Sotsiaalteemaline tippkohtumine Portos, Portugalis 7. ja 8. mail

Tere,

Euroopa Liidu juhid kohtusid 7. ja 8. mail Portos, et leppida kokku konkreetsed eesmärgid ja ajakavad 2017. aastal Göteborgis välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamiseks. Nagu on kirjas Euroopa Komisjoni märtsis esitatud tegevuskavas, tähendab uus peamine eesmärk, et 2030. aastaks peaks vähemalt 78 % 20-64aastastest Euroopa Liidu elanikest olema tööga hõivatud, vähemalt 60 % kõigist täiskasvanutest peaks igal aastal koolitusel osalema ning vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu tuleks vähendada vähemalt 15 miljoni võrra.

Regioonide Komitee esimene asepresident Vasco Cordeiro ja komitee SEDECi komisjoni esimees Anne Karjalainen esindasid Regioonide Komiteed 7.–8. mail Portos toimunud Euroopa Liidu sotsiaalteemalisel tippkohtumisel. Hr Cordeiro ja pr Karjalainen osalesid reedel 7. mail Euroopa Liidu juhtide ja sidusrühmadega korraldatud tippkohtumise kõrgetasemelisel konverentsil. Nad tervitasid ELi riigipeade ja valitsusjuhtide võetud kohustust tugevdada kohustust teha tööd sotsiaalse Euroopa nimel, tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ning saavutada ELi uued peamised eesmärgid töökohtade, oskuste ja vaesusevähendamise valdkonnas. Konverentsi lõpus allkirjastati ühisdeklaratsioon(deklaratsioon eesti keeles siin ). Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi Portugali peaminister Antonio Costa esines eelmisel nädalal komitee 144. täiskogu istungjärgul, rõhutades linnade ja piirkondade rolli peamiste partneritena Euroopa õiglase, rohelise ja digitaalse taastumise õnnestumisel.

Vasco Alves Cordeiro ütles: „Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine saab õnnestuda ainult siis, kui kaasatud on kõik valitsustasandid alates Euroopa tasandist kuni kohaliku tasandini. Siiski valmistab pettumust asjaolu, et Euroopa Ülemkogu ei tunnustanud meie rolli tippkohtumise lõppdeklaratsioonis. Sotsiaalse Euroopa ülesehitamine saab toimuda ainult koos kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ja tänu neile, ning see murettekitav suundumus peab muutuma, pidades silmas ka Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi."

Regioonide Komitee SEDECi komisjoni esimees Anne Karjalainen (FI/PES), Kerava linnavolikogu liige ja komitee arvamuse „Euroopa sotsiaalõiguste samba kohalik ja piirkondlik mõõde" raportöör ütles tippkohtumisel: „Meil on hea meel, et ELi juhid on leppinud kokku ühistes eesmärkides, seades poliitika keskmesse tähtsustada inimeste heaolu ja võrdsust ning muuta sotsiaalküsimused Euroopa Liidus prioriteediks. Edu sõltub siiski kõigi valitsustasandite (alates Euroopa tasandist kuni kohaliku tasandini) pühendumusest ehitada üles tugev ja vastupidav sotsiaalne Euroopa, mis tagab, et üleminek rohelisele majandusele ja digitehnoloogiale on õiglane ning hõlbustab COVID-19 kriisist taastumist nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt." Arvamuses ütleb raportöör A.Karjalainen: „Rakenduskava tugevdab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jõupingutusi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika rakendamisel. Tuleb vaadata praegusest kriisist kaugemale ja teha sotsiaalseid investeeringuid, et tugevdada sotsiaalset mõõdet ka hästitoimiva siseturu kasuks."

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis