12/09/17 (Tallinn)

KUTSE

ELL juhatuse ja volikogu koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse ja volikogu koosolek toimub teisipäeval 12. septembril 2017 algusega kell 13.00 Hotell Viru konverentsikeskuse saalis Grande 3 (Viru väljak 4, Tallinn).

Koosoleku päevakorras (ettepanek):Koosoleku päevakorras (ettepanek):
1. Seisukoha võtmine Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamise uuringus esitatud järelduste suhtes. Irja Alakivi, Angelika Kallakmaa-Kapsta, Jüri Võigemast

2. 08.07.2017 kooskõlastusringile esitatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu menetluse käik. Hille Ilves

3. Rahandusministeeriumi 2018. aasta suvisest majandusprognoosist. Tiit Kirss

4. ELL seisukoha kujundamine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2018. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. ELL ja EMOL juhatuste ühiste kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise koostöö tugevdamiseks ja edasised tegevused tulenevalt haldusterritoriaalse korralduse muudatustest. Jüri Võigemast, Taavi Aas

6. ELL 28.06.2016 pöördumisest seoses liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide väärkasutusega. Jüri Võigemast

7. ELL juhatuse otsus liidu üldkoosoleku kokku kutsumiseks 27.02.2018 ning üldkoosoleku päevakorra eelnõu. Taavi Aas, Jüri Võigemast

8. Tegevussuundade eelnõu 2018-2021 esitamine üldkoosolekule. Tiit Kirss

9. ELL 2018. aasta liikmemaksu kinnitamine. Jüri Võigemast

10. ELL volikogu koosoleku kokku kutsumine 27.02.2018 ning volikogu koosoleku päevakorra eelnõu. Taavi Aas, Jüri Võigemast

11. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

12. Muud küsimused ja informatsioonid.
   12.1. Informatsioon Euroopa Liidu eesistumise raames 31.08-01.09 2017 Tallinnas toimunud EL Regioonide Komitee juhatuse koosolekust. Kaimo Käärmann-Liive
   12.2. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-august. Tiit Kirss

ELL juhatuse ja volikogu koosolekud on kõigile liikmetele avatud.

Jüri Võigemast 
Tegevdirektor

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE JA VOLIKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 3

Tallinnas 12.09.2017
Algus kell 13.00, lõpp kell 15.30

Koosoleku juhataja: Taavi Aas
Protokollija:   Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: 
Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), 
Vladimir Šokman (Tartu Linnavolikogu), 
Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), 
Heiki Hepner (Kohila Vallavalitsus), 
Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus), 
Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus),
Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavalitsus).

Volikogu liikmeid ja asendusliikmeid oli kohal 14, puudus 53.

Kutsutud: Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus)

ELL büroost osalesid: 
Jüri Võigemast, 
Tiit Kirss, 
Anne Läns, 
Hille Ilves, 
Marliis Rettau, 
Kaimo Käärmann-Liive, 
Irja Alakivi ja 
Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Seisukoha võtmine Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamise uuringus esitatud järelduste suhtes. Irja Alakivi, Angelika Kallakmaa-Kapsta, Jüri Võigemast

2. 07.2017 kooskõlastusringile esitatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu menetluse käik. Hille Ilves

3. Rahandusministeeriumi 2018. aasta suvisest majandusprognoosist. Tiit Kirss

4. ELL seisukoha kujundamine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2018. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. ELL ja EMOL juhatuste ühiste kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise koostöö tugevdamiseks ja edasised tegevused tulenevalt haldusterritoriaalse korralduse muudatustest. Jüri Võigemast, Taavi Aas

6. ELL 28.06.2016 pöördumisest seoses liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide väärkasutusega. Jüri Võigemast

7. ELL juhatuse otsus liidu üldkoosoleku kokku kutsumiseks 27.02.2018 ning üldkoosoleku päevakorra eelnõu. Taavi Aas, Jüri Võigemast

8. Tegevussuundade eelnõu 2018-2021 esitamine üldkoosolekule. Tiit Kirss

9. ELL 2018. aasta liikmemaksu kinnitamine. Jüri Võigemast

10. ELL volikogu koosoleku kokku kutsumine 27.02.2018 ning volikogu koosoleku päevakorra eelnõu. Taavi Aas, Jüri Võigemast

11. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

12. Muud küsimused ja informatsioonid.

12.1. Informatsioon Euroopa Liidu eesistumise raames 31.08-01.09 2017 Tallinnas toimunud EL Regioonide Komitee juhatuse koosolekust. Kaimo Käärmann-Liive

12.2. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-august. Tiit Kirss

Päevakorrapunkt 1
Seisukoha võtmine Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamise uuringus esitatud järelduste suhtes

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni (memo lisatud).

EVEL ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasrahastamisel on teostamisel projekt nr. 8548 "Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis (EVEL ÜVVK strateegia)".

Projekti planeeritud tulemiks on jätkusuutliku ÜVVK teenuse osutamise mudel jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korrastamiseks Eestis.

Projekti konsultandi nägemuse kohaselt oleks vaja alustada kõikide täna Eestis tegutsevate vee-ettevõtete sundvõõrandamisega (natsionaliseerimisega!) ning seetõttu on tellitud õigusbüroolt TRINITI arvamus, millest nähtub nagu kohalike omavalitsustele kuuluvate ettevõtete sundvõõrandamine omavalitsuste tahte vastaselt on õiguspärane.

Koosolekul osalejad avaldasid hämmastust EVELi seisukohtade üle, kuna valla- või linnavara valitsemise korra kehtestamine on kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu ainupädevuse küsimus ning sellest tulenevalt saab vastavaid küsimusi otsustada vaid kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu.

Vee-ettevõtted on reeglina 100% kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad ettevõtted vastava kohaliku omavalitsuse põhifunktsiooni täitmiseks. Kohalikele omavalitsustele kuuluvate äriühingute ja neile kuuluva vara natsionaliseerimise mõte kaasaja Eesti Vabariigis, ei ole adekvaatne alus isegi mitte jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia kavandamiseks.

OTSUSTATI: Bürool edastada kirjalikult Eesti Vee-ettevõtete Liidule ELL juhatuse ja volikogu seisukohad.

Päevakorrapunkt 2
18.07.2017 kooskõlastusringile esitatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu menetluse käik

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni (memo lisatud).

Eelnõu esitati kooskõlastusringile 18. juulil ehk suvisel puhkusteperioodil. ELL esitas kirjalikud märkused 08.augustil.

Kirjas juhtisime tähelepanu sellele, et eelnõu näol on tegemist põhimõtteliste muudatustega, seetõttu peame oluliseks, et kõnealused muudatused oleksid osapoolte vahel põhjalikult läbi räägitud ka eelnõu järgneva menetluse protsessis.

Märkisime ka, et probleemiks on tugispetsialistide vähesus/puudus teatud piirkondades. Samas reaalselt on linnadest väljaspool (kuid ka linnades) väga keeruline leida vajalikke spetsialiste (nii eripedagooge kui logopeede), kelle tugi tehtavate muudatuste valguses on koolides äärmiselt oluline.

Probleemiks on ka tavakoolide õpetajate vähene ettevalmistus hariduslike erivajadustega õpilaste jõukohase õpetamise osas ning õppematerjalide puudus erivajadustega õpilaste õpetamiseks.

Eelnõu kohaselt tunnistatakse PGSi § 2 lõige 4 kehtetuks. Sellega seoses kaob seadusest riigi kohustus asutada ja pidada teatud haridusliku erivajadusega õpilastele koole.

Eelnõu põhieesmärk on tunnistada kehtetuks PGS § 2 lg 4 teine lause, mille kohaselt on riik kohustatud tagama õppe hariduslike erivajadustega õpilastele -­ nägemis- ja kuulmispuudega õpilastele, liikumispuudega õpilastele, kellel lisaks liikumispuudele esineb täiendav hariduslik erivajadus, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele, toimetuleku- ja hooldusõppel olevatele õpilastele ning kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele. Riik soovib oma ülesande täitmisest eelnõu läbi lihtsalt loobuda ning kohustada KOVe täitma riiklikku ülesannet enda asemel. Olemuslikult riiklik ülesanne ei muutu omavalitsuslikuks kehtiva seaduse pelgalt kehtetuks tunnistamise tulemusena.

