10/11/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. novembril 2009 algusega kell 13:00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8, III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar – 31. oktoober 2009 ning prognoos aasta lõpuks. Tiit Kirss

2.Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruse nr 49""2009. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" muutmine Tiit Kirss

3. Kokkuvõte kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemustest 18.10.2009. Jüri Võigemast

4. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide esitamine mandaadiperioodiks 2010-2014. Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive

5. Ettepaneku esitamine Regioonide Komitee omaalgatusliku arvamuse "Regioonide Komitee valge raamat mitmetasandilise valitsemisekohta" rakendamise osas.

6. "Euroopa kohaliku omavalitsuse harta lisaprotokolli kohaliku võimuorgani tegevuses osalemise õiguse kohta" avamine ratifitseerimiseks. Jüri Võigemast, Kaimo Käärmann-Liive

7. Kohtumine Riigikogu rahanduskomisjoniga 2010. eelarvete küsimustes 17.11.2009. Jüri Võigemast

8. Informatsioonid:

8.1. Õiguskantsleri pöördumine korraldatud olmejäätmeveo küsimustes. Irja Alakivi

Lugupidamisega
Jüri Võigemast
Tegevdirektor

---

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 10

Tallinn, 10.11.2009

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Kalle Jents (Viljandi Linnavalitsus).

Puudusid: Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa-Kapsta, Toomas Sepp ja Marju Sepp (Tallinna Linnakantselei), Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Ivar Unt (Valga Linnavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus), Ülle Vapper (Halinga Vallavalitsus), Viktor Nukka (Kallaste Linnavalitsus) ning ELL büroost Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Kaimo Käärmann-Liive, Terje Lillo ja Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar - 31. oktoober

2009 ning prognoos aasta lõpuks. Tiit Kirss

2. Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruse nr 49""2009. aasta riigieelarve

seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus

ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" muutmine Tiit Kirss

3. Kokkuvõte kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemustest 18.10.2009. Jüri

Võigemast

4. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide

esitamine mandaadiperioodiks 2010-2014. Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive

5. Ettepaneku esitamine Regioonide Komitee omaalgatusliku arvamuse "Regioonide

Komitee valge raamat mitmetasandilise valitsemisekohta" rakendamise osas.

6. "Euroopa kohaliku omavalitsuse harta lisaprotokolli kohaliku võimuorgani tegevuses

osalemise õiguse kohta" avamine ratifitseerimiseks. Jüri Võigemast, Kaimo Käärmann-Liive

7. Kohtumine Riigikogu rahanduskomisjoniga 2010. eelarvete küsimustes 17.11.2009. Jüri

Võigemast

8. UNICEF Eesti Rahvuskomitee ja ELL vaheline hea tahte leping.

9. Harjumaa Omavalitsuste Liidu ettepanek üüripindade kasutamiseks Paldiski mnt

125/Sirge tn 2 büroohoones. Jüri Võigemast

10. Informatsioonid:

10.1. Õiguskantsleri pöördumine korraldatud olmejäätmeveo küsimustes. Irja Alakivi

10.2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu. Irja Alakivi

10.3. Kliimaläbirääkimised - valmistumine COP 15 ja omavalitsuste roll. Irja Alakivi

10.4. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR ) tööandjate platvorm ja EPSU (Euroopa Avaliku Sektori töötajate Ametiühingute Liit) ühisavaldusest. Jüri Võigemast

10.5. Programm "Kohaliku omavalitsuse haridusasutuste 21. sajandi infrastruktuuri arendamine". Jüri Võigemast.

Päevakorrapunkt 1

Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar - 31. oktoober 2009 ning prognoos aasta lõpuks

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni maksulaekumiste osas. Oktoobris laekus omavalitsustele tulumaksu 708,755 miljonit krooni ehk 79,2 % eelmise aasta oktoobriga võrreldes. Vähemlaekumine 185,9 miljonit krooni.

Kümne kuuga on tulumaksu kokku laekunud 8,424 miljardit krooni ehk 87,5 % võrreldes 2008. aasta sama perioodiga. Vähemlaekumine 1,2 miljardit krooni. Vähemlaekumises peegeldub majanduslangus ning kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksuosa kärpimine 11,93-lt protsendilt 11,4-le protsendile.

Maamaksu laekumine seisuga 31. oktoober on 699,224 miljonit krooni. Rahandusministeerium prognoosis 2009. aastaks maamaksu laekumiseks 750 miljonit ning 2010. aastaks 790 miljonit krooni, mis arvestades selle aasta laekumisi, on ebareaalne. Rahandusministeeriumi koostatud 2010. aasta riigieelarve eelnõus on märgitud kohalike omavalitsuste tulumaksu oodatavaks laekumiseks 2009.a. 9 810 miljonit krooni ehk 1, 678 miljardit vähem kui 2008.aastal. 2010.a prognoosib Rahandusministeerium tulumaksu laekumiseks 9 390 miljonit krooni ehk 420 miljonit vähem kui 2009.a. prognoositav laekumine ehk 2, 098 miljardit vähem kui 2008. aastal.

Tulumaksu laekumine lähtudes Rahandusministeeriumi prognoosist on võrreldes 2008.a. tegelikuga 2009.a. oodatav 85,4 % ning 2010.a. 81,7 %. Toomas Sepp tõi veelkord välja maksude laekumise probleemi ehk nn ühe konto süsteemi. Alates 01.01.2009 laekub kogu raha Maksu- ja Tolliametile ainult läbi ettemaksukonto ning maksuliigipõhist ettemaksu enam ei ole. Ettemaksukontol olevat raha kasutatakse ainult deklareeritud maksukohustuste tasumiseks. Tulude eraldamisele suunatakse raha alles peale võlakohustuste tasumist.

Uuele arvestussüsteemile üleminekul kanti erinevate maksuliikide ettemaksud ühele ettemaksukontole. Ühele kontole koondatud ettemaksud arvestatakse maksukohustuste katteks, tuginedes maksukorralduse seaduse § 105 toodud järjekorrale.

Selles paragrahvis loetletud järjekorras on maamaks alles kuuendal kohal. Näiteks tähendab see, et kui juriidilisest isikust maksukohustuslane tasub enda arvates maamaksu, aga paraku on tal võlgu kohustusliku kogumispensioni makse; töötuskindlustusmakse; kinnipeetud tulumaks; sotsiaalmaks või füüsilise isiku tulumaks, siis Maksu- ja Tolliamet ei kanna maamaksu enne KOV-le tagasi kuni on loetelus prioriteetsemad laekumised riigi jaoks kätte saanud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. Käsitleda maksude laekumise temaatikat läbirääkimiste rahanduskomisjonis.

Päevakorrapunkt 2

Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruse nr 49""2009. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamiseulatus, tingimused ja kord" muutmine

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni määruse muutmise eelnõust.Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruse nr 49""2009. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" muutmine.

Rahandusministeeriumi poolt on kooskõlastamiseks saadetud Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruse nr 49""2009. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" muutmine.

Nimetatud määrusega jaotatakse omavalitsuste vahel stabiliseerimise toetuseks ette nähtud 30 miljonit krooni. Sellest 2,3 miljonit eraldatakse saneerimistoetuseks Imavere vallale ning 27,7 miljonit jaotatakse kokkulepitud valemi alusel põhimõttel, et omavalitsusele tagatakse 2009. a. tulubaas 83,3 % 2008.a. tasemest. Toetust saaksid 44 omavalitsust.

Toimetulekutoetusteks eraldatud vahenditest on reservis 69 miljonit, millest on kavas jaotada nimetatud määrusega 10 miljonit krooni.

Ühtlasi tuleb märkida, et jaotamata on veel haridustoetuse reserv, mille kallal Haridus- ja Teadusministeerium töötab ning 50 miljonit krooni tasandusfondi k- valemi alusel jaotatavat raha. Teatavasti eraldati nimetatud summa riigi II lisaeelarvega.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. Kooskõlastada eelnõu.

