10/02/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. veebruaril 2009 algusega kell 11.00 Tallinnas, WTCT konverentsikeskuses (Narva mnt 11d, 7 korruse saalis), millele järgneb samas Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek algusega kell 13.00.

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Riigi 2009. aasta negatiivse lisaeelarve ettevalmistamise protsessist ja selle suhe kohalike omavalitsuste eelarvetega. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

2. Vabariigi Valitsuse määruse "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu. Tiit Kirss

3. Eelarveläbirääkimised 2009 aastal: Jüri Võigemast, Tiit Kirss: 
3.1 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi 
eelarvestrateegia 2010-2013 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.
3.2 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2010. aasta 
riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga.

4. Eesti Linnade Liidu 2009. aasta tegevuskava eelnõu esitamine ELL 
volikogule. Jüri Võigemast

5. Raplamaa omavalitsusliidu 19.12.2008 nr 59 pöördumisest jäätmeseaduse osaliseks muutmiseks (§ 71 lg 2 p 2 muutmine), teistelt OVL-lt saadud tagasiside ning ettepanekud ja ELL seisukoha kujundamine. Irja Alakivi

6. Linnade Liidu 2009. aasta eelarve eelnõu esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

7. Noorsootöötaja ja tema puhkusest noorsootööseaduse eelnõus. Hille Ilves

8. Välisüritustest
8.1. Avatud Uste Päevad 2009 (Brüssel oktoober 2009). Kaimo Käärmann-Liive 
8.2. BSSSC aastakonverentsi korraldamisest Eestis 2010. Toivo Riimaa

9. Ülevaade Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) tegevusest. Jüri Roos, ERKAS juhatuse liige

10. Muud küsimused ja informatsioonid.
10.1. Eesti Linnade Liit 90 visuaali kavandamine. Terje Lillo

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 2

Tallinn, 10.02.2009

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.50

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus).

Puudus: Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus), Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus).

Kutsustud: Siim-Valmar Kiisler (regionaalminister), Angelika Kallakmaa-Kapsta ja Katrin Kendra (Tallinna Linnavalitsus), Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Meelis Mälberg (Otepää Vallavalitsus) ning ELL büroost Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann, Terje Lillo ja Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Riigi 2009. aasta negatiivse lisaeelarve ettevalmistamise protsessist ja selle suhe kohalike omavalitsuste eelarvetega. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

2. Vabariigi Valitsuse määruse "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu. Tiit Kirss

3. Eelarveläbirääkimised 2009 aastal: Jüri Võigemast, Tiit Kirss:

3.1 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.

3.2 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2010. aasta riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga.

4. Eesti Linnade Liidu 2009. aasta tegevuskava eelnõu esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

5. Raplamaa omavalitsusliidu 19.12.2008 nr 59 pöördumisest jäätmeseaduse osaliseks muutmiseks (§ 71 lg 2 p 2 muutmine), teistelt OVL-lt saadud tagasiside ning ettepanekud ja ELL seisukoha kujundamine. Irja Alakivi

6. Linnade Liidu 2009. aasta eelarve eelnõu esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

7. Noorsootöötaja ja tema puhkusest noorsootööseaduse eelnõus. Hille Ilves

8. Välisüritustest

8.1. Avatud Uste Päevad 2009 (Brüssel oktoober 2009). Kaimo Käärmann-Liive

8.2. BSSSC aastakonverentsi korraldamisest Eestis 2010. Toivo Riimaa

9. Ülevaade Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) tegevusest. Jüri Roos, ERKAS juhatuse liige

10. Tallinna linna ettepanekud. Taavi Aas

11. Muud küsimused ja informatsioonid.

11.1. Eesti Linnade Liit 90 visuaali kavandamine. Terje Lillo

Päevakorrapunkt 1

Riigi 2009. aasta negatiivse lisaeelarve ettevalmistamise protsessist ja selle suhe kohalike omavalitsuste eelarvetega.

Juhatuse koosolekule oli kutsutud regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, et saada otseallikast operatiivset informatsiooni riigi negatiivse lisaeelarve ettevalmistamisel toimuvast. Minister teavitas juhatuse liikmeid eilsel valitsuse kabinetiistungil arutatust. Arutluse all olid võimalikud kärped omavalitsustelt. Kärpe suuruseks on 875 miljonit krooni. See tuletati teehoiuvahendite vähendamisest 200 miljonit ja 7% kärbet teistelt ridadelt ehk 675 miljonit.

Kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu protsenti on kavas vähendada seniselt 11,93-lt 11,1 protsendile.

Regionaalministri sõnum oli see, et kui omavalitsuste jaoks on kõige tähtsam, et tulumaksuprotsent ei väheneks, siis peaksime välja pakkuma konkreetsed read mida võiks vähendada (koolilõuna, teehoid, tasandusfond, pedagoogide palk).

Koosolekul osalejad avaldasid arvamust, et väga keeruline on milleski läbi rääkida ja seisukohta võtta, kui teiselt poolt ei edastata adekvaatset infot.

Urmas Kruuse palus regionaalministril valitsusele edastada ELL juhatuse seisukoht, et ei vähendataks omavalitsustele laekuvat tulumaksu osa. Ülejäänud ettepanekute osas kujundatakse seisukoht 11.veebruaril toimuval Omavalitsusliitude Koostöökogu koosolekul ja edastatakse see läbirääkimiste delegatsioonile.

Regionaalminister lahkus koosolekult kell 11.45

Sõna sai Tiit Kirss, kes informeeris koosolekul osalejaid sellest, et täpset informatsiooni kohalike omavalitsuste eraldiste ja tulubaasi kärpimise kavadest Rahandusministeeriumist laekunud ei ole.

Esialgsete andmete kohaselt kavatsetakse kohalike omavalitsuste osas vähendada omavalitsustele laekuvat tulumaksu osa 11,1 %-le , mille maht moodustab rahandusministeeriumi hinnangul 675 miljonit krooni, 100 miljonit on kavas kärpida tasandusfondist, 200 miljonit teehoiuraha ning osaliselt hariduskulusid. Samuti kavatsetakse kohalikele omavalitsustele kehtestada täiendavad laenupiirangud.

Jüri Võigemast tutvustas tabelit (lisatud), milles on numbriliselt välja toodud KOV puudutav riigi negatiivse lisaeelarve kärpekava. Valitsuskabineti istungite materjalidest nähtub, et KOV maksutulude laekumine väheneb 730 miljonit. See on ainult majanduslanguse osa ja selle mahu sees pole veel kajastatud omavalitsuste tulubaasi täiendavat ehk tulumaksu ja tasandusfondi administratiivset kärbet.

OTSUSTATI:

1. Võtta informatsioon Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 2009.a. istungil kavandatud negatiivse lisaeelarve kärbetest teadmiseks.

2. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste üldkogu 11. veebruaril toimuval koosolekul esitada valitsuskomisjonile ELL seisukoht - mitte nõustuda kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu protsendi vähendamisega 0,83 protsendipunkti.

3. Taotleda, et ka kohalike omavalitsuste täiendavate laenupiirangute kehtestamise küsimus oleks läbirääkimiste objektiks.

Päevakorrapunkt 2

Vabariigi Valitsuse määruse "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu

Seoses jaanuari lõpus kiirkorras esile kerkinud eelarvekärbete ettevalmistamisega ei ole Rahandusministeerium veel esitanud e- õiguse kaudu kooskõlastamiseks Vabariigi Valitsuse määruse "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõud.

Informatsioon vahendite eeldatava jaotuse osas, mis tugineb Riigikogu poolt vastu võetud 2009. aasta eelarve numbritele, on omavalitsusüksuste lõikes Rahandusministeeriumi veebeilehel. Tõenäoliselt ei võeta määruse eelnõud Valitsuse istungi päevakorda enne kui 2009. aasta lisaeelarve on Riigikogu poolt vastu võetud.

OTSUSTATI: Märkida, et Rahandusministeerium ei ole siiani ametlikult esitanud Vabariigi Valitsuse määruse "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõud kooskõlastamiseks.

Päevakorrapunkt 3

3. Eelarveläbirääkimised 2009 aastal:

3.1 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia

2010-2013 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.

3.2 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2010. aasta riigieelarve

eelnõu ettevalmistamise protsessiga.

Tiit Kirss ja Jüri Võigemast tutvustasid ELL seisukohtade eelnõud 2010. a riigieelarve

koostamise protsessis toimuvateks läbirääkimisteks (lisatud).

Taotleme, et riigi eelarvestrateegias 2010-2013 kajastatakse kohalike omavalitsuste

tulubaasiga seonduv informatsioon ning tuuakse välja ministeeriumide haldusalade raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud. Samas ei saa välistada, et RES 2010-2013 kujuneb üsna üldiseks ning detailideni ei taheta laskuda.

Läbivaatamiseks esitatud seisukohad 2010. aasta riigieelarve koostamise protsessis toimuvateks läbirääkimisteks on kokku pandud liikmetelt saadud ettepanekute põhjal kusjuures arvesse on võetud ka 2009. aasta läbirääkimistel kokkulepitut. Eripäraks eelnevate aastatega on see, et tuleb arvestada majanduslangusega. Põhiliseks eesmärgiks peaks olema  säilitada KOVidele eraldatava tulumaksu määr vähemalt 2009. aasta tasemel (s.o 11,93%) ning taotleda, et eraldised riigieelarvest jääksid vähemalt 2009. aasta tasemele.

Jätkatakse läbirääkimisi maa munitsipaliseerimise küsimustes. Arvestades eelolevate aastate majanduslangusega, tehakse valitsusdelegatsioonile ettepanek vaadata läbi omavalitsustele õigusaktidega pandud ülesannete ulatus ja nende täitmiseks tehtavad kulutused.

OTSUSTATI:

1 Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Esitada ELL seisukohad läbirääkimisteks Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ning 2010. aasta riigieelarve eelnõude osas koos juhatuse poolt esitatud ettepanekute ja märkustega kinnitamiseks ELL volikogule.

Päevakorrapunkt 4

Eesti Linnade Liidu 2009. aasta tegevuskava eelnõu esitamine ELL volikogule

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2009.a tegevuskava eelnõud (lisatud).

Volikogule esitatav Eesti Linnade Liidu 2009. aasta tegevuskava eelnõu on koostatud lähtudes liikmetelt laekunud ettepanekutest ja 15. veebruaril 2006. aastal Linnade Päeval heaks kiidetud 2006.–2009. aasta tegevussuundadest.

Tegevuskavas pööratakse peamine tähelepanu kohalike omavalitsuste poolt tagatavate avalike teenuste ja tulubaasi küsimustele; kohalike omavalitsuste õiguslikule kaitsele ja seadusloomele; kohalike omavalitsuste informeerituse tagamisele; välissuhtlusele; koolitusele; ELL tegevuse tutvustamisele. Viimase osas on oluline ettevalmistustööde tegemine 2010. a. septembris ELL 90 aastapäevale pühendatud üritusteks, osalemine kohaliku omavalitsuse taastamise 20. aastapäeva üritustel (september 2009).

OTSUSTATI:

Esitada Eesti Linnade Liidu 2009. aasta tegevuskava eelnõu koos juhatuse poolt esitatud ettepanekute ja märkustega kinnitamiseks ELL volikogule.

Päevakorrapunkt 5

Raplamaa omavalitsusliidu 19.12.2008 nr 59 pöördumisest jäätmeseaduse osaliseks muutmiseks (§ 71 lg 2 p 2 muutmine), teistelt OVL-lt saadud tagasiside ning ettepanekud ja ELL seisukoha kujundamine

Irja Alakivi tutvustas Raplamaa OVL ettepanekut, taotleda Jäätmeseaduse osalist muutmist. ELL büroo edastas Raplamaa OVL pöördumise ELL liikmetele palvega anda tagasisidet.

Memos (lisatud) on välja toodud omavalitsustelt tagasisidena laekunud arvamused/ettepanekud.

OTSUSTATI:

Toetada põhimõtteliselt ROLi ettepanekut viia jäätmeseadusesse sisse volitusnorm lubamaks kohalikul omavalitsusel kehtestada oma haldusterritooriumi erinevates osades ja/või erinevat tüüpi elamutele sobiv jäätmeveosagedus sõltuvalt kohalikest oludest ja sellest kas biojäätmed kogutakse eraldi ja toimub nende kompostimine.

Päevakorrapunkt 6

Linnade Liidu 2009. aasta eelarve eelnõu esitamine ELL volikogule

Toimus ELL 2009.a eelarve kolmas lugemine. Eelarve eelnõu kulud on arvestatud nullkasvuga. Lähtudes Linnade Päeva poolt vastu võetud liikmemaksu alustest, tõuseksid liikmemaksud tulenevalt arvestuse aluseks olevast valemist, mitte rohkem kui 10% võrreldes 2008.aastaga.

Taavi Aas tegi ettepaneku, et tulenevalt majanduslangusest, oleks otstarbekas jätta 2009. aasta liikmemaks 2008. aasta tasemele. Juhatuse liikmed olid ettepanekuga nõus.

OTSUSTATI:

Kinnitada ELL 2009. aasta eelarve, jättes liikmemaksud 2008.aasta tasemele ja esitada eelarve tulude ja kulude kogusummade lõikes kinnitamiseks volikogule.

Päevakorrapunkt 7

Noorsootöötaja ja tema puhkusest noorsootööseaduse eelnõus

Kuulati Hille Ilvese selgitusi kooskõlastusringil olevast seaduse eelnõust ja HTMi Noorteosakonna initsiatiivil toimunud nõupidamisest (memo lisatud).

Muude küsimuste seas on päevakorral ettepanek, et noorsootöötajate puhkuse kestus pikeneks ja oleks kas 42 või 56 päeva.

Juhatuse koosolekul osalejad avaldasid arvamust, et otsustusõigus võiks jääda kohalikele omavalitsustele. Tänase praktika kohaselt on omavalitsused kehtestanud noorsootöötajate puhkuse pikkuseks kas 28 või 35 päeva ja hetkel ei ole selle pikendamine põhjendatud.

OTSUSTATI:

Toetada ettepanekut, et otsustusõigus jääks kohalikele omavalitsustele ja vastavalt kohapealsetele võimalustele oleks puhkusepäevade arv 28 või 35.

Päevakorrapunkt 8

8. Välisüritustest

8.1. Avatud Päevad 2009 (Brüssel oktoober 2009)

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni Euroopa Liidu regionaalpoliitika tähtsündmusest -

Avatud Päevadest.

Aktiivseks osalemiseks (seminari/töörühma korraldamiseks) tuleb moodustada konglomeraat, kus on esindatud 5-12 Euroopa Liidu linna/piirkonda vähemalt 4 EL riigist.

Eesti üleriigilised omavalitsusliidud osalevad sel aastal toimuvatel Euroopa linnade ja piirkondade nädala Avatud Päevadel (5.-8. oktoober 2009) territoriaalse koostöö alases konglomeraadis (territorial cooperation: Working together across borders), kus juhtpartneriks on Alam-Austria Brüsseli esindus.

Konglomeraadis on partneriteks ka Läti, Leedu, Poola, Hollandi ja Hispaania regionaalsed esindused.

Lisaks üritusele Brüsselis peavad konglomeraadi partnerid korraldama ka ürituse oma piirkonnas. See oleks hea võimalus oma linna ja oma Euroopa liiduga seotud tegevuste tutvustamiseks.

OTSUSTATI:

Pidada otstarbekaks ELL/EMOL esinduse osalemist Brüsselis toimuvatel Avatud Päevade seminaril ettekandega. ELL bürool leida koos EMOL bürooga, milline omavalitsus esitaks ettekande.

8.2. BSSSC aastakonverentsi korraldamisest Eestis 2010

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni BSSSC-st (Läänemere Subregionaalne Koostöö). BSSSC asutati (memo lisatud) 1993.aastal ja toimib poliitilise võrgustikuna. Läänemere piirkonna kümnes riigis on 170 regiooni. Juhatusse kuulub igast Läänemere regiooni riigist kaks poliitikut. Liikmemaksu BSSSC-l ei ole ja sekretariaadi ülalpidamine toimub riikidevahelise rotatsiooni korras. Sarnaselt toimuvad aastakonverentsid eri riikides.

BSSSC on avaldanud soovi, et 2010 toimuks aastakonverents Eestis. Meie jaoks on tänases majandusseisus problemaatiline katta ca 40 inimese (juhatuse liikmed ja igast riigist 1 ametnik) osaluskulud. Reisikulud ja öömaja tasuvad kõik osalejad ise. Hetkel uurib büroo võimalusi, kas mõni omavalitsus on huvitatud konverentsi korraldamisest ja vastuvõtukulude osalisest katmisest.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 9

Ülevaade Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) tegevusest

Tulenevalt juhatuse koosoleku ajalimiidist otsustati päevakorrapunkti käsitlemine edasi lükata järgmiseks juhatuse koosolekuks.

Päevakorrapunkt 10

Tallinna linna ettepanekud

Taavi Aas tutvustas Tallinna linna poolset kirja 9.02.2009 nr LV-A/897 ELL volikogule (lisatud), milles on loetletud probleemid, mida Tallinn näeb ohuna kohalike omavalitsuste eelarvetele. Linna poolne soov on, et ELL volikogu toetaks Tallinna kirja.

Koosoleku juhataja avaldas arvamust, et seisukoha saab võtta ja toetada kirjas esile toodud seisukohti ja ettepanekuid. Mitmeid kirjas tõstatatud küsimusi on eelnevalt komisjonides ja ka tänasel juhatuse koosolekul tegevuskava ja läbirääkimiste seisukohtade kujundamise päevakorrapunktide juures juba arutatud. Ühise seisukoha saab võtta neis küsimustes, mille osas on liikmete esindajatel ühine arvamus. Tulumaksu määra tõstmise osas on erinevate erakondade esindajatel erinevad arvamused ja selles volikogu ühist seisukohta, mida kõik liikmed aktsepteeriksid, ei ole võimalik kujundada. See on erakondade omavahelise poliitilise debati küsimus.

Peale arvamuste ärakuulamist leidsid juhatuse koosolekul osalejad, et Tallinna kirjas toodud ettepanekutele tuginedes tuleb volikogu koosolekuks sõnastada seisukohtade eelnõu, kus on kontsentreeritult välja toodud Linnade Liidu seisukohad ja ettepanekud seonduvalt riigi 2009.  aasta lisaeelarve käsitlemisel omavalitsuste osas esile tulnud probleemide ja ohtudega.

Täiendavalt toodi juurde puuetega laste hooldajatoetuse maksmise rahalise katte punkt.

OTSUSTATI: Esitada Tallinna kirjas esitatud ettepanekutele tuginedes eelnõu seisukohavõtuks ELL volikogule.

Päevakorrapunkt 11

Muud küsimused ja informatsioonid

11.1. Eesti Linnade Liit 90 visuaali kavandamine.

Terje Lillo informeeris juhatuse liikmeid, et 2010 saab Linnade Liit 90. aastaseks. Seoses sellega on büroos arutatud erinevaid lähenemisi ja võimalusi, kuidas juubeliaastat tähistada.

Büroo tellis ELL 90 visuaali kavandid, mida meile esitati neljas erinevas teostuses. Tänaseks on büroo valinud välja ühe kavandi, mille kohta ootame juhatuse arvamust.

OTSUSTATI: Nõustuda väljapakutud visuaali kavandiga.

Urmas Kruuse                                                   Inga Köster

Koosoleku juhataja                                        Protokollija

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. ELL juhatuse ja volikogu päevakordade ja otsuste projektid - 4 lehel

3. PKP 2 – KOV maksutulud ja riigieelarvelised eraldised – tabel 1 lehel

4. PKP 3 – ELL seisukohad 2010. aasta riigieelarve koostamise protsessis toimuvateks

läbirääkimisteks – 6 lehel

5. PKP 4 – ELL tegevuskava 2009. aastaks – 4 lehel

6. PKP 5 – Memo tagasisidest Raplamaa Omavalitsuste Liidu ettepanekule – 3 lehel

7. PKP 6 - ELL 2009.a eelarve eelnõu

8. PKP 7 – Memo Noorsootöötaja ja tema puhkusest noorsooseaduse eelnõus – 1 lehel; ELL

mittekooskõlastuskiri "Noorsootöö seaduse" eelnõule – 1 lehel

9. PKP 8.2 – Memo BSSSSC tutvustusega – 1 lehel

10. PKP 10 - Tallinna kiri 9.02.09 nr LV-A/897 – 2 lehel