12.08.2021 - Euroopa Liidu kliimapaketi „Eesmärk 55“ edu sõltub kõigi linnade ja piirkondade kaasamisest

Euroopa Komisjoni paketiga „Eesmärk 55" soovitakse vähendada ELi süsinikdioksiidi heidet 2030. aastaks 55%.

Euroopa Regioonide Komitee kutsub üles tagama, et uute ja ajakohastatud õigusnormidega kindlustataks linnadele ja piirkondadele keskne roll ja otserahastamine, sest neil on kliimaneutraalsusele üleminekul õiguslik pädevus ja nad on kodanikele lähedal.

Euroopa Komisjoni 14. juulil  esitatud kliimapaketi eesmärk on vähendada tööstusest, hoonetest, transpordist ja maakasutusest tulenevaid heitkoguseid ning sellel on märkimisväärne mõju kõigile Euroopa piirkondadele, ettevõtetele ja kodanikele. Samuti viiakse ellu põhimõte „saastaja maksab". Põhitähelepanu on CO 2  hinnastamise uuendatud visioonil ning on oluline, et pakett aitaks kaasa territoriaalsele ühtekuuluvusele. Pakett peab vastama kõigi piirkondade vajadustele ning suurendama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasatust, nende osa tulude jaotuses ja juurdepääsu otserahastamisele keskkonnahoidlike investeeringute ja kliimaga seotud sotsiaalkulutuste jaoks. Omavalitsused vastutavad 90% kliimamuutustega kohanemise ja 70% kliimamuutuste leevendamise meetmete elluviimise eest.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Euroopa üleminek kliimaneutraalsusele on võimalik ainult siis, kui selle keskmes on inimeste vajadused, võetakse arvesse iga piirkonna eripära ning ühtegi inimest ega piirkonda ei jäeta kõrvale. Kõigepealt peame vähendama bürokraatiat, tagades Euroopa kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele otsese juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele. Peame andma linnadele, piirkondadele ja kõigile inimestele võimaluse kiirendada roheüleminekut. Seepärast olemegi Regioonide Komitee poolt käivitanud üleeuroopalise kampaania „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil", mida juhtiv töörühm koosneb kolmeteistkümnest kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajast. Töörühma esimees Sevilla linnapea Juan Espadas (ES/PES) ütles:  „Pakett „Eesmärk 55" on uue kliimarevolutsiooni lähtepunkt. See peab olema edasipüüdlik, kuid me teame, et kõigel on oma hind. Kliima muutumine puudutab kõiki inimesi ja piirkondi, kuid eriti suurt mõju avaldab see ühiskonna kõige haavatavamatele rühmadele. Elamumajanduse, liikuvuse, energia jm valdkondades tuleb meil eesmärgi 55 täitmiseks tagada võrdsed võimalused ja tugev sotsiaalne toetus, et ükski inimene ega paik kõrvale ei jääks."

Euroopa rohelise kokkuleppega on Euroopa Liit võtnud endale kohustuse saada aastaks 2050 maailma esimeseks süsinikuneutraalseks kontinendiks. Euroopa roheline kokkulepe hõlmab seadusandlikke ja poliitilisi meetmeid, samuti rahastamismehhanisme, mis hõlmavad järgmisi valdkondi: säästev energia; ringmajandus; puhas transport; loodus ja liigirikkus; toit ja põllumajandus; roheline majandus ja tööstus.

Uute ja ajakohastatud energia- ja kliimaalaste õigusaktidega seab EL eesmärgiks vähendada 2030. aastaks heitkoguseid 55% ja saavutada 2050. aastaks netonullheide. Pakett „Eesmärk 55" on ELi kliimameetmete ja majanduskasvu strateegia oluline tugisammas. See koosneb 13 seadusandlikust ettepanekust, milles käsitletakse roheülemineku eri aspekte ning mille nurgakiviks on taaselustatud heitkogustega kauplemise süsteem. ELi heitkogustega kauplemise direktiivi läbivaatamise eesmärk on tuua heitkogustega kauplemine ehitus- ja maanteetranspordisektorisse, kus kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on nii eksperditeadmised kui ka pädevus Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide ja sotsiaalselt õiglase ülemineku saavutamiseks.

Euroopa piirkondade ja linnadega tuleb arvestada kliimameetmete sotsiaalfondi ja õiglase ülemineku fondi raames, sest liigne tsentraliseerimine võib ohustada territoriaalset ühtekuuluvust ja sotsiaalselt õiglast roheüleminekut. Pakett „Eesmärk 55" käsitleb ka hoonete energiatõhusust, mille raames alustati 2021. aasta märtsis tõhustatud koostööd Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni vahel.

Pikemalt siin