvest 2008. a riigieelarve eelnõus

4. PKP 6 – memo ELL eelarve tuludest ja kuludest – 1 lehel; ELL 2008.a eelnõu projekt – 2 lehel; Brüsseli esinduse 2008.a eelnõu

5. PKP 7 – Info V Eesti_Soome sõpruslinnade ja –valdade kokkutulekust – 2 lehel