Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku protokoll (11.05.2022)

VABARIIGI VALITSUSE NING EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELINE

HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖ EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMA

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Tallinn/veebis                                                                                                 11.05.2022

 

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

Juhatas: Piret Sapp
Protokollis: Hele-Riin Mällo
Osa võtsid:  Angela Saksing (ELVL, Jõgeva Vallavalitsus): Andres Pajula (ELVL, Tallinna Haridusamet); Varje Tipp (ELVL,Pärnu Linnavalitsus); Robert Lippin (ELVL, Harku Vallavalitsus); Marju Aolaid (ELVL, Viimsi Vallavalitsus); Mari-Epp Täht (ELVL, Haapsalu Linnavalitsus); Tiivi Tiido (ELVL, Viljandi Linnavalitsus); Laur Kaljuvee (ELVL, Rakvere Linnavalitsus); Hille Ilves (ELVL); Jan Trei (ELVL); Kristi Vinter-Nemvalts (HTM); Liina Põld (HTM); Indrek Riisaar (HTM); Katrin Pihor (HTM); Jaak Raie (HARNO); Mikk Lõhmus (RaM); Andrus Jõgi (RaM); Priidu Ristkok (RaM);
Läbi veebi:  Riho Raave (ELVL, Tartu Linnavalitsus)

 

 

PÄEVAKORD

 

 1. Avasõnad. Kristi Vinter Nemvalts/HTM, Angela Saksing/ELVL
 2. Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarve läbirääkimiste töökorra lühitutvustus. Piret Sapp/HTM
 3. Kokkuvõtte kohalike omavalitsuste finantsilisest võimekusest ja RES ajakava.
  Andrus Jõgi/RAM
 4. Töörühma tööplaan  ja ELVLi ja HTMi koostööplaan 2022.  Hille Ilves/ELVL
 5. Eelarve läbirääkimiste ettepanekud RE 2023 ja RES 2023-2026. Angela Saksing ja Hille Ilves/ELVL
 6. Informatsioonid
  1. Ukraina põgenikekriisiga seonduvad väljakutsed. Liina Põld/HTM
  2. Harno koostöö KOVidega, Jaak Raie/HARNO
  3. Muud informatsioonid

 

 1. Avasõnad

  KUULATI: Kristi Vinter-Nemvaltsi ja Angela Saksingi tervitust. Tutvustusring

   

OTSUSTATI:

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.

 

 1. Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarve läbirääkimiste töökorra lühitutvustus

   KUULATI: Piret Sappi ettekannet.

                           ETTEKANNE (.pdf)

 1. 24. mail toimub Jaak Aabi juhtimisel Valitsuskomisjoni ja ELVLi esindajate 2023.a RE ja 2023-2026 RES läbirääkimiste töörühma kohtumine, kus kinnitatakse ka töökorra muudatused.
 2. Seoses RESi ajakava muutusega tehakse töörühma uue perioodi kokkulepped sügisel.
 3. ELVLile saadetakse novembri lõpus Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt haridustoetuse mudeli arvestusi selgitav materjal ning Rahandusministeerium valmistab ette määruse muudatused ja kooskõlastab HTMi ja  ELVLiga.

 

OTSUSTATI:

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.

 

 1. Kokkuvõte kohalike omavalitsuste finantsilisest võimekusest ja RES ajakava

KUULATI: Andrus Jõgi ettekannet.

      ETTEKANNE (.pdf)

 

OTSUSTATI:

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.

 

 1. Töörühma tööplaan  ja ELVLi ja HTMi koostööplaan 2022

KUULATI: Hille Ilvese ülevaadet

      ÜLEVAADE (.docx)

 

 1. Eelarve läbirääkimiste ettepanekud RE 2023 ja RES 2023-2026

            ETTEPANEKUD (.docx)

 1. ELVL 3 põhiprioriteeti on õpetajate töötasu kasv, tuge vajavate laste ja õpilaste toetamine ja tervisliku koolilõuna pakkumise rahastus. ELVLi ja HTMi ühine ja oluliseim  prioriteet on õpetajate palgakasv sh diferentseeritava osa kasv 20%le. Järgmisel korral arutelu, millistel põhimõtetel diferentseeritavat osa võiks kasutada alustavate õpetajate motiveerimiseks.
 2. ELVL täpsustab enne järgmist koosolekut, millistele alustele on tuginetud tuge vajavate laste toetuskoefitsientide  muutmise ettepaneku tegemisel.
 3. ELVLi ettepanek haridustöötajatega seotud toetused (õpetaja, direktori ja õppealajuhataja tööjõukulude toetus ja  täienduskoolitus) kokku tõsta, et neid oleks võimalik kasutada senisest paindlikumalt.  Haridus-ja Teadusministeerium analüüsib ettepaneku sisulisi ja õiguslikke argumente, teemat arutatakse järgmisel koosolekul lähtudes 2022 RE sõlmitud kokkuleppest, mis tehtud tulubaasi, keskhariduse vastutuse, õpetajate palgaläbirääkimiste arengute teemal.
 4. Tasandus-ja toetusfondi määruse alusel lasteaiaõpetajate palk vajalik tagada vähemalt 90%  õpetaja töötasu alammäärast ja magistriharidusega õpetajal 100% alammäärast.  Haridusvaldkonna arengukavas on sihiks, et lasteaiaõpetaja palk oleks 100% eest keskmisest palgast. ELVLi ettepanek, et vajalik tasandusfondi toetuse määruses kehtestatu üle vaadata, et oleks arengukavaga kooskõlas.
 5. ELVLi ettepanek- koolijuhtimise toetust suurendada, panna tulubaasi. HTM ette valmistamas koolijuhi kompetentsi- ja karjäärimudelit. ELVL kaastakse vastavasisulistesse aruteludesse.
 6. ELVLi ettepanek, et riigi poolt võiks olla toetusmeede KOVide koostööks koolivõrgu korrastamisel. Omavahel ei jõuta investeeringute osas kokkuleppele. Erimeetmeid oleks vaja HEV koolide jaoks.
 7. Kolmandatest riikidest laste õppe korraldamise ja rahastamise teemal tuleb rahanduse ja lõimumise töörühmaga saavutada ühised seisukohad. Vajalik teemat koos arutada.
 8. ELVLi ettepanek, et digiõppevara jaoks võiks arvestada lisaraha ja panna see  õppekirjanduse toetusse.

 

OTSUSTATI:

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.
 2. Arvestada töörühma järgmise koosoleku päevakorda:
  •  kokkuvõtte tegemine eelmise perioodi alatöörühmade tegevuse tulemustest
  •  huviharidusest ettekanne järgmisel korral teha huvihariduse alatöörühma tegevustest. Vajadusel uuesti töörühm kokku kutsuda HARNO eestvedamisel ning kaasata veel liikmeid KOVidest
  • tugiteenuste kättesaadavuse osas  HTMi ülevaade spetsialistide seirest ja arutatakse, millised võimalused KOVidel leida lahendusi.
  • teha ettekanne Õpetajate järelkasvu tegevuskavast ja arutada selle rakendamise võimalusi;
  • teha ettekanne Eesti keelse õppe tegevuskavast ja arutada selle rakendamise võimalusi;
  •  ülevaade alushariduse seaduse eelnõu arengust, võimlaikust rakendamise ajaraamist;
  • mai lõpus avalikustatakse Riigikontrolli audit gümnaasiumivõrgu korrastamise teemal. Vajalik töörühmas sellest  ülevaade ja arutelu.

 

 1. Informatsioonid

 

 1. Ukraina põgenikekriisiga seonduvad väljakutsed / Liina Põld
 1. HTM korraldab iganädalasi kohtumisi KOVidele seoses Ukraina kriisiga ning need jätkuvad regulaarselt.
 2. Sügiseks eesmärk, et kõik Ukraina lapsed oleks Eesti haridussüsteemis.

 

 1. Harno koostöö KOVidega / Jaak Raie
 1. Harno ootab ELVL poolt ettepanekuid teenuste parandamise ja koostöö osas.

 

 

 1. Muud informatsioonid
 1. ELVL soovib võimalusel ministriga regulaarseid kohtumisi nagu EKJÜ.
 2. Hille Ilves esitab ELVL ettepanekud info sujuvamaks liikumiseks.
 3. Järgmine kohtumine toimub 7.septembril Saue Riigigümnaasiumis.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                             (allkirjastatud digitaalselt)

Piret Sapp                                                                       Hele-Riin Mällo

juhataja                                                                           protokollija

 

VV ja KOV hariduse- ja noorsootöö töörühma protokoll_11.05.2022 (.docx)