Päevakorrapunkt 3

Kokkuvõte kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemustest 18.10.2009 Jüri Võigemast tegi kokkuvõtte KOV valimiste valimistulemustest. Kohtadel on tänaseks valitud ca 75% volikogu esimeestest ja ca 50% linna/vallavalitsuse juhtidest.

Proportsioonid, mis oli aluseks koalitsioonilepingu tegemisel, on suures osas jäänud samaks kui eelmisel perioodil. Kahjuks ei saa teha täpset kokkuvõtet parteide vahel häälte jagunemisest, sest osad omavalitsuste etteotsa valitud juhid kandideerisid kohapealsetes valimisliitude nimekirjades.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide esitamine mandaadiperioodiks 2010-2014

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive ja Jüri Võigemast sõnavõtte esitatud kandidaatide osas. Toimus arutelu. Regionaalministri kirjast (lisatud) tulenevalt peaksime kandidaatide esitamisel arvesse võtma soovitust, et omavalitsusliidud lähtuksid delegatsiooni liikmete valikul järgmistest Euroopa Liidu riikides tunnustatud ja omavalitsusliitudega varasematel aastatel kooskõlastatud aluskriteeriumitest:

1) Tasakaalustatud geograafiline/territoriaalne esindatus: delegatsioon tervikuna peab hõlmama kogu riiki ning erinevate huvide ja probleemidega piirkondi ja omavalitsusi;

2) Tasakaalustatud poliitiline esindatus: delegatsioonis tervikuna on esindatud Eesti poliitiliste jõudude lai spekter;

3)Sugupoolte tasakaalustatud esindatus: delegatsiooni kuuluvad nii naised kui mehed; ning soovitusest, et tööks Euroopa Liidu Regioonide Komitees minister eeldab, et liikmekandidaatidel on head teadmised komitee tegevusvaldkondadest ning võimalus pühendada piisavalt aega sealsele tööle, samuti piisav rahvusvahelise suhtlemise kogemus ja võõrkeelte oskus.

ELL juhatuse esimees esitas võimalikud kandidaadid Regioonide komitee Eesti delegatsiooni moodustamise ettepanekuks.

OTSUSTATI: Esitada ELL kandidaadid Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni moodustamiseks mandaadiperioodiks 2010-2014 järgmiselt:

4.1 Ettepanekud põhiliikmeteks:

4.1.1 KE: Toomas Vitsut, Tallinna linnavolikogu liige, Harjumaa

4.1.2 IRL: Teet Kallasvee, Haapsalu linnavolikogu liige, Läänemaa

4.1.3 RE: Väino Hallikmägi, Pärnu linnavolikogu liige, Pärnumaa

4.1.4 SDE: Katrin Saks, Tallinna linnavolikogu liige, Harjumaa

4.2 Ettepanekud asendusliikmeteks:

4.2.1 KE: Kersti Sarapuu, Paide linnapea, Järvamaa

4.2.2 RE: Kersti Kõosaar, Võru linnavolikogu liige, Võrumaa

4.2.3 RE: Andres Jaadla, Rakvere linnavolikogu liige, Lääne-Virumaa

4.3 Tegevdirektoril saata punktides 4.1 ja 4.2 esitatud ettepanekud kirjalikuks kooskõlastamiseks koosolekult puudunud juhatuse liikmetele.

Päevakorrapunkt 5

Ettepaneku esitamine Regioonide Komitee omaalgatusliku arvamuse "Regioonide Komitee valge raamat mitmetasandilise valitsemisekohta" rakendamise osas.

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni. Regioonide Komitee täiskogu 80.istungjärgul 17-18.juunil 2009 vastu võetud omaalgatusliku arvamuse "Regioonide Komitee valge raamat mitmetasandilise valitsemise kohta" rakendamise kohta, milles esitatud eesmärkide ja meetmete edendamiseks soovib Regioonide Komitee teha jõupingutusi koostöös Euroopa piirkondlike ja kohalike omavalitsuste liitudega.

ELL büroo on ette valmistanud omapoolsed ettepanekud ja seisukohad, mida toetada ja mida mitte (kirja projekt lisatud).

