10/10/06

14.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. oktoobril algusega kell 12.00 ELL ruumides Ahtri 8, III korrus.

Päevakorras (ettepanek):

1. Riigikontrolli kontrolliaruanne 2006: Riigi tugi kohalikele omavalitsustele infoühiskonna arendamisel. Marko Palo, Riigikontrolli nooremaudiitor

2. Omavalitsusliitude Brüsseli esinduse kuludest 2006/2007. Toivo Riimaa

3. ELL 2006. aasta eelarve muudatused. Jüri Võigemast

4. 2007. aasta linnade ja valdade päevade kava (14.-15. veebruar 2007). Jüri Võigemast

5. Üldhariduse rahastamismudel 2007. Ille Allsaar

6. Informatsioonid:

6.1. Teede registri andmestiku kasutamisest teehoolduse vahendite jaotuse kavandamisel.Tiit Kirss
6.2. Maade munitsipalomandisse andmine 2006. aastal. Tiit Kirss
6.3. CEMRi põhikirja muudatustega ja tegevusega seotud küsimused.Toivo Riimaa
6.4. Hiina delegatsiooni külaskäik Eestisse (31.08-02.09.2006). Toivo Riimaa
6.5. Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamine ELL poolt. Jüri Võigemast
 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 9

 

Tallinn, 10.10.2006
Algus kell 12.00, lõpp kell 15.00

Koosoleku juhataja:  Margus Lepik

Protokollija:                Inga Köster

Juhatuse liikmetest

Osalesid: Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Laine Jänes (Tartu Linnavalitsus).

Puudusid: Peep Aru (Viljandi Linnavalitsus), Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus) ja Jüri Ratas (Tallinna Linnavalitsus).

Kutsutud: Urmas Kruuse (Elva Linnavalitsus),  Angelika Kallakmaa-Kapsta, Viktor Svjatõšev (Jõgeva Linnavalitsus), Vello Juhkov (Jõhvi Vallavalitsus);

Jüri Võigemast, Irja Alakivi, Aigi Sander, Tiit Kirss, Ille Allsaar, Kaidi Roots, Peep Kirsima ja Inga Köster ELL büroost.

 

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

 

1.  Riigikontrolli kontrolliaruanne 2006: Riigi tugi kohalikele omavalitsustele infoühiskonna arendamisel.  Krista Aas, Riigikontrolli V auditiosakonna peakontrolör ja Marko Palo, Riigikontrolli V auditiosakonna audiitor

2.    Omavalitsusliitude Brüsseli esinduse kuludest 2006/2007. Jüri Võigemast

3.    ELL 2006. aasta eelarve muudatused. Jüri Võigemast

4.    2007. aasta linnade ja valdade päevade kava (14.-15. veebruar 2007). Jüri Võigemast

5.    Üldhariduse rahastamismudel 2007. Ille Allsaar

6.    Informatsioonid:

6.1. Teede registri andmestiku kasutamisest teehoolduse vahendite jaotuse kavandamisel. Tiit Kirss

6.2. Maade munitsipaalomandisse andmine 2006. aastal. Tiit Kirss

6.3. CEMRi põhikirja muudatustega ja tegevusega seotud küsimused. Jüri Võigemast

6.4. Hiina delegatsiooni külaskäik Eestisse (31.08-02.09.2006). Jüri Võigemast

6.5. Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamine ELL poolt. Jüri Võigemast

     6.6. Riigi raamatupidamise üldeeskirja muutmisest. Margus Lepik

 

Päevakorrapunkt 1

Riigikontrolli kontrolliaruanne 2006: Riigi tugi kohalikele omavalitsustele infoühiskonna arendamisel

 

Kuulati Riigikontrolli V auditiosakonna esindajate informatsiooni läbi viidud auditist ning kontrollaruandest. Auditeeriti riigi pakutavat tuge kohalikele omavalitsustele infoühiskonna arendamisel. Uuriti ka maa- ja linnaelanikkonna võimalusi ning soove infoühiskonna hüvede tarbimisel.

Auditeeritavaid ministeeriume oli viis – Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium. Partneritena olid kaasatud ja palutud oma arvamust avaldada Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Riigikantselei, ELL ja EMOL.

Riigikontroll külastas ka viit omavalitsust (Rae, Lihula, Paikuse, Kambja ja Pajusi), et kohapeal probleemidega tutvuda.

E-riigi Akadeemia viis läbi uuringu "Infoühiskond Eesti kohalikes omavalitsustes", mille raames tutvuti omavalitsuste veebilehtede olemasolu ja sisuga ning seadustest tuleneva info avalikustamisega veebilehtedel.  Uuring avaldatakse koos Riigikontrolli auditiga             12. oktoobril.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

 

Päevakorrapunkt 2

Omavalitsusliitude Brüsseli esinduse kuludest 2006/2007

 

Jüri Võigemast tutvustas Toivo Riimaa koostatud memo (lisatud), milles on tehtud kokkuvõte kulutustest, mis kaasnevad meie Brüsseli esinduse kolimisega uude majja.

Uues hoones leiavad 17 maa üleriigiliste omavalitsusliitude esindused. Maja valdajaga on CEMR sõlminud 9-aastase rendilepingu, ning CEMR sõlmib esindustega omakorda allrendilepingud.

 

Juhatuse koosolekul osalejad kahtlesid, kas võtta juhatuse nimel 9-aastast lepingukohustust.

Ka peaksid lepingus kindlasti olema fikseeritud tingimused, mille alusel oleks lepingut võimalik mõistlikel tingimustel üles öelda. 

Kuna lepingut ei ole veel büroosse saabunud, siis jäädi seisukohale, et lepingu saabumisel teeb büroo sellest eestikeelse sisukokkuvõtte ja saadab koos originaalvariandiga juhatuse liikmetele tutvumiseks. 

Ka on Toivo Riimaa lubanud koos väliskomisjoniga läbi vaadata lepingu rahanumbrid, sest need haakuvad ka ELL 2007. aasta eelarvega.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 3

ELL 2006. aasta eelarve muudatused

 

Jüri Võigemast tutvustas eelarvemuudatusi, mis seisnevad tööjõukulude vähendamises ja reservfondi suurendamises. Reservfondi on vaja suurendada seoses Brüsseli kontori uutesse ruumidesse kolimisega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks 2006. aasta eelarvest. Tööjõukulu on võimalik vähendada, kuna eelarve kinnitamise ajal planeeriti büroosse tööle võtta lepingulisi töötajaid koolituste läbiviimiseks. Kuna meetme 1.4 raames leiti koolituste läbiviimiseks partnerfirmad, siis ELL eelarves on need summad hetkel vabad.

 

OTSUSTATI: Kinnitada ELL 2006.a. eelarve muudatused (lisatud).

 

Päevakorrapunkt 4

2007. aasta linnade ja valdade päevade kava (14.-15. veebruar 2007)

 

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni alanud ettevalmistustest linnade ja valdade päevade läbiviimiseks 2007. aasta veebruaris. Kuupäevad ürituse läbiviimiseks määrati kindlaks märtsis toimunud juhatuse koosolekul, peale mida toimus ka Viru konverentsikeskuse broneerimine.

J.Võigemast tutvustas võimalikke teemasid ja valdkondi, millised võiksid huvi pakkuda 2007. a linnade- ja valdade päevade külastajatele. 

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 5

Üldhariduse rahastamismudel 2007

 

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni rahastamismudeli üldpõhimõtetest ja üleskerkinud probleemidest. Mudel toetab seda, et õpilased saaksid alghariduse kodulähedastes koolides, põhikooli III astmes ja gümnaasiumis oleks rõhk aga hariduse kvaliteedil ja efektiivsusel. Uues rahastamismudelis on täna kehtiva seaduse tingimusi kooli moodustamise osas muudetud. Täna kehtiva seaduse kohaselt peab olema kooli moodustamiseks vähemalt 30 õpilast igas kooliastmes. Uue rahastamismudeli kohaselt rahastatakse I ja II kooliastet märksa soodsamatel tingimustel. Näiteks katab uue mudeli järgne rahastamine  I kooliastme  õpetamise kulud, kui selles astmes õpib kokku 6 õpilast. Liitklasside moodustamine toimub vastavalt kehtiva seaduse tingimustele. 

 

Maakondlike liitude kaudu on tulnud ettepanek muuta liitklasside moodustamise tingimusi,  põhikooli III astmes lisaraha maksmise tingimusi ja  kooli juhtimiskulude arvestamise koefitsiente. Investeeringukulud ei ole rahastamismudeliga seotud. See on eraldi kokkuleppe küsimus. Maakoolide puhul on tulnud ettepanek rakendada investeerimiskomponendi jaotuse puhul seni kehtinud koefitsiente. 

EMOLis on nii uuele rahastamismudelile ülemineku pooldajaid kui neid omavalitsusi, kes leiavad, et mudel on küll põhimõtteliselt õige, kuid rakendamine tekitab probleeme vähese õpilaste arvuga maakoolides.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ning pidada vajalikuks  rakendada uut rahastamismudelit alates 01.01.2007. Jääda läbirääkimiste lõpp-protokollis fikseeritud kokkulepete juurde.  Pidada vajadusel läbirääkimisi EMOLiga teatud kompromisside tegemiseks, mis ei muuda sõlmitud kokkuleppeid ning teenivad eesmärki mudeli rakendumiseks alates 01.01.2007.

 

Päevakorrapunkt  6

Informatsioonid:

 

6.1 Teede registri andmestiku kasutamisest teehoolduse vahendite jaotuse kavandamisel

 

Kuulati Tiit  Kirsi informatsiooni Teeregistris kajastuvate andmete seisust. Käesoleval ajal on registris kajastatud ainult teede pikkus ning teekatted - st kas mustkate või kruusakate. Teede laiust ning liikluse intensiivsust register veel ei sisalda.

Maantee-ameti koduleheküljel on aga Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudi poolt teostatud uuringu "Autopargi läbisõit Eestis 2005. aastal" vahearuanne (lisatud). Selles on hinnatud vastava metoodika kohaselt ka liikluse intensiivsust valla teedel ning linna tänavatel. Vastavalt aruandes kajastuvatele andmetele võiks rahastamise vahekord vallateede ja linnatänavate vahel  olla 1:6 –le.

Angelika Kallakmaa-Kapsta tegi ettepaneku esitada EMOL-ole meiepoolse ettepanekuna vahekord 1:7-le.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

 

6.2 Maade munitsipaalomandisse andmine 2006. aastal

 

Tiit Kirss andis ülevaate Vabariigi Valitsuse poolt munitsipaalomandisse üle antud maade kohta. Ajavahemikul jaanuar-september (39 nädalat) arutati maade munitsipaliseerimist üheteistkümnel Valitsuse istungil. Kakskümmend omavalitsusüksust said sellel perioodil maad munitsipaalomandisse (lisatud). Kõige rohkem said maad (mitte pindala vaid maatükkide arvu järgi) Rakvere linn, Maardu linn Värska vald.

A. Kallakmaa esitas maade munitsipaliseerimise korra täiustamiseks Tallinna Maa-ameti ettepanekud Maareformi seaduse muutmiseks ning Vabariigi Valitsuse määruse Maa munitsipaalomandisse andmise kord muutmiseks.

 

OTSUSTATI: :Võtta informatsioon teadmiseks

 

6.3 CEMRi põhikirja muudatustega ja tegevusega seotud küsimused

 

Tutvuti Toivo Riimaa koostatud memoga (lisatud), milles on antud ülevaade                   18.-19.septembris Sofias toimunud Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste nõukogu (CEMR) liikmesriikide direktorite ja peasekretäride nõupidamisel arutusel olnud küsimustest.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

6.4 Hiina delegatsiooni külaskäik Eestisse (31.08-02.09.2006)

 

Tutvuti Toivo Riimaa koostatud memoga (lisatud) Hiina delegatsiooni visiidist Eestisse ja võimalikust omavalitsuste esindajate vastuvisiidist 2007. aasta märtsis.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

 

6.5 Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamine ELL poolt

 

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni Kodakondsus- ja Migratsiooniametist saabunud ettepanekust esitada Kodanikupäeva aumärgi kandidaate. Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril ja selline traditsioon peab aitama kaasa isamaaliste aadete süvenemisele ning säilimisele Eesti ühiskonnas. Aumärgi omistamisega soovitakse tunnustada inimesi, kes on andnud oma tegevusega märkimisväärse panuse kodanikuteadvuse väärtustamisel ja kodanikukasvatuse edendamisel.

 

OTSUSTATI: Paluda ELL juhatuse liikmeid esitada 17. oktoobriks ELL büroole ettepanekud kandidaatide kohta.

 

6.6 Riigi raamatupidamise üldeeskirja muutmisest

 

Margus Lepik tõstatas Valga Linnavalitsuse raamatupidamise näitel küsimused, mis kaasnevad Riigi raamatupidamise üldeeskirja muutmisega. Muudatused kasvatavad tunduvalt raamatupidajate töömahtu, aruannete esitamise tähtaegu lühendatakse, saldoandmikke tuleb hakata esitama igakuiselt.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. Bürool koondada liikmete arvamused peale määruse eelnõu avaldamist e-õiguses.

 

 

 

 

Margus Lepik                                                                        Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                Protokollija

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Koosoleku päevakorra ja otsuste projekt – 1 lehel

3. PKP1 – kokkuvõte Riigikontrolli auditist – 4 lehel

4. PKP 2 – Memo Brüsseli esinduse kolimisega seonduvast – 2 lehel

5. PKP 3 -  ELL eelarvemuudatused – 1 lehel

6. PKP 4 – Linnade ja valdade päevade võimalikud teemad – 1 lehel

7. PKP 6.1 – TTÜ Tehnikainstituudi vahearuanne "Autopargi läbisõit Eestis 2005. aastal" – 4 lehel

8. PKP 6.2 – Vabariigi Valitsuse poolt 2006.a jooksul (jaanuar-september) munitsipaalomandisse antud maad – 4 lehel

9. PKP 6.3 – Memo CEMRi direktorite ja peasekretäride nõupidamisest – 2 lehel

10. PKP 6.4 – Memo Hiina delegatsiooni visiidist – 1 lehel

11. PKP 6.6 – Valga Linnavalitsuse memo Riigi raamatupidamise üldeeskirjade muutmisega kaasnevast – 1 lehel