14/10/08

15.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. oktoobril 2008 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll ja 2009. aasta riigieelarve eelnõus kajastatud eraldised kohalikele omavalitsustele. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Terje Lillo

2. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemise käigust. Tiit Kirss

3. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse uue tervikteksti ettevalmistamisest Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Hille Ilves

4. Aruteludest Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2013 + kujundamise küsimustes. Ille Allsaar, Terje Lillo

5. Seisukoha kujundamisest Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) sotsiaal- ja tööhõive komisjoni tervishoiu alase alakomisjoni ettepaneku osas seoses EL direktiiviga patsientide õigustest piiriüleses tervishoius. Hille Ilves

6. Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Suomen Kuntaliitto) ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) koostööprotokolli ettevalmistamine aastateks 2009-2011. Irja alakivi

7. Linnade ja Valdade Päevade 2009 seminarimudel. Jüri Võigemast

8. Kodanikupäeva aumärgi kandidaadi esitamine ELL poolt. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1. Informatsioon keskkonna, arengu ja maakasutuse ümarlauast "Kohalikud omavalitsused partnerluses riigiga. Säästev Eesti 21, Aalborgi kokkulepe, Läänemere strateegia ja rahvusvaheline koostöö" 24. oktoobril 2008 Irja Alakivi

9.2. Informatsioon ELLi ja EMOLi liikmete esindajate õppereisist Soome 08-11.12.2008. Irja Alakivi

9.3. Informatsioon Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" esimesest taotlusvoorust. Jüri Võigemast

9.4. Informatsioon ELL 2008. aasta eelarve täitmisest. Jüri Võigemast

9.5. Informatsioon Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika 2013+ seminarist 15.10.2008. Kaimo Käärmann-Liive

9.6. Informatsioon Euroopa regioonide ja linnade nädalast – EL Avatud Uste Päevadest 2008, „ Piirkonnad ja linnad muutuvas maailmas" ("Regions and cities in a challenging world").. Toivo Riimaa

9.7. Informatsioon ELL 14. oktoobri 2008. a juhatuse koosolekule uue Keskkonnaseire seaduse ettevalmistamisest. Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire osa § 4 (13.10.2008 seis). Irja Alakivi

Jüri Võigemat
Tegevdirektor
 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 9

Tallinn, 14.10.2008

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.20

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus) ja Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus)

Puudusid: Viktor Svjatõšev (Jõgeva Linnavalitsus) ja Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus).

Kutsustud: Angelika Kallakmaa-Kapsta, Katrin Kendra ja Marju Sepp Tallinna Linnavalitsusest, Tauno Võhmar (Jõhvi Vallavalitsus), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus), Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Agu Kabrits (Tõrva Linnavalitsus), Ivar Unt (Valga Linnavalitsus) ning ELL büroost Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann, Terje Lillo ja Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll ja 2009. aasta riigieelarve eelnõus kajastatud eraldised kohalikele omavalitsustele. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Terje Lillo

2. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemise käigust. Tiit Kirss

3. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse uue tervikteksti ettevalmistamisest Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Hille Ilves

4. Aruteludest Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2013 + kujundamise küsimustes. Ille Allsaar

5. Seisukoha kujundamisest Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) sotsiaal- ja tööhõive komisjoni tervishoiu alase alakomisjoni ettepaneku osas seoses EL direktiiviga patsientide õigustest piiriüleses tervishoius. Hille Ilves

6. Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Suomen Kuntaliitto) ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) koostööprotokolli ettevalmistamine aastateks 2009-2011. Irja Alakivi

7. Linnade ja Valdade Päevade 2009 seminarimudel. Jüri Võigemast

8. Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamine ELL poolt. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

 9.1. Informatsioon keskkonna, arengu ja maakasutuse ümarlauast "Kohalikud omavalitsused partnerluses riigiga. Säästev Eesti 21, Aalborgi kokkulepe, Läänemere strateegia ja rahvusvaheline koostöö" 24. oktoobril 2008 Irja Alakivi

 9.2. Informatsioon ELLi ja EMOLi liikmete esindajate õppereisist Soome 08-10.12.2008. Irja Alakivi

 9.3. Informatsioon Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" esimesest taotlusvoorust. Jüri Võigemast

 9.4. Informatsioon      ELL      2008.      aasta      eelarve      täitmisest.      Jüri      Võigemast

 9.5. Informatsioon Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika 2013+ seminarist 15.10.2008. Kaimo Käärmann-Liive

