12/03/13

KUTSE

ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. märtsil 2013 algusega kell 11.00 Põltsamaal, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses (Põltsamaa, Veski tn 4)

Juhatuse koosolekule järgneb samas liidu volikogu koosolek algusega kell 13.00.

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga RES 2014-2017 ja 2014. aasta riigieelarve küsimustes:
1.1.Ettepanekud rahanduse valdkonnas

1.2.Ettepanekud hariduse valdkonnas

1.3.Ettepanekud sotsiaalvaldkonnas

1.4.Ettepanekud kultuurivaldkonnas

1.5.Ettepanekud teehoiu ja transpordi valdkonnas

1.6.Ettepanekud keskkonnahoiu valdkonnas

1.7.Ettepanekud IKT valdkonnas

1.8.Ettepanekud väliskoostöö ja regionaalhalduse valdkonnas

2. Ettepaneku esitamine volikogule eelarveläbirääkimiste planeeringute töörühma moodustamiseks. Jüri Võigemast

3. ELL poolse Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine ELL volikogule. Kaimo Käärmann-Liive

4. ELL ettepanekute ettevalmistamisest Riigikogu kultuurikomisjonile Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) II lugemiseks. (Tähtaeg 15.03.2013) Hille Ilves

5. Uue avaliku teenistuse seaduse rakendumine 01. aprillist 2013. Jüri Võigemast, Anne Läns

6. Ettepanek X Linnade ja Valdade Päevade korraldamiseks 2014 märtsis. Jüri Võigemast

7. Kutse Riigikogu majanduskomisjoni arutelule 14. märtsil 2013 monopolide vastase seaduse rakendamisest. Jüri Võigemast

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1.ELL ja EMOL osalemine Euroopa piirkondade ja linnade nädalal 7.–10. oktoobril 2013 Brüsselis. Ille Allsaar

9.2.Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise küsimus. Hille Ilves

9.3.Riigieelarve eraldised kohalike teede hooldeks kütuseaktsiisist 2004-2013. Tiit Kirss

Juhatuse ja volikogu koosolekute materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

PGS (340SE)

 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 3

Põltsamaal, 12.03.2013

Algus kell 11.15, lõpp kell 12.30

Koosoleku juhataja: Mihkel Juhkami

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Tarmo Loodus (Viljandi

Linnavolikogu), Agu Kabrits (Tõrva Linnavalitsus).

Puudusid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus), Jaanus Karilaid (Haapsalu

Linnavolikogu),

Kutsutud: Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus), Toomas Järveoja (Elva Linnavalitsus)

ELL büroost osalesid: Anne Läns, Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Kaimo Käärmann-Liive, Ille Allsaar, Hille

Ilves ja Inga Köster.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga RES 2014-2017 ja 2014. aasta

riigieelarve küsimustes:

1.1. Ettepanekud rahanduse valdkonnas

1.2. Ettepanekud hariduse valdkonnas

1.3. Ettepanekud sotsiaalvaldkonnas

1.4. Ettepanekud kultuuri- ja spordivaldkonnas

1.5. Ettepanekud teehoiu ja transpordi valdkonnas

1.6. Ettepanekud keskkonnahoiu valdkonnas

1.7. Ettepanekud IKT valdkonnas

1.8. Ettepanekud väliskoostöö ja regionaalhalduse valdkonnas

2. Ettepaneku esitamine volikogule eelarveläbirääkimiste planeeringute töörühma moodustamiseks. Jüri Võigemast

3. ELL poolse Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine ELL volikogule. Kaimo Käärmann-Liive

4. ELL ettepanekute ettevalmistamisest Riigikogu kultuurikomisjonile Põhikooli- ja

gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) II lugemiseks. (Tähtaeg 15.03.2013) Hille

Ilves

5. Uue avaliku teenistuse seaduse rakendumine 01. aprillist 2013. Jüri Võigemast, Anne Läns

6. Ettepanek X Linnade ja Valdade Päevade korraldamiseks 2014 märtsis. Jüri Võigemast

7. Kutse Riigikogu majanduskomisjoni arutelule 14. märtsil 2013 monopolide vastase seaduse

rakendamisest. Jüri Võigemast

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1. ELL ja EMOL osalemine Euroopa piirkondade ja linnade nädalal 7.–10. oktoobril 2013 Brüsselis.

