13/11/07

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 13. novembril 2007 algusega kell 13.00 ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus, Tallinn). Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5

Tallinn, 13.11.2007

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.30

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid:

Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus),

Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus),

Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus),

Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus),

Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus).

Puudusid:

Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus),

Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus).

Kutsutud:

Angelika Kallakmaa-Kapsta ja Terje Krais (Tallinna Linnakantselei),

Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu),

Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus),

Tauno Võhmar (Jõhvi Vallavalitsus),

Innar Mäesalu (Võru Linnavalitsus) ning

Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Orm Valtson, Peep Kirsima, Irja Alakivi, Toivo

Riimaa, Kaimo Käärmann ja Inga Köster ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD:

1. Seisukoha kujundamine Rahandusministeeriumi kirjas „Omandireformi lõppjärgu

kavandamine" esitatud reformiprotsessi ümberkorraldamise ettepaneku osas. Jüri Võigemast

2. Eeltaotluste vastuvõtu väljakuulutamisest kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste

(KOIT) kava 2007-2010 koostamiseks ja EL 2007-2013 struktuurifondide vahendite

rakendusaktide ettevalmistamise seis. Orm Valtson

3. Osalemine Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika kujundamises aastateks 2013 +. Jüri

Võigemast

4. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Urmas Kruuse

5. Informatsioonid

5.1 Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2007-2011. Tiit Kirss

5.2 CEMRi (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) direktorite ja

peasekretäride nõupidamise korraldamine Eestis 2009. aasta novembris. Toivo Riimaa

5.3 UCLG (United Cities and Local Governments/ Ühinenud linnad ja kohalikud

omavalitsused) Maailmakonverentsi informatsioon. Urve Tiidus, Toivo Riimaa

5.4 Linnade ja valdade päevad 2008 (27-28. veebruar 2008) Jüri Võigemast

5.5 Viies Eesti-Soome ning Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja -valdade kokkutulek

Võrus 21-23. mail 2008. Irja Alakivi

5.6 Eesti linnade ajalooliste kaartide hankimine Rootsi Sõjamuuseumist. Peep Kirsima

5.7. Informatsioon projektist „Teeme Ära 2008"

6. Esindaja nimetamine konkursile "Bioenergia tootmise teostatavuse analüüs Eesti asulates"

laekunud tööde hindamise komisjoni. Irja Alakivi

Päevakorrapunkt 1

Seisukoha kujundamine Rahandusministeeriumi kirjas „Omandireformi lõppjärgu

kavandamine" esitatud reformiprotsessi ümberkorraldamise ettepaneku osas

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni Rahandusministeeriumist saabunud kirjast, milles

tehakse ettepanek osaleda nõupidamisel, et leida sobivaim viis reformiprotsesside lõppjärgu

korraldamiseks.

Büroo saatis nimetatud kirja juhatuse liikmetele. Kirjalik tagasiside tuli Tartu ja Kuressaare

linnalt.

Tallinn oleks huvitatud oma esindaja osalemisest nõupidamisel.

OTSUSTATI: Osaleda Rahandusministeeriumis toimuval omandireformi lõppjärgu

kavandamise alasel nõupidamisel, kuhu kaasata ka Tallinna esindaja.

Päevakorrapunkt 2

Eeltaotluste vastuvõtu väljakuulutamisest kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste

(KOIT) kava 2007-2010 koostamiseks ja EL 2007-2013 struktuurifondide vahendite

rakendusaktide ettevalmistamise seis

Kuulati Orm Valtsoni informatsiooni sellest, et Siseministeerium on alustanud eeltaotluste

vastuvõttu aastate 2007-2010 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT)

koostamiseks.

Elukeskkonna rakenduskava alusel on Siseministeerium välja andnud kaks määrust –

Kohalike avalike teenuste arendamine ja Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine. Orm

Valtson andis ülevaate määruste sisust ning juhatuse liikmed tutvustasid eeltaotluste esitamise

protsessi maakondades.

Linnaliste piirkondade arendamise määrus valmib ilmselt alles 2008. a alguses.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Osalemine Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika kujundamises aastateks 2013 +

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni Euroopa Liidus toimuvatest aruteludest EL

ühtekuuluvuspoliitika tuleviku (2013+) üle (Omavalitsusliitude Brüsseli esindaja Ille Allsaare

poolt ette valmistatud memo lisatud). Tulenevalt sellest on ka ELL-il vaja kujundada ühised

seisukohad ühtekuuluvuspoliitika võimalike arengute osas ning esitada need omavalitsuste

esindajate kaudu nii Regioonide Komitee kui ka CEMR-i liinis.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

Päevakorrapunkt 4

ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine

OTSUSTATI: Kutsuda ELL volikogu koosolek kokku jaanuaris 2008.

Päevakorrapunkt 5

Informatsioonid

5.1 Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2007-2011

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni teehoiukavast. Teeseaduse kohaselt tuleb kohalike teede

hoiuks eraldada vähemalt 10 % teehoiuks eraldatavatest vahenditest. 2008.a

eelarveläbirääkimistel lõppprotokollis fikseeriti eriarvamusena Koostöökogu ettepanek näha

teeseaduses ette vahendite eraldamine vähemalt 15 % ulatuses.

Ettepanekuid teeseaduses vahendite eraldamise suurendamiseks on arutatud Riigikogu XI

täiskogu II istungjärgul teeseaduse muutmise seaduse menetlemisel kuid see on tagasi

lükatud.

22. oktoobril saadeti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kooskõlastamiseks

Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2007 – 2011, Tallinn –

Tartu – Võru – Luhamaa maantee ehitamise rahastamine aastatel 2009-2014 ning välisabi

vahendite kasutamine aastatel 2009 – 2013″ eelnõu.

Selle eelnõu lisas "Teehoiu rahastamise arvestus rahastamisallikate ja aastate lõikes " on

toodud välja kuni aastani 2011 ka kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite mahud – igal

aastal 15 % teehoiuks eraldatavatest vahenditest.

ELL kooskõlastas selle eelnõu märkusega, et jätkame järgnevatel aastatel täiendavate

vahendite taotlemist.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

5.2 CEMRi (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) direktorite ja

peasekretäride nõupidamise korraldamine Eestis 2009. aasta novembris

CEMRi liikmeskonda kuulub 48 üleriigilist omavalitsusliitu 36-st Euroopa riigist. Direktorite

ja peasekretäride nõupidamised toimuvad kaks korda aastas erinevates riikides. Nendel

koosolekutel valmistatakse ette materjalid, mis esitatakse Poliitikakomiteele. CEMRi

tegevjuht Jeremy Smith on teinud ettepaneku, et 2009.a novembris toimuks nõupidamine

Eestis. Osalejate arv oleks orienteeruvalt 80 inimest ja osaliselt tasub kulud (tõlketehnika,

tõlgid) CEMR.

OTSUSTATI: Nõustuda CEMRi ettepanekuga korraldada 2009.a CEMRi direktorite ja

peasekretäride nõupidamine Eestis.

5.3 UCLG (United Cities and Local Governments/ Ühinenud linnad ja kohalikud

omavalitsused) Maailmakonverentsi informatsioon

Kuulati Urve Tiiduse ja Toivo Riimaa ülevaadet 28.-31. oktoobril Lõuna-Koreas toimunud

UCLG 2. kongressist (memo lisatud).

UCLG maailmanõukogus on 341 kohta ja täitevbüroos 115. Kongressist võttis osa 1852

esindajat 120-st riigist.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

5.4 Linnade ja valdade päevad 2008 (27-28. veebruar 2008)

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni Linnade ja Valdade Päevade ettevalmistustest ja

kavandatavatest teemadest. Toimumise aeg on 27.-28.02.2008 Tallinnas, hotell Viru

konverentsikeskuses (memo lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

5.5 Viies Eesti-Soome ning Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja -valdade

kokkutulek Võrus 21-23. mail 2008

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni ettevalmistustest kokkutuleku korraldamiseks 2008. a

mais (memo lisatud). Ootame jätkuvalt kinnitusi, kes Eesti linnadest/valdadest on planeerinud

üritusel osaleda ja mitme inimesega.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

5.6 Eesti linnade ajalooliste kaartide hankimine Rootsi Sõjamuuseumist

Kuulati Peep Kirsima informatsiooni sellest, et Rootsi Sõjamuuseumis on ca 300 Eesti

linnade ajaloolist kaarti XVI-VIII sajandist ja muuseum on nõus Eestile nendest koopiad

tegema. Töö maksumuseks oleks ca 70 000 – 95 000.- krooni.

OTSUSTATI: Hankida Eesti linnade ajaloolised kaardid Rootsi Sõjamuuseumist. ELL bürool

valmistada ette vastav taotluskiri koostöös Muinsuskaitseameti, Rahvusarhiivi ja

Siseministeeriumiga.

5.7 Informatsioon projektist „Teeme Ära 2008"

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni Tallinna Keskkonnaameti ettepanekust käivitada igaaastane ühiskondliku algatuse korras läbiviidav projekt, mille eesmärgiks on puhastada

Eestimaa prahist (memo lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6

Esindaja nimetamine konkursile "Bioenergia tootmise teostatavuse analüüs Eesti asulates"

laekunud tööde hindamise komisjoni

Maaelu Edendamise Sihtasutus on teinud ettepaneku, et Linnade Liidu esindaja osaleks

projektide hindamise komisjonis.

OTSUSTATI: Nimetada konkursile "Bioenergia tootmise teostatavuse analüüs Eesti asulates"

laekunud tööde hindamise komisjoni liikmeks Andrus Tull (nõusolek olemas), SA Paide

Haldus tegevjuht.

Urmas Kruuse                                               Inga Köster

Koosoleku juhataja                                      Protokollija

 

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Juhatuse koosoleku päevakorra ja otsuste eelnõud – 2 lehel

3. PKP 1 – Rahandusministeeriumi kiri omandireformi lõppjärgu kavandamisest – 2 lehel;

Kuressaare arvamus kirjas esitatud ettepaneku kohta – 2 lehel; Tartu arvamus – 1 lehel

4. PKP 2 – Siseministeeriumi info eeltaotluste vastuvõtmise algamisest KOIT kava

koostamiseks – 1 lehel; Slaidikava EL 2007-2013 struktuurifondide vahendite rakendusaktide

ettevalmistamise seisust – 4 lehel

5. PKP 3 – Memo Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika tulevikust (2003+) – 5 lehel

6. PKP 5.1 – Teehoiu rahastamise arvestus rahastamisallikate ja aastate lõikes – 1 lehel;

7. PKP 5.2 – Memo CEMR peasekretäride ja direktorite nõupidamisest Eestis 2009.a

septembris – 1 lehel

8. PKP 5.3 – Memo UCLG kongressist – 1 lehel

9. PKP 5.4 – Memo 2008.a Linnade ja Valdade Päevade ettevalmistamise käigust – 1 lehel

10. PKP 5.5 – Memo 2008. a toimuvast Eesti-Soome sõpruslinnade- ja valdade kokkutulekust

– 1 lehel

11. PKP 5.7 – Memo projektist "Teeme ära 2008" – 1 lehel

12. PKP 6 – ettepanek esindaja nimetamiseks – 1 lehel

13. Keskkonnaministeeriumist saabunud info riigi maareservi moodustamise põhimõtetest – 5

lehel