 9.6. Informatsioon Euroopa regioonide ja linnade nädalast – EL Avatud Uste Päevadest 2008, „Piirkonnad ja linnad muutuvas maailmas" ("Regions and cities in a challenging world"). Toivo Riimaa

 9.7. Informatsioon ELL 14. oktoobri 2008. a juhatuse koosolekule uue Keskkonnaseire seaduse ettevalmistamisest. Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire osa § 4 (13.10.2008 seis). Irja Alakivi

Päevakorrapunkt 1

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll ja 2009. aasta riigieelarve eelnõus kajastatud eraldised kohalikele omavalitsustele

Tiit Kirss andis ülevaate läbirääkimiste tulemustest. 2009. aastal omavalitsustele eraldatava tulumaksu osa ja tasandusfondi (valemi järgi jaotatav) maht säilivad 2008. aasta tasemel- see tähendab, et neid ei vähendatud. Tegelikult lisandub veel 0,03-0,04 protsendipunkti tulumaksu seoses maksukorralduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmistega.

Omavalitsustele riigieelarvest eraldatavad vahendid (hariduskulud, koolilõuna toetus, toimetulekutoetus, koolieelsete lasteasutuste toetus, eraldised kohalike teede hoiuks, toetused üleriigilistele omavalitsusliitudele ja väikesaartele) moodustavad kokku 5,523 miljardit krooni, mis moodustab 13 % riigieelarve maksutuludest (ilma sotsiaalmaksuta). 2007. aastal moodustasid nimetatud vahendid 12,9 % riigieelarve maksutuludest. Samal ajal rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt suureneb omavalitsustele laekuv tulumaks võrreldes 2007. aastaga 23,4 %. Seega võib esile tuua, et muutunud majandussituatsioonis kohalikele omavalitsustele tehtavad eraldiste osakaal ei ole vähenenud. Tõsi, samal ajal oleme aga kaotanud teede hoiuks eraldatavaid vahendeid ning haridustoetustes investeeringukomponendi osas.

Eraldised õppevahendite soetamiseks õpilase kohta on samad mis 2008 ja 2007. aastal ning koolilõuna toetus 225,658 miljonit krooni on sama suur kui 2008. aastal.

Kokkuvõttes võiks hinnata läbirääkimistel saavutatud tulemust heaks.

Jüri Võigemast avaldas arvamust, et kuna on raske prognoosida, mis majanduses toimuma hakkab, peaksid omavalitsused järgmise aasta eelarveid planeerides olema konservatiivsed ja arvestama pigem 0 % kasvuga.

Omavalitsustel moodustub tulubaasi põhiosa üksikisiku tulumaksu laekumisest ja majanduse jätkuv külmumine hakkab peagi peegelduma ka tulumaksu laekumises.

Terje Lillo märkis, et seisukohtade kujundamisel tuleb teha valikuid kohalike omavalitsuste jaoks oluliste komponentide osas. Näiteks kas haridusinvesteeringute komponendi või koolilõuna toetuse; hooldusravi ja sotsiaalhoolekande teenuse või haiglate rahastamise vajalikkuse osas.

Samuti tuleks üle vaadata Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimistel liitude poolt küsitava kaalud. Näiteks olemuslikult omavalitsuslikuks funktsiooniks ei saa pidada punkti, kus soovime et riik muudaks läbipaistvamaks haiglate rahastamise, tagades tervishoiuteenuse katmise kulupõhiste hindade alusel.

Kindlasti on see üldises plaanis väga oluline nõudmine aga haiglad kui tervishoiusüsteemi osa on riiklik funktsioon. Kohalike omavalitsuste õlgadele jääv esmatasandi tervishoid ja ravikindlusega hõlmamata isikutele esmatasandi arstiabi osutamine nõuab niigi oma osa kohaliku omavalitsuse rahakotist.

Urmas Kruuse oli rahul, et riik ei puudutanud omavalitsuste tulubaasi, so tasandusfondi ja üksikisiku tulumaksu osa, kärped puudutasid valdkondade eraldisi. Samas aga avaldas kartust, et kui majandus jätkuvalt jahtub, on järgmisel aastal raskem kaitsta senistki taset. Ja pikemas perspektiivis ei ole meil mingit kindlust, et riik aktsepteerib meid sisuliste läbirääkimiskohtade võrdväärse partnerina

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) eelnõu menetlemise käigust

Kuulati Tiit Kirsi ülevaadet eelnõu menetlemise käigust ja Rahandusministeeriumist KOV talituselt saadud memost "KOV finantsjuhtimise seaduse eelnõu mõju kohaliku omavalitsuse suutlikkusele absorbeerida EL struktuurivahendeid." (memo lisatud).

9. oktoobril vaatas Vabariigi Valitsus läbi ettevalmistatud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu ning otsustas selle esitada Riigikogule. Nimetatud eelnõus on osaliselt arvestatud Eesti Linnade Liidu poolsete märkuste ja ettepanekutega, osa on jäetud aga arvestamata. Rahandusministeerium ei pea põhjendatuks omavalitsusliitude seisukohti konsolideerimisgrupi kohustuste arvestuse osas, pikaajaliste kohustuste täies mahus (näiteks 30 aastane laen) kajastamine täies mahus ühe aastase kohustusena, teenuste kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste arvestamise osas.

Riigikogule esitatavas eelnõus pole meie ettepanekuid arvestatud. Seetõttu tuleks Linnade Liidul taotleda osalemist eelnõu menetlemisel Riigikogu komisjonides, et selgitada omi seisukohti ning taotleda vajalike muudatuste sisseviimist.

Katrin Kendra juhtis tähelepanu sellele, et kui Rahandusministeeriumi memos käsitletakse vaid KOVide konsolideerimisgrupi piiranguid nagu seni jutuks on olnud, siis KOFSi eelnõu on millegipärast kujundatud juba nii KOV kui ka grupi piirangute osas.

Tallinnal on valmimas täiendavad kirjalikud seisukohad ja ettepanekud KOFSi osas. Urmas Kruuse tegi ettepaneku toetada Tallinnat ja võtta nende seisukohad aluseks selgituste andmisel Riigikogu komisjonidele.

OTSUSTATI:

2.1. Võtta informatsioon teadmiseks.


2.2. Taotleda ELL esindajate osavõttu KOFS eelnõu arutamisel Riigikogu komisjonides. Sõna sai Peep Kirsima, kes andis informatsiooni Tallinna Linnavolikogu taotlusest Riigikohtule (memo

lisatud), milles palutakse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ17 "Teenuste kontsessioonikokkulepped" ning tunnistada kehtetuks raamatupidamise seaduse § 32 lg 1 ja rahandusministri 11.detsembri 2003 määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" § 11 lg 5.

Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegium saatis arvamuse saamiseks taotluse Riigikogule, Justiitsministeeriumile, Õiguskantslerile, dotsent Vallo Ollele, EMOL-ile ja ELL-ile. Oma arvamuse on Riigikohtule saatnud kõik peale Õiguskantsleri. Küsimus tuleb Riigikohtus arutusele täna, 14. oktoobril.

OTSUSTATI: 2.3 Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Põhikooli    ja    gümnaasiumiseaduse     uue    tervikteksti    ettevalmistamisest    Haridus-    ja Teadusministeeriumi poolt

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni PGS-i uuest eelnõust (memo lisatud). Haridusministeerium tutvustas seda 25.septembril. Väikese töörühma ettepanekuid eelnõu kohta sooviti 1.oktoobriks. Esialgsed ettepanekud me esitasime. E-õiguses on eelnõu üleval 9.oktoobril, kooskõlastamise tähtaeg 23.oktoober 2008.

Eelnõus on mitmeid muudatusi ja täiendusi võrreldes senise PGSiga. Hille Ilves palus koosolekul osalejatel kindlasti eelnõuga tähelepanelikult tutvuda ja oma ettepanekud õigeaegselt büroosse saata.

OTSUSTATI:

3.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

3.2. ELL liikmetel esitada märkused ja ettepanekud e-õiguses avaldatud eelnõu kohta ELL büroole hiljemalt 21. oktoobriks.

Veel informeeris Hille Ilves koosolekul osalejaid sellest, et kooskõlastusringil on ka Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (memo lisatud), milles kavandatava muudatusega pannakse omavalitsusele täiendavaid rahalisi kohustusi (omavalitsus, kes ei taga sobivat lasteaiakohta seda sooviva vanema lapsele, peab vanemale kompenseerima lasteaialapse nn pearaha – et vanem saaks ise korraldada  lapsele  hoiuteenuse  ja  alushariduse andmise).

