14/02/17

KUTSE

Lp linnade liidu liikmed

Eesti Linnade Liidu juhatuse ja volikogu koosolekud toimuvad koos, teisipäeval 14. veebruaril 2017, algusega kell 13.00 Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Tallinn, Paadi tn 5, saal „Tallinn").

Volikogu koosoleku päevakorras (ettepanek):
1. Valitsusliidu põhimõtete ja tegevuskava tutvustus ja arutelu ministeeriumi haldusala ja kohalike omavalitsuste tegevusvaldkondade kokkupuutes. Kadri Simson, Majandus- ja taristuminister

2. ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 ja 2018 aasta riigieelarve küsimustes. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessist ning ELL seisukohtade kujundamine kohalike omavalitsuste ühistegevuse korraldusest valimisjärgseks perioodiks. Jüri Võigemast

4. ELL 2017. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusummade lõikes. Jüri Võigemast, Aigi Sander

5. XIII Linnade ja Valdade Päevad Hotel Viru konverentsikeskuses 15.-16. märtsil 2017. Inga Köster, Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

7. Muud küsimused ja informatsioonid.
7.1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuaris Tiit Kirss
7.2. Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi raport "Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis". Kaimo Käärmann-Liive
7.3. EL Regioonide Komitee presidendi hr Markku Markkula ametlikust visiidist Eestisse 10.02.2017. Kaimo Käärmann-Liive

ELL juhatuse ja volikogu koosolekud on kõigile liikmetele avatud.

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

 

EESTI LINNADE LIIDU  JUHATUSE  JA VOLIKOGU  KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Tallinnas 14.02.2017
Algus kell 13.00, lõpp kell 15.40

Koosoleku juhataja: Taavi Aas
Protokollija:   Inga Köster

Juhatuse liikmetest  osalesid: 
Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), 
Heiki Hepner (Kohila Vallavalitsus), 
Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavalitsus), 
Vladimir Šokman (Tartu Linnavolikogu).

Puudusid: 
Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus), 
Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), 
Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus).

Volikogu liikmeid ja asendusliikmeid oli kohal 20, puudus 48.

Kutsutud: 
Kadri Simson, majandus- ja taristuminister; 
Angelika Kallakmaa ja Toomas Sepp (Tallinna Linnavalitsus).

ELL büroost osalesid: 
Jüri Võigemast, 
Tiit Kirss, 
Anne Läns, 
Hille Ilves, 
Kaimo Käärmann-Liive,  
Irja Alakivi, 
Toivo Riimaa, 
Tiiu Madal ja 
Inga Köster

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Valitsusliidu põhimõtete ja tegevuskava tutvustus ja arutelu ministeeriumi haldusala ja kohalike omavalitsuste tegevusvaldkondade kokkupuutes. Kadri Simson, Majandus- ja taristuminister

2. ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 ja 2018 aasta riigieelarve küsimustes. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessist ning ELL seisukohtade kujundamine kohalike omavalitsuste ühistegevuse korraldusest valimisjärgseks perioodiks. Jüri Võigemast

4. ELL 2017. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusummade lõikes. Jüri Võigemast, Aigi Sander

5. XIII Linnade ja Valdade Päevad Hotel Viru konverentsikeskuses 15.-16. märtsil 2017. Inga Köster, Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1.Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuaris Tiit Kirss

7.2.Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi raport "Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis". Kaimo Käärmann-Liive

7.3. EL Regioonide Komitee presidendi hr Markku Markkula ametlikust visiidist Eestisse 10.02.2017. Kaimo Käärmann-Liive

Päevakorrapunkt 1
Valitsusliidu põhimõtete ja tegevuskava tutvustus ja arutelu ministeeriumi haldusala ja kohalike omavalitsuste tegevusvaldkondade kokkupuutes

Kuulati majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni ettekannet, kes tutvustas valitsusliidu põhimõtteid ja tegevuskava (slaidikava lisatud).

Valitsus on ametis olnud 84 päeva, 39 päeva on aega 2017.a riigieelarve vastuvõtmiseks

Minister tõi välja, et 39 päeva jooksul on jõutud ellu viia järgmised muudatused:

  • Sotsiaalmaksu määra vähendamata jätmine
  • Majutusteenuse käibemaksumäära tõusust loobumine
  • Riiklikud põllumajandustoetused
  • Lasterikka pere toetuse tõus 300 euroni
  • Õpetajate reaalne palgatõus
  • Lasteaiaõpetajate palgatõusu motiveerimise programm

Maakondliku ühistranspordi korraldamine soovitakse koos dotatsiooni ja täiendavate vahenditega üle anda kas maakondlikele ühistranspordikeskustele või KOVidele.

Valitsusliidu aluspõhimõtetes lepiti kokku, et omavalitsuste tulubaas suureneb, alates 2018. aastast eraldatakse 30 miljonit lisaeurot aastas. Lisaks on omavalitsuste tulubaasi täienduseks riigi eelarvestrateegias 2019. aastal ette nähtud veel 15 miljonit eurot ning 2020. aastal 25 miljonit eurot.

Kavas on jagada maavalitsuste ülesanded ministeeriumide valitsemisala asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste või nende liitude vahel ning lõpetada maavalitsuste tegevus alates 1. jaanuarist 2018.

Haldusreformile soovitakse anda vajalik sisu täiendava rahastuse ning riigi ja omavalitsuste koostöö ning ülesannete jaotuse ülevaatamise näol. Soovitakse suurendada kohalike omavalitsuste otsustusõigust ja võimekust pakkuda kvaliteetseid teenuseid kõikjal Eestis.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2
ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 ja 2018 aasta riigieelarve küsimustes

ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 ja 2018 aasta riigieelarve küsimustes on kajastatud kahes osas. (lisatud).

Tabelis „ELL ettepanekud  valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu eelarveläbirääkimisteks RES 2018-2021 ja 2018. aasta riigieelarve osas 2 esitatakse konkreetsed fiskaalse mõjuga ettepanekud  RES 2018-2021 ja RE 2018 kohta.

Esile tuleks tõsta järgmisi ettepanekuid:

*   Taastada kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksumäär   majanduslanguse eelse perioodi tasemele arvestades ka maamaksuvabastuste kompenseerimise eesmärgil tulumaksu eraldamise määra tõstmist 0,2 protsendipunkti võrra.

*   Suurendada ka kohalike teede hoiuks eraldavate vahendite mahtu 2018. aastal 40,456 miljoni euroni ning 2021. aastaks 45,5 miljoni euroni.

* Eraldada 2 % käibemaksust kohalikele omavalitsustele,

*  Korrastada kohalike maksude süsteemi,

* Alustada läbirääkimisi dividendide pealt makstava tulumaksu  eraldamiseks ning mitteresidentide tulumaksust osa eraldamiseks kohalikele omavalitsustele

* Tagada riigi andmekogudesse andmete esitamise ja sellega seotud ülesannete ning muude riiklike ülesannete täitmise ja nende administreerimisega seonduvate kulude katmine.

*  Hariduslike erivajadustega õpilastega koolide pidamine riigi poolt.

*  Lisada tugispetsialistide toetus haridustoetusesse.

* Tagada toetus koolilõunakulude katmiseks samadel põhimõtetel ja ulatuses riigi üldhariduskoolidega.

jne..

Lisas 1 „ELL ettepanekud valdkondade lõikes  2017. aastal toimuvateks läbirääkimisteks valitsusdelegatsiooniga" kajastatakse ettepanekud , mis käsitlevad riigieelarvest eraldatavate  toetuste jaotuspõhimõtete muutmist,  ettepanekuid  kehtivate õigusaktide muutmiseks jms.

Siinjuures tuleb ka märkida, et ELL volikogu poolt heakskiidetavad ettepanekud esitatakse Omavalitsusliitude Koostöökogule. Ka EMOL esitab Koostöökogule omad ettepanekud ning kahe liidu ettepanekute baasil formuleeritakse Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud läbirääkimisteks valitsusdelegatsiooniga.

OTSUSTATI: Kiita heaks ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 ja 2018 aasta riigieelarve küsimustes.

Päevakorrapunkt 3
Ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessist ning ELL seisukohtade kujundamine kohalike omavalitsuste ühistegevuse korraldusest valimisjärgseks perioodiks

Jüri Võigemast tutvustas ELL ettepanekut omavalitsuste koostöö tugevdamiseks (lisatud).

Kohalike omavalitsuste ühishuvist tulenevale eesmärgile tuginedes teeb ELL volikogu ettepaneku kõigi linnade ja valdade koondumiseks ühtseks üleriigiliseks omavalitsuste organisatsiooniks.

ELL juhatus ja volikogu on korduvalt arutanud ELL põhikirja täiendamist.

Tuginedes praegu kehtiva põhikirjale, on uutele, 2017 aasta oktoobrist  ametisse asuvatele volikogudele, ette valmistanud üleriigilise omavalitsusüksuste liidu põhikirja muudatused – Eesti Linnade ja Valdade Liidu põhikirja eelnõu.

Põhikirja muudatused vastavad paremini uuele, valimiste järgselt kujunevale omavalitsusüksuste mustrile ning üleriigilise ühistegevuse praktilistele vajadustele.

Pärast ühinemisprotsessi jääb ca70-90 kohalikku omavalitsusüksust. Kõik ELL liikmed, kes osalevad ühinemisprotsessis ja ühinevad linnadega/valdadega, kes ei ole ELL liikmed, peavad uute volikogude tasandil otsustama, kas ja millisesse üleriigilisse omavalitsusliitu nad kuuluvad.

4 kuu jooksul (veebruaris 2018) pärast valimistulemuste kinnitamist peaksime kokku kutsuma Linnade Päeva ehk üldkoosoleku.

ELL juhatus ja volikogu teevad EMOL juhatusele ja volikogule ettepaneku ühise kokkuleppe koostamiseks ning praktiliste sammude ettevalmistamiseks ja tegevuste korraldamiseks, mis on vajalikud kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse organisatsioonilise korralduse tugevdamiseks.

EMOLile ja kõigile kohaliku omavalitsuse üksustele ettepanekut tehes lähtub ELL volikogu arusaamast, et ühtse üleriigilise liiduna on omavalitsuste ühishuvide esindamine ja kaitsmine tulemuslikum.

OTSUSTATI:
3.1 Kiita heaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu põhikirja eelnõu.

3.2 Esitada kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilise koostöö tugevdamise ettepanekud EMOLile ja kõigile kohaliku omavalitsuse üksustele.

Päevakorrapunkt 4
ELL 2017. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusummade lõikes

ELL 2018.a. on juhatuses läbinud kaks lugemist. Eelarvet on täpsustatud vastavalt laekunud ettepanekutele.

Tulenevalt ELL põhikirjast kinnitab eelarve tulud ja kulude üldmahud ELL volikogu, juhatus kinnitab eelarve kulu- ja tuluridade kaupa.

OTSUSTATI: Kinnitada ELL 2017.a. eelarve tulud kogusummas  636 937,91eurot, kulud kogusummas 606 769,50  eurot ja eelarve aasta lõpu jääk summas 30 168,41 eurot.

Päevakorrapunkt 5
XIII Linnade ja Valdade Päevad Hotell Viru konverentsikeskuses 15.-16. märtsil 2017

Käivad viimased ettevalmistused töötubade sisustamiseks. Seekordsetel linnade ja valdade päevadel arutatavad teemad on koondatud järgmiste märksõnade alla: haldusreform, haridus- ja kultuurielu korraldus, sotsiaaltöö, kohalik omavalitsus ja finantsid, järelevalve ja kontroll KOV üle, e-teenused ja e-omavalitsus; energeetika, linna/valla majandus; elanikkonna kaitse, keskkond ja säästev areng; kohalike omavalitsuste välissuhted, linnapoliitika, riigihanked.

Suurt huvi on üles näidanud erinevad firmad/asutused, kes soovivad rentida stendipinda või esineda ettekandega.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6
ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

Toimus arutelu, et kas kutsuda juhatus kokku korralisel ajal 14. märtsil või seoses linnade ja valdade päevade toimumisega 15.-16.märtsil jäta juhatuse koosolek ära ning kutsuda juhatus kokku alles aprillis.

Jõuti seisukohale, et märtsis juhatuse koosolekut ei toimu või kui selleks tekib ootamatult vajadus, kutsutakse kokku erakorraline juhatuse koosolek.

Veel olid koosolekul osalejad seda meelt, et edaspidi toimuksid volikogu koosolekud koos juhatuse koosolekuga ehk  kahe järjestikuse koosoleku asemel toimub üks ühine koosolek.

OTSUSTATI:

6.1 ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 11.aprillil 2017 Tallinnas.
6.2 ELL volikogu koosolekud toimuvad koos ELL juhatuse koosolekuga üheaegselt

Päevakorrapunkt 7
Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1.Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuaris

2017.a. jaanuaris laekus kohalikele omavalitsustele tulumaksu 85 474 780 €, kasv võrreldes eelmise aasta jaanuari laekumisega 7,1 %.

Võrreldes 2016. aastaga on vähemlaekumisi (11,6% puhul) 23  kov-il (Saarde, Saare, Kaiu, Kullamaa, Alatskivi, Aegviidu, Värska, Tootsi , Albu, Lihula, Järvakandi, Koigi,  Martna, Sonda, Alajõe, Salme, Pajusi, Noarootsi, Misso valdadel, Vändra alevil ning Kiviõli, Mustvee ja Sillamäe linnadel).

Tulumaksu (11,6) juures ületatud 2008.a. tase 204 kov-l.

2017 .a.  prognoosib Rahandusministeerium kohalikele omavalitsustele  tulumaksu laekumiseks:

952 000 000 €,  maamaksuks  59  000 000 €.

Jaanuari kuuga on laekunud tulumaksu 9 % prognoosist.

Maamaksu on kogutud 28 493  € . Kohalikele omavalitsustele kanti jaanuaris üle maamaksu 78 052 €.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.2.Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi raport "Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis

06.-08. septembrini viibisid Eestis Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) raportöörid Henrik Hammar (Rootsi) ja Leendert Verbeek (Holland), et koostada raport kohaliku demokraatia olukorrast Eestis (memo lisatud). Raportis vaadeldakse, kuidas Eesti täidab Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Hartaga võetud kohustusi.

Raporti eelnõus esines mõningaid ebatäpsusi, millele CLRAE Eesti delegatsioon juhtis Kongressi tähelepanu.

Raportit arutatakse 16. veebruaril Kreekas Kongressi järelevalvekomitee koosolekul (koosolekul osaleb Eesti delegatsiooni liige Ott Kasuri) ning raport on plaanis vastu võtta märtsis toimuval Kongressi plenaarsessioonil.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

7.3. EL Regioonide Komitee presidendi Markku Markkula ametlikust visiidist Eestisse 10.02.2017

EL Regioonide Komitee (CdR) president viibis Eestis visiidil 10. veebruaril. Visiidi eesmärgiks oli kokku leppida koostöö Eesti kui EL Nõukogu eesistuja ja EL Regioonide Komitee vahel 2017. a II poolaastal.

Vahetati mõtteid selle üle, milliseid arvamusi võiks Eesti EL Nõukogu eesistujana tellida EL Regioonide Komiteelt (teemadel, mis aitaksid Eestit EL Nõukogu eesistujana), millistel Eesti poolt korraldatud üritustel/seminaridel võiks ettekannetega panustada EL Regioonide Komitee ning millistele EL Regioonide Komitee seminaridele võiks ettekandega esineme tulla Eesti esineja.

Eesti eesistumise ajal EL Nõukogus toimuvad Eestist seoses CdR-ga kaks kohtumist:

1. CdR Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) kohtumine (3.-4. juuli), kutsujaks Tallinn

2. CdR juhatuse koosolek (1. sept.), kutsujaks CdR Eesti delegatsiooni esimees.

Peale visiiti hindas EL Regioonide Komitee presidendi kabinet kohtumisi sisukaks ning osapooli tänati konkreetsete kokkulepete eest.

Eesti poolt on kavas koostada kiri selle kohta, milliseid arvamusi Eesti tellib. Võimalikeks teemadeks (täpsustuvad) on digivaldkond, ökoinnovatsioon ning targad lahendused elektrivõrkudes.

ENVE komisjoni koosoleku sisupoolt on laias laastus koos, juhatuse koosoleku aruteluteema hetkel veel lahtine, ilmselt tehakse valik

– digilahendused KOV-des
– Euroopa ühendamise rahastu (Connecting Europe Facility) tulevik (ühendamise rahastu hõlmab kolme sektorit – transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektor).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Taavi Aas                                      Inga Köster

Koosoleku juhataja                       Protokollija