11/12/07

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. detsembril 2007 algusega kell 12.30 Jõgeval (Aia tn 6, Kultuurikeskuse II korruse saal).

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6

Jõgeva, 11.12.2007

Algus kell 12.30, lõpp kell 14.45

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid:

Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus),

Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus),

Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus),

Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus),

Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus).

Puudusid:

Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus),

Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus)

Kutsutud:

Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna Linnakantselei),

Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus),

Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus),

Ivar Unt (Valga Linnavalitsus),

Reno Laidre (Elva Linnavalitsus),

Jaak Üprus (Kallaste Linnavolikogu),

Arne Tilk (Põlva Vallavalitsus),

Tarmo Tamm (Põlva Linnavalitsus),

Jaan Aiaots (Põltsamaa Linnavalitsus),

Aivar Nigol (Otepää Vallavolikogu) ning

Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Peep Kirsima, Irja Alakivi, Toivo Riimaa, Kaimo

Käärmann ja Inga Köster ELL büroost.

Urmas Kruuse tegi ettepaneku koos päevakorrapunktiga 10. – ELL juhatuse kokku

kutsumisest, käsitleda ka järgmist volikogu kokku kutsumist.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Kohalike omavalitsuste tulubaas ja eraldised kohalikele eelarvetele 2008. aasta

riigieelarvest. Tiit Kirss

2. Seisukoha võtmine VV määruse eelnõu Riigieelarvest uute lasteaiakohtade loomiseks,

lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks, lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse

eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks olev kohaliku

omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus

ja nõuded omaosalusele osas. Hille Ilves

3. 2008. aasta haridustoetuse vahendite üldjaotus alaliikide vahel. Hille Ilves

4. Pedagoogide palga alammääradest 2008. aastaks. Jüri Võigemast

5. Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused. Jüri Võigemast

6. ELL 2008. aasta tegevuskava eelnõu. Orm Valtson

7. Eelarveläbirääkimised 2008 aastal: Jüri Võigemast, Orm Valtson, Tiit Kirss:

7.1 Läbirääkimiste eeldatav ajagraafik;

7.2 ELL põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2009-

2012 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.

7.3 ELL põhiseisukohtade kujundamine seoses 2009. aasta riigieelarve eelnõu

ettevalmistamise protsessiga.

8. ELL 2008. aasta eelarve eelnõu. JüriVõigemast

9. ELL büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade eelnõu. Jüri Võigemast

10. ELL järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg. ELL järgmise volikogu toimumise aeg

ja päevakord. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

11. Informatsioonid:

11.1 Järvamaa „Mini Eesti" teemapargi projekt. Jüri Võigemast

11.2 Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni koostööettepanek. Tiit Kirss

11.3 ELLi ja EMOLi liikmete delegatsiooni õppereisist Soome. Irja Alakivi

Päevakorrapunkt 1

Kohalike omavalitsuste tulubaas ja eraldised kohalikele eelarvetele 2008. aasta riigieelarvest

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni KOV tulubaasist ja eraldistest kohalikele eelarvetele

2008.aastal (memo lisatud).

Jüri Võigemast informeeris juhatust sellest, et Rahandusministeeriumi kodulehelt selgus

detsembri algul, et koolilõuna toetuseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kavandatud

1. jaanuarist kuni 01. septembrini 2008.a 10.42 krooni lapse kohta ja alates 1. septembrist

2008 12.00 krooni.

Kui palusime selgitust Haridus- ja Teadusministeeriumist (olles teadmisel, et koolitoidu

maksumus on alates 1.01.2008.a – 12.00 krooni) ja tegime ettepaneku omavalitsustele

puudujääv summa katta, siis selgitati meile, et omavalitsused on eelarveläbirääkimiste käigus

ministeeriumi seisukohast ebatäpselt aru saanud ning tegemist oli Haridus- ja

Teadusministeeriumi eelarvetaotlusega ja koolilõuna toetuse üldsumma on 225,66 milj

krooni. Ministeerium on teatanud oma valmisolekust jätkata koolilõuna toetuse küsimuse

aruteluga järgnevatel läbirääkimistel.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Seisukoha võtmine VV määruse eelnõu Riigieelarvest uute lasteaiakohtade loomiseks,

lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks, lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse

eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks olev kohaliku

omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele osas

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni määruse eelnõus sisalduvast (memo lisatud). Ettepanekuid

saab esitada hiljemalt 19.detsembril. Määruse eelnõu kohaselt on kavandatud programm

aastatele 2008-2011 ja selle maksumuseks on 1,4 miljardit krooni. Mis saab peale selle

perioodi lõppu, on praegu selgusetu.

