11/09/07

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. septembril algusega kell 13.00 Tallinnas ELL büroo ruumides Ahtri 8, III korrus.

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Tallinn, 11.09.2007

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.00

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid:

Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus),

Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus),

Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus),

Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus).

Puudusid:

Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus),

Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus),

Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus)

Kutsutud:

Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna Linnakantselei),

Martin Schwindt (Haapsalu Linnavalitsus),

Ülle Vapper (Halinga Vallavalitsus),

Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus),

Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu),

Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus) ning

Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Kaimo Käärmann, Toivo Riimaa, Orm Valtson, Peep Kirsima, Aigi Sander ja Inga Köster ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste seis. Jüri

Võigemast

2. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu. Tiit Kirss

3. Kohaliku omavalitsuse üksuse maksejõuetuse seaduse eelnõu. Tiit Kirss

4. ELL liikmemaksu süsteemi läbivaatamise töörühma tööst. Jüri Võigemast

5. ELL ja Tartu Ülikooli lepingu eelnõu. Orm Valtson

6. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Urmas Kruuse

7. Informatsioonid:

7.1 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu seisukohtadest

KOV üldplaneeringute teostamisel. Jüri Roos

7.2 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu seisukohtadest

toetusmeetmete koostamisel ja menetlemisel. Jüri Roos

7.3 Regioonide Komitee lähimuspõhimõtte seirevõrgustiku info. Kaimo Käärmann

7.4 ELL eelarve seitsme kuu täitmise informatsioon. Jüri Võigemast, Aigi Sander

Päevakorrapunkt 1

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste seis

Jüri Võigemast ja Tiit Kirss tutvustasid eelarveläbirääkimiste hetkeseisu. Tõdeti, et aastatel

2003-2008 ei ole omavalitsuste tulubaas suurenenud. Lõpp-protokolli allkirjastamine on

kavandatud 19. septembriks. Enne seda tulevad veel kokku rahandus-, keskkonna- ja hariduse

töörühmad.

Juhatuse koosolekul osalejad tõdesid, et tähelepanu tuleks eriti pöörata järgmistele

küsimustele:

*omavalitsuste tulubaasi suurendamine omavalitsustele laekuva tulumaksu osa tõstmise teel

vähemalt 0,1 protsendipunkti võrra,

*riigieelarves tuleb ette näha vahendid kordades kasvanud tööde hindade kasvu osaliseks

korvamiseks omavalitsuste EL fondidest rahastatavates keskkonnakaitse ja veemajanduse

ehitusprojektides (kas lahkarvamus või mitte –selgub 18.09),

*suurendada kütuseaktsiisist laekuvate vahendite kohalike teede hoiuks eraldatavat osa 30 %-

ni,

*12 krooni ei kata õpilaste koolilõuna toiduainete hinnatõusu,

*eraldada 200 miljonit krooni õpilaste koolitranspordi kulude katmiseks.

OTSUSTATI:

1. Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Mitte nõustuda Rahandusministeeriumi ettepanekuga muudatuste kohta maksutulude

jaotuses KOV-ide eelarvete ja riigieelarve vahel.

Päevakorrapunkt 2

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastamiseks saadetud

kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõust (memo lisatud). Eelnõu vahetab

välja täna kehtiva valla- ja linnaeelarve seaduse. Seisukohad peame esitama 30.septembriks.

Eelnõu vahetab välja seni kehtiva valla- ja linnaeelarve seaduse. Põhiliste eelnõu

seisukohtadega võib nõustuda (4 aastane eelarve planeerimine, eelarve eelnõude

avalikustamine, vastvõetud eelarve avalikustamine jne.)

Põhilised probleemid tekivad finantsdistsipliini tagamise meetmete osas (eelarvepuudujäägi

ülemmäär ja netovõlakoormuse ülemmäär).

Koosolekul osalejad pidasid oluliseks, et ministeerium kehtestaks rakendusaktid.

