09/12/03

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 09.12.2003.

Koosoleku päevakord:
1. Mõisaküla linna astumisest ELL liikmeks
2. Jäätmeseadusest – Ille Allsaar
3. Riigieelarvest 2004. aastal eraldatavate vahendit jaotusmehhanismid – Tiit Kirss
4. ELL büroo direktori ametijuhendi kinnitamine – Jaak Aab
5. ELL raamatupidamise siseeeskirja projekti esimene lugemine- Aigi Sander
6. Informatsioon ERKASE nõukogust – U. Kruusa
7. ELL põhikirja toimkonna tööst- Peep Kirsima
8. Probleemidest välissõitudega –Jaak Aab

Toimetulekutoetuste jaotuse esialgne skeem (2004)

ELL juhatuse koosoleku protokoll nr 11 / 2003

Tallinn, 09.12.03
Algus kell 13.00, lõpp kell 14.30

Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi
Protokollija: Inga Köster

Osalesid:
Juhatuse liikmed – Jaanus Tamkivi (Kuressaare Linnavalitsus), Maret Maripuu (Tallinna Linnavolikogu), Andrus Ansip (Tartu Linnavalitsus), Urmas Kruuse (Elva Linnavalitsus), Tarmo Tamm (Polva Linnavalitsus), Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus), Ando Hagel (Võru Linnavalitsus), Väino Hallikmägi (Pärnu Linnavalitsus), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus), Valeri Korb (Kohtla-Järve Linnavalitsus), Arnold Kimber (Viljandi Linnavolikogu), Juri Võigemast (Rapla Vallavolikogu), Aavo Keerme (Jõhvi Linnavalitsus), Toivo Tootsen (Tallinna Linnavolikogu), Ants Vahtras (Kärdla Linnavalitsus)
Puudusid:
Rein Lang (Tallinna Linnavolikogu), Andres Jaadla (Rakvere Linnavalitsus), Tonis Kõiv (Paide Linnavalitsus), Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), Jaan Moks (Saue Linnavalitsus), Gennadi Kulkov (Mustvee Linnavalitsus)
Asendasid:
Edgar Savisaart (Tallinna Linnavalitsus) asendas Toomas Sepp
Kutsutud: Aule Kikas (Mõisakula Linnavalitsus), Arvo Pede (Mõisaküla Linnavolikogu), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu) Viktor Nukka (Kallaste Linnavalitsus); Jaak Aab, Kaidi Roots, Inga Köster, Peep Kirsima, Tiit Kirss, Aigi Sander, Ille Allsaar ja Kaimo Käärmann (ELL büroo).

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Mõisaküla linna astumisest ELL liikmeks.
2. Jäätmeseadusest – Ille Allsaar
3. Riigieelarvest 2004. aastal eraldatavate vahendite jaotusmehhanismid – Tiit Kirss
4. ELL büroo direktori ametijuhendi kinnitamine – Jaak Aab
5. ELL raamatupidamise siseeeskirja projekti esimene lugemine – Aigi Sander
6. Informatsioon ERKASe nõukogust – U. Kruusa
7. ELL põhikirja toimkonna tööst – Peep Kirsima
8. Probleemidest välissõitudega – Jaak Aab

Päevakorrapunkt 1
Mõisaküla linna astumisest ELL liikmeks

Tutvuti Mõisaküla Linnavolikogu otsusega astuda ELL liikmeks ning
kuulati linnapea Aule Kikase lühitutvustust Mõisaküla linnast.

OTSUSTATI:
Võtta Mõisakula linn Eesti Linnade Liidu liikmeks.

Päevakorrapunkt 2
Jäätmeseadusest

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni Riigikogu menetluses olevast Jäätmeseaduse eelnõust. Jäätmeseaduse eelnõus on jäätmemaks asendatud saastetasuga. Riigieelarvesse laekuvalt saastetasult jaab 25% riigile ja 75% kohalikule omavalitsusele jäätmemajanduse korraldamiseks.
Sõltuvalt sellest, kes ostab teenust, on ostjal õigus valida teenuse osutajat.
Volikogul on õigus kehtestada vajadusel prügiveo teenustasu piirmäärad. Omavalitsused võivad kehtestada olmejäätmete veo piirkonna(d) lähtudes elanike arvust ja olmejäätmete kogusest.

OTSUSTATI:
Esitada ELL poolsed markused Jaatmeseaduse eelnou (SE 105II) muutmise kohta Riigikogu keskkonnakomisjonile.

Paevakorrapunkt 3
Riigieelarvest 2004. aastal eraldatavate vahendite jaotusmehhanismid

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni rahandusministeeriumi poolt kavandatavast toimetulekutoetuse jaotamise mehhanismist 2004.a.

Leiti, et rahandusministeeriumi poolt valja pakutud jaotusmehhanismid ei arvesta tarbijahindade tousu jargneval aastal.

Linnade esindajad tostatasid kusimuse toimetulekutoetusteks eraldatud vahendite kasutamise sihtotstarbe osas. Kui riigieelarve seaduse kohaselt on toimetulekuvahendid toetusfondi osa (mittesihtotstarbelised eraldised), siis sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on need vahendid sihtotstarbelised. Leiti et vahendite kasutamise osas puudub selgus ja on vaja tapsustada omavalitsuste oigusi rahade kasutamise ule otsustamise osas.

OTSUSTATI:
1. Võtta informatsioon teadmiseks. Täpsustada veelkord rahandusministeeriumiga, milleks on lubatud kasutata toimetulekutoetusteks mõeldud vahendeid.
2. ELL bürool analüüsida linnade toimetulekutoetuse väljamaksmise aluseks olevaid õigusakte.

Päevakorrapunkt 4
ELL büroo direktori ametijuhendi kinnitamine

Teisel lugemisel oli eelmisel juhatuse koosolekul tehtud ettepanekuid arvestades taiendatud ELL Buroo direktori ametijuhend.

OTSUSTATI:
Kinnitada Eesti Linnade Liidu buroo direktori ametijuhend.

Päevakorrapunkt 5
ELL raamatupidamise siseeeskirja projekti esimene lugemine

Tutvuti ELL raamatupidamise sise-eeskirja projektiga ning kuulati Aigi Sanderi ja Jaak Aabi selgitusi.

OTSUSTATI:
Jätkata sise-eeskirja teise lugemisega järgmisel juhatuse koosolekul.

Päevakorrapunkt 6
Informatsioon ERKASe nõukogust.

Kuulati ERKASe nõukogu liikme Urmas Kruuse informatsiooni ERKASE tööst mooduva aasta jooksul. ERKASele antud stardikapital 1,2 miljonit oli ette nähtud organisatsiooni kaivitamiseks ning see loodetakse tagasi teenida aastaks 2004-2005.
Järgmisest aastast on ERKASes töölepinguga töötajaid kolm, teised töötajad teevad toid projektipõhiselt.

Andrus Ansip tegi ettepaneku, et ERKAS võiks mõelda omavalitsustele tasulise teenuse osutamisele – erinevad normatiivdokumendid, juhendid jm

OTSUSTATI:
Võtta informatsioon teadmiseks

Päevakorrapunkt 7
ELL põhikirja toimkonna tööst

Kuulati Peep Kirsima informatsiooni põhikirjatoimkonna koosolekul arutlusel olnud muudatusettepanekutest ning tutvuti ettepanekutega ELL võimaliku juhtimisstruktuuri muutmiseks.

OTSUSTATI:
1. ELL põhikirjatoimkonnal jätkata tööd.

Paevakorrapunkt 8
Probleemidest välissõitudega.

Kuulati Jaak Aabi informatsiooni seoses välislähetustega üles kerkinud probleemidest (viimasel minutil araütlemised, topelt reisikindlustused).

OTSUSTATI:
ELL bürool töötada välja ELL liikmete esindajate välislähetusse saatmise kord.

Jaanus Tamkivi
Koosoleku juhataja

Inga Köster
Protokollija