12/04/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 12. aprillil kell 13.00 ELL büroos Tallinnas, Ahtri 8.

Juhatuse koosoleku päevakorra eelnõu:

1. Päevakorra eelnõu ja materjalide esitamine 26. aprillil 2005 Kohtla-Järvel toimuvale ELL volikogule.

1.1 ELL majandusaasta aruande projekt – Jaak Aab 
1.2 ELL tegevussuunad aastaks 2005 – Tiit Kirss 
1.3 Üleriigiliste omavalitsusliitude ühinemisest – Jaak Aab
1.4 Regioonide Komiteesse ja CLRAE-sse esindaja nimetamine – Kaimo Käärmann

2. URBACT-i juhtkomitee liikme nimetamine. – Toivo Riimaa

3. INTERREG IIIA seirekomiteesse esindajate nimetamine. – Kaimo Käärmann

4. Eelarveläbirääkimiste vaheprotokoll. – Jüri Võigemast 
5. Üldhariduse uus rahastamisskeem. – Jüri Võigemast
6. Muud küsimused.

– REC-ESTONIA taotlusest projekti kaasfinantseerimiseks – REC-Estonia esindaja 
– KOV kui tööandja esindamisest palgaläbirääkimistel – Ille Allsaar
– Eelarveläbirääkimiste töörühmade töös osalemisest – Jüri Võigemast
– Üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindajast – Toivo Riimaa 
– ERKASe tegevusest – Viktor Svjatõ¨ev

Käesolevale kutsele on lisatud ka üldhariduse uue rahastamisskeemi esialgsed alused. See on HTM-i ettepanek, mis on edasiste läbirääkimiste aluseks. Palun skeemi võtta esialgse töömaterjalina.

2004. tegevusaruanne (projekt)
ELL tegevussuunad 2005 (projekt)
Vaheprotokoll 2005
REC-Estonia transpordiseminari ettepanek
12/04/05 protokoll (kinnitatud)

Lugupidamisega

Jaak Aab
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor


EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 4


Tallinn  12.04.05
Algus kell 13.00, lõpp kell 15.45

Koosoleku juhataja:  Jaanus Tamkivi

Protokollija:Inga Köster

Juhatuse liikmetest

Osalesid: – Jaanus Tamkivi (Kuressaare Linnavalitsus), Väino Hallikmägi (Pärnu Linnavalitsus), Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), Jaan Moks (Saue Linnavolikogu)

Puudusid: - Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus), Arnold Kimber (Viljandi Linnavolikogu)

 

Kutsutud: Tõnis Palts (Tallinna Linnavalitsus), Toomas Sepp (Tallinna Linnavalitsus), Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus), Aavo Keerme (Jõhvi Linnavalitsus), Viktor Svjatõšev (Jõgeva Linnavalitsus), Viktor Klotško (Kallaste Linnavalitsus), Sven Illing (Tartu Linnavalitsus),  Jaak Aab, Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Peep Kirsima,  Aigi Sander, Kaidi Roots, Ille Allsaar ja Inga Köster ELL büroost.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Päevakorra eelnõu ja materjalide esitamine 26. aprillil 2005 Kohtla-Järvel toimuvale ELL volikogule

1.1  ELL majandusaasta aruande projekt – Jaak Aab

1.2  ELL tegevussuunad aastaks 2005 – Tiit Kirss

1.3  Üleriigiliste  omavalitsusliitude ühinemisest – Jaak Aab

1.4  Regioonide Komiteesse ja CLRAE-sse esindaja nimetamine –Jaak Aab

2. URBACT-i juhtkomitee liikme nimetamine. – Jaak Aab

3. INTERREG IIIA seirekomiteesse esindajate nimetamine. – Jaak Aab

4. Eelarveläbirääkimiste vaheprotokoll. – Jüri Võigemast

5. Üldhariduse uus rahastamisskeem. – Jüri Võigemast

6. Keskkonnastrateegia 2030 ja keskkonnategevuskava 2007-2013 koostamisest ja juhtgrupi liikme nimetamine. – Jaak Aab

7. Muud küsimused.

7.1 REC-ESTONIA taotlusest projekti kaasfinantseerimiseks – REC-Estonia esindaja

7.2 KOV kui tööandja esindamisest palgaläbirääkimistel – Ille Allsaar

7.3 Eelarveläbirääkimiste töörühmade töös osalemisest – Jüri Võigemast

7.4 Üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindajast – Jaak Aab

7.5 Tallinnas 21.-22.04 toimuvast EuroCities allorganisatsiooni TeleCities konverentsist – Toomas Sepp

7.6 Muudatustest büroo töökorralduses – Jaanus Tamkivi

7.7 Informatsioon Kaitseministeeriumi kirjast Jõgeva linnale -  materiaalsete ressursside arvestamisest – Viktor Svjatõšev

Päevakorrapunkt 1

Päevakorra eelnõu ja materjalide esitamine 26. aprillil 2005 Kohtla-Järvel toimuvale ELL volikogule

Kuulati ära Jaak Aabi ülevaade ELL 2004. aasta eelarve täitmisest (lisatud) ja volikogule esitatavate materjalidest. 

Juhatuse koosolekul osalejad esitasid ettepanekuid ja tegid täiendusi ELL tegevussuundade osas (Tallinn lubas oma täiendusettepanekud saata kirjalikult).

12.04.2005 toimus ELL revisjonikomisjoni koosolek. Revisjoni tulemuste kohta valminud aruande vaatab juhatus üle volikogu eel toimuval juhatuse koosolekul. Käimas on ka raamatupidamise auditeerimine, mille tulemused vaatab juhatus üle samuti volikogu eel toimuval juhatuse koosolekul.  

OTSUSTATI:

1.1 Kutsuda kokku ELL volikogu 26. aprillil kell 13.00, toimumiskohaks Kohtla-Järve.

1.2 Esitada ELL volikogule järgmine päevakorra eelnõu: 

1) Eesti Linnade Liidu 2004. a majandusaasta aruande kinnitamine.
2) Eesti Linnade Liidu seisukohad eelarveläbirääkimisteks 2006. aasta
     riigieelarve ja 2006-2009 riigieelarve strateegia kohta.
3) Eesti Linnade Liidu tegevussuunad aastaks 2005.
4) Üleriigiliste omavalitsusliitude võimalikust ühinemisest.
5) Muud küsimused.

1.3  Esitada ELL volikogule kinnitamiseks ELL 2004. majandusaasta aruanne.
1.4  Esitada ELL volikogule kinnitamiseks  ELL tegevussuundade eelnõu  aastaks 

       2005.  

 1. Esitada ELL volikogule läbivaatamiseks seisukohad ja ettepanekud  ELL ja 

       EMOL ühinemise tingimuste ja võimaluste kohta.

Päevakorrapunkt 2

URBACT-i juhtkomitee liikme nimetamine

Kuulati  Jaak Aabi informatsiooni Euroopa Ühenduse  algatuse URBAN programmist URBACT, mille üldine eesmärk on riikidevaheline kogemuste vahetus erinevate osapoolte, eeskätt linnade vahel. Programmi tegevused peavad aitama kaasa meetmete tõhususele ja vastavusele majandus- ja sotsiaalprobleemide lahendamisel Euroopa väike-, keskmise suurusega ja ka suurlinnades, samuti panustama Euroopa Ühenduse linnapoliitika kujundamisse.

URBACTi  tegevuses on osalenud Tallinna linn, kuid kuna täna puudub veel kindel seisukoht, kas Tallinn soovib jätkata, siis

OTSUSTATI:

Nimetada URBACT-i juhtkomitee liikmeks 2005. aasta lõpuni ELL tegevdirektor Toivo Riimaa.

 

Päevakorrapunkt 3

INTERREG IIIA seirekomiteesse esindajate nimetamine

Lõuna-Soome ja Eesti Interreg IIIA programmi seirekomitee põhiliikmeks oli Linnade Liidu poolt Kaire Mets, kes aga ei tööta enam Põlva Linnavalitsuses. Siseministeerium palub meie esindajaid seirekomitee põhi- ja asendusliikme kohale. Büroo saatis liikmetele välja küsimuse, kes sooviks seirekomitee töös osaleda. Kandidaat võiks olla arendusküsimustega tegelev spetsialist, kes on läbi viinud projekte Soomega ning valdab inglise keelt (komisjoni töökeel).
Seirekomitee vastutab programmi elluviimise eest, kinnitab programmitäiendi, programmi seire käigus kasutatavad füüsilised ja majanduslikud indikaatorid ning finantseeritavate meetmete valikupõhimõtted. Seirekomitee koosolekud toimuvad 1-2 korda aastas kas Eestis või Soomes, järgmine seirekomitee koosolek toimub 16. juunil 2005 a. Helsingis.

 

Büroosse laekusid sooviavaldused Tartust ja Valgast.

 

OTSUSTATI:

Nimetada INTERREG IIIA  seirekomiteesse põhiliikmeks Meelis Linnamägi, Valga Linnavalitsuse välisprojektide juht ja asendusliikmeks Siim Läänelaid, Tartu Linnavalitsuse europrojektide koordinaator. 

 

Päevakorrapunkt 4
Eelarveläbirääkimiste vaheprotokoll

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni eelarveläbirääkimiste vaheprotokollist, mis allkirjastati 15. märtsil. Kui palju vaheprotokollis käsitletust realiseerub, on uue  koalitsioonilepingu valguses veel raske prognoosida. Lõpp-protokolli tähtajaks on  seni kokku lepitud 12.05.05, kuid ilmselt tuleb selleks ajaks II vaheprotokoll. Lõpp-protokolli allkirjastamiseni jõutakse ehk septembri keskel. Vaheprotokollis esitatud põhiseisukohti tuleks ka omavalitsuste poolel veel täpsustada.

Koostöökogu ettepanek tulubaasi osas on vaheprotokollis sõnastatud järgmiselt:

 

3. Tuua riigi eelarvestrateegias välja kohalike omavalitsuste tulubaasi iseloomustavad näitajad:

 1. Riiklikest maksudest (üksikisiku tulumaks, maamaks, tasu loodusvarade kasutamise eest) kohalike omavalitsuste eelarvetele laekuvate maksude mahud ning kohalike omavalitsuste eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu protsent.
 2. Kohalike omavalitsuste eelarvetulude tasandamiseks tasandusfondi valemi alusel (riigieelarve seaduse §5 lg 1) eraldatavate vahendite maht.
 1. Tuua riigi eelarvestrateegias välja  kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslikku olukorda ja arengut iseloomustavad indikaatorid, sealhulgas kohalike omavalitsuste tulubaasi (tulumaks ja tasandusfond) osakaal SKP-s (%), kohalike omavalitsuste eelarvete tulude osakaal SKP-s (%). 
 2. Juhul kui funktsioonide jaotus riigi ja kohalike omavalitsuste vahel ei muutu, järgida põhimõtet, et kohalike omavalitsuste tulumaksu ja tasandusfondi (riigieelarve seaduse §5 lg 1) vahendite osakaal SKP suhtes kasvaks stabiilselt: osakaal 2006. aastal 4,70%; 2007. aastal 4,75%; 2008. aastal 4,80%; 2009. aastal 4,85%.

 

Tulumaksu osas esitas Tallinn alljärgneva ettepaneku:

1. Kohalikule omavalitsusele laekuva üksikisiku tulumaksumäära suurendamine on vajalik ka ilma täiendavate funktsioonide lisandumiseta omavalitsustele. Seetõttu tuleks edasistel läbirääkimistel põhieesmärgina lähtuda koostöökogu senisest seisukohast - kavandada riigi eelarvestrateegias 2006. aastal omavalitsuste eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa kasvuks mitte vähem kui 0,4 protsendipunkti. Meie finantsspetsialistide   arvutused näitavad, et Tallinna jaoks oleks see tulumaksureformi eelse seisu taastamine, sest  2003.aastal Tallinnale kantud tulumaksu osatähtsus brutotulult oli 12,1 %.

2003. aasta andmete põhjal (Maksuameti andmed 26.10.2004 seisuga)

Tallinna elanike brutotulu                                         15 786,4

Tallinnale kantud tulumaks                                         1 911,1

Tulumaksu osatähtsus brutotulult                               12,1 %

Juhatuse koosolekul osalejad tegid ettepaneku fikseerida seisukohad, millega Koostöökogus edasi minna.

OTSUSTATI:

Võtta informatsioon läbirääkimiste käigust teadmiseks. Arvestada ettepanekutega järgmises vaheprotokollis.

 

Päevakorrapunkt 5 
Üldhariduse uus rahastamisskeem
.

J. Võigemast tutvustas Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt  esitatud uut pearaha süsteemi eelnõu. Sisse on toodud uued parameetrid. Läbirääkimiste hariduse töörühma ja ELL büroo esialgsete analüüside põhjal tundub uus süsteem printsiibina hea, lahtised on küsimused detailides. Büroo ootab liikmetelt ettepanekuid esitatud eelnõu kohta, arvutuste põhjal ilmnevaid võimalikke ohte, et aidata kujundada ühist seisukohta. Hetkel pole teada, mida ministeerium plaanib praegu uue rahastamismudeli eelnõuga edasi teha. Olemasolev süsteem on aegunud, uuega tuleks edasi tööd teha.

Juhatuse koosolekul osalejad olid seda meelt, et investeeringukomponent peab olema pearahasse sisse kirjutatud, kuna kohapealsed protsessid (kokkulepped pankadega jm) on sellelt teadmiselt käivitatud.

OTSUSTATI:

Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6

Keskkonnastrateegia 2030 ja keskkonnategevuskava 2007-2013 koostamisest ja juhtgrupi liikme nimetamine

KS koostamine kavandatakse avatud osalusprotsessina. Koostamise käigus on võimalik avaldada arvamust tekkimisprotsessi kohta, osaleda foorumitel, töörühmades, nõustajatena või kommenteerida KKM kodulehel esitatavaid (vahe)tulemusi ja eelnõusid.

Ministeerium käsitleb keskkonnastrateegiat ühena kolmest peamisest riigi arengut suunavast baaspoliitikast/strateegilisest dokumendist: keskkonnapoliitika (strateegia), sotsiaalpoliitika ja majanduspoliitika.

Juhtkomisjoni koosseisu, ülesanded ja töökorra kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. Juhtkomisjon teeb strateegia koostamisel koostööd nõustajate ja teiste töörühmadega ning KS koordinaatoriga. Igal töörühmal on juht, kes korraldab selle tegevust ning vastutab tulemuste lähteülesandele vastava ja tähtaegse saavutamise eest. Töörühmade koosseis, detailsemad ülesanded, töökord ja tähtajad kinnitatakse keskkonnaministri käskkirjaga. Igas töörühmas on 7-15 asjatundjat. Töörühmade juhid ei ole praeguseks avalikkusele teada.

Keskkonnastrateegia eelnõu kavandatakse esitada Vabariigi Valitsusele 2006. a detsembris.

Eesti Linnade Liit peab vajalikuks esindaja nimetamist juhtkomisjoni.

OTSUSTATI:

Nimetada juhtkomisjoni ELL asedirektor Jüri Võigemast ja informeerida sellest koheselt Keskkonnaministeeriumi.

Päevakorrapunkt 7

Muud küsimused

7.1  REC ESTONIA taotlusest projekti kaasfinantseerimiseks

Rec Estonia soovib korraldada projektiseminari "Transpordi integreeritud planeerimine kohalikele omavalitsustele". Linnade Liidult soovitakse sissejuhatavat ettekannet ning osalust korralduskulude katmiseks 5000.- krooni.

Valminud on seminari esialgne kava. Otstarbekas on seminar läbi viia septembri alguses.

Koosolekul osalejad pidasid vajalikuks, et meie esindaja osaleb seminari ettevalmistaval koosolekul, kus tulevad arutusele võimalikud seminari teemad.

OTSUSTATI: ELL büroo esindajal osaleda seminari ettevalmistaval koosolekul. Rahalise toetamise küsimuse juurde tullakse vajadusel täiendavalt.

 

 1. KOV kui tööandja esindamisest palgaläbirääkimistel

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni ametiühingute korduvast pöördumisest Linnade Liidu poole, et osaleksime partnerina palgaläbirääkimistel.

Siseministeeriumi juurde on loodud töörühm kohalike omavalitsuste üksuste liitude kui tööandjate volitatud esindajate staatuse õigusliku problemaatika läbitöötamiseks ja vastavate seadusandlike muudatuste ettevalmistamiseks.

Töörühmas ei ole veel jõutud üksmeelele võimaliku õigusliku regulatsiooni suhtes. Samuti on lahendamata KOV-te tulubaasi küsimused, aga tööandja staatuse realiseerimine tähendab KOV-le märkimisväärseid rahalisi kulutusi.

OTSUSTATI: Osaleda palgaläbirääkimistel vaatlejana.

 1. Eelarveläbirääkimiste töörühmade töös osalemisest

Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid Tartu ja Tallinna soovist olla enam  kaasatud läbirääkimiste töörühmade töösse. Kuna töörühmade koosseisud on kinnitatud ja nii ELL kui EMOLi poolt on igasse töörühma nimetatud viis liiget,

siis

OTSUSTATI: Tallinna ja Tartu täiendavad esindajad saavad töörühmade töös osaleda  hääleõiguseta.

 1. Üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindajast

Koostöös EMOLiga kuulutatakse välja konkurss kandidaadi leidmiseks. Valiku teevad  ELL ja EMOLi juhatus mai lõpus. Tööleasumise aeg Brüsselis on 15.august.

Töökoht koos Tallinna linna esindajaga saab asuma Lääne-Rootsi esinduses.

Kumbki liit finantseerib 2005. aastal kulutusi esindajale 250 000.- krooni ulatuses (eurointegratsiooni  vahenditest).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.


7.5  Tallinnas 21.-22.04 toimuvast EuroCities allorganisatsiooni TeleCities konverentsist

Kuulati Toomas Seppa informatsiooni Tallinnas toimuvast konverentsist, kuhu on oodatud ka Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste esindajaid.

EuroCities on organisatsioon, mis ühendab linnu, mille elanike arv on 200 000 või enam. Organisatsiooni eesmärgiks on linnade probleemide teadvustamine Euroopa Liidu institutsioonides. Tallinn on EuroCities liige 1998 aastast.

TeleCities on EuroCitiesi allorganisatsioon, mille tegevus seisneb eelkõige infotehnoloogilise valdkonna lobby tegemises EL institutsioonides. Tallinn on TeleCitiesi täisliige aastast 2003.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

 1. ELL büroo Ahtri tänava hoone fassaadi remondist

Kuulati Peep Kirsima informatsiooni majaomanikult saabunud ettepanekust. Ahtri tn 8 ja 12 fassaadi täieliku uuendamise käigus eemaldatakse täna seinal olev Linnade Liidu praegune reklaamkast. Soovi korral on võimalik ELL  nimi ja logo välisfassaadile veidi teise kohta paigutada, kasutades juba teistsugust kujundust.

Võimalikuks hinnaks (logo ja nimi valgustatud tähtedega) pakuti 35 000.- krooni.

OTSUSTATI. Bürool küsida väiksemat hinnapakkumist ja teemat arutada järgmisel juhatuse koosolekul uuesti.

 

 1. Büroo töökorraldusest

Jaanus Tamkivi tänas Jaak Aab'i  büroo tegevdirektorina tehtud töö eest ja õnnitles teda  sotsiaalministriks nimetamise puhul.

OTSUSTATI:

 1. Nimetada ELL tegevdirektori kohusetäitjaks Jüri Võigemast. 
 2. Juhatuse mai kuu koosolekul võtta päevakorda küsimus vaba ametikoha täitmisest liidu büroos.

 

7.7. Informatsioon Kaitseministeeriumi kirjast Jõgeva linnale - materiaalsete ressursside arvestamisest

Tutvuti  Kaitseministeeriumi Kirde Riigikaitse Osakonna poolt Jõgeva Linnavalitsusele saadetud kirjaga, milles palutakse informatsiooni linna haldusterritooriumil asuvate võimalike sundkoormistena käsiteldavate materiaalsete ressursside kohta. Andmeid soovitakse tegevusalade lõikes objektide kaupa koos iseloomustavate peamiste näitajatega: võimalikud formeerimiskohad, raviasutused, apteegid ja muud ravimihanke kohad, ehitusmaterjale tootvad ja vahendavad ettevõtted, ehitusettevõtted, puidu- metalli- ja remonditöökojad, vedelkütuse transiidi ja müügiga tegelevad firmad, kütusetanklad, toitlustusasutused ja kaubandusvõrk, hulgikaubandus, jäätmekäitlusettevõtted.

 

Peep Kirsima on seisukohal, et Riigikaitselise sundkoormiste seaduse §10 lg1 punkti 5 on tõlgendatud laiendavalt. Kohalikel oma­valitsustel puudub võimalus soovitud informatsiooni kogumiseks ja esitamiseks.

Seaduse mõtteks on, et punktis 5 loetletud isikud esitavad Kaitseministeeriumi nõudel igaüks andmed oma valduses olevate objektide kohta, sealhulgas näiteks linn ja vald temale ja tema hallatavatele asutustele kuuluvate objektide kohta ning muud isikud (näit. äriühingud) oma ettevõtete kohta.

Nõudmaks andmeid teistelt juriidilistelt isikutelt peaks linnal ja vallal olema selleks seaduslik alus. Seaduse §13 sellist pädevust ette ei näe. Seaduse §10 on andnud selle pädevuse Kaitseministeeriumile.

 

OTSUSTATI: Bürool pöörduda vastavasisulise kirjaga Kirde Riigikaitse Osakonna poole, tehes ettepaneku võtta andmeid riiklikest registritest.

 

Jaanus Tamkivi

Koosoleku juhataja

Inga Köster

Protokollija