12/05/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. mail 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kiili vallavolikogu avaldus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumise kohta. Urmas Kruuse

2.Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

2.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 30. aprill 2009.

2.2. Rahandusministri käskkirja 28.aprill 2009 "Riigieelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine" mõju kohalike omavalitsuste eraldistele.

2.3. ELL poolt esitatud ettepanekud 2009. aasta tulubaasi ja eraldiste küsimustes.

2.4. Rahandusministeeriumi kava riigi 2009. aasta II lisaeelarve koostamiseks.

3. Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ja 2010 aasta riigieelarve küsimustes:

3.1. Läbirääkimiste lähtealused. Tiit Kirss

3.2. Ettepanekud riigieelarvestrateegia perioodiks 2010 – 2013 Jüri Võigemast

3.3. Ettepanekud 2010. aasta riigieelarve osas:

3.3.1 Ettepanekud omavalitsuste tulubaasi osas. Tiit Kirss

3.3.2 Ettepanekud haridusvaldkonnas. Hille Ilves

3.3.3 Ettepanekud sotsiaal-, töö ja tervishoiuvaldkonnas. Hille Ilves

3.3.4 Ettepanekud kultuurivaldkonnas. Hille Ilves

3.3.5 Ettepanekud teehoiu ja ühistranspordi valdkonnas. Tiit Kirss

3.3.6 Ettepanekud IKT valdkonnas. Kaimo Käärmann-Liive

3.3.7 Ettepanekud maakasutuse ja keskkonna valdkonnas. Tiit Kirss, Irja Alakivi

3.3.8 Euroopa Liidu struktuurivahendid. Jüri Võigemast

3.3.9 Muud olulised keskkonnavaldkonna küsimused. Irja Alakivi

3.3.10 Ettepanekud muudes küsimustes. Tiit Kirss

4. ELL 2008. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

5. Koolide ja lasteasutuste 21. sajandi infotehnoloogia infrastruktuuri kontseptsiooni välja töötamise ja arendamise ettepanek. Väino Olev, Jüri Võigemast

6. EL Regioonide Komitee konsulteerimine Euroopa linnade ja piirkondadega teemal "Uus säästva majanduskasvu strateegia" (Lissaboni strateegia pärast 2010). Tähtaeg 15. mai 2009. Terje Lillo

7. Muud küsimused:

7.1. Kohtumine riigikontrolöri ja Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna esindajatega 13.05.2009. Jüri Võigemast, Peep Kirsima

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 5

Tallinn, 12.05.2009

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.00

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus).

Puudusid: Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus

Kutsustud: Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna Linnavalitsus), Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Meelis Mälberg (Otepää Vallavalitsus), Vambo Kaal (Kiili Vallavalitsus), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus), Kaupo Rätsepp (Harku Vallavalitsus), Allar Aron (Kunda Linnavalitsus) ning ELL büroost Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Ille Allsaar, Aigi Sander, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive, Terje Lillo ja Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Kiili vallavolikogu avaldus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumise kohta. Urmas Kruuse

2. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

2.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 30. aprill 2009.

2.2. Rahandusministri käskkirja 28.aprill 2009 "Riigieelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine" mõju kohalike omavalitsuste eraldistele.

2.3. ELL poolt esitatud ettepanekud 2009. aasta tulubaasi ja eraldiste küsimustes.

2.4. Rahandusministeeriumi kava riigi 2009. aasta II lisaeelarve koostamiseks.

3. Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ja 2010 aasta riigieelarve küsimustes:

3.1. Läbirääkimiste lähtealused. Tiit Kirss

3.2. Ettepanekud riigieelarvestrateegia perioodiks 2010 – 2013 Jüri Võigemast

3.3. Ettepanekud 2010. aasta riigieelarve osas:

3.3.1 Ettepanekud omavalitsuste tulubaasi osas. Tiit Kirss

3.3.2 Ettepanekud haridusvaldkonnas. Hille Ilves

3.3.3 Ettepanekud sotsiaal-, töö ja tervishoiuvaldkonnas. Hille Ilves

3.3.4 Ettepanekud kultuurivaldkonnas. Hille Ilves

3.3.5 Ettepanekud teehoiu ja ühistranspordi valdkonnas. Tiit Kirss

3.3.6 Ettepanekud IKT valdkonnas. Kaimo Käärmann-Liive

3.3.7 Ettepanekud maakasutuse ja keskkonna valdkonnas. Tiit Kirss, Irja Alakivi

3.3.8 Euroopa Liidu struktuurivahendid. Jüri Võigemast

3.3.9 Muud olulised keskkonnavaldkonna küsimused. Irja Alakivi

3.3.10 Ettepanekud muudes küsimustes. Tiit Kirss

4. ELL 2008. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

5. Koolide ja lasteasutuste 21. sajandi infotehnoloogia infrastruktuuri kontseptsiooni välja töötamise ja arendamise ettepanek. Väino Olev, Jüri Võigemast

6. EL Regioonide Komitee konsulteerimine Euroopa linnade ja piirkondadega teemal "Uus säästva majanduskasvu strateegia" (Lissaboni strateegia pärast 2010). Tähtaeg 15. mai 2009. Terje Lillo

7. Muud küsimused:

7.1. Kohtumine riigikontrolöri ja Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna esindajatega 13.05.2009. Jüri Võigemast, Peep Kirsima

7.2. Balti-Vahemere Kevadfestivalist. Toivo Riimaa

Päevakorrapunkt 1

Kiili vallavolikogu avaldus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumise kohta

Urmas Kruuse tutvustas Kiili Vallavalitsuse otsust astuda Linnade Liidu liikmeks.

OTSUSTATI: Võtta Kiili vald Eesti Linnade Liidu liikmeks.

Päevakorrapunkt 2

Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009

2.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 30. aprill 2009

4 kuuga laekus kohalikele omavalitsustele tulumaksu 3,565 miljardit krooni- ehk 94 % 2008 aasta samal perioodil laekunust. Vähemlaekumine 217 miljonit krooni. See oli veel kõik 11.93 % juures. Sealjuures 16 omavalitsusel olid laekumised 2008 aasta tasemel või isegi veidi üle.

Rahandusministeeriumi laekumiste prognoos 2009 aastaks (kevadprognoos) on 10,30 miljardit ehk 1,188 miljardit vähem kui 2008. aastal.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

2.2. Rahandusministri käskkirja 28.aprill 2009 "Riigieelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine" mõju kohalike omavalitsuste eraldistele

Jüri Võigemast informeeris juhatust rahandusministri käskkirjast nr 148 28.04.09 (lisatud), millega piiratakse ajutiselt riigieelarves ettenähtud kulude tegemist ning riigieelarves ettenähtud vahendite arvelt kohustuste võtmist.

Rahanduskomisjoni koosolekul ei osanud ministeerium selgitada, millist konkreetset mõju avaldab nimetatud käskkiri kohalikele omavalitsustele. Samas on mõju omavalitsuste eelarvetele olemas, sest on oht, et omavalitsustel ei jätku muuhulgas piisavalt vahendeid õpetajate puhkusetasude väljamaksmiseks.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja pöörduda selgituste saamiseks rahandusministeeriumi poole.

2.3. ELL poolt esitatud ettepanekud 2009. aasta tulubaasi ja eraldiste küsimustes

Jüri Võigemast andis ülevaate büroo poolt rahandusministrile korduvalt esitatud kuid tähelepanuta jäetud ettepanekutest. Oleme korduvalt rõhutanud, et omavalitsuste jaoks on kõige olulisemad tulubaasi laekuv üksikisiku tulumaks ja tulubaasi ühtlustamise vahendid; eraldiste osas aga kohalike teede hooldeks eraldatavate vahendite maht ning haridustoetuste investeeringukomponent. Väga olulised on ka struktuurivahendite rakendamise avaliku sektori poolse osaluse katmise küsimused. Vajalik on läbirääkimiste jätkamine kohalike omavalitsuste toetuspaketi osas.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

