Lõimumise valdkonna töörühma koosoleku protokoll (14.06.2021)

KOOSOLEKU PROTOKOLL
Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni lõimumisvaldkonna
töörühma koosolek nr 4 2021                                                                       29.06.2021 nr 1-5/255

Koosoleku kuupäev 14.06.2021

Algus kell 15.30, lõpp kell 17.00
Koosolek toimus veebikoosolekuna Zoom´i keskkonnas.

Juhatas: Anne-Ly Reimaa

Protokollis: Anne-Ly Reimaa

Võtsid osa: Anne-Ly Reimaa (Kultuuriministeerium, lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht), Piret Hartman (Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler), Eda Silberg (Kultuuriministeerium, kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhataja asetäitja), Irene Käosaar (Integratsiooni Sihtasutuse juhataja), Kätlin Kõverik (Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht), Kaarel-Mati Halla (Tallinna Linnavalitsus), Ott Kasuri (ELVL), Ingar Dubolazov (Haridus-ja Teadusministeeriumi mitmekeelse ja kaasava hariduse osakonna juhataja), Kerda Eiert (Ida-Virumaa haridusklaster Helikopter), Kädi Koppe (ELVL), Timo Torm (Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik), Eve East (Toila Vallavalitsus), Riia Tallerman (Lüganuse Vallavalitsus, Andrea Eiche esindaja), Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus), Urve Luht (Lääne Harju Vallavalitsus), Anneli Rants (Sillamäe Linnavalitsus) ja Karro Külanurm (Põltsamaa Vallavalitsus).

Puudusid: Imre Liiv (Narva-Jõesuu Linnavalitsus), Einar Vallbaum (Viru-Nigula Vallavalitsus), Kalmer Sarv (Valga Vallavolikogu), Tarmo Tammiste (Narva Linnavolikogu), Sulev Valner (Rahandusministeerium).
 
PÄEVAKORD:
1. Kultuuriministeeriumi koostööplaanidest kohalike omavalitsustega. arengutest lõimumisvaldkonnas. Piret Hartman, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler.
2. INSA maakonnatuuride kokkuvõte – esmane tagasiside koolituspäevade ettepanekutest. Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht.
3. Ida-Virumaa haridusklaster haridusklaster Hariduskopter - väljakutsed ja kriitilised teemad. Kerda Eiert, haridusklastri koordinaator, Ingar Dubolazov, Haridus- ja Teadusministeeriumi mitmekeelse ja kaasava hariduse osakonna juhataja.
4. Arutelu, uue koosoleku aja määramine
 
Päevakorra p. 1. Kultuuriministeeriumi koostööplaanidest kohalike omavalitsustega, arengutest lõimumisvaldkonnas. Piret Hartman, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler.

Piret Hartman tutvustas uue valdkondliku arengukava koostamise seisu. Arengukava Sidus Eesti 2030 seab eesmärke kohanemise ja lõimumise, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning rahvastikuarvestuse valdkonnas ja nendega seotud poliitikavaldkondades. Väga kesksel kohal on arengukavas tegevused KOV-ide suunas, et võimestada omavalitsusi sisserändajate ja pikaajaliste teistkeelsete elanikega tegelemisel, kes on olnud keeruline ära õppida eesti keelt ja vajavad lõimumist toetavaid teenuseid. Arengukava on tutvustatud Riigikogu fraktsioonidele ja ees ootab arengukava tutvustamine riigikogu saalis. Eeldatavalt võtab arengukava valitsus vastu 2021.a. sügisel.

Piret Hartman selgitas, et alates 1. maist 2021 on liitunud ministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonnaga kuus inimest Siseministeeriumist. Osakonna töötajate arv on tõuseb sügisel 13 inimeseni, sest kavas on lisaks võtta tööle ühise meediaruumi nõunik. Kohalike omavalitsuste teemat hakkab koordineerima peaspetsialist Anna Mäkinen. Plaanis on laiendada kohanemis-, sh lõimumiskoordinaatorite võrgustikku kohalikes omavalitsustes ning Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade regionaalset kohaolu. Augustis toimuvad riigiametnike välitööd Järva- ja Jõgevamaal, kus ühe teemana käsitletakse ka raamatukogude teenuseid ja rahvakultuuri arendamist.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

Päevakorra p. 2. INSA maakonnatuuride kokkuvõte – esmane tagasiside koolituspäevade ettepanekutest. Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht.
 
Kätlin Kõverik andis ülevaate maakondades toimunud kohanemis-- ja lõimumisvaldkonna teenuseid tutvustavate maakonnatuuri kohtumiste kohta. COVID--19 tõttu lükkus maakonnatuuri ajakava paari kuu võrra hilisemaks. Läbi on viidud koolitusi nii veebis kui ka kohapeal. Vähese osalejate arvuga maakonnakohtumistel (näiteks Saaremaa ja Hiiumaa) on soovijaid liidetud teiste maakondade veebiseminaridega. Lisaks on planeeritud ka jätk 2021. aasta maakonnatuurile 2021 sügisel ja 2022 algul. Kohalike omavalitsuste juhend kohanemis-- ja lõimumisteenuste kohta võtab arvesse maakonnatuuride tagasisidet. See dokument uuendatakse 2021. a sügisel.

Ott Kasuri tundis huvi, kui suur on osalus olnud maakonnatuuridel.

Kätlin Kõverik vastas, et inimesi on olnud oodatust vähem. Põhjuseks võib olla ka koroonapiirangute kaotamine, mis käivitas varem planeeritud tegevused noorsootöös, hariduses ja kultuuris. Ka lõpuaktused on osalust piiranud.

Piret Hartman lisas, et tegevustega tuleb jätkata ja koolitusseminare tuleb teha regulaarselt. Pärnumaa arutelu oli sisukas. Registreerus ca 10 inimest, osales poole vähem. Loodetavasti annavad osalejad kohalikes omavalitsustes koolituse sisu edasi.

Eda Silberg täiendas, et Euroopa Liidu uus finantsperiood on ettevalmistamisel. See tähendab ka tegevuste planeerimist kohalike omavalitsuste suunal.

Kädi Koppe selgitas, et koolitustele tuleb kindlasti kutsuda volikogu liikmeid. Eesti Linnade Liit levitas teavet koolituste kohta erinevates e--listides.

Kaarel--Marti Halla selgitas, et kui suunis osalemiseks tuleb kohaliku omavalitsuse juhilt, siis see tagab ka osaluse. Teenuste väljatöötamine vaid ametnike poolet ei taga edukust. Mõelda tuleb, kas igasse linnaossa Tallinnas on vaja kohanemis-- ka lõimumiskoordinaatorit.
 
Piret Hartman avaldas arvamust, et pigem võiks olla üks ühine KOV koordinaator ning vajadusel täiendav inimene.

Kätlin Kõverik lisas, et igal koolitusel esinejad ka muutuvad. Püütakse rääkida ka kohalikest näidetest. Iga päeva lõpus toimub ka arutelu, millised on kitsaskohad kohanemisel, kuidas teha info kättesaadavaks KOV--ides ja milliseid teenuseid on vaja välja arendada. Ettepanek on olnud luua standard, universaalsed juhised, kuidas anda vajalik info edasi KOV kodulehtede kaudu ja pakkuda tõlketeenuseid kodulehtede uuendamiseks.

Ott Kasuri märkis, et KOVide kodulehed on unifitseeritud ühise standardi järgi. Selle teemaga tegeles rahandusministeerium mõned aastad tagasi.

OTSUSTATI:
1. Võtta info teadmiseks.
2. Kaasata kohanemis-- ja lõimumisteenuseid tutvustavatele koolitustele KOV--ide volikogude liikmeid.

Päevakorra p. 3. Ida-Virumaa haridusklaster haridusklaster Hariduskopter - väljakutsed ja kriitilised teemad. Kerda Eiert, haridusklastri koordinaator, Ingar Dubolazov, Haridus- ja Teadusministeeriumi mitmekeelse ja kaasava hariduse osakonna juhataja.
 