OTSUSTATI: Nõustuda esitatud ELL seisukohtadega ning esitada need Regioonide Komiteele.

Päevakorrapunkt 6

"Euroopa kohaliku omavalitsuse harta lisaprotokolli kohaliku võimuorgani tegevuses osalemise õiguse kohta" avamine ratifitseerimiseks

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni eelnõu (lisatud) kohta. Positiivne on see, et Harta lisaprotokolliga on sisse toodud kodaniku mõõde ehk isiku tasand.

OTSUSTATI: Kooskõlastada Vabariigi Valitsuse korralduse „"Euroopa kohaliku omavalitsuse harta lisaprotokolli kohaliku võimuorgani tegevuses osalemise õiguse kohta" eelnõu heakskiitmine ning volituse andmine" eelnõu.

Päevakorrapunkt 7

Kohtumine Riigikogu rahanduskomisjoniga 2010. eelarvete küsimustes 17.11.2009

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni sellest, et Riigikogu rahanduskomisjoniga toimub kohtumine 17. novembril. Eelmisel ELL juhatuse koosolekul leppisime kokku olulisemad seisukohad, millega rahanduskomisjoni läheme.

Eeldatavasti toimuvad kõigi erakondade fraktsioonidega kohtumised enne riigieelarve kolmandat lugemist.

Oleme teinud ka Rahandusministeeriumile ettepaneku läbirääkimiste töörühma kokku kutsumiseks, kuid paraku pole seda seni tehtud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 8

UNICEF Eesti Rahvuskomitee ja ELL vaheline hea tahte leping.

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni UNICEFi Eesti Rahvuskomitee ettepanekust (memo lisatud).

ELL büroo esindaja Hille Ilves on sel aastal teinud UNICEFga koostööd vastastikkuse info vahetamisel, propageerinud antud liikumist ka teistele linnadele, osalenud lastesõbralikke linnade liikumise üritustel, sh Sinise Nädala üritustel Kuressaares.

Et koostööd veelgi tõhustada pakuti välja mõte hea tahte lepingu sõlmimiseks UNICEFi Eesti Rahvuskomitee ja Eesti Linnade Liidu vahel.

UNICEFi Eesti Rahvuskomitee tegi ettepaneku, et kui ELL juhatus hea tahte lepinguga nõustub, siis võiks selle allkirjastada ELL juhatuse esimees.

OTSUSTATI: Nõustuda UNICEFi Eesti Rahvuskomitee ettepanekuga ning volitada ELL juhatuse esimeest hea tahte lepingule alla kirjutama.

Päevakorrapunkt 9

Harjumaa Omavalitsuste Liidu ettepanek üüripindade kasutamiseks Paldiski mnt 125/Sirge tn 2 büroohoones

Jüri Võigemast tutvustas Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse otsust (lisatud), millega tehakse ettepanek Eesti Linnade Liidu büroo kolimiseks uude büroohoonesse aadressile Sirge

2. Arutelul asuti seisukohale, et ELL büroo asukoht peaks olema kesklinna piirkonnas.

OTSUSTATI: Pidada mitteotstarbekaks ELL büroo asukoha muutmist ja kolimist Tallinnas kesklinna piirkonnast mujale piirkonda.

Päevakorrapunkt 10

Informatsioonid:

10.1. Õiguskantsleri pöördumine korraldatud olmejäätmeveo küsimustes.

Õiguskantsler märgib oma kirjalikus pöördumises Linnade Liidu poole, et viimastel aastatel on olmejäätmeveo korraldus põhjustanud palju pöördumisi tema poole. Märgukiri on koostatud umbes 50 kohaliku omavalitsuse õigusaktide uurimise põhjal.

Pöördusime ELL liikmete poole palvega anda õiguskantsleri märgukirja sisu kohta tagasisidet, esitada kommentaare, seisukohti, teha ettepanekuid.