Ille Allsaar

9.2. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise küsimus. Hille Ilves

9.3. Riigieelarve eraldised kohalike teede hooldeks kütuseaktsiisist 2004-2013. Tiit Kirss

 

Päevakorrapunkt 1

ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga RES 2014-2017 ja 2014. aasta

riigieelarve küsimustes

ELL ja EMOL esmased ettepanekud Valitsuskomisjonile edastasime kirjaga (lisatud) 19. veebruaril kui toimus esimene eelarveläbirääkimiste voor. Ettepanekute esitamisel lähtusid omavalitsusliidud Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärgist, milleks on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine, mis tagaks kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajaliku tulubaasi ning võimaldaks kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

 

  1. Ettepanekud rahanduse valdkonnas

 

Tiit Kirss andis ülevaate omavalitsuste poolsetest ettepanekutest rahanduse valdkonnas.

Peamine taotlus - kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine majanduslanguse eelse perioodi

tasemele, s.o. tulumaks alates 2014. aastast 12,13 % ning taastada tasandusfond.

Samuti on ettepanek ette valmistada ja viia läbi maa korraline hindamine, alustada kohalike maksude

süsteemi korrastamisega jne. Koostöökogu poolne ettepanekute loetelu lisatud.

Tarmo Loodus toetas nõudmist viia tulumaks 2014. aastal majanduslanguse eelse perioodi tasemele

ning tegi ettepaneku taotleda selle edasist suurendamist 5 % võrra aastas.

Juhatus nõustus ettepanekuga ning esitab selle volikogule.

Ettepaneku nr 10 osas, mis puudutab EL toetusvahendeid, teeb juhatus ettepaneku muuta sõnastust

järgmiselt: „ Euroopa Liidu toetusvahendite kasutuse kavandamise väljundiks peab olema siseriiklik

partnerluslepe, mille üheks osapooleks on üleriigilised omavalitsusliidud"

 

1.2. Ettepanekud hariduse valdkonnas

1.3. Ettepanekud sotsiaalvaldkonnas

1.4. Ettepanekud kultuuri- ja spordivaldkonnas

 

Hille Ilves tegi kokkuvõtte hariduse-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna ettepanekutest.

Hariduse töörühma 6. märtsi koosolekul sai tehtud täpsustusi ettepanekutele, mis juhatuse materjalide hulgas olevas tabelis veel ei kajastu. Kõige teravamad küsimused on: põhikooli ja gümnaasiumi lahutamise küsimus, koolivõrgu küsimus, haridustoetuse vahendite maht ja kasutamise tingimused (pedagoogide astmepalga kulude katte küsimused) ja haridustoetuse jaotuse mudeli küsimus.

 

Sotsiaalvaldkonnas on üheks teravaks teemaks toimetulekutoetuste administreerimine ja kulude katmine. Peame selgelt väljendama seisukohta, et see on riiklik funktsioon.

Lahendamist vajavad eeskostega seonduvad rahastamise küsimused, riik on jätnud eeskostega seonduvad kulud ja töökoormuse kov-ide kanda.

Probleem on puudega inimestega, kes on saanud 19. aastaseks. Riik enam toetust ei maksa ja

täisealistena pole vanematel neid erihoolekandeasutusse panna, sest seal on väga pikad järjekorrad.

Vähemalt üks vanematest ei saa seega ka tööl käia ja peab kodune olema. Kohalik omavalitsus

võimalusel tegeleb probleemiga, kuid see peaks olema riiklik teema.

 

Kultuuri- ja spordivaldkonnas taotleme, et rahaliste vahendite maht suureneks Rahvaraamatukogude

teavikute soetamise toetuseks ja raamatukogude infosüsteemi arendamiseks. Toetused ei ole suurenenud alates 2009. aastast. Samuti on vajalik suurendada vahendeid ujumise algõpetuseks ning taastada maakondlike tervisespordikeskustele suunatud programmi tegevus.