Kerda Eierti selgitas, et Ida-Virumaale oodatakse tööle haridustöötajaid ja õppima noori. Probleemiks on noorte väljaränne, korrastamist vajab koolivõrk. Haridusklastri eesmärk on ühiselt arendada ja koordineerida maakonna haridusvaldkonda, klaster tegutseb Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse (IVEK) juures. Selge on, et gümnaasiumiastme koolid vajavad omavalitsusliidupoolset tervikpilti – millised on huviringid, milline on formaalne ja mitteformaalne haridus maakonnas, et leida nn „rosinaid" uute õpilaste leidmiseks. Vajalik on pakkuda heal tasemel keeleõpet, see vajab ka erinevate poliitikvaldkondade koostööd. Klastri partnerid on KOV-id (v.a. Alutaguse vald), piirkonna kolledžid ja riigigümnaasiumid, Sisekaitseakadeemia, uus Jõhvi rajatav tehnoloogiakool, Ida-Viru Kutsehariduskeskus. Võrgustiku juhtrühma juurde on loodud neli töögruppi. Ida-Virumaa haridus vajab turundamist, et kutsuda õppima noori väljaspool maakonda. Tegeleda tuleb ka enda maakonna noortega, et nad piirkonnast ei lahkuks. Klaster tegeleb ka keelpöörde projektiga. Murekohaks on õpetajate eesti keele oskus, põhimure haridustöötjate puudus. Juurde on vaja 130 uut haridustöötajat.

Kädi Koppe märkis, et haridusklastri idee sündis 2019.a. maakonna arengukava koostamise käigus.

Ingar Dubolazov märkis, et tähtis on laienda keelekümblusvõimalusi. Mureks, et paljud vanemad ei soovi keelekümblust. Keskenduda tuleb koolijuhtide poolt keelevaldkonna teadlikule juhtimisele. Koolivõrk muutub väiksemaks. Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa on kahaneva elanikkonna piirikonnad.
 
Piret Hartman lisas, et keelekümbluse laiendamiseks on vajalik lapsevanemaid nõustada. Tähelepanu tuleb pöörata ka noortele, kuidas toetada nende algatusi. Ka tuleb tegelda õpilasomavalitsustega.

Ingar Dubolazov märkis, et muukeelseid õpilasti tuleb koolides enam toetada, sellele pühendatakse üha enam tähelepanu. Ka on Ida-Virumaa õpilasfirmade arv väiksem kui mujal Eestis.

Kerda Eiert märkis, et Ida-Viru haridusklastrit tutvustab ta Eesti Linnade- ja Valdade päevadel 18.augustil.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

Päevakorra p. 4. Arutelu, uue koosoleku aja määramine
 
Irene Käosaar märkis, et 20. augustil toimub Narvas kooslaulmise pidu, mis on pühendatud Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäevale. Enne seda, 17.-21. augustil toimub Narvas Vabaduse festival.

Anneli Rants märkis, et Sillamäel toimuvad 2-3. juulil merepäevad. Eesti taasiseseisvumisele on pühendatud üritus 19.augustil. Lastevanemad nõuavad koolidelt eestikeelset õpet, vajalik on palgata lisaõpetajaid. Sillamäe pakub Narva kolledži tudengitele ka õpetuskohti.

Ingar Dubolazov selgitas, et Jõhvis avatakse uues õppeaastal lasteaiarühm eestikeelse õpetajaga. Kohtla-Järvele jääb 2 venekeelset kooli.

Ott Kasuri selgitas, et haridusvaldkonnas on väga tähtsal kohal kutsehariduse küsimused.

Eve East andis teada, et Eesti lipu päeva 4. juunil tähistati igas KOV-is. IVOL kinkis igale KOV-ile lipu koos lipuvardaga, toimus koolidele joonistus- ja luulevõistlus, laekus 164 tööd. Ida-Virumaa kutseharidus vajab sisukat analüüsi.

Ott Kasuri märkis, et kui noor koolilõpetanu läheb ettevõttesse tööle, on väga tähtis keelekeskkond. Ida-Virumaa nooretele tuleb pakkuda eestikeelseid praktikakohti.

Piret Hartman tegi ettepaneku kohtuda töörühmaga uuesti 13. septembril kell 13.30-15.00. Päevakorda võiks võtta eesti keele majade tagasiside uuringu tulemused ja uuendused KOV juhendis.

OTSUSTATI:
1. Võtta info teatavaks.
2. Korraldada uus töörühma koosolek 13. septembril 13.30-15.00.
 
Koosoleku juhataja ja protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
Anne-Ly Reimaa
lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht
 
Lisa: Esitlus (.pdf)