14/06/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek
Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub reedel, 14. juunil 2013 algusega kell 12.00 Haapsalus, linnavolikogu saalis.

(Järgneb samas ELL volikogu koosolek algusega kell 13.30)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Tallinn-Haapsalu-Rohuküla rongiliikluse taastamise toetusavalduse ettepaneku eelnõu ELL volikogule. Jaanus Karilaid, Haapsalu linnavolikogu esimees, Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

2. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanek omavalitsusliitudele Koolijuhtimise heade kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks. 18.06.2013. Hille Ilves

3. Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks 2014. aastaks õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks. Hille Ilves, Jüri Võigemast

4. HTM märgukiri (koolituslubade komisjon) põhimõttelise arutelu algatamiseks. Hille Ilves

5. ELL 2012. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

6. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri Võigemast

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

8. Muud küsimused ja informatsioonid.

Juhatuse (ja järgneva volikogu) dokumendid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 6

Haapsalus, 14.06.2013

Algus kell 12.00, lõpp kell 13.00

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Agu Kabrits (Tõrva

Linnavalitsus), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere

Linnavolikogu), Jaanus Karilaid (Haapsalu Linnavolikogu).

Puudusid: Tarmo Loodus (Viljandi Linnavolikogu), Georg Pelisaar (Põlva

Linnavalitsus).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna Lv) ja ELL büroost: Jüri Võigemast,

Anne Läns, Tiit Kirss, Irja Alakivi, Aigi Sander, Kaimo Käärmann-Liive, Toivo Riimaa

ja Inga Köster.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

 

1. Tallinn-Haapsalu-Rohuküla rongiliikluse taastamise toetusavalduse ettepaneku

eelnõu ELL volikogule. Jaanus Karilaid, Haapsalu linnavolikogu esimees, Urmas

Sukles, Haapsalu linnapea

2. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanek omavalitsusliitudele Koolijuhtimise

heade kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks. 18.06.2013. Hille Ilves

3. Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks 2014. aastaks

õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks. Hille Ilves, Jüri Võigemast

4. HTM märgukiri (koolituslubade komisjon) põhimõttelise arutelu algatamiseks.

Hille Ilves

5. ELL 2012. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule. Jüri

Võigemast

6. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri

Võigemast

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

8. Muud küsimused ja informatsioonid.

 

Päevakorrapunkt 1

Tallinn-Haapsalu-Rohuküla rongiliikluse taastamise toetusavalduse ettepaneku

eelnõu ELL volikogule

 

Kuulati Haapsalu Linnavolikogu esimehe Jaanus Karilaid`i ettekannet.

Raudteeliin Haapsalusse likvideeriti 1995. aastal ja täna on Läänemaa ainuke Eesti

mandriosa, kus puudub rongiliiklus.

Valminud on põhjalik uuring rongiliikluse vajalikkusest Läänemaa jätkusuutliku ja

konkurentsivõimelise arengu tagamiseks. Raudteeliini taastamine Rohukülani (63 km)

läheks maksma 40 miljonit eurot, edasised ekspluatatsioonikulud aastas oleksid 400 tuhat

eurot. Vedajaks oleks Elektriraudtee, piletihinna kujunemine sõltub vabariigi valitsusest.

Haapsalu soovib, et raudtee taastamise võtaks Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeerium oma investeeringukavasse. Rong võiks sõitma hakata

2018. aastal.

ELL juhatus toetas rongiliikluse taastamist.

 

OTSUSTATI: Esitada Tallinn-Haapsalu-Rohuküla rongiliikluse taastamise

toetusavalduse ettepaneku eelnõu ELL volikogule.

 

Päevakorrapunkt 2

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanek omavalitsusliitudele Koolijuhtimise

heade kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks

 

Jüri Võigemast tutvustas Haridus- ja Teadusministeeriumist saadetud dokumenti (lisatud)

Koolijuhtimise heade kavatsuste kokkulepe, millele soovitakse üleriigiliste

omavalitsusliitude, Tartu ja Tallinna Ülikoolide ning koolijuhtide ühenduse allkirju.

Dokumendi kohaselt peaksid osapooled püürama tähelepanu koolide juhtimisele ning

selle hindamisele, samuti toetama koolijuhtide professionaalset arengut, lähtudes

koolijuhi kompetentsimudelist.

 

Juhatuse koosolekul osalejad avaldasid arvamust, et selles dokumendis ei ole kajastatud

HTM poolseid kohustusi. HTM peaks välja töötama hindamise mudeli nii koolitamise

kui rahastamise osas. Samuti puudub dokumendis õiguslik regulatsioon.

Dokumendis esitatud sõnastust tuleks täpsustada ja täiendada.

 

OTSUSTATI: Esitada HTM ettepanek tutvumiseks volikogule.

 

Päevakorrapunkt 3

Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks 2014. aastaks

õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks

 

Jüri Võigemast tutvustas Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanekut läbirääkimiste

alustamiseks 2014. aastaks õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks. Haridus- ja

Teadusministeerium on ettepanekuga nõustunud ja teeb ettepaneku kohtumiseks 27.

juunil.

 

OTSUSTATI: Osaleda HTM- i algatatud läbirääkimistel õpetajate töötasu alammäära

kehtestamiseks arvestades, et palgaläbirääkimised töövõtjatega või nende

esindusorganisatsioonidega on iga omavalitsusüksuse ainupädevuses.

 

Päevakorrapunkt 4

HTM märgukiri (koolituslubade komisjon) põhimõttelise arutelu algatamiseks

 

Jüri Võigemast tutvustas Haridus- ja Teadusministeeriumi kirja (lisatud), milles

viidatakse koolituslubade komisjoni märgukirjale (lisatud), kus väidetakse, et kehtiva

seaduse kohaselt pole ministeeriumil kaalutlusõigust koolituslubade väljastamisel ja

oodatakse meie hinnangut märgukirjas tõstatatud probleemile ning arvamusi ja

ettepanekuid võimalike lahenduste kohta.

Märgukiri puudutab koolitusloa väljastamist loodavale Reaali Põhikoolile.

 

Toimus arutelu. Kui erakool on taotlenud koolitusluba ja dokumendid on korras, ei saa

HTM keelduda koolitusloa andmisest. Kohalikul omavalitsusel ei ole sõnaõigust erakooli

asutamisel. Samas on omavalitsustele pandud rahastamiskohustus.

 

OTSUSTATI: ELL bürool valmistada ette vastuskiri HTM-le, esitades omapoolsed

ettepanekud.

 

Päevakorrapunkt 5

ELL 2012. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule

 

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2012.a majandusaasta aruannet. Tegevusaruandes on

põhjalikult kirjeldatud liidu sh juhatuse ja volikogu tegevust. Lisana on välja toodud

õigusaktide eelnõude kooskõlastamine numbriliselt ja olulisemad eelnõud, mida millega

tegelesime 2012. aastal koos meie esitatud seisukohtadega.

Väga oluline sündmus 2012. aastal oli esmakordne Eesti Linnade ja Valdade Üldkogu

toimumine ja seal vastuvõetud dokumendid.

Majandusaasta aruanne sisaldab muuhulgas ka raamatupidamise aruannet, mis on

auditeeritud.

Samuti on oma arvamuse esitanud ELL revisjonikomisjon.

 

OTSUSTATI: Esitada MTÜ ELL 2012. aasta majandusaasta aruande eelnõu volikogule

kinnitamiseks.

 

Päevakorrapunkt 6

Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant

 

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni. Juhatuse materjalide hulgas on Vallo Olle

arvamus üleriigiliste omavalitsusliitude ühinemisest, väljavõtted ELL ja EMOLi

põhikirjast ning väljapakutav juhtimismudeli variant.

Liitude ühinemisel ei saa automaatselt moodustada üleriigilist liitu, kuna liitu astumine

toimub iga omavalituse volikogu otsuse alusel.

Kavas on kutsuda kokku töörühm enne puhkusteperioodi algust, et arutleda võimalike

juhtimismudelite üle.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 7

ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

 

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 13. augustil 2013 Tallinnas.

 

Päevakorrapunkt 8

Muud küsimused ja informatsioonid

Muid küsimusi ei arutatud.

 

Taavi Aas                             Inga Köster

Koosoleku juhataja              Protokollija