09/12/08

14.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. detsembril 2008 algusega kell 13.00 Jõgeval (Aia tn 6, Kultuurikeskuse II korruse saal).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Rahandusministeeriumi sügisene majandusprognoos 27.11.2008, kohalike omavalitsuste tulubaas ja eraldised kohalikele eelarvetele 2009. aasta riigieelarvest. Tiit Kirss

2. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemise käik. Tiit Kirss

3. Haridustoetus ja haridustoetuse jaotus kohalike omavalitsuste eelarvetele 2009. Hille Ilves

4. ELL märkused Valitsuse määruse "Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamiseks eelduseks olev kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele" muutmine" eelnõu kohta. Hille Ilves

5. ELL ja EMOL ühispöördumine Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi poole seoses pensioneid, toetusi ja hüvitisi reguleerivate seaduste muutmisega. Peep Kirsima

6. Euroopa Liidu Läänemere Strateegia kujundamine – ELL seisukohta võtmine. Kaimo Käärmann-Liive

7. Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisus. Jüri Võigemast

8. ELL 2009. aasta eelarve I lugemine. Jüri Võigemast

9. ELL järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

10. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

11. Muud küsimused ja informatsioonid

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 11
 

PROTOKOLL

 

Eesti Linnade Liit Ahtri 8, 15078 Tallinn

Reg.nr 80185947

Tel: 694 3411

 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 11

 

Tallinn, 09.12.2008

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.15

 

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse Protokollija: Inga Köster

 

Juhatuse liikmetest osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus).

 

Puudusid: Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus),Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus).

 

Kutsutud: Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna Linnavalitsus), Reno Laidre (Elva

Linnavalitsus), Ülle Vapper ja Tiia Kallaste (Halinga Vallavalitsus), Jaak Üprus (Kallaste Linnavalitsus), Kalle Jents (Viljandi Linnavalitsus), Orm Valtson (Saue Linnavalitsus), Kersti Kõosaar (Võru Linnavalitsus), Meelis Mälberg (Otepää Vallavalitsus), Jaan Aiaots (Põltsamaa Linnavalitsus) ning Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Peep Kirsima, Kaimo Käärmann-Liive, Terje Lillo ja Inga Köster ELL büroost.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

 1. Rahandusministeeriumi sügisene majandusprognoos 27.11.2008, kohalike omavalitsuste tulubaas ja eraldised kohalikele eelarvetele 2009. aasta riigieelarvest. Tiit Kirss

 

 1. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemise käik. Tiit Kirss

 

 1. Haridustoetus ja haridustoetuse jaotus kohalike omavalitsuste eelarvetele 2009. Hille Ilves

 

 1. ELL märkused Valitsuse määruse "Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning

toetuse saamiseks eelduseks olev kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele" muutmine" eelnõu kohta. Hille Ilves

 

 1. ELL ja EMOL ühispöördumine Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi poole seoses pensioneid, toetusi ja hüvitisi reguleerivate seaduste muutmisega. Peep Kirsima

 

 1. Struktuuritoetust meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine". Jüri Võigemast

 1. Euroopa Liidu Läänemere Strateegia kujundamine – ELL seisukohta võtmine. Kaimo Käärmann-Liive

 

 1. Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisus. Jüri Võigemast

 

 1. ELL 2009. aasta eelarve I lugemine. Jüri Võigemast

 

 1. ELL järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

 

 1. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

 

 1. Muud küsimused ja informatsioonid

 

Päevakorrapunkt 1

Rahandusministeeriumi sügisene majandusprognoos 27.11.2008, kohalike omavalitsuste tulubaas ja eraldised kohalikele eelarvetele 2009. aasta riigieelarvest

 

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni Rahandusministeeriumi sügisesest majandusprognoosist, mis avaldati 27. novembril. Selle kohaselt jääb 2008-2009 majanduskasv negatiivseks – 2008.a. –2,2% ja 2009 –3,5%.

 

Inflatsioon on 2008.a. 10,6% ja 2009.a. 4,2%. Tööpuuduse määr 2008 a 5,3 % 2009 a. 8, 6% (2007.a. 4,7%). Ettevõtete kasumite vähenemise tõttu on oodata palgakasvu allapoole kohandumist. Võrreldes Riigikogule esitatud 2009.a. riigieelarve eelnõuga vähenevad eelarve tulud prognoosi kohaselt 4,9 miljardit krooni – osade ekspertide hinnangul veelgi enam. 10. detsembril Riigikogus III lugemisele tulevat riigieelarve eelnõu vähendatakse ca 2 miljardi krooni võrra. Kohalikele omavalitsustele tehtavad eraldised jäävad praeguse informatsiooni kohaselt kokkulepitud tasemele. Riigieelarve eraldisi täiendavalt ei vähendata.

 

Võrreldes eelmise prognoosiga vähenevad ainult teehoiuks eraldatavad vahendid 16 miljoni krooni võrra – põhjuseks prognoositav kütuseaktsiisi laekumise vähenemine. Jüri Võigemast kommenteeris oma slaidikava Kohalike omavalitsuste eelarveperspektiividest 2009. aastaks (lisatud).

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 2

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemise käik

 

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni eelnõu menetlemise käigust. Eelmisel juhatuse koosolekul heaks kiidetud parandusettepanekud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse

eelnõu osas edastati 18. novembril kõigile Riigikogu fraktsioonidele ja

rahanduskomisjonile. Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 19. november. Senini Riigikogu rahanduskomisjon muudatusettepanekuid käsitlenud ei ole. Riigikogu ning rahanduskomisjoni selle nädala päevakorras nimetatud eelnõu arutamist ei ole.

 

Ilmselt käesoleval aastal eelnõu II lugemisele ei lähe.


Maksukorralduse seadus võeti vastu eelmisel nädalal ja meie ettepanekutega ei arvestatud.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 3

Haridustoetus ja haridustoetuse jaotus kohalike omavalitsuste eelarvetele 2009

 

Jüri Võigemast tutvustas Hille Ilvese koostatud memo (lisatud). Memole lisatud tabel, KOV hariduskulud, kajastab riigieelarves planeeritud summade hetkeseisu. RaMi kodulehel on üleval esialgsed vahendite jaotuse andmed. Kõik andmed on veel mudelisse sisse  kandmata, mistõttu on summad indikatiivsed.

 

Haridusministeerium kauples koalitsioonis välja õiguse (Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud 25. september 2009. a) suurendada 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu kohaselt munitsipaalkoolide, riigigümnaasiumide ja riigiinternaatkoolide pedagoogide palga alammäära 8%.

 

Vastavalt Vabariigi Valituse määruse „Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine" eelnõule on pedagoogide ametijärkude palga alammäärad 2009. aastal järgmised:

noorempedagoogil 10 277 krooni, (2008. a 9 516 kr);

pedagoogil 10 883 krooni, (2008. a 10 077 kr);

vanempedagoogil 12 438 krooni, (2008. a 11 517 kr);

pedagoog-metoodikul 15 020 krooni, (2008. a 13 908 kr).

 

Palga alammäära tõus lahendati KOV haridustoetuste investeeringukomponendi arvelt, mida vähendati 80%.

 

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste hariduse töörühma 01.12.2008 koosolekul käsitleti ühe päevakorrapunktina haridustoetuse

komponentide võimalikku jaotust, sealhulgas munitsipaalkoolide õpetajate astmepalkade kaheksaprotsendilise tõstmisega seotud täiendavaid kulusid 144 milj krooni ulatuses ning 50 miljoni kroonini vähendatud investeeringukomponenti.

 

Juhatuse koosolekul osalejad leidsid, et tegevuste vabade vahendite real kajastatud 66

miljonit krooni on võimalik lisada investeeringukomponendi mahu osaliseks taastamiseks ja viia see 116 miljoni kroonini ning tuua vähemalt osa eelarveprotsessis ära võetud

investeeringuvahenditest haridusvõrgu arendusse tagasi. Majanduslanguse perioodil kujuneb eriti oluliseks, kuid samal ajal ka keeruliseks Euroopa Liidu toetuste kasutamine, sealhulgas investeeringute omaosaluse vahenditega katmine.

 

OTSUSTATI: Taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumilt 2009. aasta riigieelarvest kohalikele omavalitsustele eraldatava haridustoetuse investeeringukomponendi taastamist täiendavalt 66 miljoni krooni mahus.

 

Päevakorrapunkt 4

ELL märkused Valitsuse määruse "Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade oomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja

lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise


tingimused ja kord ning toetuse saamiseks eelduseks olev kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele" muutmine" eelnõu kohta

 

Jüri Võigemast tutvustas Hille Ilvese koostatud memo (lisatud). Kui nooremõpetaja palga alammäära tõus on 8% (10 277 krooni), mis saab lasteaiaõpetajate palgast?

Toetussumma riigieelarves on jäänud samaks, 75 milj krooni, kulud KOVdele aga seoses kavandatava järjekordse palgatõusuga kasvavad.

 

Tiit Kirss tõstatas küsimuse, et milliste palkadega me nõustuksime? Seoses majanduskasvu langusest tingitud kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku

tulumaksu vähenemisega ning eelnõus sätestatud nõudega võtta alates 2009. aastast vahendite eraldamisel arvesse ka eralasteasutused, ei ole kohalikel omavalitsustel võimalik kehtestada lasteasutustes 2009. aastal pedagoogide palga alammäära kasvuks 8

% võrreldes 2008. aastaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 lõike alusel kehtestatud noorempedagoogi palga alammääraga.

 

Koosolekul osalejad leidsid, et võiks jääda 2008.aastaks kehtestatud nooremõpetaja palgamäära tasemele.

 

OTSUSTATI: Tulenevalt e-õiguses kooskõlastusele esitatud määruse eelnõu kooskõlastamise tähtajast esitada märkused ja ettepanekud eelnõu kohta ELL büroole hiljemalt 15. 12.2008 kell 12.00

 

Päevakorrapunkt 5

ELL ja EMOL ühispöördumine Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi poole seoses pensioneid, toetusi ja hüvitisi reguleerivate seaduste muutmisega

 

Kuulati Peep Kirsima informatsiooni ELL ja EMOLi ühispöördumisest Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja asjaomaste ministeeriumite poole (kiri lisatud).

 

22. oktoobril 2008 võttis Riigikogu vastu riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse, millega muudeti muuhulgas pensionide, toetuste ja hüvitiste maksmise korraldust.

 

Nimetatud muudatuste kohaselt on riikliku pensioni, peretoetuste, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste, olümpiavõitja riikliku toetuse ja vanemahüvitiste saajatel õigus esitada avaldus toetuste maksmiseks teise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse

arveldusarvele. Kõnealused muudatused viidi sisse eelnõu menetluse käigus Riigikogus, konsulteerimata ja kooskõlastamata üleriigiliste omavalitsusliitudega.

Seaduseandja ei ole põhjendanud ülalnimetatud seadusemuudatuse otstarvet ja

vajalikkust ega reguleerinud õigusaktides kohaliku omavalitsuse võimalikku tegevust lähtuvalt nendest muudatustest ega analüüsinud mõjusid kohalike omavalitsuste

töökorraldusele, seaduse vastuvõtmisega kaasnevaid muid otseseid või kaudseid tagajärgi ning seaduse rakendamiseks vajalikke kulutusi.

 

Arvestades eeltoodut, palume muuta eelnimetatud seadusega kehtestatud sätteid, mis lubavad pensione ja toetusi kanda kohalike omavalitsuste arvelduskontodele.


OTSUSTATI:

 1. Esitada Riigikogu sotsiaalkomisjonile veelkordselt ettepanekud Riigikogus 22.10.2008 vastu võetud "Riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste

muutmise seadusega" kehtestatud sätete muutmiseks, millest lähtudes kantakse riiklikud pensionid ja riiklikud sotsiaaltoetused kohaliku omavalitsuse arveldusarvele:

 1. jätta muudetud seaduste sätetes välja lauseosa "sealhulgas kohaliku omavalitsuse arveldusarvele Eestis" või
 2. viia muudatused kooskõlla Põhiseadusega.

 

 1. Esitada Õiguskantslerile ELL poolsed kaalutlused "Riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seadusega" vastuolude osas Põhiseadusega ning vastavate muudatuste õigustühiseks kuulutamiseks.

 

Päevakorrapunkt 6

Struktuuritoetuste meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine"

 

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõust (eelnõu seletuskiri ja linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekiri lisatud), millega kinnitatakse linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava, milles loetletud

projektidele saab taotleda struktuuritoetust meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine".

 

Projektide puhul mida ei rahastata toodi põhjenduseks, et projekt ei saanud positiivset hinnet. Kahjuks on selgusetu kriteerium mida tähendab "positiivne hinne".

 

Tartu pole rahul regionaalministri poolse rahajaotusega. Niinimetatud "positiivse hinde" sai viis projektitaotlust. Kuna ministeeriumisse olid esitatud projektid reastatud prioriteetsuse

järjekorras, siis oli kummaline ministri otsus, et raha jagati projektidele alustades prioriteetide loetelus viimasel kohal olnud objektile ja jättes kaks olulisemat objekti hoopis välja. Samuti vähendati mai kuus ministri poolt Tartu osas välja kuulutatud indikatiivset piirsummat 47%.

 

OTSUSTATI: Rääkida regionaalministriga läbi Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetmete vahendite tegeliku kasutusele võtmise kiirendamise küsimused.

 

Päevakorrapunkt 7

Euroopa Liidu Läänemere Strateegia kujundamine

 

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni arengutest strateegia kujundamisel (ELL seisukohtade eelnõu lisatud).

 

Läänemere piirkonna tähtsaimaks küsimuseks on endiselt Läänemere keskkonnaseisund. Toimivad ja tõhusad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid tagavad puhta Läänemere, puhastamata jääv reovesi kahjustab loodust ja võib kaasa tuua inimeste haigestumise.

 

Koosolekul osalejad nõustusid ELL seisukohtade eelnõuga EL Läänemere Strateegia osas aga samas tegid ettepaneku mitte rõhutada, et ELi asulareovee direktiivi (ja

üldisemalt EL vee raamdirektiivi) nõuete täitmine tuleks ajaliselt ettepoole tuua vaid teha


ettepanek, et mainitud direktiivi(de) nõuete täitmiseks saaks kasutada EL struktuurifondide vahendeid.

 

OTSUSTATI: Kiita heaks ELL seisukohad Läänemere Strateegia osas, arvestades juhatuse poolt esitatud muudatusi.

 

Päevakorrapunkt 8

Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisus

 

Jüri Võigemast luges ette Tallinna linnalt saabunud ettepaneku kutsuda tagasi Koostöökogu asendusliige Katrin Kendra ning nimetada tema asemele Angelika Kallakmaa-Kapsta ning läbirääkimiste keskkonna- ja maaküsimuste töörühmast kutsuda tagasi Tõnu Tuppits ning nimetada tema asemele Arvo Käärd.

 

OTSUSTATI:

 1. Kutsuda tagasi Omavalitsusliitude Koostöökogu asendusliikme kohalt Katrin Kendra ning nimetada tema asemele Angelika Kallakmaa-Kapsta.
 2. Kutsuda Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste keskkonna- ja maaküsimuste töörühma liikme kohalt tagasi Tõnu Tuppits ning nimetada tema asemele Arvo Käärd.

 

Päevakorrapunkt 9

ELL 2009. aasta eelarve I lugemine

 

Jüri Võigemast tutvustas juhatusele saadetud ELL 2009.a eelarve eelnõu kahte varianti, millest esimene lähtub tegevus- ja tööjõukulude nullkasvust ning teine arvestab vastavalt Rahandusministeeriumi 2009. aasta inflatsiooni prognoosile 5% tööjõukulude kasvuga. Büroo poolne ettepanek on, et eelarve eelnõu kinnitatakse veebruari kuus toimuval volikogu koosolekul.

 

Koosolekul osalejad konkreetseid parandusettepanekuid eelnõude osas ei esitanud.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku maksta büroo tegevdirektorile 2008. aastal jõulupreemiat 0,8 ametipalga ulatuses.

 

OTSUSTATI:

 1. Lõpetada ELL 2009. aasta eelarve I lugemine. Muudatusettepanekud esitada hiljemalt

18. detsembriks 2008.a. Eelarve esitada II lugemisele 2009.a jaanuari kuu juhatuse koosolekule.

 1. Määrata ELL tegevdirektorile jõulupreemiat 0,8 ametipalga ulatuses.

 

Päevakorrapunkt 10

ELL järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg

 

OTSUSTATI: Kutsuda kokku ELL juhatuse järgmine koosolek 20. jaanuaril 2009.a.

 

Päevakorrapunkt 11

ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine.

 

OTSUSTATI: Kutsuda kokku ELL volikogu järgmine koosolek 09. veebruar 2009. Päevakorras: ELL 2009.a tegevuskava; 2010.a eelarveläbirääkimised; muud küsimused.


Urmas Kruuse                                                                       Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                Protokollija

 

Protokolli lisad:

 1. Registreerimisleht – 1 lehel
 2. Päevakorra ja otsuste projekt – 2 lehel
 3. PKP 1 – slaidikava "Kohalike omavalitsuste eelarveperspektiividest 2009. aastaks" – 16 lehel
 4. PKP 3 ja 4 – Hille Ilvese memo haridusküsimustes – 3 lehel
 5. PKP 5 – ELL ja EMOLi ühispöördumine Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole – kiri 4 lehel
 6. PKP 6 – Seletuskiri Vabariigi Valitsuse korralduse „„Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme

„Linnaliste piirkondade arendamine" linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava" eelnõu juurde – 4 lehel; Linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekiri – 2 lehel

 1. PKP 7 – ELL seisukohad EL Läänemere Strateegia kujundamisel – 1 lehel
 2. PKP 8 – Tallinna Linnavalitsuse kiri 25.11.08 nr LV-1/7094 – 1 lehel
 3. PKP 9 – ELL 2009.a eelarve eelnõu variant I – 11 lehel; ELL 2009.a eelarve eelnõu variant II – 11 lehel