Taotleme vahendite eraldamist kohalike omavalitsuste halduses olevate, kuid sisuliselt üleriigilise

tähtsusega kultuuriobjektide (loomaaed, lauluväljak) arendamiseks.

 

1.5. Ettepanekud teehoiu ja transpordi valdkonnas

 

Tiit Kirss andis ülevaate ettepanekutest teehoiu ja transpordi valdkonnas. Aluseks on saabunud

ettepanekud ning eelmise aasta läbirääkimiste tulemused. Peamine ettepanek – suurendada

mootorkütuse aktsiisist teehoiuks kavandatud vahendite hulgast kohalikele teedele eraldatavaid

vahendeid.

Taotlus- 2014.a. 20 % teehoiu vahenditest, 2015- 25 % ; 2016 30 % ; 2017 -30 %.

Tarmo Loodus tegi ettepaneku võtta taotluses 2017.a mahuks 35 %. Juhatus otsustas esitada selle

ettepaneku volikogule.

 

1.6. Ettepanekud keskkonnahoiu valdkonnas

 

Põhiettepanek on riigimaade ja jätkuvalt riigi omandis olevate maade hooldamiseks - katta riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate riigimaade hooldamise ja haljastamise kulu 2011. aasta mahust vähemalt 20% suuremas mahus ja katta riigieelarvest reformimata riigimaade hooldamise ja haljastamise kulud.

 

1.7. Ettepanekud IKT valdkonnas

 

Omavalitsuste teenusvõimekuse parandamiseks on IKT valdkonna arendamine üks põhilistest

lisandväärtust tootvatest tegevustest. IKT süsteemide turvalisus on tähtis elanike privaatsuse

tagamiseks. Omavalitsuste rahalised vahendid ei võimalda iseseisvalt tagada infosüsteemide turvalisust.

 

1.8. Ettepanekud väliskoostöö ja regionaalhalduse valdkonnas

 

Rahvusvahelise koostöö toetuse vahendid vähenesid samuti seoses kärbetega. Kulud on aga kogu

Euroopas kasvanud. Taotleme selle toetuseliigi kasvatamist ja viimist 2009. aastal taotletud tasemele.

 

OTSUSTATI: Esitada ELL büroo poolt eelnevalt koondatud ja juhatuse poolt tehtud ettepanekud

eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga RES 2014-2017 ja 2014. aasta riigieelarve küsimustes

volikogule ettepanekuga võtta need läbirääkimistel Omavalitsusliitude Koostöökogus aluseks.

 

Päevakorrapunkt 2

Ettepaneku esitamine volikogule eelarveläbirääkimiste planeeringute töörühma moodustamiseks

 

Tallinn tegi ettepaneku moodustada täiendav läbirääkimiste planeeringute teemaline töörühm.

Ettepanekut on tutvustatud ka regionaalministrile. Töörühma temaatika võiks olla planeerimine läbivalt (detailplaneeringud, maakonnaplaneeringud, arengukavad jm). Küsimused oleks vajalik läbi arutada, et oleksime valmis kui rakenduvad EL meetmed. Temaatika on oluline kõigile omavalitsustele kuna palju on ka piiriülest koostööd.

 

OTSUSTATI: Teha volikogule ettepanek moodustada eelarveläbirääkimiste planeeringute töörühm.

 

Päevakorrapunkt 3

ELL poolse Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine ELL volikogule

ELL büroo teavitas liidu liikmeid, et on võimalik kandideerida vabanenud asendusliikme kohale.

Asendusliikme kohale esitasid (koos nõutud lisadokumentidega) oma kandidatuuri viis isikut, kellest

ühe sooviavaldus saabus ELL büroole ettenähtust hiljem.

Koosolekul osalejate vahel toimus arutelu sobiva kandidaadi esitamiseks, pidades silmas

regionaalministri poolt esitatud kriteeriume kandidaatide valiku osas. Mihkel Juhkami taandas ennast

küsimuse arutelult, kuna oli üks asendusliikme kandidaatidest.

 

OTSUSTATI: Teha ELL volikogule ettepanek esitada Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti

delegatsiooni asendusliikme kandidaadiks Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu esimees.

 

Päevakorrapunkt 4

ELL ettepanekute ettevalmistamisest Riigikogu kultuurikomisjonile Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) II lugemiseks

 

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni (memo lisatud). 29.01.13 toimus kultuurikomisjonis põhikooli- ja

gümnaasiumiseaduse muudatuste arutelu. ELL esindasid Jüri Võigemast, tegevdirektor ja Kalev Härk,

Valga linnapea.

Eelnõu oli Riigikogu täiskogus esimesel lugemisel 20. veebruaril. Samal päeval toimus

kultuurikomisjoni istung, kus määrati muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 15.03.2013.

Komisjon arutab järgneva menetluse käigus läbi kõik seni kirjade teel laekunud ettepanekud.

 

OTSUSTATI: Esitada ELL liikmete poolt esitatud märkused ja ettepanekud Riigikogule.

 

Päevakorrapunkt 5

Uue avaliku teenistuse seaduse (ATS) rakendumine 01. aprillist 2013

 

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni (memo lisatud). Seoses 1.aprillil 2013.a jõustuva uue avaliku

teenistuse seadusega muutub ELL büroo töötajate senine töösuhte regulatsioon ning töötamist

omavalitsusliidu büroos ei käsitleta enam avaliku teenistusena nagu seni.

Uue ATSi seletuskirjast: Kohalike omavalitsuste liitude bürood on välja jäetud, kuna tegemist on

eelkõige kohalike omavalitsusüksuste vabatahtlike ühendustega, mis tegutsevad mittetulundusühingu vormis. Samuti on liidu rahastamine erinev võrreldes teiste ametiasutuste rahastamisega. Liidu ülesannete täitmist rahastatakse liikmemaksudest, toetustest ja annetustest, liidu põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest.

Eeltoodust tulenevalt Eesti Linnade Liidu büroo ametikohad muutuvad uue ATSi regulatsiooni kohaselt töökohtadeks.

Protsess uue ATSi kohaselt:

• Ettepaneku esitamine (pakkumus) töötajatele töölepingu sõlmimiseks: (töölepingu sõlmimise

õigust omav isik teeb kirjaliku ettepaneku sõlmida soodustingimustel tööleping alates avaliku

teenistuse seaduse jõustumisest. Büroo töötajatele teeb ettepaneku tegevdirektor,

tegevdirektorile juhatus.)

• Töötaja nõusolekust/mittenõusolekust teavitamine töölepingu sõlmimiseks.

• Töölepingu sõlmimine alates 01.04.2013

 

OTSUSTATI:

5.1 Tulenevalt avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) jõustumisest alates 01.04.2013 ning lähtudes

ATS §109 lõikest 1 ja §114 lõikest 1 teha ELL tegevdirektorile pakkumus töölepingu sõlmimiseks Eesti

Linnade Liiduga.

5.2 ELL juhatuse esimehel sõlmida tegevdirektoriga tööleping Eesti Linnade Liiduga alates 01.04.2013.

5.3 ELL tegevdirektoril sõlmida ELL büroo töötajatega töölepingud Eesti Linnade Liiduga alates

01.04.2013 lähtudes ATS §114 lõikest 1.

 

Päevakorrapunkt 6

Ettepanek X Linnade ja Valdade Päevade korraldamiseks 2014 märtsis

 

Ettepanek on seekord korraldada Linnade ja Valdade Päevad märtsis 2014. Seoses 2013.a sügisel

toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega, moodustavad liidu liikmed uued volikogud ja nimetavad uued esindajad linnade liitu. See protsess võtab aega ja Linnade Päev ehk üldkoosolek on võimalik kokku kutsuda veebruaris 2014. Kahte suurt üritust ei ole mõistlik planeerida veebruari kuusse. Pealegi on tegemist kümnendate Linnade ja Valdade Päevadega ehk juubeliüritusega, mille planeerimine ja ettevalmistamine võtab oma aja.

