Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll 14.02.2018

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste rahanduse ja maksunduse töörühma protokoll

 

Tallinn                                                                                                                        14.02.2018 nr 1                                                                                                                                 
algus 11:00
lõpp  12:30

Koosoleku juhataja: Sulev Liivik

Osavõtjad:
Valitsuskomisjon: Sulev Liivik, Andrus Jõgi, Lemmi Oro  – Rahandusministeerium.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad: Heiki Hepner, Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Külli Lust – Eesti Linnade Liit; Ivar Tedrema, Märt Moll,– Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Kutsutud: Väino Tõemets, Mart Uusjärv, Kersten Kattai   – Rahandusministeerium; Angelika Kallakmaa, Tiit Saat – Eesti Linnade Liit.

 

Päevakord:

1. Omavalitsusliitude Koostöökogu RES taotlused

2. Muud teemad

 

Päevakorrapunkt nr 1

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad selgitasid, et nende prioriteediks on 2009. a ära kärbitud tulumaksu osa taastamine, tasandusfondi suurendamine, et tasandusfondi saajate ja mittesaajate tulukuse vahe elaniku kohta ei suureneks ja 2009. a kärbitud teehoiu toetuse taastamine. Lahendamist vajab looduskaitsealadest tingitud maamaksu laekumise vähenemine. Riigi tegevusest tingitud maksutulu vähendamine tuleb KOVidele kompenseerida. Vt protokollile lisatud Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlust.

Rahandusministeeriumi esindajad informeerisid, et märtsi lõpus toimuval töörühma arutelul on võimalik jagada informatsiooni selle kohta, missuguseid taotlusi ministrid KOVide rahade osas esitasid.

Omavalitsusliitude esindajad tegid ettepaneku arutada dividendidelt ja pensionitelt tulumaksu andmist KOVidele.

Rahandusministeeriumi esindajad nõustusid EMTA-st küsima numbrid ja tegema analüüsi.
 

Päevakorrapunkt nr 2

Omavalitsusliidud tõstatasid rahvastikuregistri muudatused, mis 2019. a algusest kaotavad ära KOVi ja linnaosapõhised aadressid. See mõjutab otseselt KOVide tulumaksu laekumist.

Rahandusministeeriumi esindajad tegid ettepaneku, et teemat peaks arutama koos Siseministeeriumi esindajatega. Arutelu ajaks on vajalik koostada analüüs, kuidas muudatus mõjutab tulumaksu laekumist.

Omavalitsusliidud tõstatasid KOVide planeerimistegevuse autonoomia küsimuse. Ei ole aktsepteeritav, et tekib riiklik keha, mis hakkab KOVidele ette kirjutama ruumilise arengu kavandamise otsuseid. Pärast maavalitsuste likvideerimist soovivad KOVid maakonnaplaneeringu ülesande üleandmist KOVidele.

Rahandusministeeriumi esindajad nõustusid, et KOVide ruumilise arengu kavandamise autonoomiat ei tohi kitsendada. Maakonnaplaneeringute üleandmisele KOV koostöötasandile peab eelnema ruumilise planeerimise valdkonna terviklik analüüs.

Omavalitsusliitude esindajad informeerisid, et uue loodava Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhtorganites võetakse esimesel võimalusel arutlusele rändavate õpilaste arvlemise teema. Eesmärk on teha üleskutse vabatahtliku arvlemise jätkumiseks.

Omavalitsusliitude esindajad märkisid, et uue liidu tekkimise järel on vajalik üle vaadata eelarve läbirääkimiste töökord.

Rahandusministeeriumi esindajad märkisid, et on tulnud signaale, miks tasandus- ja toetusfondi rahade jagamine venib veebruarisse. Teema tuleb läbi arutada, et leida tähtaegade ettepoole toomise plussid ja miinused.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Liivik                                     
Protokollija