11.12.2020 - Regioonide Komitee 141. täiskoguistungilt

Tere,

7. -10. detsembril toimus Euroopa Regioonide Komitee 141. täiskoguistung, kus esitati vastu võtmiseks üheksa arvamust ja üks resolutsioon. Toimusid järgmised olulised arutelud:  kliimaeesmärkide suurendamine Covid19 pandeemia ajal, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheline leping ning Brexiti territoriaalne mõju, laienemispakett ja Euroopa naabruspoliitika, uus rände- ja varjupaigapoliitika, kriisis vastupidamine ja sellest taastumine maapiirkondades.

 

Regioonide Komitee liikmed arutasid põllumajanduse voliniku Janusz Wojciechowskiga, kuidas elavdada Euroopa maapiirkondades kriisist taastumist. Kriisist ülesaamiseks nõuavad komitee liikmed eraldi maaeluteemalist kokkulepet (Rural Deal), mis seaks ELi ühise põllumajanduspoliitika, struktuurifondide ning taastumisvõime rahastamise eesmärgid, koordineeriks ühtekuuluvuse tugevdamist ning aitaks kaasa põllumajanduse ja toiduainetööstuse rohelisemaks muutmisele, samuti kohalike tootjate toetamisele. Kokkulepe peaks ette nägema ka kaasava juhtimise, mis mobiliseerib Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandi ning piirkondliku ja kohaliku tasandi juhte jätkusuutliku maapiirkondade taastumise saavutamiseks. Pressiteade

 

Endine Euroopa Parlamendi liige Guido Milana (IT / PES) on koostanud arvamuse „From Farm to Fork – the local and regional dimension", mille kaudu rõhutab Regioonide Komitee, et pärast aastat 2020 peaksid ühine põllumajanduspoliitika ja ühine kalanduspoliitika  olema täielikult kooskõlas säästva toidu strateegia From Farm to Fork  ja 2030. aastaks seatud bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidega.

Säästva toidu strateegia From Farm to Fork on nii Euroopa rohelise kokkuleppe kui ka ELi taastamiskava alustala. Selle strateegia esitas Euroopa Komisjon 20. mail 2020 ja see hõlmab kõiki toiduahela lülisid alates tootmisest kuni tarbimiseni. Eesmärk on luua ELis jätkusuutlik süsteem, mis kaitseb toiduga kindlustatust ning inimeste tervist ja keskkonda. Intervjuu raportööriga siin

 

Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič keskendus oma sõnavõtus komisjoni 2021. aasta tööprogrammile, sealhulgas Euroopa Liidu jõupingutustele COVID-19 pandeemiast taastumiseks. Regioonide Komitee võttis vastu ka resolutsiooni, milles rõhutatakse vajadust võtta arvesse kriisist tingitud kohalikke ja piirkondlikke erinevusi ning tehakse ettepanek kasutada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste asjatundlikkust ELi õigusaktide järgmiseks aastaks väljatöötamisel. Pressiteade

 

Regioonide Komitee liikmed arutasid täiskoguistungil oma ettepanekuid linnade ja suurlinnade ühistranspordi parandamiseks. Adam Struziki (PL / EPP) koostatud arvamuses tuuakse välja suureneva autoliiklusega seotud probleemid linnades ja suurlinnades ning kutsutakse üles jätkusuutlike ja nutikate lahenduste leidmisele. Transport annab umbes veerandi kasvuhoonegaaside heitkogustest ELis ja mõnedel transpordiliikidel on eriti negatiivne mõju inimeste elukvaliteedile ja tervisele. Teisalt nõuab suurlinnapiirkondade olemus kodanikelt igapäevast pendeldamist linnalähedastest piirkondadest linnakeskustesse. See muudab vajalikuks liikluse keskkonnasõbralikuks muutmise, selle ümberkujundamise keskmes peab olema kulutõhus ühistransport. Pressiteade

 

Arvamuses „Kohaliku valitsemise ja esindusdemokraatia tugevdamine uute digitehnoloogia vahendite abil", mille esitas Eesti delegatsiooni liige Rait Pihelgas (EE/Renew Europe, Järva vallavolikogu esimees) ja mis võeti vastu Regioonide Komitee täiskogu 10. detsembri istungjärgul, rõhutatakse, et uued digitehnoloogiad ja digivahendid võivad parandada poliitiliste otsuste tegemise kvaliteeti ja läbipaistvust, edendada teabevahetust ning kodanikuaktiivsust, ka osalemist poliitilises elus, ning seega edendada püsivalt kohalikku demokraatiat. COVID-19 pandeemiat ja sellest tulenevat digitaalsete vahendite suuremat kasutamist võib näha tõukena kohalike ja piirkondlike omavalitsuste digiajastule sobivaks muutumisel. „Modernse IKT kasutamine ja kaasamine võib olla aeganõudev, kuid kui tulemus on sidusam ühiskond või läbipaistvam kohalik omavalitsus, tasub sellesse investeerida," lausus arvamuse raportöör Rait Pihelgas. Pressiteade

 

Rohkem uudiseid Regioonide Komitee kodulehel

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVL esindaja Brüsselis