13/05/08 (Tallinn)

26.08.19

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval 13. mail 2008 algusega kell 13.00 Tallinnas, Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Eesti Linnade Liidu 2007. aasta tegevusaruanne. Jüri Võigemast

2. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2009. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes:

* Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Tiit Kirss, Jüri Võigemast
* Teede-, transpordi- ja IKT töörühm; Tiit Kirss
* Keskkonna- ja maaküsimuste töörühm; Irja Alakivi, Jüri Võigemast
* Hariduse- ja noorsootöö töörühm; Hille Ilves; Jüri Võigemast
* Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm; Hille Ilves
* Kultuuri- ja spordi töörühm; Hille Ilves

3. ELL esindajate nimetamine eelarveläbirääkimiste IKT töögrupi koosseisu. Jüri Võigemast

4. ELL juhatuse ettepaneku kinnitamine CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi) delegatsiooni liikmete ja asendusliikmete nimetamise küsimuses. Toivo Riimaa

5. Muud küsimused.

5.1. Viies Eesti-Soome ning Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja -valdade kokkutulek Võrus 21-23. mail 2008. Irja Alakivi

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

13. mai 2008, Sokos Hotell Viru konverentsikeskus Algus kell 13:00, lõpp kell 15:15

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse Protokollija: Inga Köster

Osales 24 volikogu liiget või nende asendajat. Puudus 48 volikogu liiget  või  nende  asendajat (registreerimislehed lisatud).

Kutsutud: Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi asekantsler

Koosoleku juhataja esitas volikogule ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord. Päevakorra eelnõule täiendusettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD:

1. Kavandatavatest muudatustest puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses. Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi asekantsler

2. Eesti Linnade Liidu 2007. aasta tegevusaruanne. Jüri Võigemast

3. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2009. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes:

  - Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Tiit Kirss, Jüri Võigemast

  - Teede-, transpordi- ja IKT töörühm; Tiit Kirss

  - Keskkonna- ja maaküsimuste töörühm; Irja Alakivi, Jüri Võigemast

  - Hariduse- ja noorsootöö töörühm; Hille Ilves; Jüri Võigemast

  - Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm; Hille Ilves

  - Kultuuri- ja spordi töörühm; Hille Ilves

4. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest. Tiit Kirss

5. Riigivara seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest. Tiit Kirss

6. ELL esindajate nimetamine eelarveläbirääkimiste kultuur- ja spordivaldkonna töörühma koosseisu. Hille Ilves

7. ELL esindajate nimetamine eelarveläbirääkimiste IKT töörühma koosseisu. Jüri Võigemast

8. ELL juhatuse ettepaneku kinnitamine CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi) delegatsiooni liikmete  ja  asendusliikmete  nimetamise küsimuses. Toivo Riimaa

9. Muud küsimused.
  9.1. Viies Eesti-Soome ning Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja –valdade kokkutulek Võrus 21-23. mail 2008. Irja Alakivi

Päevakorrapunkt 1

Kavandatavatest muudatustest puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses

Ettekandega esines Sotsiaalministeeriumi asekantsler Riho Rahuoja kes selgitas ministeeriumi seisukohti  küsimustes, mille mõju ulatub kohalike omavalitsusteni. Käsitleti puuetega inimeste  sotsiaaltoetuste  kontseptsiooni. Ministeerium näeb, et 2010. aastal võiks selle toetuse väljamaksmise kohustus üle minna kohalikele omavalitsustele, koos vastavate rahaliste  vahendite  üleandmisega,  nagu  see  toimus   2005. aastal hooldajatoetusega.

Veel on ministeeriumil plaanis taotleda riigipoolset finantseerimist pensioniealistele psüühiliste  erivajadustega  inimestele  (täna   saavad   toetust   tööealised).   Ettevalmistamisel  on  ka  puuetega   laste   toetuse   üleandmine   kohalikele   omavalitsustele.

Probleemi  näeb  ministeerium  kohalike  omavalitsuste  kätte  kogunenud   toimetulekutoetuse  jäägi  suuruse  üle  (2008.a  I  kv  seisuga  160  miljonit   krooni).  Paljudel omavalitsustel jääb raha kasutamata ja  eraldatud  vahendite  sihtotstarvet  tagantjärele muuta ei saa. Ministeerium  on  seisukohal,  et  2009.  aastal  võiks  ülejäävat  raha kasutada ka investeeringuteks.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Eesti Linnade Liidu 2007. aasta tegevusaruanne

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2007.a tegevusaruannet (lisatud).

OTSUSTATI: Teha ELL liikmetele  ettepanek  esitada  võimalikud  täiendused  Eesti  Linnade Liidu 2007. aasta tegevusaruande kohta 27. maiks 2008.a.

Päevakorrapunkt 3

Seisukoha   võtmine   Valitsuskomisjoni   ja   Omavalitsusliitude   Koostöökogu   2009.   aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes

Kuulati  Tiit  Kirsi  ja  Jüri  Võigemasti  informatsiooni  läbirääkimiste  käigust,   töörühmades toimunud aruteludest ning Koostöökogu poolt esitatud taotlustest ja Rahandusministeeriumi kommentaaridest (tabel lisatud).

OTSUSTATI: Lähtuda Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2009.a. eelarveläbirääkimiste  I   vaheprotokolli   ettevalmistamisel   Omavalitsusliitude  Koostöökogu  ettepanekutest  RES  2009-2012  osas  ning  volitada   ELL   juhatuse   esimeest alla kirjutama I vaheprotokollile.

Päevakorrapunkt 4

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest

ELL  liikmetelt  laekunud  arvamustele  ja  ettepanekutele  tuginedes   Kohaliku   omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõud ei kooskõlastatud ja põhjendused mittekooskõlastamisest ning esitatud ettepanekud on üleval e-õiguses vastavalt eelnõude kooskõlastusprotseduuri korraldusele.

OTSUSTATI:    Võtta    informatsioon    Kohaliku    omavalitsuse    finantsjuhtimise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest teadmiseks.


Päevakorrapunkt 5

Riigivara seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusprotseduuril esitatud ettepanekutest

Tiit Kirss tutvustas märkusi, mis  esitati  eelnõu  kooskõlastusringil  (kooskõlastuskiri  lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6

ELL esindajate nimetamine eelarveläbirääkimiste kultuur- ja spordivaldkonna töörühma koosseisu

Seoses tööülesannete muutumisega soovivad ELL büroo ja Tartu linn töörühmas oma esindajad välja vahetada.

OTSUSTATI: nimetada ELL  esindajateks  eelarveläbirääkimiste  kultuur-  ja spordivaldkonna  töörühma  koosseisu  Ille  Allsaare  asemele  ELL  büroo  nõunik  Hille Ilves ja Katriin Fisch-Uibopuu asemele Tartu abilinnapea Jüri Sasi.

Päevakorrapunkt 7

ELL esindajate nimetamine eelarveläbirääkimiste IKT töörühma koosseisu

Siseministeerium soovib loodavasse IKT töörühma ELL esindajaid. Kuulati ära juhatuse poolne ettepanek.

OTSUSTATI:

Nimetada  ELL   esindajateks   eelarveläbirääkimiste   IKT   töörühma   Väino   Olev (Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia direktor), Orm Valtson (Saue linnapea),  Jüri  Mölder (Tartu linnasekretär) ja Kaimo Käärmann-Liive (ELL konsultant).

Päevakorrapunkt 8

ELL juhatuse ettepaneku kinnitamine CLRAE  (Euroopa  Nõukogu  Kohalike-  ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi) delegatsiooni liikmete  ja  asendusliikmete  nimetamise küsimuses

Linnade Liidul on Eesti delegatsioonis üks põhiliikme koht ja kaks asendusliikme kohta.

Järgmiseks mandaatperioodiks  2008-2010  oli  8.  aprilli  seisuga  vaja  koheselt  esitada  ELL kandidaadid regionaalministrile, kes pidi need esitama välisministrile ning sealt omakorda esitati kandidaadid kinnitamiseks CLRAEle. Büroole olid laekunud  sooviavaldused kolmelt kandidaadilt – Kersti Sarapuu, Mihkel Juhkami ja Ott Kasuri.

Kuna küsimuse otsustamine ei saanud oodata ELL  volikogu  koosolekuni,  esitas  kandidaadid  regionaalministrile  ELL  juhatus   ja   palub   volikogul   kinnitada   kandidaatide nimetamist.

OTSUSTATI:

Kinnitada ELL juhatuse 8. aprilli 2008.a.  koosoleku  otsusega  nimetatud  ELL  poolsed  Eesti rahvusliku delegatsiooni  põhiliikme  kohale  Mihkel  Juhkami  (Rakvere  Linnavolikogu  esimees)  ning  asendusliikmete  kohale  Kersti   Sarapuu   (Paide  linnapea)  ja Ott Kasuri (Harku Vallavolikogu liige).

Päevakorrapunkt 9

Muud küsimused

9.1. Viies Eesti-Soome ning Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja -valdade kokkutulek Võrus 21-23. mail 2008.

Jüri     Võigemast     teavitas     kohalolijaid,     et     ettevalmistused           kokkutuleku  edukaks läbiviimiseks on lõpusirgel ja oodata on rohket osavõttu.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

Urmas Kruuse                                Inga Köster
Koosoleku juhataja                        Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimislehed – 7 lehel

2. Päevakorra ja otsuste eelnõud – 2 lehel

3. PKP 2 – ELL 2007.a tegevusaruanne – 14 lehel

4. PKP 3 – Kommentaarid omavalitsusliitude koostöökogu ettepanekute kohta 2009. aasta riigieelarve ning "riigi eelarvestrateegia 2009-2012" osas – 1 lehel

5. PKP 5 – Riigivaraseaduse eelnõu kooskõlastuskiri – 1 lehel