12/03/13 (Põltsamaa)

KUTSE

ELL VOLIKOGU koosolek

Eesti Linnade Liidu VOLIKOGU koosolek toimub teisipäeval 12. märtsil 2013 algusega kell 13.00 Põltsamaal, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses (Veski tn 4)

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga RES 2014-2017 ja 2014. aasta riigieelarve küsimustes.
1.1. Ettepanekud rahanduse valdkonnas
1.2. Ettepanekud hariduse valdkonnas
1.3. Ettepanekud sotsiaalvaldkonnas
1.4. Ettepanekud kultuurivaldkonnas
1.5. Ettepanekud teehoiu ja transpordi valdkonnas
1.6. Ettepanekud keskkonnahoiu valdkonnas
1.7. Ettepanekud IKT valdkonnas
1.8. Ettepanekud väliskoostöö ja regionaalhalduse valdkonnas

2. Ettepaneku esitamine regionaalministrile eelarveläbirääkimiste planeeringute töörühma moodustamiseks. Jüri Võigemast

3. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine ELL poolt. Kaimo Käärmann-Liive

4. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise praegusest etapist. Jüri Võigemast

5. ELL ettepanekute ettevalmistamisest Riigikogu kultuurikomisjonile Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) II lugemiseks. (Tähtaeg 15.03.2013) Hille Ilves

6. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise küsimus. Hille Ilves

7. ELL 2013. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusummade lõikes. Jüri Võigemast

8. X Linnade ja Valdade Päevade korraldamise otsustamine 2014. aasta märtsis. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar, veebruar 2013. Tiit Kirss
9.2. Riigieelarve eraldised kohalike teede hooldeks kütuseaktsiisist 2004-2013. Tiit Kirss
9.3. ESF programm "Õppenõustamissüsteemi arendamine" lõppemisest ja edasistest kavadest. Hille Ilves
9.4. Info: ilmunud on raamat „Eesti ajaloolistel linnaplaanidel" 1584-2011. Jüri Võigemast

Juhatuse ja volikogu koosolekute materjalid (.zip fail)
Taavi Aas
juhatuse esimees

NB! ELL volikogu koosolekule järgnevalt on Põltsamaa linnal kavandatud osalejatele E-Piima külastus.

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Põltsamaal, 12.03.2013

Algus kell 13.15, lõpp kell 16.45

Koosoleku juhataja: Mihkel Juhkami

Protokollija: Inga Köster

Koosolekul osalesid:

ELLi volikogu liikmed: kohal 17, puudus 52 esindajat või nende asendajat (registreerimislehed

lisatud)

ELLi büroost: Jüri Võigemast, Anne Läns, Tiit Kirss, Kaimo Käärmann-Liive, Ille Allsaar, Hille

Ilves ja Inga Köster.

Koosoleku juhataja andis sõna Põltsamaa Linnavolikogu esimehele Margi Ein`ale, kes tervitas

volikogu liikmeid ja andis lühiülevaate Põltsamaa elust ja probleemidest.

Sõna sai OÜ Juventus juhatuse esimees ja tegevjuht Heidi Paabort, kes andis ülevaate Põltsamaa

Noortekeskuse, mille ruumes ELL volikogu koosolek toimub, tööst. H. Paabort julgustas

omavalitsusi tegema tihedamat koostööd noortekeskustega. Läbi noorsootöö on võimalik leida

rahastamisvõimalusi Euroopa Liidu programmidest.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku päevakorda.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga RES 2014-2017 ja 2014. aasta

riigieelarve küsimustes.

1.1. Ettepanekud rahanduse valdkonnas

1.2. Ettepanekud hariduse valdkonnas

1.3. Ettepanekud sotsiaalvaldkonnas

1.4. Ettepanekud kultuurivaldkonnas

1.5. Ettepanekud teehoiu ja transpordi valdkonnas

1.6. Ettepanekud keskkonnahoiu valdkonnas

1.7. Ettepanekud IKT valdkonnas

1.8. Ettepanekud väliskoostöö ja regionaalhalduse valdkonnas

2. Ettepaneku esitamine regionaalministrile eelarveläbirääkimiste planeeringute töörühma

moodustamiseks. Jüri Võigemast

3. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine

ELL poolt. Kaimo Käärmann-Liive

4. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise praegusest

etapist. Jüri Võigemast

5. ELL ettepanekute ettevalmistamisest Riigikogu kultuurikomisjonile Põhikooli- ja

gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) II lugemiseks. (Tähtaeg 15.03.2013)

Hille Ilves

6. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise küsimus. Hille

Ilves

7. ELL 2013. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusummade lõikes. Jüri Võigemast

8. X Linnade ja Valdade Päevade korraldamise otsustamine 2014. aasta märtsis. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar, veebruar 2013. Tiit Kirss

9.2. Riigieelarve eraldised kohalike teede hooldeks kütuseaktsiisist 2004-2013. Tiit Kirss

9.3. ESF programm "Õppenõustamissüsteemi arendamine" lõppemisest ja edasistest kavadest.

 Hille Ilves

9.4. Info: ilmunud on raamat „Eesti ajaloolistel linnaplaanidel" 1584-2011. Jüri Võigemast

Päevakorrapunkt 1

ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga RES 2014-2017 ja 2014.

aasta riigieelarve küsimustes

Jüri Võigemast tegi ülevaate läbirääkimiste protsessist. Koosolekul osalejatele välja jagatud

materjalide hulgas on Koostöökogu ettepanekud RES 2014-2017 ja 2014. aasta riigieelarve

küsimustes. Sealt on puudu ettepanekud, mida juhatus oma tänasel koosolekul esitas.

Tiit Kirss tegi ülevaate saabunud ettepanekutest rahanduse valdkonnas ning ELL juhatuse

koosolekul esitatud täiendustest ja parandustest.

Juhatuse ettepanek oli viia tulumaks 2014. aastal majanduslanguse eelse perioodi tasemele ning

taotleda selle edasist suurendamist 5 % võrra aastas.

Volikogul esitati ettepanek kajastada maa erakorralise hindamise taotlus ka keskkonnahoiu alaste

küsimuste juures. Volikogu toetas ka juhatuse ettepanekuid Euroopa Liidu toetusvahendite

kasutuse kavandamise osas.

Haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna küsimustest andis ülevaate Hille Ilves. Töörühmades on

omavalitsuste ettepanekud läbi arutatud ja taotluste teksti täiendatud.

Kõige teravamad küsimused on: põhikooli ja gümnaasiumi lahutamise küsimus, koolivõrgu

küsimus, haridustoetuse vahendite maht ja kasutamise tingimused (pedagoogide astmepalga

kulude katte küsimused) ja haridustoetuse jaotuse mudeli küsimus.

Sotsiaalküsimuste töörühm koguneb 22. märtsil. Esialgsed ettepanekud on materjalides kirjas.

Volikogu nõustus juhatuse seisukohaga, et probleemiks on toimetulekutoetuste administreerimine

ja kulude katmine. Peame selgelt väljendama seisukohta, et see on riiklik funktsioon.

Tiit Kirss tegi ülevaate saabunud ettepanekutest teehoiu valdkonnas ning ELL juhatuse

koosolekul tehtud täiendustest ja parandustest .

Volikogu nõustus juhatuse ettepanekuga suurendada taotlust 2017.a. osas. Esitada taotlus

suurendada mootorkütuse aktsiisist teehoiuks kavandatud vahendite hulgast kohalikele teedele

eraldatavaid vahendeid järgmiselt: 2014.a. 20 % teehoiu vahenditest, 2015- 25 % ; 2016 30 % ;

2017 -35 %.

Tiit Kirss juhtis tähelepanu ettepanekutele, mis käsitlevad teeregistrite korrastamist ja teede

inventariseerimist, et võtta aluseks teehoiu vahendite jaotamisel pikkuse kõrval ka pindala ja

muud parameetrid. Selleks taotletakse riigieelarvelist toetust.

Volikogu koosoleku aruteludes jõuti järeldusele, et ei ole otstarbekas vahendeid kulutada

täiendavate andmete kogumisele. Jaotuse aluseks võtta teede pikkus arvestades erinevaid katteid.

Keskkonnatöörühma tööst tegi kokkuvõtte Irja Alakivi. Probleeme on palju. Aasta-aastalt on

keskkonnaministeerium maa korralist hindamist edasi lükanud, esitades mitteveenvaid

põhjendusi. Samas ütleb Maahindamise seadus, et kui on toimunud olulised muudatused, tuleb

viia läbi maa korraline hindamine.

OTSUSTATI: Võtta juhatuse ja volikogu esitatud ettepanekud koos tehtud paranduste ja

täiendustega aluseks Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekute vormistamisel.

 

Päevakorrapunkt 2

Ettepaneku esitamine regionaalministrile eelarveläbirääkimiste planeeringute töörühma

moodustamiseks

Juhatus arutas Tallinna ettepanekut moodustada täiendav läbirääkimiste planeeringute teemaline

töörühm. Töörühma temaatika võiks olla planeerimine läbivalt (detailplaneeringud,

maakonnaplaneeringud, arengukavad jm). Küsimused oleks vajalik läbi arutada, et oleksime

valmis kui rakenduvad EL meetmed. Temaatika on oluline kõigile omavalitsustele kuna palju on

ka piiriülest koostööd.

OTSUSTATI: Moodustada läbirääkimiste planeeringute töörühm. ELL liikmetel esitada

ettepanekud töörühma koosseisu osas. Teha samasisuline ettepanek EMOL-ile.

Päevakorrapunkt 3

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine

ELL poolt

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive selgitusi.

Pärast Andres Jaadla tagasiastumist delegatsiooni asendusliikme kohalt peab ELL volikogul nimetama

delegatsiooni uue asendusliikme kandidaadi, pidades silmas regionaalministri poolt ELL-le saadetud

09.10.2009 nr 12.1-3-1//7728 kirjas välja toodud aluskriteeriumite spektrit, et tagada delegatsiooni

tasakaal.

Kandidaatide esitamise võimalusest teavitati kõiki linnade liidu liikmeid.

Asendusliikme kohale esitasid (koos nõutud lisadokumentidega) oma kandidatuuri viis isikut, kellest ühe

sooviavaldus saabus ELL büroole ettenähtust hiljem.

Koosolekul osalejate vahel toimus arutelu sobiva kandidadi valimiseks. Mihkel Juhkami taandas ennast

küsimuse arutelult.

OTSUSTATI: (Poolt 17, vastu ja erapooletuid ei ole) Lähtudes regionaalministri kirjas välja toodud

tasakaalustatuse põhimõttest, esitatakse EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikme

kandidaadiks ja edastatakse regionaalministrile kinnitamiseks: Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu

esimees, IRL

Päevakorrapunkt 4

Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise

praegusest etapist

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni (slaidikava lisatud). Hetkel ei ole protsessist selget

ülevaadet, Eesti prioriteedid ei ole paigas. Ministeeriumid esitavad oma ettepanekud meetmete

osas Rahandusministeeriumile.

31. jaanuaril toimus ELL ja EMOLi kohtumine Siseministeeriumi esindajatega. Omavalitsuste

poolt väljapakutud meetmed on Siseministeerium Rahandusministeeriumile edastanud, aga täna ei

ole selge, millega arvestatakse. Positiivne on, et märksõnad on kirjas ja fikseeritud.

Veebruaris toimus kaks seminari EL 2014-2020 alaeesmärkide ja tulemuste määratlemise teemal.

Sõnastatud eesmärgid, nendele vastavad tulemuste kirjeldused ja indikaatorid on aluseks

strateegia kirjeldamisel partnerlusleppes ja rakenduskavas.

Seminaridel arutatud strateegiline raamistik aitab sisustada meetmeid, mis peavad panustama

alaeesmärkide saavutamisse.

Kuigi rakenduskavas ei tule kõiki meetmeid detailselt kirjeldada, peab rakenduskava sisaldama

juba väljundindikaatorite koondit, mis on hiljem aluseks ka finantskorrektsioonide tegemisel.

Seetõttu on rakenduskava esitamisel oluline teada, millised tegevusi ja millises mahus plaanitakse

ning millised on nende tegevuste olulisemad väljundid.

Edasine ajakava:

Märts-aprill 2013 – EL rahastuse tervikpaketi arutelud koos RES ja Eesti 2020 uuendamisega,

esialgne versioon partnerlusleppest ja rakenduskavadest

Juuni 2013 – partnerlusleppe ja rakenduskavade põhimõtteline heakskiit valitsuskabinetis

 II-III kvartal 2013 - hindamiste lõpparuannete valmimine, EL vahendite strateegiadokumentide

kinnitamine, esitamine Euroopa Komisjonile, ametlike läbirääkimiste algus

Mai-detsember 2013 – meetmete väljatöötamine jätkub

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5

ELL ettepanekute ettevalmistamisest Riigikogu kultuurikomisjonile Põhikooli- ja

gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) II lugemiseks.

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni (memo lisatud). 29.01.13 toimus kultuurikomisjonis

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste arutelu. ELL esindasid Jüri Võigemast,

tegevdirektor ja Kalev Härk, Valga linnapea.

Eelnõu oli Riigikogu täiskogus esimesel lugemisel 20. veebruaril. Samal päeval toimus

kultuurikomisjoni istung, kus määrati muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 15.03.2013.

Omavalitsused ei toeta põhikooli ja üldhariduskooli lahutamise põhimõtete sissetoomist

eelnõusse.

Samuti ei saa nõustuda, et eelnõus terminist „pedagoogid" loobumisega on välja jäänud

õpilaskodude kasvatajad, sotsiaalpedagoogid jt koolitöötajad. Samuti ei ole reguleeritud nende ja

õppealajuhataja töölevõtmist konkursi korras. Ei ole põhjendatud nende lahutamine õpetajatest ja

liigitamine tugispetsialistideks koos raamatupidajate jt. See annab eksliku signaali, justkui oleks

koolis kesksed ainetunnid ja mitte õpilaste sotsialiseerumise toetamine, kus nendel spetsialistidel

on õpetajate kõrval väga oluline roll.

Soovime, et arvestaks tugispetsialistide tööjõukulude katmise vajadusega ning

investeeringutoetuse jätkuva vajadusega.

Eelnõu peaks ka täpsustama, millised on kohaliku omavalitsuse ülesanded ja millised on riigi

poolt kohalikule omavalitsuse pandud riiklikud ülesanded.

OTSUSTATI: Esitada ELL liikmete poolt esitatud märkused ja ettepanekud Riigikogu

kultuurikomisjonile.

Päevakorrapunkt 6

Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise küsimus

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni (memo lisatud).

HTM pöördus 20.12.12 kirjaga liitude poole, et teeksime ettepanekud kuidas lahendada

tugispetsialistide rahastamine 2013.a.

ELL ja EMOL vastuskirjas HTMle 17.01.2013 tegime muuhulgas ettepaneku jaotada 2013. aastal

tugiteenuste kulude katteks olemasolevad rahalised vahendid omavalitsuste vahel:

1) tuginedes koolitöötajate miinimumkoosseisu määruses kooli õpilaste arvu alusel

kavandatud tugiteenuste paketi ametikohtade arvule koolis;

2) arvestades asjaoluga, et tugiteenuste paketi põhiline koormus jaotub põhikooli õpilastele,

võiks tugiteenuste ametikohtade arvu arvestuses lähtuda põhikooli õpilaste arvust koolis.

Ühtlasi tegime ettepaneku lisada kohalike omavalitsuste tugispetsialistide kulude katteks

eraldatavad vahendid menetluses oleva Vabariigi Valituse määruse „2013. aasta riigieelarve

seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise

ulatus, tingimused ja kord" hariduskulude toetuse hulka.

HTM esindaja 06.03.13 vastas, et RM ja HTM poolt ei ole leitud juriidiliselt pädevat

volitusnormi, st tegemist on juriidilise küsimusega. Hetkel veel lahendust ei ole ja raha ootab.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7

ELL 2013. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusummade lõikes

Kuulati Jüri Võigemasti ülevaadet ELL 2013.a eelarve kujunemisest. Eelarve on läbinud juhatuse

koosolekutel mitu lugemist ja juhatus esitab eelarve volikogule kinnitamiseks tulude ja kulude

kogusummade lõikes.

OTSUSTATI: Kinnitada ELL 2013.a. eelarve tulud kogusummas 535 953.80 eurot, kulud

kogusummas 503 742.10 eurot ja eelarve aasta lõpu jääk summas 32 211.70 eurot.

Päevakorrapunkt 8

X Linnade ja Valdade Päevade korraldamise otsustamine 2014. aasta märtsis

Tavapäraselt on Linnade ja Valdade Päevad (LVP) toimunud veebruaris. Juhatus teeb ettepaneku

korraldada seekord LVP märtsi kuus.

See jätab meile aega Linnade Päeva ehk üldkoosoleku ettevalmistamiseks veebruari kuus. Selleks

ajaks on uued kohalikud volikogud komplekteeritud ja on võimalik valida uued linnade liidu

juhtorganid.

OTSUSTATI: Korraldada X Linnade ja Valdade Päevad 2014. aasta märtsis.

Päevakorrapunkt 9

Muud küsimused ja informatsioonid

9.1 Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar, veebruar 2013

2013.a. kahe kuuga on laekunud kohalikele omavalitsustele tulumaksu 117 174 045 eurot.

Võrreldes 2012 aasta kahe kuuga on vähem laekumisi 13 omavalitsusüksusel ja seda 11,57 %

määra juures.

Kui võtta arvestuslikult tulumaksu määraks 11,4 %, siis on vähemlaekumisi võrreldes eelmise

aastaga veel 7 omavalitsusüksusel.

Rahandusministeeriumi tulumaksu laekumise prognoos 2013.a. - 725 200 000 eurot.

Sellest on 2 kuuga laekunud 16,2 %.

Maamaksu laekumise prognoos 55 000 000 eurot. Kahe kuuga on üle kantud 261634 eurot.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.2 Riigieelarve eraldised kohalike teede hooldeks kütuseaktsiisist 2004-2013

Kuulati Tiit kirsi informatsiooni riigieelarve eraldistest kohalike teede hooldeks kütuseaktsiisist

2004-2013 aastate lõikes (tabel lisatud).

Riik eraldab omavalitsustele 10% kütuseaktsiisist, omavalitsusi rahuldaks 30-35%.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.3 ESF programm "Õppenõustamissüsteemi arendamine" lõppemisest ja edasistest

kavadest

Euroopa Sotsiaalfond (European Social Fund, edaspidi ESF) toetab algatusi, mis edendavad

tööhõivet, panustavad inimeste kvalifikatsiooni edendamisse ja tõstavad töötajate

konkurentsivõimet.

Programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine"eesmärk on piirkondlike

õppenõustamiskeskuste loomise ja nõustamiskvaliteedi arendamise kaudu parandada

nõustamisteenuse kättesaadavust õpilaste koolist väljalangevuse ennetamiseks ja noorte edasise

toimetuleku ning konkurentsivõime suurendamiseks igapäevaelus ja tööturul.

Programmi kaasatud partnerid on valitud ja nimetatud koostöös omavalitsusüksuste maakondlike

liitude ja maavalitsuste haridusosakondadega. Partnerite ülesanne programmis on tegelda kõiki

õppeasutusi teenindava tugikeskuse ehk õppenõustamiskeskuse loomise ja väljaarendamisega.

Kahjuks on probleem õppenõustamiskeskuste (18 keskust, millest 11 töötavad koos

karjäärinõustamiskeskustega) tegevuse jätkumisega, sest tuleviku rahastamisküsimused on

ebaselged. Väidetavalt lõppevad rahalised vahendid märtsi lõpus. Oleme juhtinud sellele ka HTMi

ja Innove tähelepanu.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

9.4 Info: ilmunud on raamat „Eesti ajaloolistel linnaplaanidel" 1584-2011

Raamatus (lühitutvustus lisatud) on esitatud üle 280 linnaplaani, mis on varustatud selgitavate

tekstidega. Raamatu on koostanud Tõnu Raid. Kuna raamatu koostamisel oli abiks ka ELL büroo,

siis on ELL liikmetel võimalik raamatuid soetada soodushinnaga.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Mihkel Juhkami Inga Köster

Koosoleku juhataja Protokollija