2.4. Rahandusministeeriumi kava riigi 2009. aasta II lisaeelarve koostamiseks

Jüri Võigemast tutvustas Rahandusministeeriumi tööversiooni "Ettepanekud lähiaastate eelarvepoliitikaks ja võimalused eelarvepositsiooni parendamiseks" (lisatud). Dokumendis esitatakse ettepanekuid lähiaastate eelarvepoliitika osas; analüüsitakse võimalusi tulude suurendamiseks vähendades ja piirates maksusoodustusi või korraldades ümber maksusüsteemi suunates maksukoormuse tööjõult tarbimisele. Lisaks on vaatluse all riigieelarve paindlikkuse suurendamise võimalused ja kulude vähendamise võimalused.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ja 2010 aasta riigieelarve küsimustes

Urmas Kruuse informeeris juhatust, et kõik läbirääkimiste töörühmad pingutavad, et orienteeruvalt 25.-27. mail allkirjastatavas vaheprotokollis oleks hetkeseis kokkulepete ja lahkhelide osas fikseeritud.

Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Irja Alakivi, Terje Lillo andsid ülevaate läbirääkimiste töörühmades ette valmistatud ja Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt esitatud ettepanekutest eelarveläbirääkimisteks Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ja 2010 aasta riigieelarve küsimustes (lisatud).

Läbirääkimiste käigus tuleb osutada erilist tähelepanu kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia tagamisele. Taotlus on taastada kohalike omavalitsuste tulubaas - näha ette omavalitsuste eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa taastamine 11,95 %- ni maksumaksja brutotulust ning tasandusfondi taastamine 1430 miljoni kroonini.

Kohalike teede hoiuks on ettepanek eraldada 2010. aastal vähemalt 15 % riigieelarves teehoiuks ettenähtavatest vahenditest.

OTSUSTATI:

1. Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Taotleda Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Vabariigi Valitsuskomisjoni delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokolli allakirjutamist vastavalt RES-i väljatöötamise ajagraafikule.

Päevakorrapunkt 4

ELL 2008. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule

Jüri Võigemast tutvustas 2008.a tegevusaruannet ja Aigi Sander raamatupidamise aruannet. Hetkel on pooleli veel raamatupidamise auditeerimine kuid audiitor on teada andnud, et puudusi ei ole leitud ja otsus vormistatakse enne ELL volikogu toimumist.

Revisjonikomisjon koguneb peale juhatuse koosoleku lõppu ja esitab samuti oma otsuse volikogule esitamiseks.

OTSUSTATI:

4.1 Kutsuda kokku ELL volikogu Tallinnas 19. mail kell 13.00. Päevakorras: ELL 2008.a majandusaruande kinnitamine; Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli ettevalmistamine Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ja 2010 aasta riigieelarve küsimustes; muud küsimused.

4.2 Esitada ELL 2008.aasta majandusaasta aruanne koos revisjonikomisjoni ja audiitori otsustega ELL volikogule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 5

Koolide ja lasteasutuste 21. sajandi infotehnoloogia infrastruktuuri kontseptsiooni välja töötamise ja arendamise ettepanek

Jüri Võigemast tutvustas Narva, Pärnu, Tartu ja Tallinna infotehnoloogia spetsialistide nõupidamisel arutluse all olnud temaatikat (protokoll lisatud). Arutades kohalike omavalitsuste IT valdkonna ühise tegevuse küsimusi pakuti välja võimalus rakendada ühine potentsiaal Koolide ja lasteasutuste 21. sajandi IT infrastruktuuri arendamisse.

Juhatuse liikmed avaldasid arvamust, et büroo pakub esmalt liikmetele välja projektimeeskonna moodustamise idee, et ühiselt, koos nelja eelpoolnimetatud linnaga, välja töötada asjakohane lähteülesanne. Sellele tuginedes saaks tellida üldkontseptsiooni ning järgmistes etappides pilootprojektid ning erilahendused.

OTSUSTATI: Bürool edastada ELL liikmetele e-kiri ettepanekuga nimetada kontseptsiooni lähteülesande väljatöötamisest huvitatud omavalitsustel omapoolsed töörühma liikmed.

Päevakorrapunkt 6

EL Regioonide Komitee konsulteerimine Euroopa linnade ja piirkondadega teemal "Uus säästva majanduskasvu strateegia" (Lissaboni strateegia pärast 2010)

Terje Lillo tutvustas Regioonide Komitee küsimustikku teemal "Uus säästva majanduskasvu strateegia" ja ELL vastuseid küsimustele (lisatud).

Küsimustikus sooviti meiepoolset hinnangut seni tehtule ja arvamust strateegia vajalikkusest pärast aastat 2010.

ELL pooldab jätkuvalt üleeuroopalist strateegiat, sest majanduskriisi tingimustes on oluline ühiselt kujundada meetmeid konkurentsivõime taastamiseks Euroopas. Sellega seoses suurendame samaaegselt Euroopa võimet maailmas otsustada.

Uus strateegia võiks/peaks keskenduma majanduskasvu stabiilsuse saavutamisele ja töökohtade säilitamisele, uute töökohtade loomisele. Prioriteetide rohkus võib olla piiravaks konkurentsivõime kiireks taastamiseks Euroopas. Pikaajalises perspektiivis on olulised  investeeringud haridusse, koolitustesse, teadustegevusse ja innovatsiooni, kvaliteetsetesse infrastruktuuridesse ja energiatõhusatesse tehnoloogiatesse.

OTSUSTATI: Kiita heaks ELL ettepanekud teemal "Uus säästva majanduskasvu strateegia" ning edastada need EL Regioonide Komiteele.

Päevakorrapunkt 7

Muud küsimused:

7.1. Kohtumine riigikontrolöri ja Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna esindajatega 13.05.2009

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni kohtumisest. ELL, EMOLi ja Riigikontrolli KOV auditi osakonna kohtumised on muutunud iga-aastaseks traditsiooniks ja on osutunud igati kasulikuks infovahetuseks. Sel aastal tegime ettepaneku, et kohtumisel osaleks ka riigikontrolör Mihkel Oviir, kes selle kutse vastu võttis.

Riigikontroll tutvustas oma 2009.a tööplaani, mille kohaselt võetakse vaatluse alla KOV asutatud või osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuste ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetuste maksmist, samuti korruptsioonivastase töökorralduse toimimist kohalikes omavalitsustes.

Linnade Liidu poolt tõstatasime järgmised küsimused:

- seaduseelnõude ettevalmistamise protsess,

- sotsiaalpartnerite kaasamine,

- strateegiate killustatus riigi toimimisel majanduslanguse perioodil,

- Euroopa Liidu 2007-2013 struktuuritoetuste kasutamise ettevalmistamine ja rakendamine.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.2. Balti-Vahemere Kevadfestivalist

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni Balti-Vahemeremaade Kevadfestivalist (memo lisatud), mis 2009 aastal toimub Pärnus. Festivali toetab Anna Lindh Fond ja festivali idee on propageerida vahemeremaade kultuuri.

ELL liikmetel on võimalik kandideerida 2010 festivali korraldajaks. Anna Lindh Fond toetab korraldajat 2500 euroga ning hea idee olemasolu korral on võimalik fondilt täiendavaid vahendeid taotleda.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Urmas Kruuse                                                   Inga Köster

Koosoleku juhataja                                        Protokollija      

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Päevakord ja otsuste projekt – 1 lehel

3. PKP 2 – Graafik KOV eraldatud tulumaks 2002-2009 – 1 lehel; Rahandusministri käskkiri

28.04.09 nr 148 – 1 lehel; Rahandusministeeriumi ettepanekud lähiaastate eelarvepoliitikaks  ja võimalused eelarvepositsiooni parendamiseks – 6 lehel

4. PKP 3 – Koostöökogu ettepanekud riigieelarvestrateegia perioodiks 2010-2013

5. PKP 4 – ELL 2008.a majandusaasta aruande osad – raamatupidamise aastaaruanne – 16 lehel; tegevusaruanne – 13 lehel

6. PKP 5 – Narva, Pärnu, Tartu ja Tallinna infotehnoloogia temaatilise nõupidamise protokoll – 1 lehel

7. PKP 6 – EL Regioonide Komitee konsulteerimine Euroopa linnade ja piirkondadega teemal "Uus säästva majanduskasvu strateegia" (Lissaboni strateegia pärast 2010) – 4 lehel

8. PKP 7.2 – Memo Balti-Vahemeremaade Kevadfestival 2009 – 1 lehel