14/05/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek
Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 14. mail 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha kujundamine 06.03.2013 Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu transpordi ja teede töörühma koosoleku KOV teede inventariseerimise ettepanekute osas (protokoll ettepanekutega lisatud). Tiit Kirss

2. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise eelnõu. Hille Ilves

3. Kohalike omavalitsuste tulubaasi alase informatsiooni ja riigieelarveliste valdkondlike eraldiste kajastamine Riigi eelarvestrateegias 2014-2017. Jüri Võigemast

4. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise praegusest etapist. Jüri Võigemast

5. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013 4 kuud). Tiit Kirss

7.2. Informatsioon üldhariduse rahastamismudeli 08.05.2013 koosolekust. Jüri Võigemast

7.3. Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi valmimine ja avalik arutelu rahandusministeeriumis 14. mail kell 10.00. Irja Alakivi

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 5

Tallinnas, 14.05.2013

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Agu Kabrits (Tõrva Linnavalitsus), Jaanus Karilaid (Haapsalu Linnavolikogu), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus), Georg Pelisaar (Põlva Linnavalitsus).

Puudus: Tarmo Loodus (Viljandi Linnavolikogu),

Kutsutud: Kalev Härk (Valga Linnavalitsus), Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna

Linnavalitsus) ja ELL büroost: Jüri Võigemast, Anne Läns, Hille Ilves, Tiit Kirss, Kaimo

Käärmann-Liive, Ille Allsaar ja Inga Köster.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

 

1. Seisukoha kujundamine 06.03.2013 Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude

Koostöökogu transpordi ja teede töörühma koosoleku KOV teede inventariseerimise

ettepanekute osas (protokoll ettepanekutega lisatud). Tiit Kirss

2. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise eelnõu. Hille

Ilves

3. Kohalike omavalitsuste tulubaasi alase informatsiooni ja riigieelarveliste valdkondlike

eraldiste kajastamine Riigi eelarvestrateegias 2014-2017. Jüri Võigemast

4. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise

praegusest etapist. Jüri Võigemast

5. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013 4 kuud). Tiit Kirss

7.2. Informatsioon üldhariduse rahastamismudeli 08.05.2013 koosolekust. Jüri Võigemast

7.3. Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvus-poliitika

fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi valmimine ja

avalik arutelu rahandusministeeriumis 14. mail kell 10.00 (Suur-Ameerika 1, Tallinn). Irja

Alakivi

7.4 Informatsioon keskkonnaalaste seaduste muutmise ettepanekutest (veemajandus, jäätmehoole)

 

Päevakorrapunkt 1

Seisukoha kujundamine 06.03.2013 Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu transpordi ja teede töörühma koosoleku KOV teede inventariseerimise ettepanekute osas

T. Kirss andis ülevaate 23. aprillil 2013.a. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud nõupidamisest.

2010.a. Riigikontrolli poolt läbiviidud auditis kohalike teede hoiu korraldamise osas Riigikontroll märgib, et arvestus kohalike teede üle on puudulik. Omavalitsused on riiklikule teeregistrile jätnud esitamata hulga andmeid, mis kohalike teede ja nendega seotud muude objektide kogumit kirjeldavad. Riik on teeregistri andmete täieliku koosseisu tagamisel passiivne. Maanteeamet ise aktiivselt ei nõua omavalitsustelt andmete esitamist, esitatud andmete õigsust ei kontrollita.

 

Teeregistri kaasajastamiseks ning kohalike teede osas andmete kogumiseks ja kajastamiseks teeregistris tegi Omavalitsusliitude Koostöökogu RES 2014-2017 ning 2014.a. riigieelarve koostamisega seotud läbirääkimiste käigus Vabariigi Valitsusdelegatsioonile ettepaneku kavandada riigieelarve toetus teeregistrisse kohalike teede kohta vajalike andmete kogumiseks ja kandmiseks läbi üldise teede inventariseerimise.

23. aprillil toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis arutelu Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni transpordi ja teede töörühma 06.03.2013 koosolekul otsustatust tulenevalt KOV teede inventariseerimisega seotud küsimustes.

 

Arutelul leiti, et kohalike teede inventariseerimise protsessi optimaalseimaks edasiminekuks on vaja, et see järgiks nii palju kui võimalik Maanteeameti poolset riigimaanteede info kogumise ja kasutamise mudelit. Selle-alase töö tellimiseks saaks abi osutada Maanteeamet. Samas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teatas, et täiendavaid vahendeid kohalike teede inventariseerimise teostamiseks riigieelarvest ei eraldata.

 

Arutelul leiti, et kui üleriigilised omavalitsusliidud soovivad teostada kohalike teede inventariseerimist ühtse metoodika ja ühishanke kaudu ning soovivad, et hanke viiks läbi Maanteeamet on vaja liitude juhatuste otsust kohalike teede inventariseerimise ühise hanke ettevalmistamisest ja selle rahastamisest. Juhul kui on ühine soov, et hanke viiks läbi Maanteeamet, siis peab otsuses olema selgelt sõnastatud ELL ja EMOL nõusolek finantseerida eelnimetatud hankeid riigi poolt kohalikele teedele antavast toetusrahast (vastavalt Teeseaduse §16 lõige 4 alusel tehtava Valitsuse korralduse jaoks.).

 

2014. aastaks on riigieelarve projektis ministeerium ette näinud kohalikele teedele eraldada 10 % teeseadusega teehoiuks ette nähtud vahenditest. Kevadise majandusprognoosi järgi kujuneb eraldatavaks summaks 32,1 miljonit € ( 2013.a. eraldati 29,265 milj. €).

 

Arutelu käigus ELL juhatuse liikmed leidsid, et arvestades kohalike teede seisukorda ning nende hoiuks eraldatavate vahendite nappust ei ole võimalik riigi poolt 2014.a. kavandatud teehoiuvahendite eraldiste juures (10% teehoiuvahenditest) rahastada ühiselt veel teeregistri andmete korrastamisega seonduvaid töid. Silmas tuleb pidada ka seda, et linnades on teeregistri andmetega seotud mõõtmised enamasti tehtud.

 

OTSUSTATI:

1.1 Mitte nõustuda ettepanekuga viia läbi kohalike teede inventariseerimisega seotud tööde ühine hange riigi poolt kohalikele teedele antavast toetusrahast.

1.2 Taotleda jätkuvalt riigieelarvest täiendavat toetust teeregistrisse kohalike teede kohta vajalike andmete kogumiseks ja kandmiseks läbi üldise teede inventariseerimise.

 

Päevakorrapunkt 2

Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise eelnõu

 

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni eelnõu menetlemisest. ELL arvamus (kiri lisatud) edastati EISi 8.mail. Eelnõu kohaselt eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele täiendavalt 3 380 004 eurot põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 37 tuleneva tugispetsialistide teenuse osutamise toetuseks.

 

Oma vastuskirjas juhtisime tähelepanu sellele, et kooskõlastamisele esitatud eelnõus ei ole kajastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne lubadus toetada hariduskulude toetuse jäägi arvelt ka neid kohalikke omavalitsusi, kes on võtnud vastu otsused gümnaasiumivõrgu ümberkorralduste osas, so summas 351 631 eurot.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 3

Kohalike omavalitsuste tulubaasi alase informatsiooni ja riigieelarveliste valdkondlike

eraldiste kajastamine Riigi eelarvestrateegias 2014-2017

Jüri Võigemast andis ülevaate kohalike omavalitsuste tulubaasi alase info kajastamisest Riigi eelarvestrateegias 2014-2014 (memo lisatud).

 

Eelarvestrateegia ja selle fiskaalraamistik lähtub Rahandusministeeriumi 2013. aasta kevadisest majandusprognoosist. Järgneval neljal aastal jätkatakse alalhoidliku eelarvepoliitikaga ning eelarve kulud planeeritakse vastavalt võimalustele. Eesmärk on valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarveülejäägi suurendamine 1%ni SKPst 2016. aastaks. Eesmärgi saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarveülejäägini 2015. aastal, mis võimaldab alustada majanduskriisi ajal vähenenud reservide taastamisega. Valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärk aastatel 2013–2017 (lk 38) on ära toodud ka näitajad KOV-ide osas.

 

Eraldi on välja toodud osa kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon (lk 52). Märgitakse: „Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise üle. Põhiosa sissetulekutest laekub tulumaksust ja riigieelarvelistest toetustest." Osas „Valitsussektori võlakoormus ja reservid" tuuakse välja ka andmed kohalike omavalitsuste kohta. Märgitakse, et Prognoosi kohaselt kaetakse kohalike omavalitsuste puudujääk kogu keskpika perioodi jooksul võõrvahenditest ning nominaalne võla maht suureneb. Samas osakaaluna SKPst väheneb omavalitsuste laenukoormus võrreldes käesoleva aastaga 2017. aastaks 0,2% võrra 3,1%le SKPst.