 

OTSUSTATI: Teha volikogule ettepanek X Linnade ja Valdade Päevade korraldamiseks 2014.a

märtsis.

 

Päevakorrapunkt 7

Kutse Riigikogu majanduskomisjoni arutelule 14. märtsil 2013 monopolide vastase seaduse

rakendamisest

 

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni. Kutse arutelul osaleda esitati telefoni teel. Millise vaatenurga alt teemat arutatakse, ei oska arvata. Teada on, et arutelule on kutsustud ka Konkurentsiamet.

Tarmo Loodus märkis, et võimalusel osaleks keegi Viljandist, kuna seal on probleeme kaugküttega.

 

OTSUSTATI: ELL tegevdirektor osaleb 14. märtsil Riigikogu majanduskomisjoni arutelul monopolide

vastase seaduse rakendamisest.

 

Päevakorrapunkt 8

ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

 

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 9. aprillil Tallinnas.

 

Päevakorrapunkt 9

Muud küsimused ja informatsioonid

9.1 ELL ja EMOL osalemine Euroopa piirkondade ja linnade nädalal 7.–10. oktoobril 2013

Brüsselis

 

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni (memo lisatud). Üheteistkümnes Euroopa piirkondade ja linnade

nädal on kavas 7.–10. oktoobril 2013.a Brüsselis.

Selle aasta Avatud Päevadel jäädakse praeguse süsteemi juurde, mis hõlmab kaht kaaskorraldajat, s.t

Regioonide Komiteed ja Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraati.

Seekord on meie esindusel koos Inglismaa, Austria ja Leedu omavalitsusliitude Brüsseli esindustega

kavas korraldada seminar koos Euroopa Komisjoni regionaalarengu peadirektoraadiga esimese teema „toimetulek muutustega 2014-2020 aastal" raames.

Seminari eesmärk on kirjeldada kuidas kohalikud ja piirkondlikud huvirühmad on kaitsnud territoriaalse dimensiooni lisamist koostatavasse partnerluslepingusse ja OPdesse.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

9.2 Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise küsimus

 

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni (memo lisatud).

HTM pöördus 20.12.12 kirjaga liitude poole, et teeksime ettepanekud kuidas lahendada

tugispetsialistide rahastamine 2013.a.

ELL ja EMOL vastuskirjas HTMle 17.01.2013 tegime muuhulgas ettepaneku jaotada 2013. aastal

tugiteenuste kulude katteks olemasolevad rahalised vahendid omavalitsuste vahel:

1) tuginedes koolitöötajate miinimumkoosseisu määruses kooli õpilaste arvu alusel kavandatud

tugiteenuste paketi ametikohtade arvule koolis;

2) arvestades asjaoluga, et tugiteenuste paketi põhiline koormus jaotub põhikooli õpilastele, võiks

tugiteenuste ametikohtade arvu arvestuses lähtuda põhikooli õpilaste arvust koolis.

Ühtlasi tegime ettepaneku lisada kohalike omavalitsuste tugispetsialistide kulude katteks eraldatavad

vahendid menetluses oleva Vabariigi Valituse määruse „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku

omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" hariduskulude toetuse hulka.

HTM esindaja 06.03.13 vastas, et RM ja HTM poolt ei ole leitud juriidiliselt pädevat volitusnormi, st

tegemist on juriidilise küsimusega. Hetkel veel lahendust ei ole ja raha ootab.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

9.3. Riigieelarve eraldised kohalike teede hooldeks kütuseaktsiisist 2004-2013

 

Kuulati Tiit kirsi informatsiooni riigieelarve eraldistest kohalike teede hooldeks kütuseaktsiisist 2004-

2013 aastate lõikes (tabel lisatud).

Riik eraldab omavalitsustele 10% kütuseaktsiisist, omavalitsusi rahuldaks 30-35%.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Mihkel Juhkami                Inga Köster

Koosoleku juhataja         Protokollija