11/10/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 11.10.2005 Valgas.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:
1. Euroopa kultuuripealinna 2011 kandidaatide (Pärnu, Tallinn, Tartu) tutvustus (igale kandidaadile on esitluseks 15 min).
2. Seisukoha võtmine riigieelarvest kohalikele omavalitsustele 2006. aastal hariduskuludeks eraldatavate vahendite kasutamise tingimuste küsimuses. Tiit Kirss, Jüri Võigemast
3. Eesti Esitajate Liidu (EEL) ettepanek raamkokkuleppe sõlmimiseks kohalike omavalitsuste haldusalas olevate isikute poolt fonogrammide üldsusele suunamise eest tasu võtmiseks. Peep Kirsima
4. Tagasiside IV sõpruslinnade ja valdade kokkutulekust Kotkas. Valmistumine Eesti ja Soome sõpruslinnade ja -valdade V kokkutulekuks. Jüri Võigemast
5. Muud küsimused

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosoleku protokoll

Valga, 11.10.05

Algus kell 14.00, lõpp kell 16.00

Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest

Osalesid: – Jaanus Tamkivi (Kuressaare Linnavalitsus), Margus Lepik (Valga Linnavalitsus),

Jaan Moks (Saue Linnavolikogu)

Puudusid: Tõnis Palts (Tallinna Linnavalitsus), Arnold Kimber (Viljandi Linnavolikogu),

Väino Hallikmägi (Pärnu Linnavalitsus), Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus)

Kutsutud: Laine Jänes (Tartu Linnavalitsus), Margus Tammekivi (Pärnu Linnavolikogu),

Urmas Kruuse (Elva Linnavalitsus), Aivar Nigol (Otepää Vallavalitsus), Angelika Kallakmaa

(Tallinna Linnavalitsus), Kaia Jäppinen (Tallinna Linnavalitsus), Toomas Sonts (Vändra

Alevivalitsus), Aavo Keerme (Jõhvi Linnavalitsus), Tarmo Tamm (Põlva Linnavalitsus); Jüri

Võigemast, Orm Valtson, Irja Alakivi, Tiit Kirss, Kaidi Roots, Peep Kirsima ja Inga Köster

ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Euroopa kultuuripealinna 2011 kandidaatide (Pärnu, Tallinn, Tartu) tutvustus (igale

kandidaadile on esitluseks 15 min).

2. Seisukoha võtmine riigieelarvest kohalikele omavalitsustele 2006. aastal hariduskuludeks

eraldatavate vahendite kasutamise tingimuste küsimuses. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Eesti Esitajate Liidu (EEL) ettepanek raamkokkuleppe sõlmimiseks kohalike omavalitsuste

haldusalas olevate isikute poolt fonogrammide üldsusele suunamise eest tasu võtmiseks. Peep

Kirsima

4. Tagasiside IV sõpruslinnade ja valdade kokkutulekust Kotkas. Valmistumine Eesti ja

Soome sõpruslinnade ja -valdade V kokkutulekuks. Jüri Võigemast

5. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Euroopa kultuuripealinna 2011 kandidaatide – Pärnu, Tallinn, Tartu tutvustus

Euroopa kultuuripealinnade traditsioon sai alguse 1985. aastal. Euroopa kultuuripealinna

kandvaks ideeks ja peaeesmärgiks on tugevdada kohalikku ja regionaalset identiteeti ning

kultuuri rolli ühiskonnas. Esimest kultuuripealinna tiitlit kandis Ateena, 2007. aastal saab

Euroopa esmakordselt kaks kultuuripealinna. 2011. aastal pürgivad tiitlile linn Soomest ja linn

Eestist.

Eile selgus ajakirjandusest, et ka Rakvere on esitanud oma kandidatuuri 2011. a

kultuuripealinnaks kandideerimise kohta.

Kuulati Pärnu, Tallinna ja Tartu tutvustusi kandideerimaks kultuuripealinna tiitlile. Pärnu

tunnuslauseks on "Tervis läbi kunsti. Salus per artem." Pärnu Euroopa kultuuripealinnaks

olemine rajaneb kultuuri kui tervendava, inspireeriva ja loomingulise eluviisi edendamisel.

Pärnu soovib tuua Euroopa kultuuriloojad Pärnusse puhkama ja looma.

Pärnul on olemas kultuurisündmuste läbiviimiseks sobilik infrastruktuur, mida plaanitakse

2011. aastaks renoveerida ja vajalike uusehitistega täiendada.

Tallinn on esitanud koostööettepaneku kõigile Eesti linnadele, sest üheskoos tegutsedes

jõutaks Eesti väiksust arvestades parima tulemuseni. Juhul kui Tallinn osutuks valituks,

toimuks igas linnas 2011. aastal vähemalt üks Euroopa kultuurikalendris oluline üritus. Eesti

väravana on Tallinnal tuhandete külaliste vastuvõtmiseks parimad eeldused – rahvusvaheline

lennujaam, reisisadam ja raudteejaam, rohkelt hotellikohti, majutus- ja toitlustusasutusi.

Tartu on arenenud kooskõlas tänapäeva Euroopa kultuuriga ning olnud sajandeid Eesti

kultuuri teenäitajaks. Tartu toetub ülemaailmsele "teise linna" (second city) kontseptsioonile,

mis on omaseks saanud ka Euroopa kultuuripealinnade liikumisele. Tartu hüüdlauseks on

"Loovad inimesed loovad linna". Planeeritakse investeeringuid mitmete kultuuri-, puhke- ja

spordiobjektide ehituseks. Tartu soovib teha koostööd ümberkaudsete Kesk- ja Lõuna-Eesti

linnadega, kellel kõigil on väljakujunenud traditsioonid erinevate kultuurisündmuste

korraldamisel.

Jaanus Tamkivi tänas kõiki oma kontseptsiooni tutvustamise eest, mis ajapuudusele vaatamata

andsid ülevaate suurest ja põhjalikust eeltööst, mis on juba linnades tehtud ja mis kindlasti ka

jätkub.

Peaksime otsustama, kes oleks meie esindajaks Kultuuriministeeriumi juures asuva I

taotlusvooru komisjonis. ELL esindaja ülesandeks oleks jälgida, et kõiki kandideerijaid

koheldakse võrdsetel alustel. Kultuuripealinna programmile esitatavad nõudmised on kõigile

kandidaatidele ühesugused.

Jaanus Tamkivi esitas Margus Lepiku kandidatuuri. Vastuväiteid ei esitatud.

OTSUSTATI: Nimetada Euroopa kultuuripealinn 2011 I taotlusvooru komisjoni liikmeks

Valga linnapea Margus Lepik.

Päevakorrapunkt 2

Seisukoha võtmine riigieelarvest kohalikele omavalitsustele 2006. aastal hariduskuludeks

eraldatavate vahendite kasutamise tingimuste küsimuses.

Tiit Kirss tutvustas 20. septembril allkirjastatud lõpp-protokollis kajastatud seisukohti.

Kahjuks ei jõudnud tänasest koosolekust osa võtma Haridus- ja Teadusministeeriumi

abiminister Erkki Piisang.

Tänaseni pole meile esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolseid arvutusi, kuigi

ajakirjanduses kirjutatakse juba, millise protsendi võrra kuskil pedagoogide palga alammäär

tõuseb.

Büroo on kokku koondanud andmed ELL liikmete poolt kehtestatud palga alammäärade kohta

(andmed saadud meie liikmetelt) ja kasvu 2006.a võrreldes kehtivaga (andmed saadud

ajakirjandusest).

OTSUSTATI:

1. ELL juhatus on seisukohal, et:

1) õpilase pearaha koosseisus ettenähtavad vahendid koolivõrgu investeeringukulude katteks

on vähemalt 2005. aasta tasemel;

2) munitsipaalkoolide pedagoogide palga alammäärad peavad tõusma aeglasemalt kui

pedagoogide palgavahenditeks ettenähtud arvestuslike vahendite mahu kasv.

2. Juhtida Haridus- ja Teadusministeeriumi ning minister J. Õunapuu tähelepanu asjaolule, et

ajakirjanduses pedagoogide 2006.a. palgaalammäärade avaldamisega enne hariduskulude

komponentide (s.h. palgavahendid) arvestusliku jaotuse esitamist Omavalitsusliitude

Koostöökogule rikuti 20. septembril 2005.a. allakirjutatud Eesti Vabariigi Valitsuse

ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni

läbirääkimiste lõpp-protokollis fikseeritud kokkuleppeid.

3. Nõuda vastavalt 20. septembril 2005.a. allakirjutatud Eesti Vabariigi Valitsuse

ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni

läbirääkimiste lõpp-protokollis sõlmitud kokkulepetele Haridus- ja Teadusministeeriumilt

kavandatavate hariduskulude arvestuslike kulukomponentide jaotuse, sealhulgas maakondlike

omavalitsusliitude ja suuremate linnade vahel jaotatavate hariduskorralduslike ja ühistegevuse

kulude ning kulukomponentide määramise aluseks võetud arvestuste kohest esitamist

omavalitsusliitudele.

Koosoleku lõppedes lepiti Erkki Piisanguga kokku, et ta osaleb ELL juhatuse järgmisel

koosolekul 08.11.2005.

Päevakorrapunkt 3

Eesti Esitajate Liidu (EEL) ettepanek raamkokkuleppe sõlmimiseks kohalike omavalitsuste

haldusalas olevate isikute poolt fonogrammide üldsusele suunamise eest tasu võtmiseks.

Peep Kirsima tutvustas Eesti Esitajate Liidust saabunud kirja ettepanekuga raamkokkuleppe

sõlmimiseks, mille kohaselt Linnade Liit sõlmiks Eesti Esitajate Liiduga raamkokkuleppe

kohalike omavalitsuste haldusalas olevate isikute poolt fonogrammide üldsusele suunamise

eest tasu võtmise küsimuses.

OTSUSTATI: Büroo vastab Eesti Esitajate Liidule ja annab teada, et ei saa võtta oma liikmete

nimel rahalisi kohustusi.

Päevakorrapunkt 4

Eesti ja Soome sõpruslinnade ja –valdade V kokkutulek.

Jüri Võigemast tutvustas Võru Linnavalitsuse ettepanekut korraldada V sõpruskokkutulek

Võrus.

OTSUSTATI:

Toetada Võru linna ettepanekut Eesti-Soome sõpruslinnade ja -valdade V kokkutuleku

korraldamiseks Võrus. Kokkutuleku täpne aeg ja sellega seonduvad üksikasjad lepitakse

kokku ELL ja Soome Omavalitsusliidu traditsioonilises koostööprotokollis.

Päevakorrapunkt 5

Muud küsimused

5.1 Tartu Linnamuuseumi taotlusest

Tartu Linnamuuseum soovib välja anda artiklikogumikku, mis kaardistaks Eesti

museoloogilise linnauurimise seisu: missugused Eesti linnad on ja kuidas neid teiste maailma

linnadega võrreldes uuritakse ja eksponeeritakse, missugust linnaruumi, -aega ja sotsiaalset

konteksti rekonstrueeritakse. Sellega seoses esitatakse taotlus toetuse saamiseks artiklite

autorihonoraride finantseerimiseks 26040.- krooni ulatuses.

Jüri Võigemast selgitas, et toetuste jagamiseks ELL eelarves vahendeid ette nähtud ei ole.

Laine Jänes tegi ettepaneku, et taolistel puhkudel võiks teha toetuse taotlejatele ettepaneku,

pöörduda otse nende omavalitsuste poole, kes on antud projekti kaasatud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

5.2 CEMRi ettepanekust uuringus osalemiseks

CEMR (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) on pöördunud

muuhulgas ka Eesti poole ettepanekuga, viia ühes kohalikus omavalitsuses läbi uurimus

teemal millised teenused omavalitsustele lisanduvad ja kuidas muutub teenuste osutamise

struktuur ning kasvavad kulutused seoses elanikkonna vananemisega.

Büroo peaks CEMRilt üle täpsustama, milleks uuringutulemusi kasutatakse ja kuidas uuringut

finantseeritakse.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks, volitada bürood täpsustama uuringu

läbiviimise tingimusi ning jätta büroole õigus otsustada, millisele omavalitsusele pakkuda

võimalust uuringul osalemiseks.

Jaanus Tamkivi Inga Köster

Koosoleku juhataja Protokollija

 

Protokolli lisad:

Osalejate registreerimisleht – 2 lehel

Päevakorrapunkt 1 – Kultuuriministeeriumi ülevaade Euroopa kultuuripealinnadest – 5 lehel

Päevakorrapunkt 2

ELL büroo koostatud tabel 2005.a omavalitsuste poolt kehtestatud palga

alammäärade kohta – 2 lehel

Rahandusministeeriumi arvutused pedagoogide keskmise palga osas – 9 lehel

Päevakorrapunkt 3 – Eesti Esitajate Liidu kiri – 1 lehel

Päevakorrapunkt 4 – Väljavõte Võru Linnavalitsuse 21.09.05 istungi protokollist – 1 lehel

Päevakorrapunkt 5.1 – Tartu Linnamuuseumi taotlus – 2 lehel

Päevakorrapunkt 5.2 – CEMRi ettepanek – 1 lehel