13/05/08

15.08.19

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 13. mail 2008 algusega kell 11.00 Tallinnas, Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5

 

Tallinn, 13.05.2008

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.30

 

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse Protokollija: Inga Köster

 

Juhatuse liikmetest osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus),Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus).

 

Puudusid: Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus) ja Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus).

 

Kutsutud: Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann, Terje Lillo ja Inga Köster ELL büroost.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos ja riigi 2008 aasta lisaeelarve mõjud kohalike omavalitsuste eelarvetele. Tiit Kirss

2. Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord" kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest. Jüri Võigemast

3. Tallinna linna ettepanekud ELL liikmete ühise seisukoha kujundamisest. Taavi Aas, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

4. Seisukoha võtmine ELL volikogu koosolekul arutamisele tulevates küsimustes:

4.1.Eesti Linnade Liidu 2007. aasta tegevusaruanne. Jüri Võigemast

4.2. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2009. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes:

 • Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Tiit Kirss, Jüri Võigemast
 • Teede-, transpordi- ja IKT töörühm; Tiit Kirss
 • Keskkonna- ja maaküsimuste töörühm; Irja Alakivi, Jüri Võigemast
 • Hariduse- ja noorsootöö töörühm; Hille Ilves; Jüri Võigemast
 • Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm; Hille Ilves
 • Kultuuri- ja spordi töörühm; Hille Ilves

4.3. ELL esindajate nimetamine eelarveläbirääkimiste kultuur- ja spordivaldkonna töörühma koosseisu. Hille Ilves

4.4. ELL esindajate nimetamine eelarveläbirääkimiste IKT töörühma koosseisu. Jüri Võigemast

4.5. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest. Tiit Kirss

4.6. Riigivara seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest. Tiit Kirss

5. Arutelud Euroopa Liidu territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika osas Regioonide Komitee COTER ühtekuuluvuse töörühmas. Ille Allsaar

6. Arutelud Läänemere strateegia üle on alanud. Ille Allsaar

7. Euroopa Nõukogu initsiatiivi "Kohaliku demokraatia nädal" Eesti koordinaatori nimetamine. Kaimo Käärmann

8. Muud küsimused.

8.1. Lühikokkuvõte 2007. a riikliku keskkonnaseire programmi tulemustest.

8.2. Esindaja nimetamine Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse (ELT SA) nõukogusse

8.3 ELL volikogu kokkukutsumine

8.4. ELL 2008.a eelarve täitmine

8.5 Ülevaade õigusloomest aastal 2007

Päevakorrapunkt 1

Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos ja riigi 2008 aasta lisaeelarve mõjud kohalike omavalitsuste eelarvetele

Kuulati Tiit Kirsi ja Jüri Võigemasti informatsiooni.

Riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõus on vähendatud kohalikele omavalitsustele eraldatud sihtotstarbelisi eraldisi, sealhulgas põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks.

Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on vähendatud sihtotstarbelisi eraldisi põhivara soetamiseks 55 249 769 krooni võrra ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas 75 000 000 krooni võrra.

Kultuuriministeeriumi riigieelarves kavandatud eraldiste arvel on paljudel omavalitsustel juba ehitajatega lepingud sõlmitud, osad omavalitsused aga juba teevad väljamakseid tehtud tööde eest. Seetõttu tekkib omavalitsustel täiendavaid kulutusi leppetrahvide maksmiseks või täiendava pangalaenu võtmiseks. Ministeeriumi poolne teavitus vahendite võimalikust vähendamisest jõudis kohalike omavalitsusteni 24-25. aprillil ehk neli kuud peale 2008. aasta riigieelarve kinnitamist.

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 7 sätestab, et kui pärast eelarve vastuvõtmist kehtestatakse Riigikogu või Vabariigi Valitsuse õigusakte, mille alusel eelarve tulud vähenevad või kulud suurenevad, hüvitatakse vastavad summad riigieelarvest.

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on kavandatud vähendada vahendeid

lasteasutuste investeerimisprogrammile 75 milj krooni ulatuses, mille tõttu lükkuvad edasi võimalused uute lasteaiakohtade loomiseks.

Eelnõul puudub asjakohane seletuskiri selgituste, analüüsi ja põhjendustega miks ühtesid või teisi eraldisi vähendatakse ning millised on vähendamise sisulised mõjud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoosi ja riigi 2008 aasta lisaeelarve mõjude kohta kohalike omavalitsuste eelarvetele teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Regionaalministri määruse eelnõu "Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine"

tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord" kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni määruse eelnõust (memo lisatud).

"Linnaliste piirkondade arendamise" (LPA) meede kuulub Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" hulka.

Meetme eesmärkideks on avaliku linnalise ruumi arendamine, linnaspetsiifiliste probleemide lahendamine ning keskuste ja tagamaa parem funktsionaalne sidustamine. Meetme raames toetatavad valdkonnad on säästva linnatranspordisüsteemi arendamine, lapsehoiu tingimuste parandamisega ja sotsiaalse turvalisuse tõstmisega seotud avaliku infrastruktuuri arendamine, avaliku linnalise ruumi ja rekreatsioonialade väljaarendamine ning haljastuse parandamise ja avalikuks kasutuseks mõeldud alade planeeringute koostamine.

Toetusteks meetme projektide rahastamiseks on perioodiks 2007-2013 kavandatud Euroopa Regionaalarengu Fondist 886 milj Eesti krooni. Kohustusliku 15-protsendilise omafinantseeringu tagavad toetuse saajad.

Eelnõu kohaselt koostatakse linnaliste piirkondade investeeringute kava järgmiste piirkondade kaupa:

1. Tallinna linn;

2. Harku vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Maardu linn, Rae vald, Saku vald, Saue linn, Saue vald ja Viimsi vald ning Tallinna linn ühisprojektide osas piirkonna kohaliku omavalitsuse üksustega;

3. Tartu linn;

4. Narva linn;

5. Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn;

6. Pärnu linn.

24.03.2008 esitati regionaalministri Linnaliste piirkondade arendamise meetme määruse eelnõu EARK prioriteedi "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" seirekomisjoni liikmetele elektroonilise kooskõlastuse protseduuriks, kooskõlastamise tähtajaga 31.03.2008.

Päev hiljem, so 25.03.2008 kutsuti "seoses paari küsimuse täpsustamise vajadusega" regionaalministri "Linnaliste piirkondade arendamise määruse" eelnõus kooskõlastamiselt tagasi.

Uuesti esitati määruse eelnõu seirekomisjonile kooskõlastamiseks tähtajaga 09. mai. ELL liikmetest esitasid ettepanekuid Tallinn ja Tartu. Ettepanekud käsitlesid vahendite indikatiivses jaotuses selguse saamise, projektiettepanekute esitamise tähtaegade, hindamisjuhendi, samuti abikõlblikkuse perioodi alguse määratlemisega seotud küsimusi. Liikmete ettepanekutele tuginevad seisukohad on ELL poolt eelnõu kooskõlastamise protseduuril esitatud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Tallinna linna ettepanekud ELL liikmete ühise seisukoha kujundamisest

Taavi Aas tutvustas Tallinna linna ettepanekut (kiri lisatud) töötada välja linnade liidu seisukoht Vabariigi Valitsusele ettepaneku esitamiseks kavandatavate maksukärbete peatamise või vähemalt kolmeks aastaks edasilükkamise, omavalitsuste rahastamise uue mudeli väljatöötamise ja omavalitsuse tegevust piiravate õigusaktide muutmise kohta.

OTSUSTATI:

Tulenevalt Riigi eelarvestrateegia 2009-2012 põhiseisukohtade kavandamise olulisusega teha Valitsusele ettepanek objektiivselt analüüsida majanduskasvu pidurdumise põhjuseid, majandus- ja maksumuutuste pikaajalist perspektiivi, nende tegelikku mõju majanduse arengule, tööhõivele ning riigi ja kohalike omavalitsuste tuludele.

 • Tulenevalt sellest, et kohalike omavalitsuste tulubaasi kujundamisel ei ole arvestatud vahendite vajadusega põhivara kulumi korvamiseks ja investeerimisvajaduste, sealhulgas Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamise omaosaluse katteks, rõhutada eelarveläbirääkimistel vajadust tugevdada kohalike omavalitsuste tulubaasi ning suurendada selleks kohalikele eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu 12,4%-le aastal 2009 ja 12,9%-le aastaks 2011.
 • Teha Rahandusministeeriumile ettepanek omavalitsuste rahastamise uue mudeli väljatöötamiseks, mis tagaks õiglasema vahendite jaotuse valitsuse ja omavalitsuste eri tasandite vahel.
 • Tulenevalt sellest, et munitsipaalmaa osakaal moodustab vaid murdosa (0,6%) maabilansist, taotleda lahenduste leidmist omavalitsustele omandireformiga kaasnenud probleemidele. Tagastada omavalitsustele siiani tagastamata, neile õigusliku järjepidevuse alusel kuulunud maa.
 • Teha rahanduskomisjonile ülesandeks, tuginedes liikmete ettepanekutele, analüüsida kohalike maksude seaduse täiendamise ja muutmise vajadust.

Päevakorrapunkt 4

Seisukoha võtmine ELL volikogu koosolekul arutamisele tulevates küsimustes:

4.1. Eesti Linnade Liidu 2007. aasta tegevusaruanne

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2007.a tegevusaruannet, mis sisaldab informatsiooni juhatuse ja volikogu koosolekutel arutatud küsimustest ning kirjeldab 2007.a tegevussuundade elluviimist.

OTSUSTATI: Esitada ELL volikogule läbivaatamiseks Eesti Linnade Liidu 2007. aasta tegevusaruanne

4.2. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2009. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes:

 • Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
 • Teede-, transpordi- ja IKT töörühm;
 • Keskkonna- ja maaküsimuste töörühm;
 • Hariduse- ja noorsootöö töörühm;
 • Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm;
 • Kultuuri- ja spordi töörühm;

Kuulati Jüri Võigemasti ja Tiit Kirsi ja Hille Ilvese informatsiooni töörühmade tööst. Kokkuvõtva tabelina (lisatud) on välja toodud omavalitsusliitude koostöökogu ettepanekud ja rahandusministeeriumi kommentaarid 2009. a riigieelarve ning RES 2009-2012 osas.

Vaheprotokoll plaanitakse allkirjastada 21. mail. Omavalitsuste seisukohtade selgitamiseks on lepitud kokku kohtumine rahandusminister Ivari Padariga 16. mail.

OTSUSTATI:

4.2. Esitada ELL volikogule seisukoha võtmiseks Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2009. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokollis kajastatav läbirääkimiste käik RES 2009-2012 osas.

4.3. ELL esindajate nimetamine eelarveläbirääkimiste kultuur- ja spordivaldkonna töörühma koosseisu

Seoses tööülesannete muutumisega soovivad ELL büroo ja Tartu linn töörühmas oma esindajad välja vahetada.

OTSUSTATI:

4.3. Teha ettepanek ELL volikogule nimetada ELL esindajateks eelarveläbirääkimiste kultuur- ja spordivaldkonna töörühma koosseisu Ille Allsaare asemele ELL büroo nõunik Hille Ilves ja Katriin Fisch-Uibopuu asemele Tartu abilinnapea Jüri Sasi.

4.4. ELL esindajate nimetamine eelarveläbirääkimiste IKT töörühma koosseisu Siseministeerium soovib loodavasse IKT töörühma ELL esindajaid.

OTSUSTATI:

4.4. Teha ettepanek ELL volikogule nimetada ELL esindajateks eelarveläbirääkimiste IKT töörühma Väino Olev (Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia direktor), Orm Valtson (Saue linnapea), Jüri Mölder (Tartu linnasekretär) ja Kaimo Käärmann-Liive (ELL konsultant).

