14/09/04

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 14. september 2004 kell 11.00 Tallinna Linnavolikogu saalis (Tallinnas, Vana-Viru 12).

Päevakorras:

1. Eesti Linnade Liidu volikogu koosoleku päevakorra küsimuste ja otsuste eelnõude arutelu.
2. ELL büroo põhimääruse projektist.
3. Muud küsimused

Samal päeval juhatuse koosolekuga toimub Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek kell 13 Tallinna Linnavolikogu saalis.

14.09.04 Eesti Linnade Liidu juhatuse protokoll

Tallinn, 14.09.04

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.45 Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi Protokollija: Inga Köster

 

Juhatuse liikmetest osalesid: Jaanus Tamkivi (Kuressaare Linnavalitsus), Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), Toomas Vitsut (Tallinna Linnavalitsus), Jaan Moks (Saue Linnavalitsus), Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus), Arnold Kimber (Viljandi Linnavolikogu)

 

Puudusid:                  Väino                   Hallikmägi                   (Pärnu                   Linnavalitsus) Kutsutud: Aivar Nigol (Otepää Vallavalitsus); Malle Vahtra (Viljandi Linnavalitsus); Urmas Kruuse (Elva Linnavalitsus); Jaak Aab, Irja Alakivi, Toivo Riimaa, Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Kaidi Roots, Ille Allsaar, Kaimo Käärmann ja Inga Köster ELL büroost.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

 

 1. Eesti Linnade Liidu volikogu koosoleku päevakorra küsimuste ja otsuste eelnõude arutelu.
 2. Hariduse pearaha mudelist koos investeeringurahaga.
 3. ELL büroo põhimääruse projektist.
 4. Muud küsimused

 

Päevakorrapunkt 1

Eesti Linnade Liidu volikogu koosoleku päevakorra küsimuste ja otsuste eelnõude arutelu

 

Jüri Võigemast tutvustas eelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli eelnõu ettevalmistamise seisu ja selgitas valdkonniti delegatsioonide ettepanekuid ning seni saavutatud kokkuleppeid.

 

Lahtine on veel, kas Rahandusministeeriumiga jõutakse kokkuleppele üksikisiku tulumaksust omavalitsustele laekuva osa tõstmise küsimuses. Omavalitsused on nõus 11,6%-ga vaid juhul kui tasandusfondi kogusumma ei jää alla 950 miljoni krooni.

 

Kohalike teede hoiuks soovivad omavalitsused 2005. aastal riigieelarvest 15% laekuvatest kütuseaktsiisi vahenditest. Omavalitsuste vahel jaotamise põhimõtete (lähtudes teede pikkusest, teekattest ning liikluse intensiivsusest) osas ei ole me EMOL-iga veel kokkulepet saavutanud. Meie poolt on EMOLi juhatusele ettepanek ja põhjendused vallateede ja linnatänavate koefitsiendi (1/5) osas esitatud. Asuti seisukohale, et Linnade Liidu esindusele jääb volitus jätkata läbirääkimisi teede ja tänavate koefitsientide küsimuses, et lähtuda 2005. aastaks kulupõhise arvestuse alustest.

 

Rahaliselt on suur lahkheli sotsiaalvaldkonnas. Sotsiaalministeerium ja läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm jõudsid omavahel põhimõttelise kokkuleppeni puuetega inimeste hooldajatoetuse maksmise üleandmist käsitleva lõpp-protokolli punkti sõnastuse osas. Probleemid on toimetulekutoetuse vahendite mahuga, sest Rahandusministeeriumi otsusel on seda summat riigieelarve eelnõus vähendatud 100 miljoni krooni võrra ehk 495 miljonilt kroonilt 395 miljonile kroonile.


Otsustati:

 1. Esitada ELL volikogule läbivaatamiseks Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2005. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp- protokolli eelnõu.

 

 1. Teha    ettepanek   ELL   volikogule    volitada   ELL   esimeest    alla    kirjutama    2005.a eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollile.

 

Päevakorrapunkt 2

Hariduse pearaha mudelist koos investeeringurahaga

 

Jaak Aab ja Jüri Võigemast selgitasid, et Haridus- ja Teadusministeerium on nõustunud Koostöökogu ettepanekuga liita investeeringud üldhariduskooli õpilase pearahaga.

 

Otsustati:

 1. Toetada põhimõtet hariduse investeeringute vahendite õpilase pearaha koosseisu lülitamise kohta.
 2. Hariduse investeeringute vahendite õpilase pearaha koosseisu lülitamisel eelistada kõigile omavalitsustele   ühtse                         koefitsiendi (1,0)                       põhimõttest lähtumist. 3.Uue välja töötatava pearaha mudeli suhtes seisukoha kujundamisel tugineda mudeli analüüsi tulemustele.

 

Päevakorrapunkt 3

ELL büroo põhimääruse projektist

 

Peep   Kirsima    tutvustas   büroo    põhimääruse    projekti,    mille    kohta   juhatuse    liikmed esitasid redaktsioonilisi parandusi.

 

Otsustati:

Esitada büroo põhimääruse projekt järgmisele juhatuse koosolekule, kes kinnitab selle esitamise volikogule.

 

Päevakorrapunkt 4

Muud küsimused

 

 1. Molodjo¸ Estonii pakkumisest

 

Jaak Aab tutvustas pakkumist, mis on tehtud ERKASele ja nende poolt edastatud ka Linnade Liidule ja EMOL-ile. Pakkumise sisuks on ettepanek tutvustada ajalehes omavalitsusliite ja ERKAS-t Eesti venekeelsele elanikkonnale.

 

Juhatuse liikmete seisukoht oli, et enne peab endal selge olema, mida soovime reklaamiga saavutada ja kellele see peaks olema suunatud. Et reklaamist Linnade Liidule kasu oleks, peaks see olema planeeritud, süsteemne ja järjepidev, mitte ühekordne kampaania.

 

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks ja jätkata läbirääkimisi rahaliselt soodsama pakkumise saamiseks.

 

 1. Ameerika linnapeade visiidist

Toivo Riimaa informeeris juhatust Ameerika linnapeade visiidist Eestisse ning Eesti-Marylandi konverentsi toimumisest Olümpia hotellis 22. septembril.

 

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

 1. Pariisi seminarist

 

25.-26. novembril toimub Prantsusmaal uute liikmesriikide kohalike omavalitsustegelastele mõeldud seminar, et tõhustada kontakte Prantsusmaa ja uute liikmesriikide omavalitsuste vahel.

 

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks

 

 1. Büroo info

Järgmine juhatuse koosolek toimub 12. oktoobril algusega kell 13.00. Jaanus Tamkivi

Koosoleku juhataja