ELL vastuses tõime välja meie seisukohtade kokkulangevuse õiguskantsleri seisukohtadega punktides, milles see oli võimalik. Arvamuste lahknevuse korral kordasime ELL poolt varem esitatud seisukohti. Ühtlasi rõhutasime veelkord et jäätmeseaduse muutmisel arvestataks võimalikult palju kohalike omavalitsuste ja omavalitsusliitude ettepanekutega juba eelnõu koostamise algetappidel.

10.2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse muutmise seadus tuli e-õiguse kaudu kooskõlastusringile 21. oktoobril 2009. a kooskõlastamise tähtajaga 4. november 2009, kusjuures kuni selle ajani oli eelnõu olnud ainult asutusesiseseks kasutamiseks.

Üleriigilistele Omavalitsusliitudele ja Vee-ettevõtete Liidule oli teada, et eelnõu koostamine toimub, kuid eelnõu ettevalmistamisele kummagi liidu ega ka EMOL esindajaid ei kaasatud. Tegemist on eelnõuga, millel on olulised mõjud nii vee-ettevõtetele kui ka kohalikele omavalitsustele ja elanikkonnale.

Eelnõu, eelnõu seletuskirja ning kohalike omavalitsuste ja osalt ka vee-ettevõtete poolt saadud tagasiside analüüsi põhjal täheldasime olulist riivet kohaliku omavalitsuse pädevusele, kohaliku omavalitsuse harta põhiprintsiipidest kõrvalekaldumist, vee hinna üle otsusetegemise viimist keskasutuse tasandile jne. Tagasisides saime ka otsese indikatsiooni sellele, et kuna eelnõu on toores, siis tuleks see menetlusest välja võtta ja alustada konstruktiivses koostöös kohalike omavalitsustega, vee-ettevõtete esindajatega ja asjasse puutuvate liitudega uue versiooni väljatöötamist.

Muudatuste rakendamiseks kavandatud tähtajad osutusid täiesti ebareaalseks. Eelnõu kohta esitasid mittekooskõlastuse lisaks ELL-le ka EMOL ja EVEL (Eesti Veeettevõtete Liit), märkustega kooskõlastasid Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Põllumajandusministeerium.

10.3. Kliimaläbirääkimised - valmistumine COP 15 ja omavalitsuste roll.

Kaugeleulatuvate tagajärgedega kliimamuutuste võimalikkus toob endaga kaasa riski ja ohud, mida on võimalik leevendada, ära hoida, millega on võimalik kohaneda. Valikuid on laias laastus kaks – tegutseda või mitte tegutseda. Koos ja igaüks eraldi, kõige kõrgematel rahvusvahelise koostöö tasanditel (valmistumine COP 15 post-Kyoto kliimaleppe sõlmimisel osalemiseks käesoleva aasta detsembris Kopenhaagenis toimuval osapoolte konverentsil) ja kõigil muudel tasanditel (Euroopa Liit, valitsused, säästva arengu komisjonid, erialaliidud, koostöövõrgustikud jne) .

ELL on taotlenud võimalust ja nimetanud oma esindaja (Urve Tiidus, Kuressaare) Eesti delegatsiooni ÜRO egiidi all toimuvateks rahvusvahelisteks kliimaläbirääkimisteks, mis toimuvad Kopenhaagenis 7.-18. detsember käesoleval aastal.

ELL esindajad on aktiivsed CEMR koostöö kaudu ning Põhjamaade-Baltimaade Aalborgi kokkuleppega liitunud kohalike omavalitsuste koostöö koordinaatorina.

OTSUSTATI: Võtta punktides 10.1; 10.2 ja 10.3 toodud informatsioonid teadmiseks.

10.4. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR ) tööandjate platvorm ja EPSU (Euroopa Avaliku Sektori töötajate Ametiühingute Liit) ühisavaldusest.

Eesti omavalitsusliitude esindaja Brüsselis Ille Allsaar on palunud edastada alljärgneva informatsiooni, mille alusel palub juhatuse seisukohta.

Projekti "Respect" (kaudne vägivald töökohal) lõppkonverents toimus 22.oktoobril 2009, mille väljundiks oli, et tööandjate esindajad ja töövõtjate esindajad jõudsid kokkuleppele ühisavalduse teksti suhtes. CEMR palub liitudel väljendada oma toetust vastuvõetud kokkuleppele hiljemalt 18.novembriks 2009.

Samas puudub ühine arusaam kuidas kokkuleppega edasi toimetada. Ametiühingute poolt avaldati tugevat survet, et jõuda edaspidi siduvate kokkulepeteni Euroopa tasandil. Õnneks oli ka teiste tööandjate esindajate mandaat sarnane CEMR tööandjate platvormis osalevate tööandjate esindajate omale. Avaldati arvamust, et see kokkuleppe peaks olema mitte siduv ning sätestama raamistiku tegevuste ja heade praktika osas. Puudus ühine arusaam kuidas edasi tegutseda.

Peeti õigeks, et esindajad konsulteerivad oma liikmetega ning kaaluvad uuesti oma mandaati kokkulepete sõlmimiseks. See teema on uuesti 10.detsembril Brüsselis toimuva CEMR tööandjate platvormi päevakorras. Selleks korraks peab olema selge mis tüüpi instrumendiga ollakse nõus.

Ø Kas kokkulepet rakendatakse vastavalt Artiklile 139(2), st kas direktiiv või sõltumatu

kokkulepe

Ø Protsessile orienteeritud lähenemine- raamistik tegevusteks, juhisteks, poliitikate

väljatöötamiseks.

Liitude juhtorganid peaksid kujundama oma otsused selles küsimuses.

ELL juhatuse koosolekul osalejad avaldasid arvamust, et ei saa nõustuda sellega, et Euroopa direktiiviga soovitakse panna meile kohustusi. Küll oleme nõus osalema poliitikate väljatöötamise protsessis.

OTSUSTATI: Nõustuda protsessile orienteeritud lähenemisega - raamistik tegevusteks,

juhisteks, poliitikate väljatöötamiseks.

10.5. Programm "Kohaliku omavalitsuse haridusasutuste 21. sajandi IT infrastruktuuri arendamine"

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni sellest, et koostöös ELL büroo, Tallinna, Tartu, Pärnu, Kuressaare ja Narva IT-spetsialistidega on ettevalmistamisel ettepanek lülitada "Eesti infoühiskonna arengukava 2013" rakendusplaani 2010-2011 koosseisu programm "Kohaliku omavalitsuse haridusasutuste 21. sajandi IT infrastruktuuri arendamine".

Programmi eesmärgiks on munitsipaal-haridusasutustele kaasaja nõuetele vastava infotehnoloogia infrastruktuuri ehitamine.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Urmas Kruuse                                                       Inga Köster

Koosoleku juhataja                                              Protokollija

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Koosoleku päevakorra ja otsuste eelnõud – 1 lehel

3. PKP 1 – Tulumaksu laekumine jaanuar – oktoober – 1 lehel

4. PKP 2 - Seletuskiri Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruse nr 49""2009. aasta

riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste

jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" muutmine eelnõu juurde – 4 lehel

5. PKP 4 – Siseministeeriumi kiri 09.10.09 nr 12.1-3-1/7728 – 1 lehel; kokkuvõte

kandideerijatest – 1 lehel

6. PKP 5 – ELL ettepanekud Regioonide Komitee valge raamatu osas – 1 lehel

7. PKP 6 – "Euroopa kohaliku omavalitsuse harta lisaprotokoll kohaliku võimuorgani

tegevuses osalemise õiguse kohta" – 4 lehel

8. PKP 8 – Memo UNICEF Eesti Rahvuskomitee ja ELL vahelisest hea tahte lepingu

sõlmimisest – 2 lehel

9. PKP 9 – Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse otsus 8. 10.09 nr 5 – 1 lehel

10. PKP 10.1 – Memo Õiguskantsleri pöördumisest korraldatud olmejäätmeveo küsimustes

11. PKP 10.2 – Memo Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõust –

1 lehel

12. PKP 10.3 – Memo kohalike omavalitsuste kaasamisest kliimaläbirääkimistesse –

1 lehel