4.5. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest

ELL liikmetelt laekunud arvamustele ja ettepanekutele tuginedes Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõud ei kooskõlastatud ja põhjendused mittekooskõlastamisest ning esitatud ettepanekud on üleval e-õiguses vastavalt eelnõude kooskõlastusprotseduuri korraldusele.

OTSUSTATI:

4.5. Esitada ELL volikogule läbivaatamiseks Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekud.

4.6. Riigivara seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest

Tiit Kirss tutvustas märkusi, mis esitati eelnõu kooskõlastusringil (kooskõlastuskiri lisatud).

OTSUSTATI:

4.6 Esitada ELL volikogule läbivaatamiseks Riigivara seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekud.

Päevakorrapunkt 5

Arutelud Euroopa Liidu territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika osas Regioonide Komitee COTER ühtekuuluvuse töörühmas

Jüri Võigemast tutvustas Ille Allsaare koostatud memo (lisatud) EL territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika koosolekul arutatud küsimustest. Eesti delegatsiooni poolt on komisjoni põhiliige Väino Hallikmägi.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6

Arutelud Läänemere strateegia üle on alanud

Jüri Võigemast tutvustas Ille Allsaare koostatud memo (lisatud) Euroopa Komisjoni

tegevusest Läänemere strateegia koostamisel. Strateegia rõhuasetus on Läänemere regiooni keskkonna küsimustel ja Põhjadimensiooni tähtsusel.

Balti riigid arutavad oma seisukohti 19.mail Riias. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7

Euroopa Nõukogu initsiatiivi "Kohaliku demokraatia nädal" Eesti koordinaatori nimetamine

OTSUSTATI: Nimetada Euroopa Nõukogu initsiatiivi "Kohaliku demokraatia nädal" Eesti koordinaatoriks ELL konsultant Kaimo Käärmann-Liive.

Päevakorrapunkt 8

Muud küsimused

8.1. Lühikokkuvõte 2007. a riikliku keskkonnaseire programmi tulemustest (memo lisatud)

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

8.2. Esindaja nimetamine Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse (ELT SA) nõukogusse Kultuuriministeerium palub nimetada ELL esindaja ELT SA nõukogusse.

OTSUSTATI: Nimetada Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse (ELT SA) nõukogu liikmeks Tartu linnapea Urmas Kruuse.

8.3. ELL volikogu kokkukutsumine

OTSUSTATI: Kutsuda kokku ELL volikogu 17. juunil.

8.4. ELL 2008.a eelarve täitmine (lisatud) OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

8.5 Ülevaade õigusloomest aastal 2007 (lisatud) OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.


Urmas Kruuse                                                                       Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. ELL juhatuse koosoleku päevakorra ja otsuste eelnõud – 2 lehel

3. PKP 1 – memo "Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord" eelnõu menetlemisest – 4 lehel

4. PKP 3 – Tallinna linnapea kiri 25.04.08 nr LV-1/2794 – 2 lehel

5. PKP 4.1 – ELL 2007.a tegevusaruanne – 14 lehel

6. PKP 4.2 – Kommentaarid omavalitsusliitude koostöökogu ettepanekute kohta 2009. aasta riigieelarve ning "riigi eelarvestrateegia 2009-2012" osas – 1 lehel

7. PKP 4.6 – ELL kooskõlastus riigivaraseaduse eelnõule – 1 lehel

8. PKP 5 – Memo Regioonide Komitee COTER ühtkuuluvuse töörühmas arutlusel olnud küsimustest – 5 lehel

9. PKP 6 – Memo arutelust Läänemere strateegia üle – 2 lehel

10. PKP 8.1 Lühikokkuvõte 2007. a riikliku keskkonnaseire programmi tulemustest – 3 lehel

11. PKP 8.4 – ELL 2008. a eelarve täitmine – 2 lehel

12. PKP 8.5 – Õigusloome 2007. aastal – 4 lehel