12/02/08

19.08.19

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. veebruaril 2008 algusega kell 14.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8, III korrus).

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Tallinn, 12.02.2008

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid:

Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõšev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus).

Puudusid:

Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus)

Kutsutud:

Toomas Sepp (Tallinna Linnakantselei), Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Jaak Üprus (Kallaste Linnavolikogu), Mihkel Juhkami (Rakvere Vallavolikogu), Kaupo Rätsep (Harku Vallavalitsus) ning Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann ja Inga Köster ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eesti Haridustöötajate Liidu palgataotlused aastateks 2009-2011. Hille Ilves

2. Ühtse üleriigilise omavalitsusliidu diskussiooni algatamise ettepanek EMOLilt. Jüri Võigemast

3. Valitsusliidu programm kohalike omavalitsuste arengutest aastateks 2007-2011. Jüri Võigemast

4. Eelarveläbirääkimised 2008 aastal – Linnade Liidu ja Maaomavalitsuste Liidu põhiseisukohad eelarveläbirääkimisteks. Jüri Võigemast, Tiit Kirss:

5. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemisest. Tiit Kirss

6. Töölepingu seaduse eelnõu. Peep Kirsima

7. Muud küsimused:

7.1. Vabariigi Valitsuse määrus "2008. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" Tiit Kirss

7.2. Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord" Jüri Võigemast

7.3. Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine" tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord". Jüri Võigemast

7.4. Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisest. Irja Alakivi

7.5. Bussidotatsioonide jaotusest. Jüri Võigemast

7.6. Linnade ja Valdade päevad 2008 27.-28. veebruaril Tallinnas, Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses. Jüri Võigemast

 

Päevakorrapunkt 1

Eesti Haridustöötajate Liidu palgataotlused aastateks 2009-2011

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) ettepanekust pidada läbirääkimisi hariduskorralduslikes ja hariduse finantseerimise küsimustes (lisatud).

Samuti saadeti meile otsus EHL juhatuse 4.02.08 otsusest pedagoogide palga alammäärade kohta (lisatud).

Juhatuse koosolekul osalejad jagasid seisukohta, et põhimõtteliselt pedagoogide palgatõusu toetatakse kuid samas oodatakse riigipoolseid selgeid seisukohti, millise ajavahemiku jooksul ja kui palju pedagoogide palgatõusuks vahendeid planeeritakse ning kuidas tagatakse vajaliku raha jõudmine omavalitsusteni.

Selgusetu on ka kelle palgatõusust siiski räägitakse – eesmärgi määratlemisel kasutatakse sama-aegselt termineid "pedagoogide palga alammäärade tõus" ja "noorempedagoogi palga alammäära tõus".

Omavalitsuste jaoks on pedagoogide palgad otseselt tulubaasi küsimus ja kui tõusevad palgad koolide pedagoogidel, siis peame arvestama ka huvikoolide pedagoogide ja lasteaednike palkade tõstmisega.Tõstatama peaks ka erikoolide pearaha küsimuse.

OTSUSTATI: Toetada õpetajate alampalga nelja aasta jooksul riigi keskmise palga tasemele viimise põhimõtet.

Päevakorrapunkt 2

Ühtse üleriigilise omavalitsusliidu diskussiooni algatamise ettepanek EMOL- ilt

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni EMOL-ist saabunud kirjast (lisatud), milles tehakse ettepanek moodustada töörühm arutamaks üleriigiliste omavalitsusliitude ühinemist.

Jüri Võigemast tuletas koosolekul osalejatele meelde, et küsimus liitude ühinemisest oli päevakorras 15.02.2006. a toimunud Linnade Päeval. Välja toodi ühtse liidu eelised ja puudused (memo lisatud). Kõige keerulisemad küsimused, millele ei ole eelnevatel liitude vahelistel konsultatsioonidel lahendusi leitud, on liikmete esindatuse korraldamine ühtse liidu esindus- ning juhtorganites liikmete suure arvu ja väga suure elanike arvu erinevusega liikmete korral ning ELLis ja EMOLis kehtivate liikmemaksu arvestuse süsteemide aluste erinevus.

Linnade Päeval otsustati esitada ühtse üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu perspektiivi küsimus omavalitsustele arutamiseks ja ettepanekute esitamiseks. Linnade Liidu liikmetelt kirjalikke arvamusi/ettepanekuid laekunud ei ole. Küsimust on arutatud liidu juhatuse koosolekutel.

OTSUSTATI: Lähtuda 15.02.2006.a. Linnade Päeva otsusest ja tulla küsimuse juurde tagasi kui esitatakse konkreetsed ja sisulised ettepanekud.