Eelnõust nähtuvalt ei kavatse riik hakata riigieelarvest katma kõiki HEV õpilaste õppe tagamisega kaasnevaid kulusid. Eelnõu p 22 kohaselt plaanib riik hakata KOVe nimetatud kohustuse täitmisel vaid toetama.

Eelnõus ei ole mitte ühtegi sätet, milles riik kinnitaks oma kohustust tagada õppekoht raske erivajadusega õpilasele juhul, kui KOV seda ei suuda. Ka eelnõus väljapakutud PGS § 48 lg 2 säte seesugust kohustust ei taga.

Kui riik soovib kohustada KOVe tagama transporti ja hüvitama sõidukulusid ka juhul kui elukohajärgses koolis õpet korraldada ei saa, kuid selleks on võimalused sama KOVi territooriumil või samas asumis, peab riik vastavad vahendid eraldama. Kui transpordikulude kandmise kohustus rakendub vaid nn KOV piiriülestes olukordades, tuleb selleks vajalikud vahendite riigi poolt KOVle hüvitamise kohustus ette näha.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3
Rahandusministeeriumi 2018. aasta suvisest majandusprognoosist

Küsimust ei olnud võimalik arutada,  kuna Rahandusministeeriumi 2018. aasta suvine  majandusprognoos avalikustatakse 13. septembril.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4
ELL seisukoha kujundamine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2018. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas

Tiit Kirss tutvustas Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni 2018. aasta riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli eelnõud seisuga 11.09 (lisatud), milles kajastatakse ministeeriumide ja töörühmade seisukohti. Samas ei ole see veel lõplik variant kuna osade töörühmade koosolekud on veel toimumata.  Ka ei ole veel teda Vabariigi Valitsuse kõikki seisukohti, kuna valitsuse kabinetiistung toimub täna ehk 12. septembril.

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2018. aasta eelarve läbirääkimiste viimane voor toimub 18. septembril kell 15.30-17.00 Rahandusministeeriumis. Päevakorras  2018. a riigieelarve ja läbirääkimiste lõpp-protokolli arutelu.

OTSUSTATI: Volitada ELL juhatuse esimeest alla kirjutama  läbirääkimiste lõpp-protokollile.

Päevakorrapunkt 5
ELL ja EMOL juhatuste ühiste kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise koostöö tugevdamiseks ja edasised tegevused tulenevalt haldusterritoriaalse korralduse muudatustest

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni.

EMOL ja ELL allkirjastasid ühiste kavatsuste kokkuleppe (lisatud) 9.juunil 2017.

Eesmärgiks on kohalike omavalitsuste üleriigilise koostöö tugevdamine, mille eelduseks on linnade ja valdade koondumine ühtseks üleriigiliseks kohalike omavalitsuste liiduks.

Ühtne liit moodustub ELL põhikirja baasil ja liidu nimeks saab Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Pärast kohalike omavalitsuste valimisi 15.oktoobril 2017 jääb Eestisse 79 omavalitsusüksust.

ELL liikmesomavalitsusi, kes kellegagi ei liitu jääb eeldatavasti 13. Kõigile teistele omavalitsusüksustele tehakse ettepanek astuda Eesti Linnade Liidu liikmeks. Liidu üldkoosolek kutsutakse kokku 27.02.2018, et lisaks muudele põhidokumentidele (tegevuskava, tegevussuunad jm) muuta ELL põhikirja, nimetades organisatsiooni Eesti Linnade ja Valdade Liiduks ning suurendades juhatuse koosseisu seitsmelt liikmelt kolmeteistkümneni.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

Päevakorrapunkt 6
ELL 28.06.2016 pöördumisest seoses liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide väärkasutusega

ELL pöördus 2016.a kirjaga (lisatud) MKM-i ja SOM-i poole seoses liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide väärkasutamisega.

MKM vastas, et esitatud ettepanekuid käsitletakse liiklusseaduse, asjaõigusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamisel.

Vastav eelnõu saadeti EIS-i vahendusel kooskõlastusringile 2016 aasta septembris. ELL esitas oma ettepanekud, muuhulgas ka parkimiskaartide väärkasutamise osas.

Täpsem info eelnõu edasise menetlemise kohta hetkel puudub.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7
ELL juhatuse otsus liidu üldkoosoleku kokku kutsumiseks 27.02.2018 ning üldkoosoleku päevakorra eelnõu

Koosolekul osalejad tutvusid üldkoosoleku päevakorra eelnõuga (lisatud). Liidu üldkoosoleku päevakorra eelnõu koostamisel on lähtutud ELL põhikirjast ning ELL ja EMOL poolt 09.06.2017 allkirjastatud juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppest (lisatud) kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.

OTSUSTATI: Kutsuda Eesti Linnade Liidu üldkoosolek kokku 27.02.2018.a. esitatud päevakorra alusel.

Päevakorrapunkt 8
Tegevussuundade eelnõu 2018-2021 esitamine üldkoosolekule

Jüri Võigemast tutvustas Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevussuundade  2018 – 2021 eelnõud ( lisatud). Võttes aluseks ELL eelmise perioodi tegevussuunad, on eelnõu  koostatud ja kooskõlastatud koostöös Eesti Maaomavalitsuste Liiduga.

OTSUSTATI: Esitada ELL tegevussuundade eelnõu aastateks 2018-2021  liikmetele arutamiseks  ja koos liikmetelt laekunud parandustega ELL üldkoosolekule.

Päevakorrapunkt 9
ELL 2018. aasta liikmemaksu kinnitamine

Jüri Võigemast tutvustas 2018.a liikmemaksu tabelit (tabel ja memo lisatud), milles on arvestatud liikmemaks kõigile kohalike omavalitsuste valimiste järgsetele omavalitsustele.

Memos on selgitatud linnade liidu liikmemaksu arvestamise põhimõtteid.

Tabelis on välja pakutud liikmemaksu +10% ja +6% kasvu variandid.

Koosolekul osalejad nõustusid 6%-se liikmemaksu kasvuga 2018. aastaks.

OTSUSTATI: Kinnitada  Eesti Linnade (Linnade- ja Valdade) Liidu 2018. aasta liikmemaks kasvuga 6 %.

Päevakorrapunkt 10
ELL volikogu koosoleku kokku kutsumine 27.02.2018 ning volikogu koosoleku päevakorra eelnõu

Koosolekul osalejad tutvusid volikogu päevakorra eelnõuga (lisatud).

Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosolekule eelneb Liidu üldkoosoleku istung.

OTSUSTATI: Kutsuda Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek  kokku 27.02.2018.a esitatud päevakorra alusel.

Päevakorrapunkt 11
ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 10.oktoobril 2017.a.

Päevakorrapunkt 12
Muud küsimused ja informatsioonid

12.1. Informatsioon Euroopa Liidu eesistumise raames 31.08-01.09 2017 Tallinnas toimunud EL Regioonide Komitee juhatuse koosolekust

ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koguna toimiva Euroopa Regioonide Komitee liikmed kogunesid Tallinnas, et jagada parimaid tavasid avaliku sektori innovatsiooni ja avalikke teenuseid põhjalikult muutvate digilahenduste valdkonnas.

Koosolekust võtsid osa Euroopa Regioonide Komitee juhatuse liikmed. Juhatus koostab iga uue ametiaja alguses komitee poliitilise programmi, jälgib selle elluviimist ning korraldab üldiselt institutsiooni tööd. Juhatusse kuuluvad ELi kõigi 28 liikmesriigi esindajad ja komitee viie fraktsiooni esimehed.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

12.2 Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-august

2017.a  8 kuuga on kohalikele omavalitsustele laekunud tulumaksu 654 780 754 € ( kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,2 % või 44 086 587  € enam kui 2016. aastal.

Võrreldes 2016 aastaga on vähemlaekumisi (11,6% puhul) 8  kov-il: Käina, Alajõe, Avinurme, Vormsi, Põdrala, Kolga-Jaani, Misso, Kõpu vallad.

Tulumaksu (11,6) juures on ületatud 2008.a. tase 207 kov-l.

2017.a prognoosib Rahandusministeerium kohalikele omavalitsustele  tulumaksu laekumiseks: 952 000 000 €,  maamaksuks  59  000 000 € 

Kaheksa  kuuga on laekunud tulumaksu 68,8  % prognoosist. Maamaksu on kogutud 1. augusti seisuga 33 071 643 € – 56 % prognoosist.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Taavi Aas                                                                                          Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija