11/03/08

19.08.19

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. märtsil 2008 algusega kell 13:00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8, III korrus).

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

Tallinn, 11.03.2008

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.00

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus).

Taavi Aasa (Tallinna Linnavalitsus) asendas Toomas Sepp (Tallinna Linnakantselei) Puudusid:Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus) ja Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus).

Kutsutud: Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Hilje Õunapuu (Narva Linnavalitsus),Vello Viiburg (Harku Vallavalitsus), Marju Sepp (Tallinna Linnakantselei) ning Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann, Terje Lillo ja Inga Köster ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eelarveläbirääkimised 2008. aastal – Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjonile esitatud ettepanekud. Jüri Võigemast, Tiit Kirss

2. Euroopa Liidu eelarvereformi kavandamine. Ille Allsaar, Jüri Võigemast

3. Avatud Päevad 2008 (Brüssel oktoober 2008). Kaimo Käärman

4. Keskkonnaministri määruse eelnõu "Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused" menetlemisest. Tiit Kirss, Irja Alakivi

5. Siseministeeriumi projektiettepanek "KOV ülesannete maksumuse hindamise metoodika" väljatöötamiseks. Jüri Võigemast

6. ELL ja Tartu Ülikooli koostöölepingu rakendamine. Jan Seepter, Terje Lillo

7. Linnade ja Valdade Päevad 2008 kokkuvõte ja Linnade ja Valdade Päevad 2009 Jüri Võigemast

8. Muud küsimused.

8.1. ELL omavalitsusjuhtide koolitus Brüsselis 13.-16.04.2008. Toivo Riimaa

8.2. Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) programm /Exchange of Civil Servants. Toivo Riimaa

8.3. Kandidaatide esitamisest Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressile. Kaimo Käärmann

Päevakorrapunkt 1

Eelarveläbirääkimised 2008. aastal – Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjonile esitatud ettepanekud

Kuulati Tiit Kirsi ja Jüri Võigemasti informatsiooni koostöökogu ettepanekutest 2009.a riigieelarve ning RES 2009-2012 osas (lisatud). Ettepanekud on kirjalikult saadetud ministeeriumidesse.

Tallinn tõstatas küsimuse ootamatult ilmnenud probleemist seoses suurte infrastruktuuri europrojektide finantseerimisega. Nimelt selgus projektide esitamisel halva üllatusena, et struktuurivahendite osakaal projektide finantseerimisel on liialt väike ning omafinantseeringu osakaal on suurenenud ja see moodustab 45-50% projekti maksumusest.

Koosolekul osalejad tõdesid, et see ei ole üksnes Tallinna probleem. Omaosaluse suurendamine kergitab veelgi omavalitsuste laenukoormust, teisalt aga võib kujuneda olukord, kus omavalitsused ei ole suutelised omaosalust tagama ning Euroopa Liidu vahendid võivad jääda kasutamata.

Sarnane on probleem ka veemajandusprojektide rahastamisega. Vaatamata valitsuse ja koostöökogu vaheliste eelarveläbirääkimiste kokkuleppele kavandab valitsus jätta kogu projektide kaasrahastamine kohalike omavalitsuste ja nende vee-ettevõtete kanda.

OTSUSTATI:

1.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

1.2. Väljastada pressiteade väljendamaks mitte nõustumist europrojektide omaosaluse suurendamisega.

Päevakorrapunkt 2

Euroopa Liidu eelarvereformi kavandamine

Jüri Võigemast tutvustas Ille Allsaare koostatud memo (lisatud) EL eelarvereformist. Euroopa Komisjon algatas 2007. a septembris konsultatsioonid ning ootab 15. aprilliks ettepanekuid nii EL eelarve finantsperspektiivi koostamise põhimõtete osas kui ka struktuuri osas.

Kuigi EL eelarve on oma mahult suur (üle 100 miljardi euro aastas), moodustab ta suhtarvuna Euroopa Liidu kõigist avaliku sektori kuludest vähem kui 2,5%. Praegusel ajal on eelarve tegelik maht suurenenud, kuid selle suhteline maht võrreldes rahvamajanduse kogutuluga on vähenenud (1,02% kogu rahvamajanduse kogutulust), kuigi liit on laienenud ja võtnud uusi poliitikaga seonduvaid kohustusi.

Oma arvamusi eelarve osas on kujundamas nii EL liikmesriigid kui Regioonide Komitee ja Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR).

Vaadates senist arutelude käiku on selgelt välja joonistumas vanade ja uute liikmesriikide erinevad rahalised huvid.

Eesti seisukohti seoses EL eelarvereformiga tutvustati 07.03.08 Rahandusministeeriumis toimunud seminaril ning Ille Allsaar on pidanud konsultatsioone ka Siseministeeriumi esindajatega seisukohtade ühtlustamiseks.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Avatud Uste Päevad 2008 (Brüssel oktoober 2008)

Kuulati Kaimo Käärmanni informatsiooni Avatud Uste Päevade (Open Days) 2008 ettevalmistustest. 6.-9. oktoobrini kestva ürituse raames toimuvad seminarid ning saab tutvuda erinevate väljapanekutega. Eelmisel aastal toimus kokku 150 erinevat seminari ja Open Days üritust külastas 5000 huvilist.

Open Days korraldajaks on Regioonide Komitee ning läbiviijateks konglomeraadid, mis igaüks koosnevad kaheksast partnerist viiest erinevast riigist, kelleks on Euroopa

liikmesriikide linnad või regioonid (peavad vastama teatud tingimustele) (memo lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Keskkonnaministri määruse eelnõu "Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused" menetlemisest

Kuulati Irja Alakivi selgitusi määruse eelnõu menetlemisest (memo lisatud). Eelnõu sai kooskõlastamise käigus omavalitsustelt ja vee-ettevõtetelt tagasisidena suurel hulgal kommentaare, küsimusi ja ettepanekuid. Jooksvalt vahetas ELL büroo informatsiooni ka EMOLi ja Eesti Vee-ettevõtete Liiduga. Kõige häirivam oli eelnõus ja selle seletuskirjas konstateering, et projektide riigi poolne kaasfinantseerimine on perioodiks 2007-2013

täielikult välistatud. Esitatud seisukohtadele tuginedes ei pidanud Linnade Liit võimalikuks määruse eelnõud kooskõlastada ja tegi ettepaneku töötada välja eelnõu uus versioon.

OTSUSTATI:

4.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

4.2. Märkida väljastatavas pressiteates (vt päevakorrapunkt 1), et valitsus kavandab jätta vee- projektide kaasrahastamise kohalike omavalitsuste ja nende vee-ettevõtete kanda.

Päevakorrapunkt 5

Siseministeeriumi projektiettepanek "KOV ülesannete maksumuse hindamise metoodika" väljatöötamiseks

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni projektiettepanekust (memo lisatud).

Siseministeerium on esitanud Linnade Liidule, Maaomavalitsuste Liidule ja Rahandusministeeriumile ettepaneku, esitada Riigikantseleile eeltaotlus kohalike omavalitsuste ülesannete/funktsioonide maksumuse hindamise ja teenuste standardite kujundamise metoodika väljatöötamiseks. Siseministeerium on pakkunud ka lahendust projekti omaosaluse katmiseks. Praegu käib eeltaotluse teksti ettevalmistamine eesmärgiga esitada eeltaotlus 14. märtsiks 2008 Riigikantseleile ja eeltaotluse esitaja oleks ELL.

Tartu Ülikooli poolt on esitatud ELLile ja EMOLile ettepanek eeltaotluse ettevalmistamiseks teemal "Eesti kohalike omavalitsuste arengu jätkusuutlikkuse hindamine ja selle tagamise meetmete süsteemi väljatöötamine". Praegu on käsil vastastikused konsultatsioonid eeltaotluse teksti ettevalmistamiseks järgmiseks taotlusvooruks. Eeltaotluse esitajaks oleks ELL.

Ka on Siseministeeriumi regionaalarengu osakond ette valmistamas uuringutaotlusi ESF „tarkade otsuste fondi" meetmesse teemadel, mis puudutavad nii otsesemal kui kaudsemal määral kohalike omavalitsuste üksuste arengukonteksti. Eeltaotluste esitajaks oleks Siseministeerium.

Siseministeerium on huvitatud ELLi kaasamisest projektipartnerina eelnimetatud projektidesse.

Arutelul tõdeti kohalike omavalitsuste ülesannete maksumuse hindamise metoodika ja teenusstandardite väljatöötamise vajalikkust.

OTSUSTATI: Osaleda projekti "KOV ülesannete maksumuse hindamise metoodika" väljatöötamisel ja esitamisel.