Niikaua kuni puuduvad arvutused, mis see omavalitsustele maksab ja kust tulevad vahendid ei saa seda muudatust kooskõlastada.

OTSUSTATI:

3.3. Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Aruteludest Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2013 + kujundamise küsimustes

Kuulati Terje Lillo informatsiooni ühtekuuluvuspoliitikast ehk Euroopa Liidu regionaalpoliitikast (memo lisatud), mis on üks rahaliselt kaalukamaid Euroopa Liidu tegevusvaldkondi, hõlmates ligikaudu kolmandiku Euroopa Liidu eelarvest. Perioodil 2007- 2013 eraldab Euroopa Liit Eestile regionaalpoliitika raames üle 53 miljardi krooni, mis on suunatud ja suunatakse toetusteks mitmete valdkondade arendamisse.

Arutelud Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle perioodil 2013+ on käivitunud varakult. Kuigi ei ole veel teada, milliseid valdkondi, tegevusi ning millises ulatuses struktuurivahendeid edaspidi toetama hakatakse, on huvigrupid juba koondunud. Nii liikmesriigid kui ka sotsiaalpartnerid on tänaseks oma peamisi seisukohti ning arvamusi väljendanud. Euroopa Komisjon teeb arvamuste ning strateegiliste analüüside põhjal kokkuvõtteid, mis aastaks 2010 koondatakse ametlikuks ettepanekuks uue ja parema ühtekuuluvuspoliitika kujundamisel. Hiljemalt 2012 aastaks peaks olema otsused tulevase perioodi kohta langetatud.

Eestil on esmakordselt võimalus järgmise programmiperioodi poliitika kujundamisel päris algusest peale täisväärtusliku Euroopa Liidu liikmena kaasa rääkida ja omapoolsed ettepanekud esitada. Koosolekul osalejad pidasid oluliseks küsimuse juurde tulevikus tagasi tulla.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5

Seisukoha kujundamisest Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) sotsiaal- ja tööhõive komisjoni tervishoiu alase alakomisjoni ettepaneku osas seoses EL direktiiviga patsientide õigustest piiriüleses tervishoius

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni sellest, et Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 25.septembril teevad nõukogu ja komisjon avalduse direktiivi osas, mis puudutab patsientide õiguseid piiriüleses tervishoius (memo lisatud).

Käesoleva ettepaneku üldine eesmärk on tagada selge  piiriüleste  tervishoiuteenuste  raamistik ELis. See nõuab meedet, et käsitleda piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise piiranguid, mis kujutavad endast ohtu tervisekaitse kõrgele tasemele.

Ettepaneku kohaselt oleks välispatsientidel võimalik taotleda sama suuri summasid, mida nende ravikindlustus maksaks samasuguse ravi eest kodumaal. Ambulatoorsete protseduuride puhul pole vaja oma arsti heakskiitu, seda võib siiski vaja minna haiglaravi korral.

Tundub, et kõik on hea ja vajalik, kuid paljude EL liikmesriikide kohalikud ja regionaalsed omavalitsused, kes korraldava ja rahastavad tervishoidu, näevad selles ka palju probleeme. Kuigi Eestis ei ole kohalikud omavalitsused tervishoiu rahastajad, võib probleeme omavalitsustele näha ka siin. Esiteks võivad kasvada ravijärjekorrad, sest ravi taotlejate hulk kasvab ning teiseks võivad kallineda tervishoiuteenuste hinnad, mis omakorda vähendab Haigekassa poolt ostetavate teenuste mahtu. Kuna meie tervishoiuteenuste hinnad on selgelt madalamad kui lääne-euroopa riikides, siis välispatsientide puhul katab nende ravi kulud nende asukohamaa täies ulatuses, aga eesti kodanikel tuleb vahe oma taskust kinni maksta. Seega antud kujul ettepanek mitte ei suurenda, vaid vähendab võrdseid võimalusi.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6

Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Suomen Kuntaliitto) ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) koostööprotokolli ettevalmistamine aastateks 2009-2011

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni ettevalmistatavast koostööprotokollist (memo lisatud). Nagu tavapäraselt on üheks koostöövormiks Soome ja Eesti KOV ametnike vastastikune koolitamine ja vastastikune konsulteerimine asjatundjatega kohalikke omavalitsusi puudutava seadusandluse, eelarvete ja haldusjuhtimisega seotud küsimustes.

Kuna koostööprotokoll sõlmitakse aastateks 2009-2011, siis jääb sellesse perioodi ka järgmine Soome-Eesti sõpruslinnade ja –valdade kokkutulek. Selle korraldamiseks 2011.a on andnud esialgse nõusoleku Turu linn Soomes. Koostööprotokoll plaanitakse allkirjastada Helsingis 8. detsembril 2008.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7

Linnade ja Valdade Päevade 2009 seminarimudel

 

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni Tartust Dorpati konverentsikeskusest saadud hinnapakkumisest. Kuna see osutus tunduvalt kallimaks kui Tallinna Viru konverentsikeskuse pakkumine ja eeldaks. täiendavalt ka ürituse kontseptsiooni muutmist, on ettepanek korraldada Linnade ja Valdade Päevad 2009 Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses.

 

Urmas Kruuse toetas antud ettepanekut kuid märkis, et näeks hea meelega kui mingi perioodi tagant toimuksid linnade ja valdade päevad väljaspool Tallinnat.

 

OTSUSTATI: Linnade ja Valdade päevad toimuvad Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses 18.-19.02.2009

 

Päevakorrapunkt 8

Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamine ELL poolt

 

Jüri Võigemast tutvustas Siseministeeriumi ettepanekut, et Linnade Liit nimetaks kandidaate kodanikupäeva aumärgi saamiseks. Kodanikupäeva tähistamise eesmärgiks on teadvustada kodanikuuhkust ja kodanikuks olemise õigusi ja kohustusi. Kodanikupäeva tähistamine toimub

26. novembril.

OTSUSTATI: ELL liikmetel esitada ettepanekud Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide osas ELL büroole 17.10.2008.

Päevakorrapunkt 9

Muud küsimused ja informatsioonid

9.1 Informatsioon keskkonna, arengu ja maakasutuse ümarlauast "Kohalikud omavalitsused partnerluses riigiga. Säästev Eesti 21, Aalborgi kokkulepe, Läänemere strateegia ja rahvusvaheline koostöö" 24. oktoobril 2008

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni 24. oktoobril toimuvast ümarlauast (ümarlaua ajakava lisatud). Arutusele tulevad hetkel kõige aktuaalsemad teemad, mis puudutavad kohalikke omavalitsusi. Esinemiseks ümarlaual on andnud oma nõusoleku ka Tapio Välinoro, kes räägib regionaalhalduse uuendamisest Soomes.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.2. Informatsioon ELLi ja EMOLi liikmete esindajate õppereisist Soome 08-10.12.2008

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni kavandatavast õppereisist Soome 8.-11. detsembril. Koolituse sihtgrupiks on volikogude esimehed, linnapead, vallavanemad, abilinnapead, abivallavanemad. Programmis on Soome kogemuse ja uuenduste põhjendustega tutvumine parlamendis ja Rahandusministeeriumis (mille haldusalasse kuuluvad ka Soome kohalikud omavalitsused). Samuti külastatakse Soome Omavalitsusliitu ja maakonna omavalitsusliitu Päijät-Hämes.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja bürool edastada kutse ELL liikmetele.

9.3. Informatsioon Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" esimesest taotlusvoorust

Kuulati   Jüri   Võigemasti   informatsiooni   meetme    esimesest    taotlusvoorust.    Käesoleva aasta 05. augustil lõppes Euroopa Liidu struktuurifondide "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" I taotlusvoor ja selle raames esitati toetustaotlused Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK).

Oleks väga vajalik, et algseis, st toetustaotlustena esitatud vajaduste, investeeringute üldmahtude ja omaosaluse kohustuste osas oleks edasiste protsesside jaoks fikseeritud. Paraku ei saa KIK ilma taotluse esitajate nõusolekuta projektide menetlemise järgus väga palju informatsiooni välja anda. Seetõttu saatsime küsitluslehed otse omavalitsustele. Küsitluslehe ülesehitus vastab Veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetme taotlusvormi struktuurile ning küsitluslehe täitmiseks piisab vastavate andmete projektist üle kandmiseks.

Küsitluslehtede koondamisega saaks Linnade Liit terviklikuma pildi ja alusmaterjali, mille pinnal oleks võimalik Keskkonnaministeeriumi, Riigikogu Keskkonnakomisjoni ja valitsuse liikmetega riigi poolse kaasrahastamise ja muudes küsimustes dialoogi jätkata ka 2007-2013 perioodi projektide osas.

Küsitluse üldistatud tulemused oleksid kasutatavad ka kõigile ELL liikmetele. Samuti jäävad küsitluse tulemused võrdlusmaterjalina kasutusse taotlusvooru tulemuste selgumisel.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.4. Informatsioon ELL 2008. aasta eelarve täitmisest

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2008.a eelarve 9 kuu täitmist (lisatud). OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.5. Informatsioon Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika 2013+ seminarist 15.10.2008

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni 15.10.08 Nordic Hotel Forumis toimuvast Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika tuleviku alasest seminarist.

 

Millised on Eesti huvid ja milliseks kujuneb lähiaastate arutelu liikmesriikide ning Euroopa Komisjoniga? Kuidas on võimalik väikestel riikidel ning huvigruppidel Ühtekuuluvuspoliitika kujundamisel kaasa rääkida ning ennast kuuldavaks teha? Seminaril osalemine on tasuta.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

9.6. Informatsioon Euroopa regioonide ja linnade nädalast – EL Avatud Uste Päevadest 2008,

„Piirkonnad ja linnad muutuvas maailmas" ("Regions and cities in a challenging world")

 

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni EL Avatud Uste Päevadest, mis toimusid 6.-9.10.08 Brüsselis. Aasta aastalt on külastajaskond suurenenud. Sel aastal oli 7500 osalejat 32 riigist. Toimusid erinevad seminarid ja töötoad. Üritusi oli kajastamas üle 200 ajakirjaniku. Väga hästi võeti vastu Viljandit kui turistide poolt veel avastamata sihtkohta tutvustav ettekanne, mille kandis ette Viljandi Linnavalitsuse avalike suhete ja turismiosakonna juhataja Krista Kull.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

9.7. Informatsioon ELL 14. oktoobri 2008. a juhatuse koosolekule uue Keskkonnaseire seaduse ettevalmistamisest. Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire osa § 4 (13.10.2008 seis)

 

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni uue Keskkonnaseire seaduse ettevalmistamisest. Lisatud memos on välja toodud praegu kehtivast seadusest see osa, mis puudutab kohaliku omavalitsuse keskkonnaseiret ning plaanitavad muudatused, mis on tekkinud ministeeriumi ja KOV esindajate senise kompromissi tulemusena. Edasi läheb eelnõu arutusele keskkonna töörühma ning saadetakse arvamuse avaldamiseks ka meie liikmetele.

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Urmas Kruuse                                                                                               Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                                       Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Päevakorra ja otsuste projekt – 2 lehel

3. PKP 1 – Riigieelarve eraldised ja maksutulud tabelitena – 4 lehel; T.Lillo memo maailmamajanduse hetkeseisust ja Eesti kohalike omavalitsuste rahastamise perspektiividest 2009.a eelarveläbirääkimistel – 1 lehel

4. PKP 2 – Rahandusministeeriumi KOV talituse memo – 1 lehel; Memo Tallinna Linnavolikogu taotlusest Riigikohtule – 1 lehel

5. PKP 3 – Ülevaade Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uuest eelnõust – 3 lehel; Memo Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadusest – 1 lehel

6. PKP 4 – Memo aruteludest EL ühtekuuluvuspoliitika 2013+ kujundamise küsimustes – 2 lehel

7. PKP 5 – Memo CEMRi sotsiaal- ja tööhõive komisjoni tervishoiu alase alakomisjoni koosolekust – 1 lehel

8. PKP 6 – Informatsioon Eesti_Soome koostööprotokolli aastateks 2008-2011 ettevalmistamisest – 2 lehel

9. PKP 8 – Siseministeeriumi kiri 19.09.08 nr 1.2-1/8090 – 1 lehel

10. PKP 9.1 – Kutse keskkonna, arengu ja maakasutuse ümarlauale – 2 lehel

11. PKP 9.2 – Informatsioon Eesti KOV juhtide õppereisist Soome – 2 lehel

12. PKP 9.4 – ELL 2008.a eelarve 9 kuu täitmine – 1 lehel

13. PKP 9.7 – Informatsioon uuest Keskkonnaseire seaduse ettevalmistamisest – 1 lehel