14/11/17

ELL JUHATUSE
koosoleku päevakord E
14. november 2017

KUTSE

ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. novembril 2017 algusega kell 13.00 ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III Korrus, Tallinn).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Rahandusministeeriumi ettepanek liikmelisuse ülevõtmiseks rahvusvahelises organisatsioonis (so Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus – Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Toivo Riimaa, Jüri Võigemast

2. Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) menetluse seis Riigikogus. Hille Ilves, Jüri Võigemast

  Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 520 SE

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 519 SE

3. ELL seisukohtade kavandamise korraldus 2018. aastal toimuvateks eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga. Tiit Kirss

4. Kohalike omavalitsuste volikogude 15.10.2017 valimiste tulemuste kokkuvõtte hetkeseis. Jüri Võigemast

5. Informatsioon ELL üldkoosoleku ja uue koosseisu esimese volikogu koosoleku (27. veebruar 2018) ettevalmistustest. Jüri Võigemast

  Vt. http://www.ell.ee/juhtimine/linnade-paev/uldkoosolek-27-02-2018/

6. ELL töörühma algatamine ühiste seisukohtade kavandamiseks EL 2021-2028 perioodiks ettevalmistamisel. Jüri Võigemast

7. Kohalike omavalitsuste IKT tegevuste seis ja uuendatud strateegia eelnõu tutvustus. Henri Pook, (ELL ja EMOL) KOV IKT kompetentsikeskuse spetsialist- projektijuht

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1 Õpetajate töötasu alammäärade läbirääkimiste kohtumisest 08.11.2017. Hille Ilves, Jüri Võigemast

9.2 Ruumilise planeerimise rohelise raamatu koostamisest Rahandusministeeriumi (planeeringute osakond) poolt. Jüri Võigemas

Vt. https://planeerimine.ee/prr/

9.3 Informatsioon Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamise uuringu etapist. Jüri Võigemast, Angelika Kallakmaa-Kapsta

9.4 Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-oktoober. Tiit Kirss

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Juhatuse koosoleku dokumendid (.zip)

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 5

Tallinnas 14.11.2017

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.20

Koosoleku juhataja: Taavi Aas
Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest  osalesid:
Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus),
Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus),
Pipi-Liis Siemann  (Türi Vallavalitsus),
Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu).

Puudusid:
Vladimir Šokman (Tartu Linnavolikogu),
Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus),
Heiki Hepner (Kohila Vallavalitsus).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa ja Toomas Sepp (Tallinna Linnavalitsus),
Piret Minn ja Kalle Toomet (Rapla Vallavalitsus).

ELL büroost osalesid:
Jüri Võigemast,
Tiit Kirss,
Anne Läns,
Hille Ilves,
Marliis Rettau,
Toivo Riimaa,
Kaimo Käärmann-Liive ja
Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Rahandusministeeriumi ettepanek liikmelisuse ülevõtmiseks rahvusvahelises organisatsioonis (so Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus – Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Toivo Riimaa, Jüri Võigemast

2. Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) menetluse seis Riigikogus. Hille Ilves, Jüri Võigemast

3. ELL seisukohtade kavandamise korraldus 2018. aastal toimuvateks eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga. Tiit Kirss

4. Kohalike omavalitsuste volikogude 15.10.2017 valimiste tulemuste kokkuvõtte hetkeseis. Jüri Võigemast

5. Informatsioon ELL üldkoosoleku ja uue koosseisu esimese volikogu koosoleku (27. veebruar 2018) ettevalmistustest Jüri Võigemast

6. ELL töörühma algatamine ühiste seisukohtade kavandamiseks EL 2021-2028 perioodiks ettevalmistamisel. Jüri Võigemast

7. Kohalike omavalitsuste IKT tegevuste seis ja uuendatud strateegia eelnõu tutvustus. Henri Pook,  (ELL ja EMOL) KOV  IKT kompetentsikeskuse spetsialist- projektijuht

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1 Õpetajate töötasu alammäärade läbirääkimiste kohtumisest  08.11.2017. Hille Ilves, Jüri   Võigemast

9.2 Ruumilise planeerimise rohelise raamatu koostamisest Rahandusministeeriumi  (planeeringute osakond) poolt. Jüri Võigemast

9.3 Informatsioon Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia  väljatöötamise uuringu etapist. Jüri Võigemast, Angelika Kallakmaa-Kapsta

9.4  Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar-  oktoober. Tiit Kirss

9.5 Teise linna või valla koolis õppivate laste koolikulude katmise küsimusest.

Päevakorrapunkt 1
Rahandusministeeriumi ettepanek liikmelisuse ülevõtmiseks rahvusvahelises organisatsioonis Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus – Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

Rahandusministeerium (RAM) pöördus linnade liidu poole kirjaga (lisatud), milles on selgitatud organisatsiooni Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus (CPMR) tausta ja et Eesti regioone on CPMR-is seni esindanud maavalitsused. Seoses maavalitsuste tegevuse lõppemisega 01.01.2018 on RAM huvitatud, et Eesti piirkonnad jätkaksid senist osalust rahvusvahelistes organisatsioonides.

RAM teeb ettepaneku, et linnade liit jätkaks Eesti piirkondade esindamist CPMR liikmena.

Toimus arutelu. Liikmemaksu maht CPMR-is oleks vahemikus 20-25 000 € aastas.

Tulenevalt linnade liidu põhikirjast saab rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks astumise  otsustada liidu volikogu.

RAM-iga peaks eelnevalt läbi rääkima, kas on võimalik, et organisatsioonis osalemise ja sellega kaasnevate kulude katmine  (lähetuskulud, ürituste osalustasud jm) oleks pikemas perspektiivis ministeeriumi poolt rahastatav.

Samuti vajab selgust, millised kulud jääksid liidu enda kanda.

OTSUSTATI:

1.1 Nõustuda Rahandusministeeriumi (RAM-i) ettepanekuga, et Eesti piirkondade esindamist CPMRis jätkaks üleriigiline kohalike omavalitsuste üksuste liit.

1.2 Teha RAM-ile ettepanek  jätkata vastastikuseid konsultatsioone 2018. aasta ning järgnevate aastate perspektiivis oluliste tegevuste ja muude vajalike üksikasjade kooskõlastamiseks.

Päevakorrapunkt 2
Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse  eelnõu (519 SE) menetluse seis Riigikogus

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni (memo lisatud) eelnõu 520 SE menetlemisest Riigikogus.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 1. november. ELL esitas omapoolsed seisukohad  RK kultuurikomisjonile 19.oktoobril.  Eelnevalt oleme eelnõu osas esitanud seisukohad Haridus- ja Teadusministeeriumile kooskõlastuskirjaga 21.09.2017 nr 5-1/126-1.

Riigikogu kultuurikomisjonile saadetud kirjas märkisime, et hariduse kättesaadavuse korraldamine oma haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse tuumikülesanne, mis tuleneb Põhiseadusest. Erakooli asutamise otsustamisel peab säilima kohaliku omavalitsuse arvamuse andmise õigus, mis omab tähtsust asutamise (koolitusloa väljastamise) otsustamisel. Erakooli asutamise (koolitusloa väljastamise) otsustamise puhul on oluline arvestada olemasoleva koolivõrgu ja avaliku huviga. Eraüldhariduskooli tegevuskulude katmisel osalemine peab jääma kohaliku omavalitsuse võimaluseks läbi kohapealse kaalutlusotsuse, mitte kohustusena.

Erakoolil ei ole Põhiseadusest tulenevaid kohustusi tagada mingil territooriumil kooliealistele lastele koolikoht. See kohustus on kohalikul omavalitsustel. Kui eraettevõte, antud juhul erakool, soovib tegevuse lõpetada, siis kool suletakse, seevastu kohalik omavalitsus peab jätkuvalt tagama hariduse kättesaadavuse oma haldusterritooriumil elavatele lastele.

Eelnõu  519 SE muudab HEV õpilastele õppe korraldamisega seonduvat regulatsiooni. Ka selle eelnõu osas on linnade liit oma ettepanekud esitanud.

Eelnõu seletuskirja kohaselt suurendab eelnõu tugispetsialistide toetust, et tõsta lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavust. Eelnõu järgi on põhihariduse korraldamine HEV õpilaste ehk tuge vajavate õpilaste osas, KOVi ülesanne. Kuigi ka senini on lähtutud kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt peaksid tuge vajavad õpilased üldjuhul õppima elukohajärgses koolis ja ühtse põhikooli riikliku õppekava järgi, siis kehtiva õiguse järgi on riigil kohustus asutada ja pidada koole raskema HEV õpilastele. Riik jätkab erivajadusega lastele suunatud koolide pidamist, leppides KOVdega kokku nende pidamise võimalikus üleandmises. Eelnõu järgi on koolis tagatud vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi (tugispetsialistid) teenus.

Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid sellest, et Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi on teinud otsuse (kohtuasi 5-17-8/8) teise linna või valla koolis õppivate laste koolikulude katmise küsimustes (memo lisatud).

Riigikohus otsustas rahuldada Jõelähtme Vallavolikogu 15. mai 2017. a taotluse ning tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikega 1 pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest, kui kohaliku omavalitsuse üksus on taganud kõigile oma rahvastikuregistri järgsetele elanikele võimaluse õppida oma munitsipaalkoolis.

Riigikohtu hinnangul on põhiseadusega vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) säte, mis kohustab omavalitsust hüvitama teisele omavalitsusele kulud, mis on seotud õpilase käimisega naaberomavalitsuse koolis.

Toimus arutelu. Koosolekul osalejad pidasid oluliseks, et laste ja lapsevanemate huvid oleksid kaitstud. Igal lapsevanemal ja lapsel peab olema õigus ja võimalus valida selline kool, mis nende pere vajadustele vastab.

Valdadel ja linnadel on võimalik iseseisvalt kokku leppida munitsipaalkooli õppekoha tegevuskulude katmises osalemise korras. Praegu kehtiv süsteem on toimiv.

On oluline tagada õpilaste ja lapsevanemate meelerahu ning kindlustunne, et valitud koolitee võiks rahulikult jätkuda.

OTSUSTATI:

2.1 Võtta informatsioon eelnõude 520 SE ja 519 SE menetlemisest Riigikogus teadmiseks.

2.2  Pöörduda kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Riigikogu kultuurikomisjoni poole, väljendades juhatuse koosolekul esitatud seisukohti, mis aitaksid kaasa haridusvõrgu tervikliku toimimise senikehtivate põhimõtete ja kokkulepete järgimisele kuni uut regulatsiooni ei ole läbi räägitud, kokku lepitud ja kehtestatud.

Päevakorrapunkt 3
ELL seisukohtade kavandamise korraldus 2018. aastal toimuvateks eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni.

Rahandusministri 04.02.2016.a. määruse  nr 9 kohaselt esitavad ministeeriumid eelarvestrateegia koostamiseks Rahandusministeeriumile igal aastal hiljemalt 1. märtsil valdkonna arengukava rakendusplaani eelnõu, eelneva aasta kohta valdkonna arengukava tulemusaruande ja  ministeeriumi valitsemisala rahastamiskava (edaspidi rahastamiskava). Rahastamiskava projekti koostamise aluseks on rahandusministri esitatud valitsemisala kululaed. Kululagede koostamise aluseks on kehtiva eelarvestrateegia rahastamiskava. Rahandusministeerium esitab kululaed koos eelarvestrateegia ja eelarve projekti koostamise protsessi suunistega ministeeriumidele hiljemalt jaanuarikuu viiendal tööpäeval  2018.a, seega 8. jaanuaril. Sellest lähtuvalt tuleb ELL poolsed ettepanekud  REA 2019-2022 ja 2019.a riigieelarve osas esitada vastavatele ministeeriumidele 2018.a  jaanuari keskel.

OTSUSTATI:

3.1 Teha ELL liikmetele ettepanek  esitada omapoolsed ettepanekud ELL seisukohtade kujundamiseks ELL büroole hiljemalt  31. detsembril 2017.a.

3.2 Võtta seisukohtade kujundamisel aluseks Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlused,  mis ei leidnud lahendust 2017. aastal toimunud läbirääkimistel.

Päevakorrapunkt 4
Kohalike omavalitsuste volikogude 15.10.2017 valimiste tulemuste kokkuvõtte hetkeseis

Jüri Võigemast tegi kokkuvõtte KOV 2017 valimistest (tabel lisatud). Tabelis on loetletud kõik 79 omavalitsust, valitud vallavanemate/linnapeade ning volikogu esimeeste nimed ja nende erakondlik kuuluvus ning volikogude koosseisud erakondade lõikes. Eraldi värviga on ära märgitud, millised erakonnad või valimisliidud on allkirjastanud koalitsioonilepingud.

Suur osakaal on valla/linnajuhtide seas valimisliitudel.

Tänaseks oma esindajad linnade liidu üldkoosolekule ja volikogusse nimetanud ning büroole edastanud Keila ja Viljandi linnad.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5
Informatsioon ELL üldkoosoleku ja uue koosseisu esimese volikogu koosoleku (27. veebruar 2018) ettevalmistustest

Büroo koostöös EMOLiga valmistab ette ja saadab välja personaalsed kirjad linnapeadele/vallavanematele ning volikogude esimeestele.

Kirjades on ettepanek omavalitsuste üleriigilise ühistegevusega ühinemiseks ning selgitused liitu astumise ja esindajate nimetamise protseduuridest.

Kirjades on lingid kodulehele, kuhu lisatakse jooksvalt üldkoosoleku ja volikogu koosoleku materjalid.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6
ELL töörühma algatamine ühiste seisukohtade kavandamiseks EL 2021-2028 perioodiks ettevalmistamisel

31.märtsil 2012 toimus Linnade ja Valdade Üldkogu. Selleks valmistati muuhulgas ette materjalid ettepanekutega Euroopa Liidu järgmise perioodi (2014–2020) toetusvahendite kasutamiseks.

Üldkogul tõdeti, et omavalitsused peavad tähtsaks sisulise regionaalse koostöö parandamist ning ühe võimalusena selleks on maakondlike omavalitsusliitude rolli suurendamine.

Omavalitsused soovisid olla kaasatud nii RES kui ka EL vahendite siseriiklike jaotusmehhanismide väljatöötamise protsessi. Selle väljundiks peab olema omavalitsuste ettepanekutest lähtuv siseriiklik partnerluslepe.

Täna vajaksid läbi arutamist küsimused, millise sisendi anname perioodiks 2021 – 2028.  Selleks peaksime moodustama töörühma ja leidma inimesed, kes on nõus seisukohtade kavandamise protsessis osalema.

OTSUSTATI: Algatada töörühma moodustamine ühiste seisukohtade kavandamiseks EL 2021-2028 perioodiks ettevalmistamisel.

Päevakorrapunkt 7
Kohalike omavalitsuste IKT tegevuste seis ja uuendatud strateegia eelnõu tutvustus

Kuulati Henri Pooki ettekannet (slaidikava lisatud).

KOV IKT tegevusstrateegia 2017-2021 koostati 2016. aastal Rahandusministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt 16.mail 2016 sõlmitud koostöölepingu „Kohaliku omavalitsuse infotehnoloogia keskseks arendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks järgnevaks 3 aastaks" alusel ning selle tegevused põhinevad rollil ja ülesannetel, mis on kokkuleppeliselt lepinguga loodavale IKT organisatsioonile antud.

Slaidikavas on loetletud IKT valdkonna probleemid KOV-ides, ära on märgitud suuremad saavutused erinevate arenduste kasutuselevõtul.

Samuti on slaidikavas antud ülevaade KOV-ide infotehnoloogia hetkeolukorrast (operatsioonisüsteemid, serverid, litsentsid, IKT eelarved jm).

IKT kompetentsikeskuse tegevus on suunatud perioodil 2017-2020 peamiselt linna- ja vallavalitsustele haldusreformi järgses olukorras.

Täna on probleemiks KOV infovõrkude ebaturvalisus ja jätkusuutlikkus. IKT kompetentsikeskus on välja töötanud KOV üldise infotehnoloogia taristu mudeli. Koostöös Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega on algatatud projekti taotlus, et eurorahade abil saaksid KOV-id ühtsed lahendused.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 8
ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 12. detsembril 2017.a

Päevakorrapunkt 9
Muud küsimused ja informatsioonid

9.1 Õpetajate töötasu alammäärade läbirääkimiste kohtumisest  08.11.2017

HTM edastas 31.10.2017 nr 9.4-3.1/17/4657 kirja teatega: „Eesti Haridustöötajate Liit on teinud ettepaneku jätkata õpetaja töötasu alammäära läbirääkimisi. Haridus-ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) ootab partnerorganisatsioone õpetaja töötasualammäära läbirääkimiste kohtumisele 08. novembril."