Päevakorrapunkt 3

Valitsusliidu programm kohalike omavalitsuste arengutest aastateks 2007-2011

Jüri Võigemast andis ülevaate Valitsusliidu programmi kirjutatud punktidest, mis enam puudutavad kohalikke omavalitsusi (memo lisatud). Tulenevalt sellest, et valitsusliidu programmist on välja jäetud KOV tulubaasi tugevdamise teema, on see negatiivselt mõjutanud 2008. aasta tulubaasi läbirääkimiste protsessi ning keeruline on prognoosida kohalike omavalitsuste tulubaasi arengut ka järgnevateks aastateks. Arutamiseks ja mõtteaineks on, mida sellises situatsioonis on kõige otstarbekam teha.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Eelarveläbirääkimised 2008 aastal – Linnade Liidu ja Maaomavalitsuste Liidu põhiseisukohad eelarveläbirääkimisteks

Tiit Kirss tutvustas ELLi ja EMOLi seisukohti ja seni ilmnenud eriarvamusi 2009.a riigieelarve ning RES 2009-2012 ettepanekute osas. Seisukohad on laiali saadetud rahanduse töörühmale. Koostöökogu plaanib lõpliku versiooni kokku saada ja ministeeriumidele saata veebruari viimasel nädalal.
 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemisest

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni eelnõu menetlemise käigust. Eelnõu on saadetud

tutvumiseks rahanduse töörühmale, kuid mitte veel suurele e-õiguse ringile. Ka ei olnud eelnõuga kaasas arvutusi. Tallinn ja Tartu on oma esialgsed märkused juba esitanud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. ELL bürool informeerida juhatust eelnõu menetlemise edasisest käigust.

Päevakorrapunkt 6

Töölepingu seaduse eelnõu

Kuulati Peep Kirsima informatsiooni sellest, millise seisukoha esitas büroo uue Töölepingu seaduse eelnõu kooskõlastamisel. ELL liikmetelt eelnõu osas ettepanekuid ei laekunud. Büroo poolt Sotsiaalministeeriumile eelnõu osas saadetud kirjas (lisatud) on tehtud ettepanek

töölepingu seaduse ja avaliku teenistuse seaduse üheaegseks menetlemiseks. Eelnõu pinnal toimunud diskussioonis on ajakirjanduses ELL poolt esitatud seisukohta käsitletud pealiskaudselt.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7

Muud küsimused:

7.1. Vabariigi Valitsuse määrus "2008. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord".

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni Vabariigi Valitsuse 7. veebruari istungile esitatud ja vastu võetud määruse ""2008. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele

tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" kohta.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.2. Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord"

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni eelnõu menetlemisest (memo lisatud). Eelnõu menetlemisel on arvestatud ettepanekut, et Tallinn investeeringutoetuse saajana oleks eraldi välja toodud, mitte ainult üheskoos Tallinnat ümbritsevate omavalitsustega.

Meetme projektide rahastamiseks perioodiks 2007-2013 on kavandatud Euroopa Regionaalarengu Fondist 886 mln Eesti krooni. Toetuse saajatele on kohustuslik 15- protsendine omafinantseering.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.3. Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine" tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord"

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni eelnõu menetlemisest. Eelnõu tuli läbi e-õiguse kooskõlastusringile 22. jaanuaril. Esitasime omapoolsed märkused ja juhtisime tähelepanu sellele, et eelnõus on käsitlemata, kes, millise protseduuri ja korra alusel saab Kultuuriministeeriumile ettepanekuid esitada ning kuidas moodustub objektide eelistusnimekiri.

Meetme projektide rahastamiseks perioodiks 2007-2013 on kavandatud Euroopa Regionaalarengu Fondist 790 mln Eesti krooni. Toetuse saajatele on kohustuslik 15- protsendine omafinantseering.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.4. Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisest

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni sellest, et eelnõud on menetletud juba pikemat aega. Läbi e-õiguse tuli see kooskõlastusringile 2007. a maikuu lõpus. Eelnõu kohta esitati niipalju märkusi ja ettepanekuid, et kooskõlastusprotsess jäi venima. ELL ja EMOLi poolt esitatud ettepanekutega ei arvestatud.

Alles 2008. a jaanuari lõpus jõudis eelnõu valitsuskabinetti ja millise kuju see saab Riigikogus, ei oska täna öelda.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.5. Bussidotatsioonide jaotusest

Jüri Võigemast tutvustas bussidotatsioonide jaotuse korraldust 2008. aastal (memo lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.6. Linnade ja Valdade päevad 2008 27.-28. veebruaril Tallinnas, Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses

Kuulati Jüri Võigemast informatsiooni sellest, et ürituse ettevalmistamine on lõpusirgel. Programm on koos ja registreerimine alanud. Esinejate osas võib veel ette tulla viimase hetke muudatusi, millest antakse operatiivselt teada kodulehel www.linnadvallad.com üleval olevas programmis.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

 

Urmas Kruuse                                                                                               Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                                       Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Päevakorra- ja otsuste projekt – 2 lehel

3. PKP 1 – Eesti Haridustöötajate Liidu kiri 10.01.08 nr 2-1/3 – 1 lehel ja kiri 4.02.08 nr 2-1/7 – 3 lehel

4. PKP 2 – Eesti Maaomavalitsuste Liidu kiri 16.01.08 nr V-8/7; Memo küsimuse arutelust 15.02.2006.a toimunud Linnade Päeval – 6 lehel

5. PKP 3 – Väljavõtted valitsusliidu programmist aastateks 2007-2011 – 8 lehel

6. PKP 6 – ELL vastus Sotsiaalministeeriumile 28.01.08 nr 5-1/16 – 1 lehel

7. PKP 7.2 – Memo määruse "Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine" tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord" eelnõu kohta – 1 lehel

8. PKP 7.3 – Memo määruse "Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine" tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord" eelnõu kohta – 1 lehel

9. PKP 7.5 – Memo bussidotatsioonide jaotuse korraldusest 2008. aastal – 2 lehel; Majandus- ja Kommunikatsiooniministri käskkiri 09.01.08 nr 1 – 2 lehel