Regioonide Komitee 144. täiskogu istungjärgult 5.-7. mail 2021

Tere,

 

Euroopa Regioonide Komitee 144. täiskogu istungjärgul toimusid mitmed arutelud ja võeti vastu resolutsioonid ja arvamused.

  • Võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli sõnavõtt ja sellele järgnev ARUTELU TEEMAL „#UNIONOFEQUALITY" (VÕRDÕIGUSLIKKUSE LIIT)

Kuigi võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu alusväärtusi, on diskrimineerimise eri vormid kogu Euroopas endiselt sagedased. 2019. aastal avaldatud Eurobaromeetri eriuuring näitab, et peaaegu 59 % vastanutest peab rassilisel või etnilisel päritolul põhinevat diskrimineerimist oma riigis laialt levinuks. COVID-19 kriis on veelgi süvendanud olemasolevat ebavõrdsust, marginaliseerumist ja diskrimineerimist. Seepärast on Euroopa Komisjon esitanud mitmeid algatusi, mille eesmärk on saavutada sooline võrdõiguslikkus, võidelda rassismi vastu ja edendada erinevate vähemuste, näiteks LGBTQI kogukondade, romade ja puuetega inimeste kaasamist tööturule.

Euroopa Komisjoni volinik Helena Dalli ütles: „Diskrimineerimisvastane võitlus ja võrdõiguslikkuse edendamine on jagatud vastutus, mis nõuab kõigi ELi institutsioonide ühiseid ja otsustavaid jõupingutusi. Me teeme muudatusi ja edusamme ainult siis, kui kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi koheldakse võrdõiguslikkuse paketi rakendamisel ja järelevalves strateegiliste partneritena."

Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas: „Võrdsus on üks Euroopa Liidu alusväärtusi. Kahjuks on COVID-19 pandeemia toonud esile ja süvendanud olemasolevat ebavõrdsust ja diskrimineerimist, mõjutades ebaproportsionaalselt rängalt marginaliseeritud kogukondi. Peame jätkama võitlust struktuurse diskrimineerimise ja stereotüüpide vastu ning tagama, et poliitiliste otsuste tegemisel võetakse arvesse kõigi meie vajadusi. Kohalike juhtidena on meie kohus edendada võrdõiguslikkust kohalikul ja piirkondlikul tasandil."

Komitee liikmed arutasid täiskoguistungil kahte võrdõiguslikkuse liiduga seotud arvamust: Üks ELi rassismivastase võitluse kava ja teine puuetega inimeste õiguste strateegia kohta.

Komitee arvamuses rõhutatakse, et puude olemasolu seostatakse suurema vaesuse, tõrjutuse ja depressiooni ohuga. Komitee kutsub üles süstemaatiliselt kaasama puuetega inimesi otsuste tegemisse, tehes koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonide, puuetega inimeste ühenduste ja nende pereliikmetega.

  • ARUTELU TURSIMI-, MAJUTUS- JA TOITLUSTUSSEKTORI TAASTAMISE ÜLE Sõnavõtjad: Austria põllumajandus-, piirkondade ja turismiminister Elisabeth Köstinger; Portugali turismiminister Rita Marques; Euroopa Parlamendi liige Cláudia Monteiro De Aguiar (PT/EPP) ja ühenduse HOTREC president Jens Zimmer Christensen 

Piirkonnad ja linnad toetavad ühehäälselt ühise dokumendi kasutamist, et hõlbustada pandeemia ajal ELis vaba liikumist ja hoogustada turismisektori taastumist uute jätkusuutlike mudelite suunas.

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu kiitis ühehäälselt heaks kõigi fraktsioonide edendatava resolutsiooni, milles tervitatakse Euroopa Komisjoni ettepanekut luua uus digitaalne roheline sertifikaat. Siiski soovitavad kohalikud ja piirkondlikud juhid, et selguse huvides tuleks dokument ümber nimetada EU COVID-19 tõendiks. Lisaks võtsid komitee liikmed arutelus turismi-, hotelli- ja toitlustussektori taastumise üle kohustuse muuta COVID-19 kriis võimaluseks ja minna üle turismilt üle uutele mudelitele, mis on ohutud, jätkusuutlikud ja vastupidavad ning kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega.

Turism on üks sektoreid, mida mõjutavad kõige enam vaba liikumise piirangud ja muud ettevaatusabinõud koroonaviiruse leviku vastu. Sektor toodab 10 % ELi SKPst ja moodustab 12 % ELi tööjõust, kuid COVID-19 kriis põhjustas kahju 85-90 %  ettevõtetele, nagu hotellid ja restoranid, reisikorraldajad ja transpordiettevõtted.

  • ARUTELU EUROOPA TULEVIKKU KÄSITLEVA KONVERENTSI ÜLE

Euroopa Regioonide Komitee Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma esimehe Herman van Rompuy sõnavõtt

Euroopa Regioonide Komitee osaleb Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil neljal viisil. Esiteks on Regioonide Komitee esindatud konverentsi juhatuses. Teiseks korraldab Regioonide Komitee liikmesriikides kohalikke dialooge, et aidata kaasa konverentsi levitamisele kogu ELis ja et kodanikud saaksid panustada konverentsile. Kolmandaks korraldab Regioonide Komitee oma täiskogu istungjärkudel ja komisjonide koosolekutel terve rea arutelusid ning võtab vastu arvamusi konverentsi tööga seotud teemadel. Järgmine Euroopa regioonide ja linnade nädal ning Regioonide Komitee tippkohtumine Marseille's 2022. aasta esimesel poolel on selle protsessi võtmemomendid. Kõrgetasemelise töörühma moodustamine on Regioonide Komitee töö neljas element.

Regioonide Komitee büroo kinnitas Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma loomise 2020. aasta detsembris.  Töörühm koosneb seitsmest Euroopa "targast mehest ja naisest". Töörühma juhib Herman Van Rompuy, endine Belgia peaminister ja Euroopa Ülemkogu emeriitpresident.

Veel toimusid

  • EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUJARIIGI PORTUGALI PEAMINISTRI ANTÓNIO COSTA SÕNAVÕTT ja Arutelu liikmetega
  • EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENDI DAVID SASSOLI SÕNAVÕTT ja Arutelu liikmetega

Mõned pressiteated ka eesti keeles lisalugemiseks https://cor.europa.eu/et/news/Pages/eu-must-work-more-with-regions-and-cities-on-health-matters.aspx

https://cor.europa.eu/et/news/Pages/eus-local-and-regional-leaders-call-for-patent-waiver-on-covid-19-vaccines.aspx

Ja inglise keeles komitee uudiseid

https://cor.europa.eu/en

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis