14.10.2021 - Euroopa Parlamendi liikmed ja kohalikud juhid nõuavad majanduse elavdamise kavade laialdasemat kasutuselevõttu ja partnerluslepingute kiiret rakendamist

Tere,

 

Ühisel kohtumisel 14. oktoobril arutasid Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni (REGI) ja Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) liikmed ELi uue programmiperioodi väljakutseid. Nad tõid esile partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtete olulisuse ning rõhutasid samal ajal, kuivõrd tähtis on säilitada eelmisel aastal kehtestatud paindlikkusmeetmed, et võitluses COVID-19 vastu saaks kasutada ELi struktuurifonde. Kohtumine toimus 19. Euroopa regioonide ja linnade nädala raames.

Koos ühtekuuluvuse ja reformide volinik Elisa Ferreiraga arutati kohtumisel ELi uue programmiperioodi 2021–27 ning taastumis- ja vastupanurahastu (RRF) territoriaalseid aspekte. Europarlamendi ja Regioonide Komitee liikmed palusid Euroopa Komisjonil tagada partnerluspõhimõtte ja mitmetasandilise valitsemise täielik järgimine ning soovisid partnerlusprotsesside parandamist. Samuti kutsusid nad liikmesriikide valitsusi üles tagama RRF -i laiemat territoriaalset rakendamist ning  vähemarenenud ja COVID-19 kriisi poolt sotsiaalmajanduslikult kõige enam mõjutatud piirkondade esikohale seadmist.

Ühtekuuluvuspoliitika, mille maht perioodil 2021–2027 on 392 miljardit eurot, on jätkuvalt peamine ELi investeerimispoliitika piirkondadevaheliste erinevuste vähendamiseks, tugevdades liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. Eesmärgiga suunata vähemalt 30% ELi vahenditest võitlusele kliimamuutuste vastu, on uus ühtekuuluvusfond ka üks rohelise kokkuleppe peamisi vahendeid.

COVID-19 pandeemia tõttu on uue ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide jõustumine ja liikmesriikide partnerluslepingute esitamine Euroopa Komisjonile hilinenud. 2021. – 27. aasta fonde reguleeriv määrus jõustus 1. juulil, 2021. Euroopa Komisjon on aga seni vastu võtnud vaid Kreeka partnerluslepingu.

Lisaks kutsusid EP ja RK liikmed Euroopa Liidu ja liikmesriikide ametiasutusi üles kiirendama uute investeerimisprogrammide ettevalmistamist ning tugevdama sünergiat riiklike taastumis- ja vastupanukavade ning ühtekuuluvuspoliitika vahel, vältides kattuvusi ja tagades riiklikes taastumiskavades ühtekuuluvuspõhimõtete järgmise.

Volinik Ferreira ütles: „"Ühtekuuluvuspoliitika on olulisem kui kunagi varem: meie järgmise kümne aasta ülesanne on investeerimine kõikide piirkondade taastamisse ja rohepöördesse ning digitaalsesse üleminekusse, mitte keadgi maha jättes ja digitaalset lõhet vältides. Kasutagem vastutustundlikult ja sihikindlalt seda võimalust, mida pakub erakordne ühtekuuluvusrahastus!"

Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni esimees Younus Omarjee ütles, et „kriisi mõju on äärmiselt suur ja ELi rahastust ootavad praegu meie kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, et kiirendada taastumist."

Regioonide Komitee COTERi komisjoni esimees Isabelle Boudineau ütles: „Euroopa piirkonnad ja linnad vajavad Euroopa Liitu niisama palju kui EL vajab piirkondi ja linnu, et edukalt taastuda ja ökoloogiliselt paremaks saada. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad usaldama piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi."

 

Regioonide Komitee täiskoguistungil 12.oktoobril võeti vastu Juraj Droba (SK/ECR) arvamus „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tõhus kaasamine 2021.–2027. aasta partnerluslepingute ja rakenduskavade koostamisse", milles komitee hindas piirkondlike ja kohalike omavalitsuste kaasamist  2021–2027 rahastusperioodi programmide koostamisse ja esitas oma soovitused nende kaasamise suurendamiseks. Arvamuse tekst on leitav siit.

 

Edastas
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis