10/03/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. märtsil 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Riigi 2009. aasta lisaeelarve mõju kohalike omavalitsuste eelarvetele. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

2. Vabariigi Valitsuse määrus "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" Tiit Kirss

3. Vabariigi Valitsuse määruse „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord" eelnõu. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu. Irja Alakivi

5. Seisukoha võtmine pöördumiseks õiguskantsleri poole. Jüri Võigemast

5.1. Kohalike omavalitsuste tulubaasi kärpimine.

5.2. Kohalike omavalitsuste täiendavate laenupiirangute rakendamine.

6. Muud küsimused ja informatsioonid.

6.1. Euroopa rohelise pealinna algatuse realiseerumisest. Irja Alakivi

6.2. Kokkuvõte – Linnade ja valdade päevad 2009. Jüri Võigemast

6.3. ELL vastused CEMRi küsitlustikule finants- ja majanduskriisi mõjudest kohalike omavalitsuste tegutsemistingimustele. Toivo Riimaa

6.4. CEMR XXIV Peaassamblee Malmös 22.-25.aprillil 2009. Toivo Riimaa

6.5. Euroopa liiklusohutuse harta. Toivo Riimaa

6.6 ELL 90. aastapäeva Juubeliplaat Eesti linnade tunnuslauludega. Toivo Riimaa ja Peeter Saan – Eesti Kaitseväe Orkestri peadirigent

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 3

Tallinn, 10.03.2009

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.30

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus).

Puudus: Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus).

Kutsustud: Angelika Kallakmaa-Kapsta ja Marju Sepp (Tallinna Linnavalitsus), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus), Kersti Kõosaar (Võru Linnavalitsus), Ivar Unt (Valga Linnavalitsus), Reno Laidre (Elva Linnavalitsus), Toomas Marrandi (Türi Vallavalitsus), Teet Helm (Räpina Vallavalitsus) ning ELL büroost Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive ja Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Riigi 2009. aasta lisaeelarve mõju kohalike omavalitsuste eelarvetele. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

2. Vabariigi Valitsuse määrus "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" Tiit Kirss

3. Vabariigi Valitsuse määruse „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord" eelnõu. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu. Irja Alakivi

5. Seisukoha võtmine pöördumiseks õiguskantsleri poole. Jüri Võigemast

5.1. Kohalike omavalitsuste tulubaasi kärpimine.

5.2. Kohalike omavalitsuste täiendavate laenupiirangute rakendamine.

6. Muud küsimused ja informatsioonid.

6.1. Euroopa rohelise pealinna algatuse realiseerumisest. Irja Alakivi

6.2. Kokkuvõte - Linnade ja valdade päevad 2009. Jüri Võigemast

6.3. ELL vastused CEMRi küsitlustikule finants- ja majanduskriisi mõjudest kohalike omavalitsuste tegutsemistingimustele. Toivo Riimaa

6.4. CEMR XXIV Peaassamblee Malmös 22.-25.aprillil 2009. Toivo Riimaa

6.5. Euroopa liiklusohutuse harta. Toivo Riimaa

6.6. ELL 90. aastapäeva Juubeliplaat Eesti linnade tunnuslauludega. Toivo Riimaa ja Peeter Saan - Eesti Kaitseväe Orkestri peadirigent

6.7. Eesti lipu õnnistamine Otepääl. Urmas Kruuse

6.8. BSSSC ettepanekust. Toivo Riimaa

Päevakorrapunkt 1

Riigi 2009. aasta lisaeelarve mõju kohalike omavalitsuste eelarvetele

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni, kes selgitas esitatud tabelis (lisatud) kajastatud riigi 2009. a lisaeelarve muudatusi.

Tiit Kirss tegi kokkuvõtte 2009.a riigieelarve numbrilisest vähenemisest omavalitsusi puudutavate ridade lõikes (tabel lisatud) ja võrdluses 2008. aastaga.

Lisaeelarvega tehtud kärped avaldavad tunduvat mõju omavalitsuste eelarvetele. Võrreldes 2008. aastaga vähendati tasandusfondi (§4 lg1 ja 2) 539,8 miljonit krooni, teederaha 465,3 miljonit krooni. Kärped mõjutavad ka ministeeriumide kaudu laekuvaid eraldisi. Võrreldes 2008. aastaga vähenevad eraldised Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas 106,3 miljonit krooni (õpilaskodud, lasteaedade investeerimisprogramm); Kultuuriministeeriumi valitsemisalas 88 miljonit krooni (muuseumid, teatrid, linnaorkestrid, kino).Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas 24 miljoni (investeeringud).

Kokku vähenevad eraldised 1,22 miljardit krooni. Väheneb ka tulumaksu laekumine. Kui omavalitsustele laekuks endiselt 11,9 % brutotulust - väheneks tulumaks võrreldes 2008. aasta tegelikuga seoses majanduslangusaega 919 miljonit krooni. Tulumaksu kärpimisega 11,4 %- le väheneb tulumaksu laekumine hinnangute kohaselt 1,25 miljardit krooni (kõige tagasihoidlikum hinnang). Seega kokku kaotavad omavalitsused 2,5 miljardit krooni.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Vabariigi Valitsuse määrus "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord"

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni sellest, et määrus tuli e-õiguse kaudu kooskõlastamisele 25.veebruaril ja kooskõlastustähtajaks on homme st 11. märts. Paraku juhtus nimetatud määrusega nii, nagu viimasel ajal on mitmeid kordi ette tulnud, et määrus kiideti valitsuses heaks juba 5.märtsi istungil.

ELL esitas omapoolse seisukoha eelnõule (26. märtsil) tingimusel, et jaotises "Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus" toodaks muuhulgas välja vahendid puuetega laste hooldajatoetusega seotud kulude katteks. Sellega arvestati.

Võrreldes kooskõlastamisele esitatud variandiga on vastuvõetud määruses sätestatud hariduse reservi taotlemisel võimalus taotleda vahendeid ka palga alammäärade 8 %-lisest tõusust I kvartalis tehtud kulude osalist katmist. See puudutab ainult koole. Lasteaedade osas palga tõstmist ei kompenseerita.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Vabariigi Valitsuse määruse „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord" eelnõu.

Määruse eelnõu esitati e-õiguse kaudu kooskõlastamiseks 3. märtsil. Reageerimise tähtaeg 13. märts. Eelnõu kiideti heaks valitsuse 5.märtsi istungil. ELL ei kooskõlastanud eelnõu ning esitas omad seisukohad Rahandusministeeriumile 4. märtsil. Valitsus nendega ei arvestanud.

Määruse rakendamise kohta on informatsioon üleval Rahandusministeeriumi kodulehel.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Irja Alakivi andis ülevaate Türi vallasekretär Lii Laanemetsa koostatud analüüsist (lisatud), kus väga põhjalikult on välja toodud puudused ja sellest tulenevad probleemid kehtivas jäätmeseaduses ja selle muutmise eelnõus nr 7487.

Veel tutvustas Irja Alakivi kokkuvõtet omavalitsustele saadetud küsimustikust (lisatud), milles soovisime informatsiooni jäätmekavade ajakohastamisest ja sellega kaasnevatest kitsaskohtadest.

Jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu oli arutluse teemaks ka vahetult enne juhatuse koosolekut lõppenud keskkonna töörühmas.

Eelnõu puudused on väga suured. Puudub nii õiguskindlus kui õigusselgus.

Muuhulgas näeb eelnõu ette kohaliku jäätmemaksu kehtestamist. Samas on selgusetu, kes on jäätmevedaja, kes peaks makse administreerima ja millised on kulutused administreerimisele (arvatavalt selgelt kallimad kui maks ise saaks olema).

OTSUSTATI: Mitte kooskõlastada jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõud.

Päevakorrapunkt 5

Seisukoha võtmine pöördumiseks õiguskantsleri poole:

5.1. Kohalike omavalitsuste tulubaasi kärpimine.

5.2. Kohalike omavalitsuste täiendavate laenupiirangute rakendamine.

Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid, et vaatas võrdlevalt läbi riigieelarve seaduse ja seletuskirjad pöörates tähelepanu just kohalikke omavalitsusi puudutavatele kärbetele ja täiendavatele laenupiirangutele. Selge on, et laenupiirangud ja tulumaksukärped on ebaõiglased ja riivavad kohalike omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

Paraku on kurb näide, kui pöördusime koos EMOLiga pensioni ja toetuste väljamaksmise küsimuses Õiguskantsleri poole, siis ei võetud meie avaldust menetlusse ja põhjendati seda muuhulgas sellega, et kui kohalik omavalitsus tunneb, et tema põhiseaduslikke tagatisi on  rikutud, siis võib ta iseseisvalt pöörduda Riigikohtusse.

Kahetsusväärne ja taunitav on ka ministeeriumide ja valitsuse käitumine, kus määruste eelnõud sisestatakse kooskõlastamiseks e-õigusesse ja ei peeta kinni märkuste esitamiseks antud tähtaegadest vaid võetakse kiirkorras vastu valitsuse kabinetiistungitel.

Juhatuse materjalide hulgas on väljavõte (lisatud) selliste eelnõude vastuvõtmise praktikatest. Mis puudutab KOV laenupiiranguid (memo lisatud), siis seadus piirab ajutiselt kohalike omavalitsuste ja neist sõltuvate üksuste laenamist muul otstarbel, kui välisabi kaasfinantseerimiseks. Omavalitsused võivad kasutada endiselt oma eelarve vahendeid investeeringute teostamiseks.

Seadus annab võimaluse ennetada kohalike omavalitsuste finantsraskuste teket. Taotlusele kooskõlastuse andmisel analüüsib Rahandusministeerium omavalitsuse ja temast sõltuva üksuse finantssuutlikkust ning suutlikkuse puudumisel võib Rahandusministeerium anda taotlusele mittekooskõlastuse.

Juhatus leidis, et peaksime pöörduma Rahandusministeeriumi poole ja taotlema võimalust kohalikele omavalitsustele võtta väljaspool valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvis 81 sätestatud äärmuslikke piiranguid väikelaenu vähemat 4-5 miljonit krooni. Väikelaenu võtmise vajadus võib kohalikel omavalitsustel tekkida ettenägematute avariide korral või mõne ehituse lõpetamisel, kui see osutub ehitusvigade tõttu kallimaks eelnevalt planeeritust.

OTSUSTATI: Pöörduda õiguskantsleri poole seisukoha saamiseks riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu kärpimise ning täiendavate laenupiirangute kehtestamise vastavuse kohta kohalike omavalitsuste põhiseaduslike tagatistega.

Päevakorrapunkt 6

Muud küsimused ja informatsioonid.

6.1. Euroopa rohelise pealinna algatuse realiseerumisest

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni Euroopa rohelise pealinna algatuse realiseerumisest.

Tallinna linnapea Jüri Ratase algatus (2006. aastast) on nüüdseks realiseerunud ja võetud üleeuroopalise, Euroopa komisjoni poolt väljaantava iga-aastase auhinnasüsteemi, Euroopa rohelise pealinna tiitli, omistamise aluseks.

23. veebruaril 2009 aastal pärjati esmakordselt Euroopa komisjoni poolt auväärse tiitliga kaks linna:

Euroopa roheline pealinn 2010 – Stockholm ( 800 000 elanikku) ja 2011 – Hamburg (1,8 miljonit elanikku)

Roheline pealinn – see tähendab tervislikku elukeskkonda. Samuti suurt rahvusvahelist tunnustust ning linna tuntuse kasvu.

Auhinnasüsteemi eesmärgiks on kannustada linnu parandama linnakeskkonna kvaliteeti, arvesse võttes keskkonnaküsimusi kõigis linnaelu valdkondades, eriti planeerimisel ning arengu kavandamisel.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

6.2. Kokkuvõte - Linnade ja Valdade Päevad 2009

Jüri Võigemast tegi kokkuvõte18.-19.02.09 toimunud viiendatest LVP-st. Oluline oli, et seekord leidsid aega tulla esinema ministrid, Eesti Panga president ja Euroopa Komisjoni esindaja. Nii oli võimalik otseallikatest kuulda päevakajalist informatsiooni.

Kui omavalitsustest oli osalejaid veidi vähem kui möödunud aastal, siis firmade osalus oli suurenenud. Teemaplokke oli seekord 12, lisaks erakondade debatt esimese päeva lõpetuseks.

Firmadest osalejaid oli kahel päeval kokku 110 inimest ja lektoreid-moderaatoreid – 96 inimest. Registreeritud osalejaid linnadest/valdadest oli esimesel päeval 470 ja teisel päeval 428.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

6.3. ELL vastused CEMRi küsitlustikule finants- ja majanduskriisi mõjudest kohalike omavalitsuste tegutsemistingimustele

Toivo Riimaa informeeris juhatusel osalejaid küsimustikust, mis saadeti kõigile CEMRi liikmetele ja milles küsiti neli küsimust majanduskriisi mõjust kohalikele omavalitsustele.

Küsimused ja vastused on lisatud. Malmös toimuval Peaassambleel koondatakse kõigi vastused ja antakse välja vastav ülevaatekogumik.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

6.4. CEMR XXIV Peaassamblee Malmös 22.-25.aprillil 2009

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni CEMRi Peaassamblee toimumisest. (memo lisatud)

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

6.5. Euroopa liiklusohutuse harta

Toivo Riimaa tutvustas Euroopa liiklusohutuse harta toimimispõhimõtteid (memo lisatud). Eestis ei ole selles projektis veel aktiivselt osaletud. Omavalitsustest on hartaga liitunud Tartu linn. Projektiga on võimalik tutvuda www.erscharter.eu .

OTSUSTATI:

6.5.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

6.5.2 Teha ettepanek ELL liikmetele ühineda soovi korral Euroopa liiklusohutuse hartaga.

6.6. ELL 90. aastapäeva Juubeliplaat Eesti linnade tunnuslauludega

Toivo Riimaa ja Kaitseväe Orkestri ülem major Peeter Saan tutvustasid projekti "Kas tunned maad" (memo lisatud). Projektis osaleksid liidu liikmed ja leiaksid või telliksid just oma linna iseloomustava tunnuslaulu. Laulu võib esitada kas solist või ka koor ja laulud koondatakse CD-le. Linnad ostaksid teatud koguse plaate ja saaksid neid kasutada unikaalse kingitusena.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja edastada ettepanek liidu liikmetele.

6.7 Eesti lipu õnnistamine Otepääl

Urmas Kruuse tutvustas Riigikantseleist saabunud ettepanekut (kiri lisatud). 2009.a 4. juunil möödub 125 aastat esimese sinimustvalge lipu sisseõnnistamisest Otepääl. Sellest tulenevalt soovitakse 5.06.09 korraldada Otepääl rahvapidu, kuhu oodatakse ka meie liidu liikmeid oma lippudega.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja võimalusel osaleda.

6.8. BSSSC ettepanekust

Toivo Riimaa tutvustas BSSSC ettepanekut, et 2010 aastakonverents toimuks Eestis. Kui mõne aja eest olid konverentsi läbiviimisel oma toetust pakkumas Kuressaare ja Haapsalu, siis tänases majandusseisus ei ole see kahjuks võimalik. Logistiliselt on kõige soodsam ürituse korraldamine Tallinnas. Konverentsil osalevatele juhatuse liikmetele osavõtutasu ei ole kehtestatud (ca 40 inimest), ülejäänud tasuvad nii osavõtukulu kui majutuse kui lennupiletite eest.

OTSUSTATI: Bürool läbi rääkida liidu liikmetega võimalikud BSSSC 2010.

Aastakonverentsi korraldamise kohad.

------------

Väljaspool päevakorda toimus mõttevahetus haldusreformi teemadel. Jüri Võigemast tuletas kohalolijatele meelde, et viimati võtsime selles küsimuses oma seisukoha 2000-2001 aastal. Toona pidasime oluliseks, et peetaks silmas omavalitsusharta põhimõtteid, mille kohaselt on omavalitsustel iseotsustamise õigus ja Linnade Liit ei saa kellelegi ettekirjutusi teha. Küll aga saame arvamust avaldada kui liitmisi plaanitakse jõuga läbi viia.

Koosolekul osalejad pidasid õigeks, et haldusreformi teemal ei ole vaja oma seisukohti enne kujundada kui pole riigipoolset konkreetset ettepanekut.

Urmas Kruuse                                   Inga Köster

Koosoleku juhataja                         Protokollija

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Koosoleku päevakorra ja otsuste projekt – 2 lehel

3. PKP 1 – Tabel riigi 2009. aasta lisaeelarve ja seadusemuudatused – 8 lehel; tabel KOV maksutulud ja riigieelarvelised eraldised – 3 lehel; KOV-le seadusega varasemalt pandud ülesannete muudatused – 1 lehel

4. PKP 4 – Analüüs puudustest ja nendest tulenevatest probleemidest kehtivas jäätmeseaduses ja selle muutmise eelnõus nr 7487 – 2 lehel; Ülevaade KOV jäätmekavade ajakohastamisest ELL liikmesomavalitsustes – 4 lehel

5. PKP 5 – Eelnõude kooskõlastamise praktika näited – 1 lehel; Seisukoha võtmine pöördumiseks õiguskantsleri poole – 4 lehel

6. PKP 6.1 – Memo - Euroopa rohelise pealinna algatuse realiseerumisest – 1 lehel

7. PKP 6.3 - ELL vastused CEMRi küsitlustikule finants- ja majanduskriisi mõjudest kohalike omavalitsuste tegutsemistingimustele 1 lehel

8. PKP 6.4 – Memo - CEMR XXIV Peaassamblee Malmös 22.-25.aprillil 2009 – 1 lehel

9. PKP 6.5 – Memo- Euroopa liiklusohutuse harta – 1 lehel

10. PKP 6.6 – Memo - ELL 90. aastapäeva Juubeliplaat Eesti linnade tunnuslauludega – 2  lehel

11. PKP 6.7 – Riigikantselei kiri 03.03.09 nr 19-5/09-01373-1 – 1 lehel