ELLi esindasid kohtumisel Jüri Võigemast ja Hille Ilves.

HTM teatas 08.11.17 oma pressiteates järgmist: „Valitsus on leppinud tuleva aasta riigieelarve eelnõus kokku täiendavates vahendites õpetajate palkadeks, mis lubab tõsta õpetajate töötasu alammäära 1150 euroni ehk 100 euro võrra praegusest enam," ütles minister Reps. See tähendab, et õpetajate keskmine töötasu tõuseb vähemalt 1380 euroni, kuna riik annab kohalikele omavalitsustele raha ka õpetajate palkade diferentseerimiseks. Lisaks riigitoetusele panustavad kohalikud omavalitsused samuti õpetajate palkadesse, siis on võimalik, et keskmine õpetajate palk kujuneb tegelikult suuremaks.".

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.2 Ruumilise planeerimise rohelise raamatu koostamisest Rahandusministeeriumi (planeeringute osakond) poolt

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhtimisel on koostamisel ruumilise planeerimise roheline raamat.

Roheline raamat on poliitikakujundamise dokument, mille eesmärk on analüüsida valdkonna probleemkohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Rohelisele raamatule võivad vajadusel ja valmisoleku korral järgneda seadusemuudatused, juhendmaterjalid või institutsionaalsed ümberkorraldused.

Tegevuse esimene tutvustus toimus 1. novembril 2017 Tartu Maavalitsuses.

Rohelise raamatu koostamises kaasa mõtlema on oodatud kõik, Rahandusministeerium teeb osapooltega koostööd kogu raamatu koostamise perioodi jooksul.

Ettepanekute ja küsimustega saab pöörduda e-kirjaga planeeringute osakonna juhataja poole (tiit.oidjarv@fin.ee).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.3 Informatsioon Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamise uuringu etapist

17.10.2017 toimus EVEL projekti juhtgrupi (5) nõupidamine, kus jätkusuutlikku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamise projekti raames käsitleti uuringu viimase etapi materjale. Viimases, so VII osas kirjeldatakse strateegia elluviimise tegevuskava.

ELLi poolt juhiti nõupidamisel osalejate tähelepanu sellele, et see, millest ELL lähtub on KOKS ning täpsemalt osa, mis puudutab KOV omandis olevat vara ja sellega opereerimist. Vara kasutust otsustab KOV volikogu. Mõtted, mis puudutavad sundvõõrandamist on ELLi seisukohast kohatud ning konsolideerumine kui selline saab toimuda ainult alt üles.

ELL taotles sundvõõrandamise eemaldamist tegevuskava etapist ning järgnevalt soovib korrigeeritud dokumentatsiooni arutamist ELL juhatuses ja volikogus. Peale arutelu  annab ELL omapoolse hinnangu valminud tegevuskavale.

Ka on ELL esitanud oma seisukohad kirjaga 09.10.2017 nr 1-7/138, vastusena EVEL kirjale11.08.2017 nr 47, kus paluti  ELLi seisukohta koostatud dokumentatsioonile „Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine".

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.4  Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aasta jaanuar- oktoober

2017.a  kümne  kuuga on kohalikele omavalitsustele  laekunud tulumaksu  818 476 397 eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga on 7,8  %. Võrreldes 2016. Aastaga on vähemlaekumisi (11,6% puhul) 4  KOVil  – Vormsi, Mustjala, Põdrala ja Kõpu vallad.
Tulumaksu (11,6) juures on ületatud 2008.a. tase 210 KOVil.

2017. a. prognoosib Rahandusministeerium kohalikele omavalitsustele  tulumaksu laekumiseks  952 000 000   €,  maamaksuks  59  000 000 €.

Kümne  kuuga on laekunud tulumaksu  86 % prognoosist, maamaksu  96,9 % prognoosist.

Riigieelarve maksutuludest on 10 kuuga laekunud 82,3  % planeeritust.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

9.5  Teise linna või valla koolis õppivate laste koolikulude katmise küsimusest

Küsimust arutati PKP 2 raames.

 

Taavi Aas                                                                  Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                    Protokollija