OTSUSTATI:

2.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

2.2. Esitada eelnõu arutelul tõstatatud seisukohad ja ettepanekud läbivaatamiseks ELL

volikogule.

Päevakorrapunkt 3

Kohaliku omavalitsuse üksuse maksejõuetuse seaduse eelnõu

Täiendades eelmist päevakorrapunkti selgitas Tiit Kirss, et finantsjuhtimise seaduse eelnõuga

on seotud ka kohaliku omavalitsuse maksejõuetuse seaduse eelnõu. Kui finantsjuhtimise

seaduse eelnõuga võib üldjoontes rahule jääda, siis maksejõuetuse seaduse eelnõu puhul ei saa

nõustuda nn raske finantsolukorra määratlusega kui ka maksejõuetuse määratlusega.

OTSUSTATI:

3.1.Võtta informatsioon teadmiseks.

3.2. Esitada eelnõu arutelul tõstatatud seisukohad ja ettepanekud läbivaatamiseks ELL

volikogule.

Päevakorrapunkt 4

ELL liikmemaksu süsteemi läbivaatamise töörühma tööst

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni rahanduse töörühmas toimunud arutelust (memo

lisatud), kus vaadati üle liikmemaksu süsteem, mis kehtib aastast 2001. Senise süsteemi

aluseks on liikmete tulubaas. Liidu liikmete liikmemaksu summa maksimaalne võimalik kasv

on aga piiratud 10%-ga aastas ja üle 10%-selt tulubaasi kasvult liikmemaksu summa ei kasva.

Üldise kiire majanduskasvu tingimustes ja arvestades ka teisi surveid liidu eelarvele on need

piirangud saanud takistuseks liidu edasisele arengule.

OTSUSTATI:

1. Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Töörühmal jätkata tööd ettepanekute väljatöötamisel.

3. Võtta küsimus uuesti päevakorda kui on valminud liidu 2008. a eelarve.

Päevakorrapunkt 5

ELL ja Tartu Ülikooli lepingu eelnõu

Kuulati Orm Valtsoni informatsiooni Tartu Ülikooli ettepanekust Linnade Liidule ja

koostöölepingu projektist (lisatud). Lepingu eesmärgiks on tihendada ja arendada liidu ning

liidu liikmete koostöösidemeid Tartu Ülikooliga.

Juhatuse liikmed pidasid lepingu sõlmimist otstarbekaks ning tegid paar redaktsioonilist

märkust.

OTSUSTATI: Volitada ELL juhatuse esimeest alla kirjutama ELL ja Tartu Ülikooli

vahelisele lepingule.

Päevakorrapunkt 6

ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine

Juhatus tegi ettepaneku järgmise volikogu koosoleku kokkukutsumiseks.

OTSUSTATI: Kutsuda ELL volikogu koosolek kokku 17. septembril 2007.a. algusega kell

11.00 Tallinnas.

Päevakorrapunkt 7

Informatsioonid

7.1 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu seisukohtadest

KOV üldplaneeringute teostamisel

Kuulati Jüri Roosi informatsiooni probleemidest, mis on omavalitsustes seoses

üldplaneeringutega üleskerkinud (memo lisatud). Samas pakkus Jüri Roos välja ka omapoolse

nägemuse sellest kuidas ERKASe abil olukorda lahendada.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.2 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu seisukohtadest

toetusmeetmete koostamisel ja menetlemisel

Kuulati Jüri Roosi informatsiooni sellest, millised on probleemid toetusmeetmete koostamisel

ja menetlemisel (märksõnad lisatud).

Kuna juhatusele paberkandjal esitatud probleemide kirjeldused on ühelauselised, siis tegi

juhatus Jüri Roosile ettepaneku probleemid rohkem lahti kirjutada ning siis oleks võimalik

saata info kõigile liidu liikmetele e-posti teel.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.3 Regioonide Komitee lähimuspõhimõtte seirevõrgustiku info

Kuulati Kaimo Käärmanni informatsiooni, kes tutvustas dokumendi Eesti EL poliitika 2007-

2011 eelnõud, mis on konsulteerimiseks avatud septembri lõpuni. Eelnõu tekstis on rõhutatud,

et Eesti toetab täielikult avatud siseturu arendamist. Eelnõus on lause:

[…] Ennekõike peab Eesti oluliseks kiireid arenguid järgmistes valdkondades:

esiteks, siseturu jätkuv arendamine täielikult avatud turu suunas, mis võimaldab

liikmesriikidel maksimaalselt kasutada liidusiseseid ressursse nii ettevõtetele kui ka

kodanikele paremate konkurentsitingimuste loomiseks.

EL riigipead leppisid kokku juunis toimunud EL Ülemkogul peagi kokku kutsutava

valitsustevahelise konverentsi töö aluse ja raamistiku. Konverents hakkab arutama

reformileppe, mis asendab Euroopa põhiseaduse lepingu, teksti. Lepiti kokku, et selgitamaks

üldise majandushuvi teenuste küsimust lisatakse aluslepingutele protokoll (Protokoll

üldhuviteenuste kohta), mis sätestab muu hulgas:

-riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste oluline roll ja laiaulatuslik diskretsiooniõigus üldist

majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisel, tellimisel ja korraldamisel nii palju kui

võimalik vastavalt kasutajate vajadustele.

Sellest tulenevalt võiks Eesti EL poliitika 2007-2011 eelnõus olla ülal mainitud lause kujul:

[…] Ennekõike peab Eesti oluliseks kiireid arenguid järgmistes valdkondades:

esiteks, siseturu jätkuv arendamine täielikult avatud turu suunas, mis võimaldab

liikmesriikidel maksimaalselt kasutada liidusiseseid ressursse nii ettevõtetele kui ka

kodanikele paremate konkurentsitingimuste loomiseks, samal ajal tunnistades riiklike,

piirkondlike ja kohalike asutuste olulist rolli ja laiaulatuslikku diskretsiooniõigust üldist

majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisel, tellimisel ja korraldamisel nii palju kui

võimalik vastavalt kasutajate vajadustele;

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja lülitada küsimus volikogu koosoleku

päevakorda.

7.4 ELL eelarve seitsme kuu täitmise informatsioon

Kuulati Jüri Võigemasti ja Aigi Sanderi informatsiooni eelarve täitmisest (lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Urmas Kruuse                                                      Inga Köster

Koosoleku juhataja                                             Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel;

2. Koosoleku päevakorra ettepanek ja otsuste eelnõud – 2 lehel

3. PKP 1 – ülevaade koostöökogu eelarvetaotluse menetlemisest – 1 lehel; KOV-ide

põhinäitajad – 1 lehel; muudatused maksutulude jaotuses KOV-ide eelarvete ja riigieelarve

vahel – 1 lehel, tasandusfondi jaotuspõhimõtete muutmine – 2 lehel, ELL pöördumine

informatsiooni saamiseks läbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma esimehe

poole – 1 lehel

4. PKP 2 ja 3 – memo KOV finantsjuhtimise seaduse eelnõust ja KOV üksuse maksejõuetuse

seaduse eelnõust – 2 lehel;

5. PKP 4 – memo ELL liikmemaksust – 2 lehel;

6. PKP 5 – Tartu Ülikooli ja ELL koostöölepingu projekt – 2 lehel

7. PKP 7.4 – memo informatsiooniga üldplaneeringute seisust omavalitsustes – 2 lehel;

8. PKP 7.2 – märksõnad probleemidest toetusmeetmete koostamisel ja menetlemisel – 1 lehel;

9. PKP 7.4 – ELL 2007. a seitsme kuu eelarve täitmine – 3 lehel