10/12/13

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. detsembril 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Avaandmete roheline raamat konsultatsioonideks. Uuno Vallner, PhD IT arhitektuuri talituse juhataja, RISO, MKM

2. Kohalike omavalitsuste haridustoetuse jaotuse korraldus 2014. Hille Ilves, Jüri Võigemast

3. Vabariigi Valitsuse määruse Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär eelnõu kooskõlastusringil. Hille Ilves

4. Eesti ja Soome sõpruslinnade ja valdade VII kokkutuleku arutelu. Irja Alakivi

5. Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kokkuvõte (dets. 2013). Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar-november 2013. Tiit Kirss

7.2. HTM Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusringil esitatud ettepanekud. Hille Ilves

7.3. Riigikogu raport Kohalike teede hoiu korraldus. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Koosoleku materjalid (.zip)

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 11

Tallinnas, 10.12.2013

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.20

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere

Linnavalitsus), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus), Jaanus Karilaid (Haapsalu

Linnavolikogu)

Puudusid: Georg Pelisaar (Põlva Linnavalitsus), Tarmo Loodus (Viljandi Linnavolikogu), Agu

Kabrits (Tõrva Linnavalitsus).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus), Kalev Härk (Valga Linnavalitsus),

Urmas Kristal (Märjamaa Vallavalitsus), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus), Sixten Sild

(Võru Linnavalitsus(, Hannes Hanso (Kuressaare Linnavalitsus), Iraida Tšubenko ja Heiki

Johannes (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) ning ELL büroost: Anne Läns, Tiit Kirss, Jüri

Võigemast, Toivo Riimaa, Irja Alakivi, Kaimo Käärmann-Liive, Hille Ilves ja Inga Köster.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

 

1. Avaandmete roheline raamat konsultatsioonideks. Uuno Vallner, PhD

IT arhitektuuri talituse juhataja, RISO, MKM

2. Kohalike omavalitsuste haridustoetuse jaotuse korraldus 2014. Hille Ilves, Jüri

Võigemast

3. Vabariigi Valitsuse määruse Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

eelnõu kooskõlastusringil. Hille ilves

4. Eesti ja Soome sõpruslinnade ja valdade VII kokkutuleku arutelu. Irja Alakivi

5. Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kokkuvõte (dets. 2013). Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar-november 2013.

Tiit Kirss

7.2. HTM Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse

eelnõu kooskõlastusringil esitatud ettepanekud. Hille Ilves

7.3. Riigikogu raport Kohalike teede hoiu korraldus. Jüri Võigemast

7.4. Jäätmeseaduse muutmise seaduse SE 455 menetluse käik Riigikogus: Irja Alakivi

 

Päevakorrapunkt 1

Avaandmete roheline raamat konsultatsioonideks

 

Kuulati Uuno Vallneri informatsiooni sellest, et Avaandmete rohelise raamatu mustand on

avatud konsultatsioonideks.

Avaliku sektori asutused toodavad, koguvad ja säilitavad suurt hulka andmeid ja infosisu, nagu

statistika, ruumiandmed, majandusandmed, keskkonnaandmed, arhiivimaterjalid, raamatud,

kunstikogud. Nii üksikisikud kui ettevõtjad vajavad avalikku teavet teadmiste saamiseks, otsuste

tegemiseks ja oma asjaajamise tõendamiseks.

Tänapäeval on avalikustatud teave suurel määral digitaalsel kujul ja kujutab endast

toormaterjalina uute teadmiste, uuenduste ja teenuste loomisel. Avaliku teabe seadus nõuab

juurdepääsupiiranguteta teabe avalikustamist veebis, kuid tänapäeval ei piisa enam teabe

avamisest inimestele lugemiseks veebisaitide kaudu, sest infoühiskonnas „loevad" saite ka

programmid, kes töötlevad ja mestivad saitidest saadud info kasutajale mugavale kujule. Selleks,

et programmid saaksid maksimaalselt efektiivselt andmeid kasutada tuleb tagada, et andmed on

esitatud masinloetaval kuju, kehtivad väga selged reeglid andmete taaskasutuseks, tagatud on

infosüsteemide ja teenuste koosvõime ja on loodud taaskasutust toetav infrastruktuur.

Avaandmete roheline raamat on avaandmete valdkonna poliitika esimene süstemaatiline käsitlus,

mis avab selle valdkonna põhimõtted, koosvõime arhitektuuri, olulisemad poliitikavalikud ning

tegevuskava. Eesti avaandmete roheline raamat on suunatud järgmiste probleemide

lahendamisele:

• avaliku sektori läbipaistvuse suurendamine, liikumine printsiibilt "vaikimisi

avalikustatud" printsiibile "vaikimisi avaandmetena",

• majanduse elavdamine avaandmete baasil uute teadmiste, uuenduste ja teenuste loomise

kaudu,

• kiirendada üleminekut tulevikutehnoloogiatele nagu „linkandmete tehnoloogiad", "asjade

Internet", "suurandmed", „koosloome"

• Eesti avaandmete infrastruktuuri arendamine,

• Avatud riigi alaste Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste initsiatiivide raames Eesti

poolt võetud kohustuste täitmine.

Ettepanekuid ja kommentaare oodatakse kuni 10. detsembrini 2013.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 2

Kohalike omavalitsuste haridustoetuse jaotuse korraldus 2014

 

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni. Hetkel ei ole selge, millise mudeli alusel jaotatakse

riigieelarvest eraldatav hariduskulude toetus (üldsumma 208 636 976 eurot (vt RK

rahanduskomisjoni muudatusettepanek III lugemiseks)) kohalike omavalitsuste vahel 2014.

aastal (memo lisatud).

• Kuni aastani 2007 kasutati omavalitsuste õpilaste arvu põhist koefitsientide süsteemi

• 2012. aastal kasutati 2008 aastast rakendatud haridustoetuse mudelit (õpilase, klassi, kooliastme,

kooli, omavalitsusüksuse ja õppekava arvestusliku kulu põhine).

• 2013. aastal jaotati hariduskulu vahendeid aasta esimese 8 kuu ja viimase 4 kuu osas erinevate

põhimõtete alusel. 1. septembrist 2013 tõsteti keskmiselt 4 õpilase võrra täitumusnõudeid nii

põhikoolis kui gümnaasiumis ning HEV klassi õpilastele on eraldi pearaha määrad.

• HTM esitas koos PGS §82 muutmise eelnõuga rakendusakti kavandi, mis põhineb

koefitsientidel, lähtuvalt kohaliku omavalitsuse õpilaste arvust.

 

OTSUSTATI: Bürool koostada haridustoetuste teemal pöördumine Riigikogu kultuurikomisjoni

ja Rahandusministeeriumi poole.

 

Päevakorrapunkt 3

Vabariigi Valitsuse määruse Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

eelnõu kooskõlastusringil

 

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni eelnõu menetlemisest (memo lisatud).

EISi kooskõlastamisele 29.11, kooskõlastamise tähtaeg: 20.12.13

HTM palus esitada arvamus hiljemalt 05.12.2013.a.

Selgitused seletuskirjast:

• Kehtestatakse üks õpetaja töötasu alammäär ning nõudeõigus sellele tekib põhikoolis ja

gümnaasiumis õpetajana töötamisega. Määruses nimetatud alammäärast väiksemat

töötasu ei tohi tööandja (direktor) täistööajaga töötavale töötajale (õpetajale) maksta.

• Uus määrus ei näe enam riigi poolt kehtestatuna eraldi ette klassijuhatamise tasu

alammäärasid. Samas riik eraldab endiselt KOVdele rahalised vahendid (lisaks 800 € ühe

õpetaja arvestusliku ametikoha kohta keskmiselt 20% alammäärast s.o 160 € lisaks), mis

võimaldavad koolil õpetajat, kes klassijuhataja ülesandeid täidab kõrgemalt tasustada.

• Töö eest makstav tasu on lepingueelsete läbirääkimiste üks olulisemaid küsimusi (peab

olema fikseeritud töölepingu kirjalikus dokumendis) ning selle suurus peab olema

sõltuvuses õpetaja poolt täidetavate erinevate ülesannetega.

• Õpetaja töötasu alammäära kehtestamisel tagatakse õpetajatele töötasu alammäärad

vähemalt suuruses, mis kehtisid enne 2014. a 1. jaanuari vastavalt atesteerimisel antud

ametijärkudele. Nt pedagoog-metoodikutele tuleb (kuni tema ametijärgu kehtivusaja

lõpuni) PGSi vastava rakendussätte ja käesoleva eelnõu alusel tagada vähemalt 889 euro

suurune töötasu.

• Riigi poolt töötasu alammäära kindlustamisele lisaks tagatav 20% alammäärast

võimaldab koolidel teha erinevaid valikuid (näiteks selle abil tagada uuest alammäärast

oluliselt suuremat töötasu saanud õpetajate töötasu säilimise või maksta õpetajale, kes

täidab muuhulgas klassijuhataja ülesandeid, suuremat töötasu).

• Õpetaja palga alammäär suureneb 12% võrra. Antud summa on kavandatud 2014. a

riigieelarvesse ning täiendavaid rahalisi kohustusi see kaasa ei too.

• Üldhariduskoolide pidamiseks antava sihtotstarbelise toetusega eraldatakse iga

arvestusliku ametikoha kohta õpetaja tööjõukuludeks ressurss, mis on 20% kõrgem

käesoleva määrusega kehtestatavast õpetaja töötasu alammäärast (seega arvestatakse iga

õpetaja kohta 960 € kuus).

• Määrus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Toimus arutelu. Koosolekul osalejad olid arvamusel, et HTM poolt esitatud arvestused ei vasta

tänastele oludele ja riigieelarves olemasolevad vahendid ei taga õpetajate 12% palgatõusu.

 

OTSUSTATI: Mitte kooskõlastada Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „ Põhikooli ja

gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär".

 

Päevakorrapunkt 4

Eesti ja Soome sõpruslinnade ja valdade VII kokkutuleku arutelu

 

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni (memo lisatud).

Kindlast soovist kokkutuleku korraldamiseks andis ELL büroole teada Viljandi Linnavalitsus,

saates väljavõtte linnavalitsuse 10. oktoobri 2011.a istungi protokollist nr 42, päevakorrapunktis

3, mille arutamise järel otsustati: "Esitada sooviavaldus kokkutuleku korraldamiseks." Arutelu

osast selgus, et kokkutuleku korraldamine 2014. aastal sobib Viljandile hästi, kuna 2015. aastal

toimuvad Viljandis rahvusvahelised hansapäevad.

ELL võttis Viljandi LV ettepaneku kokkutuleku korraldamiseks Viljandis 2014. aastal vastu ja

see esitati kinnitamiseks ELL 2011. detsembrikuu volikogu koosolekule. Järgnes kokkutuleku

määratlemine 18.01.2012 allkirjastatud ELL ja EMOL ning Kuntaliito koostööprotokollis.

Koostööprotokollis on määratletud, et seitsmes Eesti ja Soome sõprusomavalitsuste kokkutulek

toimub 2014. aastal Eestis, Viljandis.

Tänaseks hetkeks on tekkinud vajadus täiendavate konsultatsioonide läbiviimiseks kokkutuleku

aja ja koha suhtes seisukoha võtmiseks, kuna seni selleks kavandatud ja Viljandi linnaga

kokkulepitud aeg 28.-30.05.2014 osutus Soome Omavalitsusliidu hinnangu kohaselt neile

ebasobivaks.

 

OTSUSTATI: Arvestada Soome Omavalitsuste Liidu seisukohaga. ELL bürool vaadata läbi

võimalused kokkutuleku korraldamiseks 2015. aasta mais.

 

Päevakorrapunkt 5

Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kokkuvõte (dets. 2013)

 

Jüri Võigemast tegi kokkuvõtte KOV volikogude valimistest (memo lisatud). Eraldi

diagrammides ja tabelites on ära toodud valimistulemused nii Eesti lõikes kui volikogude

koosseisud erakonniti linnade liidu liikmete lõikes.

Osad liidu liikmed on juba büroole teada andnud oma esindajate nimetamisest liidu

üldkoosolekule ja volikogu koosseisu.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 6

ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

 

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 14. jaanuaril 2014.a.

 

Päevakorrapunkt 7

Muud küsimused ja informatsioonid.

 

7.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar-november 2013

 

2013.a. 11 kuuga laekus kohalikele omavalitsustele üksikisiku tulumaksu 663 076 343

eurot (8,9 % enam kui eelmise aasta samal perioodil), sealhulgas novembri kuus 59 554 438

eurot (10,5 % enam kui eelmisel aastal).

Võrreldes 2012. aasta üheteistkümne kuuga on vähem laekumisi 1 omavalitsusüksusel –

Kihelkonna vallal.

Kui võtta arvestuslikult tulumaksu laekumisteks 11,93 % , oleks võrreldes 2008. aasta kümne

kuuga enamlaekumisi 121 omavalitsusüksusel.

2013 .a. prognoosib Rahandusministeerium kohalikele omavalitsustele tulumaksu laekumiseks

725 000 000 €. Üheteistkümne kuuga on laekunud sellest prognoosist 91,4 %. Maamaksu on

11 kuuga üle kantud 57 092 701 eurot. Maamaksu prognoos 2013.a. -55 000 000 eurot. 11 kuuga

on üle kantud 57 092 701 eurot.

Rahandusministeeriumi andmetel on 2013.a. üheteistkümne kuuga riigieelarvesse maksutulu

kogutud 4,66 miljardit eurot ning eelarves planeeritust on täidetud 92,7 protsenti.

Sotsiaalmaksu laekumise üheteist kuu laekumised on olnud eelarve ootustele vastavad ning

eelarvest on täidetud 91,5 protsenti.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.2. HTM Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse

eelnõu kooskõlastusringil esitatud ettepanekud.

 

Jüri Võigemast andis ülevaate eelnõu menetlemisest. Juhatuse materjalidele on lisatud ELL ja

EMOL seisukohad ja eelnõu mittekooskõlastamise põhjused, mis esitati HTM-le ühise kirjaga

22.11.2013.a.

Eelnõu osas andis mittekooskõlastuse ka Rahandusministeerium.

Muuhulgas märgitakse kirjas järgmist:

Eelnõule lisatud rakendusakti kavandi "Valdadele ja linnadele üldhariduskoolide pidamiseks ette

nähtud sihtotstarbeliste eraldiste jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" osas märgime, et

ELLil ja EMOLil ei ole olnud võimalik tutvuda eelnõukohase mudeli ressursijaotuse

arvutustega. Samuti ei ole meil olnud võimalust tutvuda mudeli rakendamise mõjuhinnanguga.

Seetõttu kordame siinkohal seisukohta, mille esitasime Riigikogu kultuurikomisjonile PGSi

muutmise eelnõu 340SE arutelu käigus ühises kirjas (EMOL 10.06.2013 nr 10-2/48-4; ELL

10.06.2013 nr 5-2/89 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu SE 340

arutelu".)

HTM soovi osas minna seniselt haridustoetuse jaotusmudelilt tagasi koefitsientidel põhinevale

süsteemile, (vt n: "2006. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele

jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus.

Vastu võetud 09.02.2006 nr 43. https://www.riigiteataja.ee/akt/993892) märgime, et

koefitsientidel põhinev mudel on ajas samm tagasi, mitte edasi.

Seetõttu toetavad omavalitsusliidud jätkuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi,

Rahandusministeeriumi, omavalitsusliitude ja teiste partnerite koostöös valminud ning 2008.

aastast rakendatud haridustoetuse mudeli baasil jätkamist, vajadusel selle lihtsustamist ning nn

kauguskriteeriumi lisamise võimaluste kaalumist (Üldhariduskoolide rahastamismudeli

põhimõtted: http://www.hm.ee/index.php?047029).

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.3 Riigikogu raport Kohalike teede hoiu korraldus

Riigikogus toimus 5.12.2013.a. tähtsa riikliku küsimusena arutelu kohalike omavalitsuste teehoiu

korraldamisest.

Omavalitsuste poolt esines ettekandega EMOLi nõunik Märt Moll.

Materjaldi lisatud protokollile.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.4 Jäätmeseaduse muutmise seaduse SE 455 menetluse käik Riigikogus

 

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni eelnõu menetlemise käigust (memo lisatud)

10.12.2013 seis:

* Eelnõu 455 SE kinnitati eile Riigikogu keskkonnakomisjoni 12.12. koosoleku päevakorda.

* Õiguskantsleri seisukohta ei ole eelnõu 455 SE menetlemise toimikusse lisatud.

* ELL poolt oleme täna saatnud Riigikogu keskkonnakomisjonile e-kirja palvega:

 - saada elektrooniliselt eelnõu kohta esitatud muudatus- ja täiendusettepanekud;

 - korranud palvet lisada õiguskantsleri seisukoht eelnõu menetlemise toimikusse;

 - olla kaasatud komisjoni 12.12.2013 kell 13.15 algavale koosolekule.

.

 

Taavi Aas                             Inga Köster

Koosoleku juhataja              Protokollija