Päevakorrapunkt 6

ELL ja Tartu Ülikooli koostöölepingu rakendamine

Kuulati Terje Lillo informatsiooni koostöölepingu rakendamisest (memo lisatud).

Koostööleping allkirjastati 15. oktoobril 2007. Koostööleping näeb ette vastastikuse infovahetuse, üliõpilastele praktika- ja tööpakkumiste vahendamise ning rakendusuuringute läbiviimise kohalikes omavalitsustes.

Sõna sai TÜ esindaja Jan Seepter, kes tutvustas koostöövaldkondi ning esitles täiendavaid ettepanekuid koostööks.

Juhatuse koosolekul osalejad pidasid esmaseks just ELL kodulehe lingi paigutamist ülikooli koostööveebi ja ELL kodulehele paigutada link, mille kaudu saaks siseneda ülikooli töövahenduskeskkonda.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7

Linnade ja Valdade Päevad 2008 kokkuvõte ja Linnade ja Valdade Päevad 2009

Jüri Võigemast tegi kokkuvõtte 27.-28. veebruaril 2008 toimunud Linnade ja Valdade Päevadest (memo lisatud). Kahel päeval toimus kokku 13 seminari, mille raames kuulati 130 ettekannet. Registreeritud osalejaid oli kahel päeval kokku 1349.

Avamisel esinesid tervitustega Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ning Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta sõnumi tõi Hardo Aasmäe, Eesti Entsüklopeediakirjastuse peatoimetaja.

Juhatuse koosolekul osalejad tunnistasid ürituse kordaläinuks. Urmas Kruuse tegi ettepaneku korraldada järgmisel aastal Linnade ja Valdade Päevad Tartus.

OTSUSTATI:

7.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

7.2. Korraldada Linnade- ja Valdade Päevad 2009 Tartus 18.-19. veebruaril 2009.a.

Päevakorrapunkt 8

Muud küsimused

8.1. ELL omavalitsusjuhtide koolitus Brüsselis 13.-16.04.2008

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni korraldatavast koolitusreisist (memo lisatud). Rühma suurus on 17 inimest sh ka Siseministeeriumi ja ELL büroo esindajad. Ülejäänud grupi moodustavad ELL liikmesomavalitsuste juhtivametnikud.

Koolitusprogrammi koostamisega ja Brüsseli poolse koordineerimisega tegeleb Ille Allsaar. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

8.2. Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) programm /Exchange of Civil Servants

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni PMN programmist, mis toetab ametnike kogemustevahetustega seotud reise Põhjala riikidesse (memo lisatud). Programmi peab olema kaasatud vähemalt kaks Põhjala riiki. Taotleja omafinantseering on 30% taotletavatest vahenditest.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

8.3. Kandidaatide esitamisest Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressile (CLRAE).

Kuulati Kaimo Käärmanni informatsiooni sellest, et aprilli lõpus on vaja esitada uuesti kandidaadid CLRAE Eesti delegatsiooni. Kokkuleppel Maaomavalitsuste Liiduga on Linnade Liidul üks põhiliikme koht ja kaks asendusliikme kohta. EMOLil on kaks põhiliikme ja üks asendusliikme koht. Kandidaadid esitame kinnitamiseks regionaalministrile, kes edastab need CLRAEle.

OTSUSTATI: ELL bürool saata liikmetele kiri palvega nimetada kandidaate CLRAE delegatsiooni liikmeks.

Urmas Kruuse                                                                                   Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                            Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel; Narva Linnavalitsuse volitus Hilje Õunapuu osalemiseks – 1 lehel

2. Päevakorra ja otsuste projekt – 2 lehel

3. PKP 1 – Koostöökogu ettepanekud 2009. a riigieelarve ning RES 2009-2012 osas – 13 lehel

4. PKP 2 – Memo EL eelarvereformist – 4 lehel

5. PKP 4 – Memo Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused" menetlemisest – 2 lehel

6. PKP 5 – Memo Siseministeeriumi projektiettepanekutest – 2 lehel

7. PKP 6 – Memo ELL ja TÜ koostöölepingu rakendamisest – 2 lehel

8. PKP 7 – Memo IV-test Linnade ja Valdade Päevadest – 1 lehel

9. PKP 8.1 – Memo koolitusreisist Brüsselisse – 1 lehel

10. PKP 8.2 – Memo PMN programmist – 1 lehel

11. ELL välja antud pressiteade – 1 lehel