Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku protokoll (12.05.2021)

VABARIIGI VALITSUSE NING EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELINE

HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖ EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMA

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Videokoosolek                                                                                                          12.05.2021

Algus kell 14.00, lõpp kell 17.00

 

Juhatas: Piret Sapp

Protokollis: Käroli Kärdi

Osa võtsid:   Aimur Liiva (Rae Vallavalitsus, Eesti Linnade ja Valdade Liit), Andres Kampmann (Lääne-Nigula vald, ELVL), Andrus Jõgi (Rahandusministeerium), Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus, ELVL), Helle Kajaste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL), Hille Ilves (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Jaak Raie (Viljandi Linnavalitsus, ELVL), Janika Gedvil (Viljandi Linnavalitsus, ELVL), Katrin Olt (Tartu Linnavalitsus, ELVL), Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium), Larissa Degel (Narva Linnavalitsus, ELVL), Marika Saar (Elva Vallavalitsus, ELVL), Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeerium), Merike Trumm (Viru-Nigula Vallavalitsus, ELVL), Ott Kasuri (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus, ELVL), Riho Raave (Tartu Linnavalitsus, ELVL), Robert Lippin (Haridus- ja Teadusministeerium),Tiina Oraste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL), Toomas Johanson (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Triin Varek (Rakvere Linnavalitsus, ELVL), Anneli Rants (Sillamäe Linnavalitsus, ELVL), Piret Sapp (Haridus-ja Teadusministeerium).

Puudusid:    Andres Pajula (Tallinna Haridusamet, ELVL), Arno Peksar (Lääneranna Vallavalitsus, ELVL),

Külalised:   Indrek Kilk (Haridus- ja Teadusministeerium), Liina Põld (Haridus- ja Teadusministeerium), Salle Andersson (Haridus- ja Teadusministeerium), Tiina Peterson (Haridus- ja Teadusministeerium), Indrek Riisaar (Haridus- ja Teadusministeerium), Karl Kirt (Harno), Liina Lepp (Haridus- ja Teadusministeerium), Pärt-Eo Rannap (Haridus- ja Teadusministeerium), Riin Tamm (Haridus- ja Teadusministeerium), Tarmu Kurm (Haridus- ja Teadusministeerium), Triin Rass (Haridus- ja Teadusministeerium), Priit Lomp (Kastre Vallavalitsus, ELVL), Mart Uusjärv, Kaie Küngas (Rahandusministeerium), Jan Trei (ELVL), Anti Allas (Võru Linnavalitsus, ELVL), Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus, ELVL); Liis Epro (Eesti Linnade ja Valdade Liit).

 

PÄEVAKORD

 1. Õppekirjanduse kättesaadavus ja rahastamise. Seisukoha kujundamine Opiqu hinnapakkumise osas. Osapoolte seisukohad Robert Lippin (HTM) ja Riho Raave (ELVL)
 2. Alushariduse seaduse muudatused (võimalikud kokkulepped  tegevuskulude  arvelduses). Arutelu juhivad Liina Põld, Triin Rass (HTM)
 3. Lühiülevaade tasandus-ja toetusfondi määruse muudatusega 2021 antud lisarahast, RESist ja KOVi tulubaasist. Andrus Jõgi (RM)
 4. Huvihariduse- ja tegevuse toetus (sisulised tulemused, kriteeriumide analüüs, võimalikud lahendused, RES otsused) Ettekandjad: Karl Kirt (Harno), Andrus Jõgi (RM) ja Marika Saar (ELVL)
 5. Õpetajate töötasu kasv. Kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse koostöö koolivõrgu korrastamisel. Ülevaade ELVLi, HTMi ja Harno koostööst sh veebinaridest, juhendmaterjalidest, planeeritavatest veebinaridest ja regionaalsetest seminaridest. Hille Ilves (ELVL).Võimalikud  ettepanekud koolivõrgu korrastamiseks sh RES otsused. Mart Laidmets (HTM)
 6. Informatsioonid

- KOV haridusjuhtide koolitusprogrammid Hille Ilves (ELVL)

- COVID väljumisplaan Kristi-Vinter Nemvalts (HTM)

 

1. Õppekirjanduse kättesaadavus ja rahastamise. Seisukoha kujundamine Opiqu hinnapakkumise osas.

KUULATI: Robert Lippini ettekannet ja Riho Raave esitatud seisukohti.
Lisa 1: KOV töörühm 12.05.2021 (.pdf)

Riho Raave rõhutas, et Opiqu pakkujatele on ootus mõistliku hinna ja paindlike pakettide osas. Praegu pakutud hind (3.70 õppuri kohta koolidele ja 3.20 pidajatele, kui kasutus ostetakse vähemalt 50% oma koolide õppuritest) ei ole vastuvõetav. Eraüldhariduskoolidele on Opiq lubanud juba nö kokkuleppehinda 2.80. Läbirääkimised jätkuvad. Hinna osas läbirääkimisi saab pidada iga koolipidaja ja kool. Samas võivad igal osapoolel eraldi läbi rääkides tekkida senisega võrreldes täiendavad kulutused. Riigieelarveline iga-aastane toetus võiks ideaalis olla õppekirjandusele ca 77€ iga õppuri kohta.

 

OTSUSTATI:

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.
 2. Koostame koolipidajate ühise  pöördumise Opiqu loojate poole ettepanekutega, et hind oleks avalikule sektorile vastuvõetav ning paketid paindlikumas ja arvestaks tegelikke koolide vajaduse (nt PK, G eraldi, kooliastmeti, aineti eristatavad). Igal koolipidal jääb võimalus ka ise toote pakkujaga läbi rääkida, et kujuneks jõukohase hinnaga paindlik toode.

 

2. Alushariduse seaduse muudatused (võimalikud kokkulepped  tegevuskulude  arvelduses).

KUULATI: Liina Põld, Triin Rass esitlust
Lisa2: Arvlemisest_AH (.pdf)

OTSUSTATI:

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.
 2. Kohalikud omavalitsused on esindatud vastavas töörühmas ning täiendavaid ettepanekuid saab esitada aruteluks nende kaudu.

 

3. Lühiülevaade tasandus-ja toetusfondi määruse muudatusega 2021 antud lisarahast, RESist ja KOVi tulubaasist.

KUULATI: Andrus Jõgi ettekannet
Lisa3: KOV finants_hariduse töörühm (.pdf)

OTSUSTATI:

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.

 

4. Huvihariduse- ja tegevuse toetus (sisulised tulemused, kriteeriumide analüüs, võimalikud lahendused, RES otsused)

 1. KUULATI: Karl Kirti ettekannet vastavast analüüsist ja Mart Laidmetsa selgitusi RESi osas. Marika Saar avaldas ELVLi seisukohana, et ei nõustu sellega, et  toetust on kärbitud.

Lisa4: Huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetuse arvutusmudeli analüüs ja võimalikud lahendused (.pdf)
Lisa5: HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE RIIKLIKU TOETUSE ARVUTUSMUDELI ANALÜÜS JA VÕIMALIKUD LAHENDUSED (.pdf)

OTSUSTATI:

 1. Võtta informatsioon teadmiseks.
 2. Moodustatakse huvihariduse- ja huvitegevuse töörühm, kuhu kaasatud ELVLi, Harno, HTMi ja RMi esindajad. Töörühma liikmed pakuvad välja erinevad osapooled, Hille Ilves ja Riin Tamm vastutavad töörühma moodustamise eest. Tegevuskava lepitakse kokku hiljemalt juunis. Septembris tehakse vahekokkuvõtted.

 

5. Õpetajate töötasu kasv. Kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse koostöö koolivõrgu korrastamisel. Ülevaade ELVLi, HTMi ja Harno koostööst sh veebinaridest, juhendmaterjalidest, planeeritavatest veebinaridest ja regionaalsetest seminaridest. Võimalikud  ettepanekud koolivõrgu korrastamiseks sh RES otsused

KUULATI: Hille Ilvese ülevaadet ELVLi, HTMi ja HARNO koostööst, Indrek Riisaare,  Mart Laidmetsa ettekannet õpetajate palkadest ja koolivõrgu korrastamisest.

Lisa6: KOV töörühm 12.05.2021 (.pdf)

OTSUSTATI:

1.      Võtta informatsioon teadmiseks.

2.      Jätkatakse koolivõrgu korrastamise alatöörühmadega, et sügiseks 2021 töötada välja koolivõrgu tegevuskava. Põhifookus kahanevate piirkondade alatöörühma ettepanekutel, et töötada välja koolivõrgu korrastamise meetmed (olemasolevate ressursside optimaalsem kasutus, koolivõrgu korrastamise motivatsioonipakett). Arutelusse kaasatakse kohalike omavalitsuste esindajad, keda võimalikud muudatused võivad mõjutada. Tegevuskava koostamisest tehakse vahekokkuvõtted septembris.

1.      Moodustatakse alatöörühm haridustaristu nõuetekohase sundventilatsiooni teekaardi (sh nõuded, tähtajad, rahastus) väljatöötamiseks, kuhu kaasatakse eriala eksperdid. Indrek Riisaar ja Hille Ilves vastutavad töörühma moodustamise eest. Tegevuskava lepitakse kokku hiljemalt juunis. Septembris tehakse vahekokkuvõtted.

2.      ELVLi poolt saadetakse KOVidele teavitus, et mai lõpuks vajalik uuendada EHISes 100%  haridusasutuste ventilatsiooniandmetest  (12.05.2021 seisuga 50% andmetest olemas).

 

6.Informatsioonid

KUULATI: Kristi-Vinter Nemvaltsi informatsiooni COVID väljumisplaani tegevuste kohta (täiendav riigieelarveline toetus õpilaagritele kuus mln € ja õpilünkade tasandamise HTMi täiendav tugi koolidele kuus mln €).

 

OTSUSTATI:

1.      Võtta informatsioon teadmiseks.

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                             (allkirjastatud digitaalselt)

Piret Sapp                                                                       Käroli Kärdi

juhataja                                                                                protokollija