 

RES-I lisas 4 „4 RES 2014-2017 rahastamiskava valitsemisalade lõikes" tuuakse ära edasiantavate maksude maht (tulumaks ja maamaks) aastate lõikes KOV-dele, haridustoetused KOV-dele ning KOV-ide sotsiaaltoetused (sh toimetulekutoetus ja vajadusepõhine lapsetoetus).

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 4

Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise

praegusest etapist

 

Jüri Võigemast andis ülevaate Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise

ettevalmistamise praegusest etapist. 2012. aastal pandi paika uue perioodi eesmärgid Eestis. 2013. aastal koostatakse nende saavutamiseks planeerimisdokumentide (Eesti ja ELi partnerluslepe viie fondi raha  kasutamiseks, struktuurivahendite rakenduskava, maaelu arengukava, merendus- ja kalandusfondi rakenduskava) eelnõud, mis räägitakse 2013. aastal läbi Euroopa Komisjoniga.

 

Paralleelselt toimub euroraha kasutamise rakendussüsteemi kohandamine uueks programmiperioodiks, et olla 2014. aasta algusest valmis raha eesmärgipäraseks ja tõhusaks kasutamiseks.

 

 Esilagu planeeritakse ELi vahendeid viie üleriigilise eesmärgi rahastamiseks 93% ehk 3,185 miljardi euro ulatuses, ülejäänud 7% moodustab Euroopa Komisjoni poolt ette nähtud tulemusreserv.

EL vahendite meetmed ja nende kavandatav toetusmaht EL fondidest 110ne riigi eelarvestrateegia poliitikavaldkondade eesmärkide saavutamise toetamiseks on toodud juhatuse liikmetele esitatud kirjalikus ülevaates (lisatud).

 

Rahandusministeeriumi eestvedamisel toimub 22-23. mail kohtumine Euroopa Komisjoni esindajatega, et tutvustada EK-le strateegiadokumentide (Partnerlusleppe ja rakenduskavade) eelnõudes kavandatavat, seostatuna EL 2020 ja Eesti 2020 strateegiate eesmärkidega, liikmesriigi-põhiste soovitustega, elluviidavate reformidega. Sellele kohtumisele on kutsutud ka ELL ja EMOL-I esindajad.

 

Meetmete „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" ja „Piirkondliku ettevõtluse ning

ettevõtluskeskkonna arendamine, toimepiirkondade sisene ühendatus ja teenused" toetusmahtude omavahelist jaotust täpsustatakse rahandusministeeriumi ja siseministeeriumi vahel koheselt kui Euroopa Komisjoniga toimuvate konsultatsioonide käigus selgub linnaliste meetme nõutav minimaalne rahaline maht. Nimetatud kahe meetme EL vahendite toetusmahu summa ei muutu ja linnapiirkondade jätkusuutlikule arengule kavandatakse täpselt 5% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite mahust.

 

OTSUSTATI:

4.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

4.2. Volitada ELL juhatuse esimeest esitama ELL seisukohad 22-23. mail toimuval kohtumisel

Euroopa Komisjoni esindajatega.

 

Päevakorrapunkt 5

Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant

 

Jüri Võigemast tutvustas Andrus Saare viimast varianti ELL juhtimismudelist (lisatud) ning selgitas enda koostatud võrdlustabeli (lisatud) alusel liidu liikmete võimalikku esindatust liidu juhtorganites. Tabelis on arvestustes lähtutud sellest, et kõik omavalitsused on liidu liikmed.

 

Hetkel ühtegi head varianti ei ole. Osades maakondades ei ole väikestel linnadel (alla 8000 elanikuga) oma esindajat volikogusse võimalik otse esitada. Osad meie tänastest liikmetest jääksid selle variandi puhul esindajateta, mis ei ole vastuvõetav.

 

Kui soovime, et iga omavalitsus nimetab üldkoosolekule vähemalt ühe esindaja (suuremad linnad rohkem), siis tuleks üldarvuks ca 300 esindajat, mis on tööorganiks liialt suur ega ole sellisel kujul töövõimeline.

 

Toimus arutelu. Tehti ettepanek, et volikogu mudelist ära jätta. Jääksid ainult üldkoosolek ja suurem juhatus (ca 24 in). Üldkoosoleku liikmetest oleks võimalik moodustada kojad (valdkonnapõhised), kes siis otsustaksid päevapoliitilisi küsimusi.

 

OTSUSTATI: Bürool täpsustada mudelit, arvestades koosolekul tehtud ettepanekuid.

 

Päevakorrapunkt 6

ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

 

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 14.06.2013.a Haapsalus. Peale juhatuse koosoleku lõppu toimub samas ELL volikogu koosolek.

 

Päevakorrapunkt 7

Muud küsimused ja informatsioonid

 

Päevakorrapunkt 7.1

Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele (2013 4 kuud).

 

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni maksulaekumistest (memo lisatud)

2013.a. nelja kuuga on laekunud kohalikele omavalitsustele tulumaksu 234 408 279 eurot ( kasv 7,8 %..

Võrreldes 2012 aasta nelja kuuga on vähem laekumisi 9 omavalitsusüksusel ja seda 11,57 % määra juures.

Kui võtta arvestuslikult tulumaksu määraks 11,4 %, siis on vähemlaekumisi võrreldes eelmise aastaga veel 8 omavalitsusüksusel.

Rahandusministeeriumi tulumaksu laekumise prognoos 2013.a. - 725 200 000 eurot. Sellest on 4 kuuga laekunud 32,3 %.

Maamaksu laekumise prognoos 55 000 000 eurot. Nelja kuuga on üle kantud 26 595 107 eurot.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.2. Informatsioon üldhariduse rahastamismudeli 08.05.2013 koosolekust

 

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni koosolekul räägitust. Järgmine kohtumine on planeeritud 5. juuniks. Haridus- ja Teadusministeerium lubas Riigikogu kultuurikomisjonile esitada oma ettepanekud rahastamise kohta.

 

HTM poolt tulevad ettepanekud ja skeemid on pidevas muutumises. HTM-i soovib PGS-i täiendavate muudatuste kaudu sekkuda KOV ja kooli eelarvete kujundamisse ja aruandlusse, kuigi see pole HTM-i pädevuses.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.3. Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi valmimine ja avalik arutelu rahandusministeeriumis 14. mail kell 10.00

 

ELL esitas oma ettepanekud kirjalikult Rahandusministeeriumile. Muuhulgas märkisime, et

„Euroopa Liidu toetusvahendite kasutuse kavandamise väljundiks peaks olema siseriiklik

partnerluslepe, mille üheks osapooleks on Omavalitsusliitude Koostöökogu. See on vajalik

kohalike omavalitsuste õiguste ning fiskaalse iseotsustamisõiguse tagamiseks. Peame vajalikuks

selle temaatika läbitöötamist juba KSH protsessis ning markeerimist ettevalmistatavas

partnerlusleppes".

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

7.4. Informatsioonid keskkonnaalaste seaduste muutmise ettepanekutest (veemajandus,

jäätmehoole)

 

7.4.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu

ELL eelnõud ei kooskõlastanud. Väljendasime seisukohta, et kontsessiooni andmine võiks olla vaid

üks võimalik mudel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks ning kaaluda tuleks ka teiste

mudelite (sh in-house mudel) rakendamiseks eelduste loomist. KEM on jäänud oma ettepanekutele

kindlaks, märkides siiski, et „ei ole välistatud, et tulevikus vaadatakse see süsteem üle ja kaalutakse teisi võimalusi vee-ettevõtja määramiseks."

 

7.4.2 Veeseaduse muutmine (391 SE)

Eelnõu on hetkel Riigikogus menetluses ja läbinud esimese lugemise.

Riigikogu liikmed Liisa-Ly Pakosta ja Tõnis Kõivu poolt on esitatud eelnõule muudatusettepanekud

(Kanalisatsiooniehitiste kujade muutmine. Uued reoveesette käitlemise regulatsioonid – käitlemine ainult kinnises mahutis või hoones (10000 ie ja suurema reostuskoormusega, karmid tähtajad 1.07.2018 (üle 100 000 ie), 1.07.2023 (alla 100 000 ie). Veeseaduse raames jäätmeseaduse muutmine (reovee puhastamine)).

 

Koosolekul osalejad avaldasid arvamust, et esitatud muudatusettepanekuid ei ole võimalik toetada enne mõjude hindamist, kaasa arvatud sotsiaalmajanduslike uuringute ning finantsmajanduslike arvestuste läbiviimist, sealhulgas mõjud kohalike omavalitsuste eelarvetele, vee-ja kanalisatsiooniteenuse tariifidele.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Taavi Aas                             Inga Köster

Koosoleku juhataja         Protokollija