Märkuste tegemisel tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, milline oleks optimaalne vahendite

jaotuse alus, kas lasteaiarühmade arvu või laste arvu järgi. Üle tuleks vaadata ka

toetustaotluste hindamisjuhendid.

Ka on osa projekti kavandis küsitavast informatsioonist liigne, hindamisel osa kriteeriume ei

ole objektiivselt hädavajalikud (näiteks riigihanke olemasolu eelprojekti osas jne)

OTSUSTATI: ELL liikmetel esitada büroole oma märkused/ettepanekud hiljemalt

19.detsembriks.

Päevakorrapunkt 3

2008. aasta haridustoetuse vahendite üldjaotus alaliikide vahel

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni haridustoetuse vahendite üldjaotusest alaliikide vahel

(memo lisatud). Haridustoetuse vahendite üldkasvuks on Haridus – ja Teadusministeeriumi

poolt kavandatud 14%, palgavahendite kasvuks 19%. Alates 01.01.2008 rakendub uus

haridustoetuse vahendite jaotuse mudel.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Pedagoogide palga alammääradest 2008. aastaks

Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid sellest, et täna toimub Sotsiaalministeeriumis

ka TALO ja valitsuse palgaläbirääkimiste kohtumine. Haridus- ja Teadusministeeriumi

informatsiooni ning Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude eelarveläbirääkimiste lõppprotokolli kohaselt on kavandatud haridustoetuse vahendid 20%-seks õpetajate astmepalga

tõusuks.

Ministeeriumi hommikuse informatsiooni kohaselt esitab minister läbirääkimistel

Valitsusdelegatsiooni poolt järgmised ettepanekud: noorempedagoogi astmepalk 9360.-

krooni, pedagoogil 9912.- krooni, vanempedagoogil 11328.- krooni ja pedagoog-metoodikul

13680.- krooni. Lasteaiapedagoogide astmepalk on seotud noorempedagoogide palgaga.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5

Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni eelnõust. "Elukeskkonna arendamise rakenduskava"

prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" raames on meetme

"Kohalike avalike teenuste arendamine" rakendamiseks regionaalministri poolt välja antud

vastav määrus.

Sama prioriteetse suuna raames kooskõlastamisel olevas määruse "Linnaliste piirkondade

arendamine" eelnõus on aga sarnaste mõistete lahtikirjutamisel kasutatud erinevaid

formuleeringuid.

Kuigi määruse kohaselt kehtestab meetme vahendite jaotuse piirkondade vahel

regionaalminister, ei selgu määrusest milliste kriteeriumite alusel see toimub.

Piirkondade loetelus ei ole millegipärast Tallinn eraldi piirkonnana välja toodud vaid loetletud

üheskoos teda ümbritsevate linnade/valdadega.

OTSUSTATI:

5.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

5.2 Teha regionaalministrile ettepanek kokku kutsuda Siseministeeriumi ja Linnade Liidu

ühine töörühm, et meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" probleemsed kohad ühiselt

läbi arutada.

Päevakorrapunkt 6

ELL 2008. aasta tegevuskava eelnõu

Jüri Võigemast tutvustas liidu 2008. aasta tegevuskava eelnõu (lisatud). Tegevuskava eelnõu

osas ootab büroo liidu liikmete ettepanekuid. Tegevuskava kinnitab volikogu.

OTSUSTATI: Teha ettepanek ELL liikmetele esitada ELL 2008. aasta tegevuskava eelnõu

kohta ettepanekud ja märkused 8.jaanuariks 2008 ELL büroole.

Päevakorrapunkt 7

7. Eelarveläbirääkimised 2008 aastal:

7.1 Läbirääkimiste eeldatav ajagraafik

Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid sellest, et 2008. aasta eelarveläbirääkimiste

ajakava on seotud riigi 2009-2012 eelarvestrateegia dokumendi ja 2009. aasta riigieelarve

eelnõu ettevalmistamise protsessi ajagraafikuga. RESi dokumendi ettevalmistamine algab

2008. aasta algul ja see kinnitatakse Valitsuse poolt mai lõpus. Riigieelarve eelnõu saadab

Valitsus Riigikokku septembri lõpul. Eelarveläbirääkimiste esimene vaheprotokoll, mis

käsitleks RESi küsimusi, tuleb eeldatavasti allkirjastada juba jaanuaris. Selle aines võiks

kujuneda regionaalministrile esitatud memo põhjal (lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.2 ELL põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2009-2012 dokumendi

ettevalmistamise protsessiga

Jüri Võigemast tutvustas regionaalministrile esitatud memo (lisatud), milles on välja toodud

Linnade Liidu büroo poolsed tähelepanekud ja ettepanekud 2008. aastal toimuva

eelarveläbirääkimiste protsessi korraldamiseks, seonduvalt RESi ettevalmistamise ja

läbirääkimisi kajastava seadusandlusega.

Koosolekul osalejad nõustusid ka sellega, et otstarbekas on kaasa rääkida RES-i kujundamisel

4-aasta perspektiivis.

Läbirääkimiste objektiks ei peaks olema ainult toetusfond vaid seaduses tuleks fikseerida ka

see, et omavalitsusliitudel oleks sarnane õigus osaleda riigi eelarvestrateegia dokumendi

koostamise protsessis kui ministeeriumitel. Rahandusministeeriumi esindajad on sellisele

lähenemisele põhimõttelist nõusolekut avaldanud.

OTSUSTATI: Teha ettepanek ELL liikmetele esitada ettepanekud Riigieelarvestrateegia

2009-2012 osas 8. jaanuariks 2008 ELL büroole.

7.3 ELL põhiseisukohtade kujundamine seoses 2009. aasta riigieelarve eelnõu

ettevalmistamise protsessiga

Tiit Kirss tutvustas tabelit (lisatud), milles on välja toodud Linnade Liidu ettepanekud 2008.

aasta eelarveläbirääkimiste protsessis toimunud läbirääkimisteks ning ettepanekutega

arvestamine või mittearvestamine. Analoogiliselt eelmise aastaga tuleb ette valmistada

ettepanekud kohalike omavalitsuste tulubaasi ja eraldiste osas 2009. aasta riigieelarvest. ELL

liikmete poolsed ettepanekud on oodatud samuti 08. jaanuariks 2008.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 8

ELL 2008. aasta eelarve eelnõu

Toimus liidu 2008. a eelarve esimene lugemine (eelarve eelnõu koos seletuskirjaga lisatud).

Liikmemaksu arvestamise aluste muutmise osas jätkub töö rahanduse töörühmas, tuginedes

2008. aasta eelarvele ja selle pinnal kujundatud liidu 2009-2010 eelarve prognoosile.

OTSUSTATI:

8.1 Lõpetada ELL 2008. aasta eelarve eelnõu I lugemine.

8.2 Muudatusettepanekud eelarve eelnõu osas esitada ELL büroole 8. jaanuariks 2008.

Päevakorrapunkt 9

ELL büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade eelnõu

Jüri Võigemast tutvustas muudatusi büroo teenistujate palgatingimuste ja –määrade eelnõus

(lisatud). Muudatused on tingitud kuupalgamäärade muutmisest palgagruppide lõikes, viies

need vastavusse tööjõukulude kasvuga (15%) ELL 2008. a eelarves.

Urmas Kruuse tegi juhatusele ettepaneku nõustuda ELL tegevdirektori ettepanekuga

premeerida büroo töötajaid vastavalt nende tööpanusele ja seoses ühe töötaja lahkumisel

tekkinud töökoormuse suurenemisele 2007. aastal. Urmas Kruuse tegi ettepaneku anda

nõusolek tegevdirektori premeerimiseks 2007.a teenistuskohustuste tulemusliku täitmise eest,

lähtuvalt ELL 2007. aasta eelarves ettenähtud preemiate ja vabade vahendite arvelt.

OTSUSTATI:

9.1 Muudatusettepanekud ELL büroo teenistujate palgatingimuste ja –määrade eelnõu osas

esitada ELL büroole 8. jaanuariks 2008.

9.2 Esitada ELL büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade eelnõu volikogule

kinnitamiseks.

9.3 Määrata ELL tegevdirektori preemiaks 2007.a teenistuskohustuste tulemusliku täitmise

eest ……….- krooni.

Päevakorrapunkt 10

ELL järgmise juhatuse ja volikogu koosoleku toimumise aeg

Urmas Kruuse esitas juhatusele ettepaneku ELL volikogu koosoleku kokkukutsumiseke 2008.

aasta jaanuaris.

OTSUSTATI:

10.1 ELL juhatuse ja volikogu järgmise koosoleku toimumise ajaks kavandada 15. jaanuar

2008.

10.2 Volikogu koosoleku päevakorda esitada järgmised küsimused:

– ELL 2008. aasta tegevuskava eelnõu

– Eelarveläbirääkimised 2008 aastal:

Läbirääkimiste eeldatav ajagraafik;

ELL põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2009-

2012 dokumendi ettevalmistamise protsessiga;

ELL põhiseisukohtade kujundamine seoses 2009. aasta riigieelarve eelnõu

ettevalmistamise protsessiga;

– ELL 2008. aasta eelarve eelnõu

– ELL büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade eelnõu

Päevakorrapunkt 11

Informatsioonid:

11.1 Järvamaa „Mini Eesti" teemapargi projekt

Jüri Võigemast tutvustas Järvamaa Omavalitsusliidu projektiideed luua Paide lähistele

teemapark "Mini Eesti". Kavas on projekti algatamiseks taotleda raha meetmest 1.4, et luua

kontaktid linnadega, kellel juba vastavad mudelid valmis ehitatud ja edasi juba uurida

võimalusi projekti rahastamiseks Eestis.

Tanel Mõistus informeeris juhatust, et sarnast ideed (luua "Mini Eesti" teemapark) on varem

arutatud Harjumaa Omavalitsuste Liidus ja tänaseks on kohtki välja valitud, nimelt Rae valda.

11.2 Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni koostööettepanek

Kuulati Tiit Kirsi ja Jüri Võigemasti informatsiooni kohtumisest eesti Ekspedeerijate

Assotsiatsiooni esindajaga. Kohtumine oli väga konstruktiivne. Assotsiatsioon soovib

koostöös omavalitsustega leida operatiivseid lahendusi veolubade vormistamiseks (näiteks

Internetipõhiselt), mis lubaksid veokite sisenemist/läbisõitu omavalitsuste territooriumilt.

11.3 ELLi ja EMOLi liikmete delegatsiooni õppereisist Soome

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni 26.-29.11.07 toimunud õppereisist Soome (memo lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioonid teadmiseks.

Urmas Kruuse                                                            Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                   Protokollija

 

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Koosoleku päevakorra ja otsusteprojektide eelnõu – 2 lehel

3. PKP 1 – KOV tulubaas ja eraldised KOV eelarvetele 2008. a riigieelarvest – 3 lehel

4. PKP 2 – Memo Vabariigi Valitsuse määruse eelnõust "Riigieelarvest koolieelsete

lasteasutuste kohtade loomiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks, lasteasutuste

õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning

toetuse saamise eelduseks olev kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus" – 2 lehel

5. PKP 3 – Hariduskulude jaotus 2007-2008 – 1 lehel

6. PKP 5 – Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused projekt – 16 lehel

7. PKP 6 – ELL 2008. a tegevuskava eelnõu – 3 lehel

8. PKP 7 – Siseministeeriumi memo 2008.a eelarveläbirääkimistest – 1 lehel; ELL

põhiseisukohtade kujundamine seoses 2009. a riigieelarve eelnõu ettevalmistamisega – 5 lehel

9. PKP 8 – ELL 2008. a eelarve eelnõu – 10 lehel

10. PKP 9 – ELL büroo teenistujate palgatingimused ja –määrad – 3 lehel

11. PKP 11.2 – Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni ettepanek Linnade Liidule – 1 lehel

12. PKP 11.3 – Memo KOV esindajate koolitusreisist Soome 26.-29.11.2007 – 1 lehel

13. Kogumikust "Linnad ja Vallad arvudes.2007." GEOMEDIA koostatud uuringu kokkuvõte

ja järeldused – 2 lehel